De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welk kind is het kwetsbaarste?
Oeganda, Music For Life, Weeskinderen, Rode Kruis, Kwetsbare kinderen -

Welk kind is het kwetsbaarste?

woensdag 6 juli 2011 11:47
Spread the love

Music for Life heeft je kunnen mobiliseren om geld in te zamelen voor wezen en kwetsbare kinderen. Maar hoe weet je nu of het geld naar de meest kwetsbaren gaat? En wie is het meest kwetsbaar: een wees die goed verzorgd wordt door een buurvrouw of een kind waarvan beide ouders nog leven, maar stervende zijn zonder hulp van buitenaf? En hoe komt steun tot bij deze kinderen? En wie controleert of de hulp wel effectief tot bij deze kwetsbare kinderen komt? En is het überhaupt mogelijk om een huishouden dat geleid wordt door een 12-jarige te ondersteunen, de noden zijn immers zo divers en immens?

Op zoek naar kwetsbare kinderen
Gisteren en vandaag buigen we ons samen met Oegandese Rode Kruismedewerkers over deze vragen. We bespreken cijfers en analyses over de verschillende regio’s. Op basis van bijvoorbeeld politierapporten over kindermisbruik, cijfers van wezen, drop-outs van school,… wordt een eerste selectie gemaakt van de ‘kwetsbare’ gebieden of dorpen. Vervolgens worden in elk gebied verschillende bronnen geraadpleegd: leerkrachten, sociale werkers, lokale leiders,… om na te gaan waar kwetsbare kinderen wonen.

Noden in kaart brengen
Rode Kruisvrijwilligers gaan op huisbezoek voor een ‘kwetsbaarheiddoorlichting’. Ze spreken met het gezinshoofd, observeren het huis en de kinderen en praten met derden zoals buren, een leerkracht of lokale leiders. Ze verzamelen gedetailleerde informatie die de noden in kaart brengt inzake educatie, voedsel, gezondheid, het welbevinden van kinderen, de woonst, inkomen en basisvoorzieningen (zoals keukengerei, toegang tot water, een matras, een muskietennet,…). Een comité per gebied analyseert en beslist vervolgens wie de grootste noden heeft. Dan (pas) worden er interventies opgezet.

Lokaal vangnet
Momenteel worden er ook vrijwilligers geselecteerd – opnieuw via strikte criteria en met inbreng van de dorpen- die 3 keer per week langs gaan bij een vastgelegd aantal kwetsbare kinderen. Iedereen wordt opgeleid en elke interventie wordt genoteerd.
Ten slotte zijn de Rode Kruismedewerkers nu ook bezig met het opzetten van netwerken in deze dorpen. Het betreft samenwerkingen met overheidsdiensten, met andere ngo’s, met scholen, met organisaties die onder andere kredieten geven, juridische ondersteuning, gratis medicatie voor mensen met hiv/aids,… zodat er lokaal een vangnet ontstaat en het Rode Kruis zich kan concentreren op gaten in dat vangnet.

Complex project
Kortom, het project gesteund door Music For Life is zo veel meer dan kinderen naar school sturen. Het is zo veel complexer dan kinderen eten geven. Het is zo veel omvattender dan het uitdelen van vee, zaden of gratis medicatie. Het werk dat nu gedaan wordt, vraagt veel tijd en energie, maar lijkt de enige manier om de interventies te doen slagen. Het ganse proces dat ik zie ontrollen, is niet louter in cijfers te vatten, maar lijkt essentieel om kwetsbare kinderen in een gemeenschap te erkennen en (opnieuw) een plaats te geven.  

Meer weten over de besteding van de Music For Life-campagne? Kijk dan op http://musicforlife.rodekruis.be/.

take down
the paywall
steun ons nu!