De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werkgevers uit de bouwsector bereid de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen
Opinie - ABVV Algemene Centrale, ACV Bouw - Industrie & Energie,

Werkgevers uit de bouwsector bereid de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen

vrijdag 10 april 2020 16:13
Spread the love

 

#jobcrucial

Het welzijn van de werknemers is de eerste bezorgdheid van de vakbonden te midden van de coronacrisis. Maar blijkbaar niet voor de werkgeversorganisaties uit de bouwsector: zij weigeren de preventiemaatregelen in acht te nemen die de vakbonden ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers naar voren schuiven. Werknemers die nu aangemaand worden om het werk te hervatten en dus een verhoogd risico lopen om blootgesteld te worden aan COVID-19. De houding van de werkgeversorganisaties in deze is onverantwoord en onaanvaardbaar.

Terwijl de regering zojuist een commissie van deskundigen heeft aangesteld om de krijtlijnen voor de geleidelijke afbouw van de afzonderingsmaatregelen uit te zetten, wensen de werkgeversorganisaties uit de bouwsector reeds op de situatie vooruit te lopen: ze oefenen druk uit om de doorstart te realiseren van tal van activiteiten in de bouw in het algemeen. Volgend op het laatste ministerieel besluit, weigeren ze om de voorzorgsmaatregelen van de vakbonden ter bescherming van de gezondheid van de werknemers in overweging te nemen.

Nu de bouwsector is overgeheveld naar de categorie van essentiële sectoren voor wat betreft dringende werken en tussenkomsten, zijn de werkgeversorganisaties niet bereid om klaarheid te scheppen in wat begrepen moet worden onder dringende werken en tussenkomsten, en de te nemen voorzorgsmaatregelen.

De gezondheid van de werknemers is dé prioriteit!

Hoewel bepaalde bedrijven in deze crisisperiode maatregelen hebben genomen om op de werf de werknemers hun gezondheid te proberen te beschermen, hebben andere bedrijven niets veranderd. Reden te meer voor het gemeenschappelijk vakbondsfront om toe te passen criteria voor te stellen die binnen de sector de gezondheid en veiligheid van werknemers beter zullen waarborgen, maar hier werd geen gehoor aan gegeven door de werkgeversorganisaties.

Lijst met dringende werken

De bouwsector werd opgenomen in de lijst met essentiële sectoren, maar de activiteiten worden beperkt tot dringende werken of tussenkomsten. Het is met andere woorden noodzakelijk een lijst samen te stellen van dringende werken. Spijtig genoeg hebben de werkgeversorganisaties de samenstelling van een dergelijke lijst, hoewel essentieel, categoriek geweigerd. Bijgevolg, als een bedrijf dringend moet ingrijpen, dan heeft het alle gelegenheid om zijn werknemers terug te roepen, omdat er momenteel gewoon geen definitie is van wat een dringende werkzaamheid is. Voor de vakbonden moeten werknemers op vrijwillige basis weer aan het werk kunnen. De arbeider heeft het recht om ja of nee te zeggen, want we spreken hier over hun levens en die van hun gezin!

Een progressieve hervatting respecteren

De werkgeversorganisaties oefenen druk uit om een massale doorstart van de sector te forceren. Voor de vakbonden moet de doorstart of continuïteit progressief zijn met de nodige criteria opdat het werk hernomen kan worden onder de nodige, veilige omstandigheden met inachtneming van de specifieke situaties waarin men zich bevindt.

De werkgeversorganisaties hebben ons ingelicht het sociaal overleg midden mei te willen hervatten. Gezien de dringende situatie en de te nemen maatregelen, staan we versteld van dit voornemen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront wijst de werkgeversorganisaties erop dat alle werkgevers verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers. Wij vertegenwoordigen de stem van de werknemers, zij moeten dat in overweging nemen en het sociaal overleg respecteren! Onder de werknemers en hun gezinnen is de bezorgdheid groot. Voor ons is het van essentieel belang dat maatregelen getroffen worden opdat het werk hervat kan worden zonder de gezondheid en de veiligheid in gedrang te brengen. Zo stellen we de werknemers gerust. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, zullen we de doorstart of continuïteit van de werken weigeren.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!