De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De actievoerders trotseerden de mist en kou

Brugge, Emancipatiebeweging, Openbare toiletten -

wereldtoiletdag te Brugge

zaterdag 19 november 2011 18:04
Spread the love

 Actie van de werkgroep plasbeleid van de Stedelijke Emancipatieraad

Op zaterdag 19 november voerde de ‘werkgroep plasbeleid’ van de Brugse Stedelijke Emancipatieraad1 een ludieke wc-sit-in-actie op de Burg.  We deden dat samen met diverse raden, groeperingen, verenigingen, reeds bestaande actiegroepen, …

De actievoerders wilden hiermee op wereldtoilettendag  aankondigen dat een werkgroep gedurende twee jaar actief het beleid van de stad op het vlak van openbare toiletten en de gelijkheid van kansen van alle bevolkingsgroepen op het vlak van toiletbezoek zal helpen stimuleren.  Man, vrouw, oud, jong, te voet of in een rolstoel, met of zonder kinderwagen, festivalganger, toerist of Bruggeling, iedereen heeft recht op vindbare, toegankelijke openbare toiletten, waarbij iedereen gelijk behandeld wordt.

Er werd aan Schepen Martine Matthys een brief afgegeven, bestemd voor het College van Burgemeester en Schepenen, waarin de werkgroep plasbeleid haar bestaan en geplande werking toelicht.  Gedurende twee jaar zal de werkgroep het versnipperde toilettenbeleid, waardoor er op dat vlak ook zeer weinig beleid wordt gevoerd, prikkelen met suggesties, acties, uitgewerkte dossiers, …. Op 19 november 2012 plant de werkgroep een eerste evaluatie.  We zullen de betrokken diensten dan doen delen in onze vreugde om de getoonde initiatieven of in onze teleurstelling terzake. 

Waarom op 19 november?

19 november is jaarlijks “wereldtoiletdag”. Op die dag wordt aandacht geschonken aan de 2,8 miljard mensen wereldwijd die geen toegang hebben tot een hygiënisch toilet. Dat leidt tot een groot gezondheidsprobleem, met de dood van 4.000 kinderen per dag tot gevolg. Toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn dit jaar ook de stokpaardjes van Music For Life 2011 dat dit jaar werkt rond het thema “diarree”.  Diarree is een symptoom dat eenvoudig te voorkomen en te behandelen is.  Toch sterven er wereldwijd jaarlijks 1,5 miljoen kinderen aan.  In ontwikkelingslanden krijgen jonge kinderen gemiddeld 3 keer per jaar diarree. Bij 88% van de kinderen die aan diarree sterven zijn onveilig water, slechte sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne de boosdoeners.  Diarree is, samen met longontstekingen, de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar.  Diarree doodt meer kinderen jonger dan vijf dan malaria, aids en mazelen samen (WHO, 2009).   Diarree treft voornamelijk kinderen jonger dan twee.

Dat het in Brugge niet zo’n vaart loopt is duidelijk.   Brugge heeft op dit vlak echter een achterstand ten aanzien van andere cultuursteden.  Vrouwen, maar ook mannen, klagen het gebrek aan openbare toiletten in Brugge aan. Vaak zijn er ofwel geen openbare toiletten, ofwel enkel plaszuilen voor mannen.  Het gebrek aan openbare toiletten is niet enkel een ‘genderprobleem’, maar gaat ook gepaard met een ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, senioren, personen met een handicap, ouders met een kinderwagen …  Zij worden geconfronteerd met een gebrek aan toegankelijke openbare toiletten.  Daarenboven merken we op dat toiletten voor vrouwen en personen met een handicap betalend zijn, terwijl de plaszuilen voor mannen gratis ter beschikking worden gesteld.   Bovendien zijn veel van onze openbare toiletten na de kantooruren gesloten en/of  zijn ze voor toeristen én voor Bruggelingen onvindbaar omdat een passende signalisatie ontbreekt. 

We werkgroep plasbeleid zal gedurende twee jaar om de twee maanden samen komen.

Er zijn nu al een 15-tal leden, die een vereniging, raad of actiegroep representeren, die zelf speler zijn op dit veld, naast leden van de stedelijke emancipatieraad. 

Er werden reeds een hele reeks mogelijke voorstellen en acties besproken in de twee vergaderingen, die we reeds gehad hebben. 

Tijdens de volgende vergadering worden 10 concrete voorstellen geselecteerd, die aan het collega, de schepenen, de stadsdiensten en mogelijke geïnteresseerden of betrokken partijen zullen worden overgemaakt.   We zullen die ook zelf verder uitwerken.

——————————————————————————–

1)    De Stedelijke Emancipatieraad heeft tot doel:

•                      Op te treden als volwaardig contactorgaan met adviserende bevoegdheid tegenover het Stadsbestuur en het O.C.M.W. van Brugge, met betrekking tot het gemeentelijk emancipatiebeleid te Brugge. De Raad kan zowel initiatief nemen om advies te geven als advies verstrekken op vraag van het Stadsbestuur en het O.C.M.W.

•                      Een permanente bewustmaking te voeren:

                        – naar de overheid

                        – naar de bevolking

– naar de eigen leden, onder meer door de coördinatie te bevorderen tussen de betrokken groeperingen. De Raad kan daartoe zelf de nodige standpunten bekend maken en initiatieven nemen.

•                      Deel te nemen als contactpersoon aan de conceptie en de uitvoering van het emancipatiebeleid te Brugge. Emancipatie wil komen tot gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen. Het Brugse emancipatiebeleid richt zich dan ook naar verschillende doelgroepen: vrouwen en mannen, holebi’s, mensen met een handicap, allochtonen, kansarmen, bejaarden, kinderen…  De leden van de Emancipatieraad maken geen onderscheid naar geslacht, ras, leeftijd, taal, seksuele voorkeur, godsdienstige overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!