De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We are here vluchtelingen/Verdreven uit ”Vluchtacademie”/Het gesol met mensen/Misdadig, in een woord

We are here vluchtelingen/Verdreven uit ”Vluchtacademie”/Het gesol met mensen/Misdadig, in een woord

donderdag 3 september 2015 09:09
Spread the love

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/ VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/HET GESOL/MISDADIG IN EEN WOORD

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingenverdreven-uit-vluchtacademiehet-gesolmisdadig-in-een-woord/

En het gaat maar door. Het gesol met uitgeprocedeerde vluchtelingen.De verdrijving.De inhumane behandeling.
Nu weer treft het dat deel van de ”We are here” groep, die,na verdreven te zijn uit de Vluchtgarage [1], uiteindelijk was neergestrekenin de Vluchttoren, met behulp van solidaire krakers [2] en nu dacht,een heenkomen, voor langere tijd, te vinden in de ”Vluchtacademie” [3]Niets is minder waar.Nauwelijks zaten ze daar, of ze worden opnieuw verdreven. [4]
Een uitzichtloze situatie voor een dappere groep, die de strijd voortzet.
Alvorens op dit deel van de We are here vluchtelingen in te gaan, achtergrondinformatieover de gehele ”We are here” groep

ACHTERGRONDINFORMATIE:

Vanaf 2012 vragen uitgeprocedeerde vluchtelingen, aanvankelijkverdreven uit Tentenkamp Ter Apel [5] en afgezakt naar Amsterdam en Den Haag, aandacht voor hun onhoudbare situatie.

 Het gaat hier mensen,  die niet terug kunnen naar hun landvan herkomst vanwege de onveilige en/of  oorlogssituatie.Mensen, afkomstig uit landen als Irak, Somalie, Eritrea,Soedan etc, waar of [burger] oorlog is, of een gesloten dictatuur.Mensen, die ten onrechte zijn uitgeprocedeerd. [6]En om mensen, die volgens Amnesty International eigenlijk een asielstatus hadden moeten, krijgen, maar  niet is gebeurd. [7]
Deze groep is na verdrijving uit Ter Apel afgezakt naar Den Haag[voornamelijk de Irakezen] en de anderen, de zogenaamde ”We are herevluchtelingen” over wie dit stuk gaat, naar Amsterdam.Sinds de ”Ter Apel” vluchtelingen nog langer weigeren, onzichtbaar te zijn en zowel in Amsterdam alsin Den Haag in actie zijn gekomen, wordt er met hun levens en waardigheidgesold, alsof ze dominostenen zijn. [8]
  Uitgeprocedeerd raak je trouwens vrij makkelijk.Nederland kent geen eerlijke asielprocedure, dus een juridischekans op beroep tegen een negatieve beslissing van de IND is vaaktot mislukken gedoemd en een zogenaamde ”buitenschuldcriteriumregeling” [verkrijgen van een verblijfsvergunning als je aantoonbaar onuitzetbaar bent,doordat het land van herkomst duidelijk niet wil meewerken aanterugkeer of vanwege de oorlogsomstandigheden] is nagenoeg in depraktijk niet te verkrijgen. [9] En dan:Zonder enig recht op eten, drinken en een dak boven je hoofdop straat gezet.
  ECSR
  Daarin is een kentering gekomen door een klacht van de PKN[Protestantse Kerk Nederland] bij het ESCR [Europees Comitevoor Sociale Rechten], dat uiteindelijk besliste, dat Nederland uitgeprocedeerdeneten, drinken en onderdak moest verschaffen. [10]Dit werd overgenomen door de Nederlandse rechter, die de bed, bad en broodregeling [nachtopvang] voor uitgeprocedeerden verplichtte aan de Gemeenteen het Rijk. [11]   COMITE VAN MINISTERS EN BED, BAD EN BROOD AKKOORD  Om een lang verhaal kort te maken, Teeven stemde na veel obstructietoe om de Gemeenten toch geld voor de ”bed, bad en brood regeling”ter beschikking te stellen, zoals hij motiveerde, door de uitspraakvan de rechter. [12]Tot dan had hij volgehouden, dat hij de uitspraak van het Comite van Ministerszou afwachten. En de beslissing van dat Comite van Ministers kwam! [11]En volkomen schimmig.Volgens sommigen stond erin, dat Nederland zich moest houden aanbad, bed en brood voor ongedocumenteerden,  anderen weer zeiden,dat Nederland dat niet verplicht zou zijn en daarin werd vrijgelaten. [14] Enfin, geruzie tussen PvdA en VVD, maar niet de door velen[waaronder ondergetekende] gehoopte val van het kabinet.[15]
 Neen, ze kwamen met een onzalige en duivelse regeling:Het bad, bed en broodakkoord. Opvangen van de Gemeenten werden opgeheven, er komen nuop een aantal locaties centrale opvangen voor bad, bed en brood,maar op voorwaarde, dat de uitgeprocedeerden zich inzetten voor terugkeer. Dus  ”bed, bad en brood, in het voorportaal van de hel”,zoals schrijfster en activiste  Dhjana snoeihard en glashelder schreef. [16] Je moet wel ver zijn afgedwaald als regering, dat je het lefhebt een dergelijk walgelijk akkoord als ”compromis”of ”oplossing” te presenteren. Protesten alom natuurlijk, waarvan vooral treffend die vanVN rapporteur Philip Ashton, die opmerkte ”Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood, nietvoorwaardelijk mag maken: ik geef jou de basis, als……de Nederlandse Overheid zou beter openlijk kunnentoegeven, dat ze mensenrechten afwijzen” [17]

DE NIET GEREGISTREERDEN/WE ARE HERE GROEP, VERDREVEN UIT DE VLUCHTACADEMIE
De groep We are Here vluchtelingen waar het in dit stuk om gaat,zijn zo’n 85 uitgeprocedeerden, die niet geregistreerd waren bijVluchtelingenwerk, daardoor niet naar de Vluchthaven konden,waar het andere deel zat en zo belandden in de Vluchtgarage,Amsterdam Zuid Oost,waar Gemeente en Stadsdeel Zuid-Oost weigerden, voorzieningen aan tebrengen, en waarvan de omstandigheden mensonwaardig werden verklaard door Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens. [18]Zij belandden in de Vluchttoren [19], vandaar in de Vluchtacademie.Vanwaar verdreven.

DE GEREGISTEERDEN/WE ARE HERE GROEP/VAN TENTENKAMPOSDORP TOT OUD GEBOUW STADSDEEL NIEUW WEST/EEN WARE ODYSSEE
De andere ruim 159 ”We are here” vluchtelingen hebbenals vluchtgeschiedenis een ware Odyssee [20] doorgemaakt,maar zijn nog lang niet in Ithaka [dat was het vaderland van  Odysseus,koning en strijder in  de Trojaanse oorlog, op weg naar huis,hier bedoeld als ”op een veilige bestemming] [21] aangekomen.
Hun vluchtodyssee of vluchtellende, zo de lezer wil en beter past:
Verdreven uit [de lijst is lang], Tentenkamp Notwegop last van burgemeester van der Laan [22], naar de Vluchtkerk, daarna Vluchtkantoor, Vluchtflat, Vluchthaven – daarover zometeen-,verdreven uit die Vluchthaven, weer op last van van der Laan [23],opgevangen in de Muiderkerk, [24], Vluchtopvang [25], Vluchtschool [26],Vluchtgebouw, Vluchtloods [Amsterdam Noord] en nu aangelandin het voormalige gebouw van Stadsdeel Nieuw West, waar ze volgensmijn laatste informatie op dit moment nog zitten. [27]
Wat een lijdensweg!Onwaardig, ja, aan Nederland en de Gemeente Amsterdam!
Tijdens die hele vluchtellende heeft de Gemeente geen vinger uitgestokenom enige voorziening aan te brengen in de locaties waar zij verbleven, eveminals de andere We are here groep [weet u nog, Vluchtgarage, Vluchttoren,Vluchtacademie]Niet eens een chemisch toilet!
De enige opvang, die de Gemeente/Van der Laan heeft gerealiseerdwas de Vluchthaven [voormalig Huis van Bewaring aan de Havenstraat],maar met een zwaar chantagegehalte.Alleen mocht van opvang gebruik gemaakt worden, als er zouworden meegewerkt aan ”terugkeer” [28]Waarnaartoe?De afgrond?
Toen de vluchtelingen daaraan niet konden voldoen, werdenze zonder pardon door de Gemeente met ontruiming bedreigd,met als misselijke toevoeging, dat de kosten van de ontruiming”op de vluchtelingen zou worden verhaald.” [29]Ze hebben de eer aan zichzelf gehouden, maar weer vertrokken,in de stromende regen, verjaagd door de politieuit het Oosterpark, waar ze tentjes wilden opzetten omte schuilen [30], in de Muiderkerk opgevangen…..[31]De rest heb ik boven onder Odyssee beschreven.
Maar Odysseus bereikte zijn vaderland behouden, werd herenigdmet zijn oude vader [zijn moeder was, tot Odysseus’ groteverdriet, al overleden], zijn voedster, zijn vrouw en zoon.Maar hoe loopt dit af voor de vluchtelingen?
Zowel We are here een [de geregistreerden, van de Odyssee]En We are here twee [de niet geregistreerden, nu uit deVluchtacademie verjaagd]
Joost mag het weten.
Alle oproepen van Amnesty International ten spijt om te zorgen voor een menswaardige opvang van de vluchtelingen met garantievan hun elementaire levensbehoeften en hen niet de straat opte gooien [32] volhardt de Gemeente in zijn inhumane enrespectloze behandeling van vluchtelingen.Het nieuwe mantra van van der Laan is, dat zij dan maargebruik moeten maken van de nachtopvang, de zogenaamde”bed, bad, brood regeling”.Daaraan kleeft niet alleen het gevaar van chantage [ik geef je etenin ruil voor medewerking aan terugkeer], het is natuurlijk geen respectvolle oplossing [ook niet voor daklozen trouwens, maar datis een ander verhaal]Het is immers alleen een nachtopvang, overdag staan mensen op straaten moeten zich maar zien te redden [ook qua eten, onderdak, weerof geen weer], krijgen slechts avondmaaltijd en ontbijt en hebbengeen permanente verblijfplaats, waar ze kunnen leven en op verhaalkunnen komen.En daarvoor had de Gemeente moeten zorgen, want zij heeftzorgplicht.
Het is een schande, een schande, een schande.Zo te sollen met mensen.

EPILOOG

Zo wordt er dus in dit land met mensen omgesprongen, die vanwegehun vluchthistorie juist bescherming zouden moeten krijgen.Door de Gemeente Amsterdam met de We are here vluchtelingen.
Door de Nederlandse Staat.Maar de Nederlandse Staat heeft zijn misdadige ”helpers”, alsde KLM, die vrolijk alle door de Staat aangevraagde deportatievluchtenuitvoert [33] en allerhande besmette bouwbedrijven, die dikverdienen [evenals de KLM trouwens] aan het bouwen van detentiecentra,waar onschuldigen [wier enige ”misdaad” het is, vluchteling te zijn enafgewezen door de Nederlandse Staat] worden opgesloten, ten eindete worden uitgezet naar vervolging/oorlog/uitzichtloosheid.
Bedrijven als BAM, die het vernieuwde detentiecentrum Schiphol Oostheeft gebouwd [34] en het ”christelijke” bedrijf De Vries en Verburg,verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe gezinsgevangenisop Kamp Zeist. [35]
Allemaal medeplichtigen aan een misdadig asielbeleid, waarvaneen groep als We are Here het slachtoffer is.
En daarom gaat de strijd tegen de Nederlandse Staat, hoofdverantwoordelijkevoor dit beleid en zijn ”helpers” door.Tot alle vluchtelingen vrij zijn en iedereen, die hierheen vlucht,zich zonder beperkingen in Nederland mag vestigen, politiekeof economische vluchteling.[36]
Het is zoals de We are Here vluchtelingen zeggen:

WE ARE HEREAND WE WILL FIGHTFOR FREEDOM OF MOVEMENT IS EVERYBODY’S RIGHT!!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

NRCASIELZOEKERS VERLATEN VLUCHTGARAGE AMSTERDAM,VANDAAG ONTRUIMD13 APRIL 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/13/asielzoekers-verlaten-vluchtgarage-amsterdam-vandaag-is-de-ontruiming/

[2]

”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PANDWEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERSASTRID ESSED
 http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchtgarage-in-gekraakt-pand-westadhesiebetuiging-aan-krakers/

[3]

AT5VLUCHTELINGEN BEZETTEN VOORMALIG GEBOUWKUNSTACADEMIE23 AUGUSTUS 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146487/vluchtelingen-bezetten-voormalig-gebouw-kunstacademie

[4]

AT5VLUCHTELINGEN WE ARE HERE VANDAAG UIT ”VLUCHTACADEMIE”1 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146815/vluchtelingen-we-are-here-vandaag-uit-vluchtacademie

AT5ASIELZOEKERS ”VLUCHTACADEMIE” MOETEN PAND VERLATEN26 AUGUSTUS 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146628/asielzoekers-vluchtacademie-moeten-pand-verlaten

INDYMEDIA.NLWE ARE HERE GEVRAAGD ”VLUCHTACADEMIE” TE VERLATEN26 AUGUSTUS 2015
https://www.indymedia.nl/node/29218

[5]

NU.NLPOLITIE ONTRUIMT TENTENKAMP TER APEL23 MEI 2012
http://www.nu.nl/binnenland/2817547/politie-ontruimt-tentenkamp-apel-.html

NOSARRESTATIES BIJ ONTRUIMING TER APEL23 MEI 2015

http://nos.nl/artikel/375954-arrestaties-bij-ontruiming-ter-apel.html

DOORBRAAK.EU”WE WILLEN ONS RECHT ALS VLUCHTELING” ZEGGENDE VLUCHTELINGEN BIJ DE ONTRUIMING VAN HUN TENTENKAMPIN TER APEL23 MEI 2012

http://www.doorbraak.eu/wij-willen-ons-recht-als-vluchteling-zeggen-vluchtelingen-bij-de-ontruiming-van-hun-tentenkamp-in-ter-apel/

DOORBRAAK.EUMOEDIGE VLUCHTELINGEN, INSPIRERENDESOLIDARITEIT EN KEIHARDE STAATSREPRESSIE26 JUNI 2012
http://www.doorbraak.eu/ter-apel-moedige-vluchtelingen-inspirerende-solidariteit-en-keiharde-staatsrepressie/

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2014
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

[6]

”Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.”…….…….”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”
   AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
     http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten
[7]

”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET OPSTRAAT ZETTEN4 JULI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[8]

STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN AMSTERDAM   UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
    http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/
    UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
   http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/
  STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN DEN HAAG   RECHT OP BESTAAN:
  http://rechtopbestaan.org/
 OMROEP WESTVLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK17 JULI 2014
   http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-07-2014/vluchtelingen-moeten-weg-uit-haagse-sacramentskerk
    RECHT OP BESTAANALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
   http://rechtopbestaan.org/alarm-voor-vluchtelingen-den-haag/
    

 TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAARASTRID ESSED
    http://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-asielzoekers-niet-meer-onzichtbaar/

RECHT OP BESTAANNIEUW ONDERZOEK NAAR WOONPERSPECTIEF ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK15 MAART 2014 http://rechtopbestaan.wordpress.com/2014/03/15/nieuw-onderzoek-naar-woonperspectief-asielzoekers-sacramentskerk/
  
 OMROEP WESTVLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK17 JULI 2014
   http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-07-2014/vluchtelingen-moeten-weg-uit-haagse-sacramentskerk   
 NU.NLDEN HAAG BIEDT ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERKTIJDELIJKE OPVANG1 SEPTEMBER 2014
 http://www.nu.nl/binnenland/3866327/haag-biedt-asielzoekers-sacramentskerk-tijdelijke-opvang.html  

[9]

NOSD’66INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER9 SEPTEMBER 2013
   http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html
   GROENLINKSBELOFTE MAAKT SCHULD: HET BUITENSCHULDBELEIDMOET WORDEN VERRUIMD2 JULI 2013
   https://groenlinks.nl/nieuws/belofte-maakt-schuld-het-buitenschuldbeleid-moet-worden-verruimd

[10]

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

[11]

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[12]

NU.NL

TEEVEN GEEFT GEMEENTEN TIJDELIJK GELD

VOOR OPVANG ASIELZOEKERS

20 JANUARI 2015

http://www.nu.nl/politiek/3976301/teeven-geeft-gemeenten-tijdelijk-geld-opvang-asielzoekers.html

[13]

INLIA.NLRESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT[16-04-15]VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
    http://www.inlia.nl/news/show/resolutie-comita-van-ministers-bekendgemaakt
[14]
NRCONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING15 APRIL 2015
    http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/15/onduidelijkheid-over-bed-bad-en-brood-verplichting/

[15]

VOLKSKRANTCRISISBERAAD COALITIE DUURT TOT 3.30 UUR-ZONDER RESULTAAT16 APRIL 2015
  http://www.volkskrant.nl/politiek/onenigheid-in-coalitie-over-bed-bad-en-brood-duurt-voort~a3956762/

[16]

BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAALVAN DE HELDHJANA23 APRIL 2015
  http://www.dhjana.nl/2015/04/23/bed-bad-en-brood-slechts-in-het-voorportaal-van-de-hel/

[17]

“Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood niet voorwaardelijk mag maken. Je mag niet zeggen: ik geef jou de basis áls… de Nederlandse overheid zou beter gewoon openlijk kunnen toegeven dat ze mensenrechten afwijzen.” NRCVN RAPPORTEUR: AKKOORD OVER ILLEGALEN ”BUREAUCRATISCHEROMMEL”23 APRIL 2015
 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/23/vn-rapporteur-akkoord-coalitie-over-illegalen-bureaucratische-rommel/
  JOOP.NLNIEMAND BLIJ MET BBB AKKOORD22 APRIL 2015
  http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/31820_opvang_ongedocumenteerde_vreemdelingen_in_5_grote_steden/
  AMNESTY INTERNATIONALAKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAKEUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN22 APRIL 2015
  https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/akkoord-bed-bad-brood-druist-in-tegen-uitspraak-europese-comite-voor-sociale-re
  KERK IN ACTIEKABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAASTZICH NEER23 APRIL 2015
  http://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/04/kabinet-legt-met-akkoord-mensenrechten-naast-zich-neer

[18]

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSSITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014
   https://mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig
  ”Zonder eten, schoon drinkwater en een deugdelijke beschutting tegen de elementen kan er geen sprake zijn van een menswaardig bestaan.” AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
  http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten
  PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
    http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml
   STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOSTASTRID ESSED
  http://www.astridessed.nl/stroom-blijft-uit-in-vluchtgaragebrief-aan-leden-stadsdeel-zuid-oost/

[19]

”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

[20]

WIKIPEDIA

ODYSSEE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odyssee

[21]

WIKIPEDIA

ODYSSEE

INHOUD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odyssee#Inhoud

BRON

WIKIPEDIA

ODYSSEE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odyssee

[22]

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGENONMENSELIJKHEID OVERHEIDASTRID ESSED
  http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

[23]

AT5GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN6 JUNI 2014 http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven
NRCUITGEDPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”MOETEN WEG4 JULI 2014
 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/04/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vluchthaven-moeten-weg/
NRCVLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMINGVLUCHTHAVEN AMSTERDAM NIET AF9 JULI 2014
 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/09/asielzoekers-wachten-ontruiming-vluchthaven-niet-af/

[24]

”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

[25]
”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

AT5ASIELZOEKERS MOETEN PANDLINNAEUSHOF VERLATEN13 AUGUSTUS 2014
  http://www.at5.nl/artikelen/133049/asielzoekers-moeten-pand-linnaeushof-verlaten

[26]
AT5SCHOOLBESTUUR VLUCHTSCHOOL DOET AANGIFTEWEGENS VLUCHTELINGEN19 AUGUSTUS 2014 http://www.at5.nl/artikelen/133357/schoolbestuur-vluchtschool-doet-aangifte-wegens-vluchtelingen
 AT5ASIELZOEKERS VERTREKKEN UIT DE VLUCHTSCHOOL23 AUGUSTUS 2014
 http://www.at5.nl/artikelen/133569/asielzoekers-vertrekken-uit-de-vluchtschool

[27]

AT5

ILLEGALEN WE ARE HERE BEZETTEN STADSDEELKANTOOR

NIEUW WEST

4 JUNI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/143921/illegalen_we_are_here_bezetten_stadsdeelkantoor_nieuw-west

[28]

”De Vluchthaven, waar zo’n 125 uitgeprocedeerde asielzoekers sinds een half jaar verblijven, is een proef van de gemeente en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). In ruil voor eten en onderdak beloofden de asielzoekers mee te werken aan hun toekomst en eventueel vertrek.”

 NRCUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”MOETEN WEG4 JULI 2014
 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/04/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vluchthaven-moeten-weg/ AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013

  http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2014
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

[29]

”Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.”

AT5GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN6 JUNI 2014 http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[30]

AT5POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UIT PARK9 JULI 2014 http://www.at5.nl/artikelen/130941/politie-zal-vluchtelingen-wegsturen-uit-park

”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

[31]

”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

[32]

AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
  http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
  http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014
 http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage

[33]

KLM ALS UITVOERDER DEPORTATIEVLUCHTENMEDEPLICHTIG AAN MISDADIG ASIELBELEIDNEDERLANDSE STAAT

http://www.astridessed.nl/tag/klm/

[34]

BAM, BOUWBEDRIJF DAT DIK HEEFT VERDIENDAAN DE BOUW VAN HET NIEUWE DETENTIECENTRUMSCHIPHOL OOSTMEDEPLICHTIG AAN MISDADIG ASIELBELEIDNEDERLANDSE STAAT

http://www.bambesmetbedrijf.nl/

[35]

INDYMEDIA.NLDE VRIES EN VERBURG: VERANTWOORD EEN  GEZINSGEVANGENIS BOUWEN?22 AUGUSTUS 2015
https://www.indymedia.nl/node/29155

BOUWBEDRIJF DE VRIES GAAT NIEUWE GEZINGSGEVANGENISKAMP ZEIST BOUWEN

http://aagu.nl/2015/De_Vries_Verburg_bouwt_gezinsgevangenis.html

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES ENVERBURGASTRID ESSED28 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

ZIE OOK

http://www.aagu.nl/2015/Open-brief-aan-Bas-Stuij-planontwikkelaar-De-Vries-en-Verburg.html

[36]

VRIJ NEDERLANDWAAROM WE ONZE GRENZEN JUIST OPEN MOETEN GOOIEN11 JUNI 2015

http://www.vn.nl/waarom-we-onze-grenzen-juist-open-moeten-gooien/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!