De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom is de vaccinatie-euforie zo groot op DeWereldMorgen?

Waarom is de vaccinatie-euforie zo groot op DeWereldMorgen?

donderdag 24 december 2020 10:52
Spread the love

Dit artikel is een reactie op het artikel van Floor Peeters dat op 23/12/2020 werd gepubliceerd op DeWereldMorgen[1]. Maar kan eigenlijk eveneens in een grotere context worden geplaatst.

Het bewuste artikel focust op het bestaande scepticisme inzake vaccinatie tegen COVID-19, maar kiest reeds van bij de inleiding meteen voor een aanval door zich af te vragen vanwaar dit scepticisme komt en hoe “dit moordend virus” (inclusief het scepticisme) best kan overwonnen worden. De auteur haalt daarbij in eerste instantie het voorbeeld aan van het pokkenvirus, waar historisch gezien het vaccinatieprogramma eveneens tegenstand heeft moeten overwinnen alvorens de ziekte in de jaren 70 van de vorige eeuw uiteindelijk werd uitgeroeid.

In het artikel wordt echter geen melding gemaakt over de manier waarop die initiële tegenstand werd weggewerkt, laat staan dat een vergelijking wordt gegeven over de dodelijkheid en de besmettelijkheid van dat pokkenvirus ten aanzien van COVID-19. Maar daar maalt de auteur niet om. Het gaat om het principe. Want de tegenstand duikt, blijkens dit diepgaande onderzoek voornamelijk op op plaatsen (in Europa) waar populistisch stemgedrag de boventoon haalt en waar vaccintwijfel hand in hand gaat met complottheorieën en het gebrek aan vertrouwen in politici. Dit alles rijkelijk uitgezaaid over allerhande internetfora en sociale media. Een dringende aanpak, waaronder allicht ook dit bewuste artikel moet worden begrepen, is dus nodig “als we willen vermijden dat 2021 opnieuw een annus horribilis wordt.”

Enfin, ik ga hier niet het volledige artikel analyseren. Ik wil het wel klasseren als tendentieus, polariserend en op zijn minst getuigen van een zeker dedain ten aanzien van een groeiend deel van de bevolking die juist gebaat zou zijn met eerlijke informatie, een transparante en bovenal een sociaaldemocratische en fiscaal-rechtvaardige overheid en wereld. Maar ook daar gaat de auteur niet echt op in. Wat duidelijk moet zijn, zo maak ik op uit de balans van dit artikel, is dat de officiële instanties (lees: de overheid en de grootvirologen) over de enige(!) en juiste(!) informatie beschikken en dat zij meteen ook met het onderdrukken van enkele democratische grondrechten, de volksgezondheid een grote dienst bewijzen.

Hierbij veronachtzamend dat er ook reeds heel wat wetenschappelijk bewijs is aangeleverd dat op alle facetten van dit beleid, en ik herhaal: op àlle facetten van dit beleid met betrekking tot deze pandemie en bij uitbreiding ook op het algemene beleid inzake volksgezondheid, nog een stevige portie kritiek gerechtvaardigd en nodig is.

Kritiek waar desalniettemin niet naar geluisterd wordt. Kritiek die niet wordt gehoord. Kritiek die geen impact heeft noch krijgt en nu ook nog eens best zo veel en zo snel mogelijk van die internetfora moet verdwijnen omdat het niet strookt met de agenda of het draaiboek (ter vaccinatie van de bevolking) dat op tafel ligt.

Sta me toe enkele feiten op een rij zetten.

Covid19, een Killer virus?

Wat meteen opvalt wanneer we de mortaliteitscijfers globaal overzien, is dat er grote verschillen zijn. Er zijn plaatsen waar het virus veel slachtoffers eist, maar er zijn ook plaatsen waar dat minder het geval is en er zijn plaatsen waarover men geen informatie heeft. Wat meteen het belang van cijfergegevens en data onderstreept, maar daarover later meer.

Een van de eigenaardigste vaststellingen is wel dat het zeer hard kan toeslaan in geïndustrialiseerde zones. Denk aan de VS, (noord) Italië, maar ja ook België.

Het WHO hanteert een formule om de dodelijkheid van een virus te berekenen en heeft dat met betrekking tot Covid-19 ondertussen vastgesteld op 0,6%[2]. Dat is alvast hoger dan een griep (0,14%) maar nog steeds een globaal en vrij algemeen cijfer dat uiteindelijk zelfs over meerdere jaren zal moeten bekeken worden. Versta: eigenlijk moet men niet al te snel conclusies trekken. Meestal duurt het een aantal jaar alvorens men goed zicht krijgt op de dodelijkheid van een virus.

Onder- tot niet belicht in deze materie is echter de mate waarin voorbije decennia op gezondheidszorg werd bespaard. Het aantal IC bedden dat stelselmatig werd verminderd en het krimpend aantal gekwalificeerd zorgpersoneel dat in ziekenhuizen aan de slag was, enfin de hele neoliberale besparingslogica en het structurele gebrek aan zorgcapaciteit. Maar ook de mate waarin risicopatiënten bij elkaar worden gehouden (denk bij ons maar aan de ouderen in de WZC) en, zeker met betrekking tot de eerste golf, vanwege het gebrek aan voorhanden zijnde beschermingsmateriaal en onvoldoende kennis over de werking of verspreiding van dit virus, dat mogelijk tot grotere aantallen doden heeft geleid.

Waar ik naartoe wil gaan, is dat tegenstanders van het (vaccinatie)beleid niet meteen COVID-19 ontkenners of spooky-wooky complotdenkers zijn, zoals nogal vrijpostig in het aangehaalde artikel wordt beweerd, maar evengoed (zoals ikzelf nota bene) vrij kritische denkers zijn. Mensen die liever een menig vormen op basis van zo veel mogelijke informatie om vervolgens een zo groot en correct mogelijk beeld te kunnen vormen over de impact van een bepaald gegeven, zowel op het individu als op het grotere geheel. Niet omdat zij daar beter van worden noch om de pretentie te etaleren dat we het allemaal beter weten, maar omdat we willen begrijpen wat er gebeurt en hoe de dingen functioneren. Kortom, kritische denkers hebben geen nood aan iemand (of iets, wanneer het een organisatie betreft) die in hun plaats denkt, laat staan handelt.

Een dooddoener in de discussie over de dodelijkheid van COVID-19 zou overigens eenvoudig kunnen zijn om het huidige aantal bevestigde sterfgevallen te vergelijken met de groei van de wereldbevolking[3]. En wat blijkt? Wel, die wereldbevolking blijft rustig aandikken hoor. Ondanks Corona.
Of nog een ander cijfer, maar dan wordt het pas echt cynisch, kunnen we de mensen die jaarlijks sterven ten gevolge van hongersnood, oorlog en klimaatverandering, zaken die een rechtstreeks gevolg zijn van het menselijk handelen, eens vergelijken met de coronadoden?

Hier dan ook een volgende vraag: zou het kunnen dat de aandacht aan COVID-19 gerelateerd is aan de impact die het heeft op en in de geïndustrialiseerde landen? En bijgevolg, dat zowel de ontwikkeling als de verkoop van een vaccin voornamelijk is gebaseerd op een marktprincipe met gegarandeerde afzetmarkt en dito opbrengst, meer dan dat het zou doen mocht het virus enkel en alleen derdewereldlanden raken?

 

Teststrategie, een betrouwbare test?

Het belang van de cijfers wordt ook nog eens benadrukt in de teststrategie. Hierbij kan vooral de vraag gesteld worden waarom een teststrategie überhaupt nodig zou zijn, wanneer we ons primordiaal zouden kunnen focussen op het verzorgen van de zieken, zonder daarbij de rest van de bevolking te moeten gijzelen met nachtklokken, verplicht thuiswerken, het sluiten van horecazaken, enz., maar daarbij ook nog eens vrij selectief te zijn. (Grote fabrieken mogen openblijven, vliegverkeer mag rustig doorgaan, winkelbedienden, pakjesbezorgers en andere typische beroepsgroepen blijven zichzelf blootstellen aan mogelijke besmettingen..)

Komt daar nog bij, zeker in België, dat men in de loop van de afgelopen maanden reeds enkele keren van teststrategie is veranderd. Laatst nog op 23/11. Toen besliste men, nadat duidelijk werd dat de tweede golf (met een piek eind oktober, begin november) over haar hoogtepunt heen was, om opnieuw de ‘asymptomatische en hoog risico contacten’ te gaan testen[4].

Een rechtstreeks gevolg hiervan was dat aantal ‘positieve’ gevallen netjes boven de drempel voor eventuele (maatschappelijke) versoepelingen bleef hangen. Tenminste wanneer men dagelijks een testquotum haalt van ongeveer 30.000 stuks. Want, voor alle duidelijkheid, van die 30.000 stuks, testen uiteindelijk slechts een 2000-tal mensen positief. Los van het feit of ze ziek zijn of niet. Laat staan dat ze het ook allemaal zullen worden. Nu ben ik ben geen complotdenker, maar dit lijkt mij sterk op een doelbewuste manipulatie van de cijfers. Meer testen, geeft meer positieven, geeft meer slagkracht voor de maatregelen.

Maar fundamenteler kan opnieuw de vraag gesteld worden of dit testbeleid eigenlijk wel ergens toe leid? Zeggen die cijfers ons iets meer behalve dat er een curve ontstaat die op en neer gaat los van de teststrategie? Kijk: op de piek van de tweede golf[5] bekwam men een positiviteitsratio van 29%, terwijl die een paar weken later gezakt was naar 10%. Vandaag (cijfers 19/12) moet men maar liefst 38.522 mensen testen om 2523 positieve gevallen te ontdekken (positiviteitsratio van 7,6%). Opnieuw, los van het feit of deze 2523 mensen uiteindelijk ziek worden of niet.

Ik kan hier cynisch over doen. Zeggen dat het wat mag kosten (een pcr test kost ongeveer 45 €/st) en de vraag stellen wie dit uiteindelijk allemaal zal betalen. We weten dat wel, maar het is hier even niet de plaats om dit te doen.

Want los van alle bovenstaande opmerkingen is er ook al voldoende bewijs dat de gebruikte test (PCR) niet alleen een deel onbetrouwbare of onvolledige informatie geeft[6], maar dat hij doorgaans ook nog eens verkeerd wordt toegepast.[7] Lees: men vergroot een beeld tot dusdanige proporties dat het ergens wel lijkt op een deeltje van dat virus. Een andere indicatie voor het gebrek bij de PCR test zou overigens ook kunnen zijn dat die in het beste geval slechts 30% positieven kan opsporen en in het slechtste geval minder dan 8%.

Maar desondanks de gefundeerde kritiek komt het dus niet tot een ander beleid. Er is zelfs op een perverse manier een tegenoffensief merkbaar. Het beleid schakelt een standje hoger. Kritische stemmen worden geweerd, publiekelijk geschandaliseerd en vervolgens zelfs verbannen. Mensen (ook doctoren, geneesheren[8], virologen, academici,..) die het beleid niet genegen zijn, komen niet meer aan het woord en sommigen verliezen zelfs hun baan. Er lijkt wel een trein op gang gezet die niet meer van de rails te brengen is: de vaccinatietrein.


Vaccinatie, de enige juiste strategie?

Eerst voor alle duidelijkheid: ik ben geen tegenstander van vaccinatiecampagnes. Ik ben geen anti-vaxxer of hoe je het ook mag noemen. Zoals de auteur in het artikel zelf reeds aanbracht hebben vaccinatieprogramma’s in het verleden hun dienst en nut bewezen. Ik erken dit. Maar dit betrof toch telkenmale ernstige ziekten (pokken, polio, … ) die op lange termijn, over vele decennia, soms zelfs over enkele eeuwen heen heel wat slachtoffers hebben gemaakt. En die vaccins zijn er ook niet op een, twee, drie gekomen. Jarenlang research en doelmatig testen hebben tot successen geleid.

Er moet echter ook gezegd dat niet alle vaccins altijd zo doelmatig zijn (het griepvaccin is bijvoorbeeld zo een goed voorbeeld) en dat niet alle besmettelijke ziekten zijn ‘overwonnen’.

Soms kan men de vraag stellen of dit inderdaad wel nodig is. Dat is een filosofische en ethische vraag die hier misschien niet op haar plaats is – maar mag ik veronderstellen – zeker wel in het democratische debat. En wil het nu net dat zijn wat het beleid met alle mogelijke pressiemiddelen vandaag wil vermijden? Mag ik de redactie van DeWereldMorgen in deze context dan ook vragen Manufactering Consent van N. Chomsky en E. Herman (opnieuw) ter hand te nemen alvorens men denkt deze post te moeten verwijderen of op zijn minst zelf enige kritische geest aan de dag te leggen alvorens een artikel à la Floor Peeters menen te moeten publiceren?

Want de coronapandemie legt wel meerdere problemen bloot. Grotere en urgentere naar mijn menig. Ik noem er enkele.
Het democratisch deficit en het gebrek aan inspraak van de burger ten gevolge van de heersende particratie. Een stijgende armoede, niettegenstaande we in een van de meest welvarendste regio’s leven. Een stijgend aantal hulpbehoevenden: mensen met psychologische ongemakken en verslavingen, een stijgend aantal gevallen van partnergeweld, kindermisbruik, zelfdoding,.. Kortom een steeds verdergaande sociale ontwrichting.

Maar vandaag moeten we wel eventjes gewoon iedereen redden met een spuitje of twee. En wat valt er nu feitelijk echt te redden? Is het de volksgezondheid of een mank lopend systeem? Het lijkt mij in elk geval tekenend dat bijvoorbeeld de wens/nood aan meer democratie en inspraak, eenvoudigweg beantwoord wordt met meer autoritarisme. Ook wanneer het het coronabeleid betreft.

De vaccinatiestrategie rekent overigens ook op een participatiegraad van 60 tot 70% van de bevolking. Wil zeggen dat niet iedereen gevaccineerd moet worden om uiteindelijk tot een groepsimmuniteit te komen. Euh, zei ik daar groepsimmuniteit? Was dat ook niet de repliek die de Zweedse viroloog A. Tegnell[9] gaf toen men zijn beleid met de grond gelijk maakte en de eigen vaccinatiestrategie ter verdediging inbracht? Dus uiteindelijk draait het om hetzelfde doel! Alleen bekomt men het op een andere manier. Het ene doet men zonder het sponseren van grote private pharmabedrijven, het plunderen van de gemeenschappelijke middelen en zonder het indoctrineren van de bevolking. Het andere, wel ja: met dat alles.

Bovendien, vaccinaties werken enkel door het bestaande immuunsysteem van de patiënt te versterken[10]. Het massaal vaccineren van ouderen (+65/75j) die zelf geen antistoffen meer aanmaken, is derhalve een behoorlijk zinloze strategie. Mogelijk zelfs gevaarlijk vanwege eventuele bijwerkingen of op zijn minst door het aldus creëren van een vals gevoel van veiligheid. Maar zoals ik daarnet al cynisch zei, het mag wat kosten.

En het mag wat duren ook[11]. Want van de 600.000 beloofde vaccins (goed voor 300.000 inentingen), zullen eerstdaags slechts de helft worden geleverd. U weet wel, de logica van de markt.. Die logica die maakt dat men vandaag ook niet kan zeggen hoe lang dergelijke procedure uiteindelijk in beslag zal nemen. En of dat wenselijk is.

Maar dat er een reëel gevaar bestaat dat we met die vaccinatiestrategie in een straatje zonder einde belanden, mag niet gezegd worden. Dat onze grondrechten blijvend kunnen geschonden worden en dat de verregaande (lees vooral: de buitenproportionele maatregelen) blijvend van kracht kunnen zijn, is voor de vaccinatielobby – tot daar aan toe – geen bezwaar. Want ja, beste Floor, de link tussen Big Farma en de wetenschappers berust niet op paranoïde veronderstellingen. Ze is al meermaals aangetoond.

Dat onze verkozenen des volks dit spel echter meespelen is van een andere orde.
Maar ben ik een complotdenker? Een stemmer op populistische partijen of een angsthaas voor wat de toekomst brengt? Ik zeg hierbij enkel maar dat het verleden ons leert dat we zeer wantrouwig moeten zijn wanneer het erop aankomt om de overheid verregaande toestemming te verlenen om onze (democratische) rechten en vrijheden opzij te laten schuiven. Mag het dus even?
Want ondertussen worden met veel bombardom ook reeds de mutaties aangekondigd. Nog besmettelijker dan voorheen, wat had je gedacht?

En hoe zit het nu juist met dat vaccin?

Het vaccin?

De hoeraberichten bij de lancering van het vaccin (90% tot 94% effectiviteit) hadden uiteraard voornamelijk tot doel de waarde van de aandelen op te drijven. Los van de effectiviteit welke nog geenszins helemaal bewezen is, behalve door de producenten zelf. De terughoudendheid van artsen in België (waarvan sprake in het artikel) is dan ook gestoeld op eenvoudige wetenschappelijke nuchterheid. Laat staan dat ook hier feitelijk reeds bestaande alternatieven mogelijk zijn[12]. Maar de vaccinatiestrategie zal wel eventjes middels een doorgedreven positieve marketingcampagne de bestaande scepsis wegmasseren en vervolgens een nieuw consumptiemodel opdringen. Eentje speciaal gemaakt voor de gezondheidszorg in coronatijden. En in plaats van mensen weerbaar te maken, maakt men hen verslaafd.

De auteur van het artikel heeft het dan specifiek over desinformatie wanneer de onvruchtbaarheid van vrouwen ter sprake komt. In werkelijkheid vermeld de bijsluiter van het vaccin explicit dat er geen informatie voorhanden is met betrekking tot zwangere vrouwen of over vrouwen die in de toekomst zwanger willen worden[13]. Dat is logisch.

Gelet op de snelheid waarmee het vaccin werd klaargestoomd voor de markt, heeft men zwangere vrouwen gewoon uitgesloten van de proeftesten.

Het lijkt mij dan ook een vreemde, zelfs tegenstrijdige houding te zijn om enerzijds het voorzichtigheidsprincipe in te roepen dat een vaccinatiestrategie voor de bevolking moet faciliteren, maar dat anderzijds compleet te negeren wanneer het erop aankomt de veiligheid te garanderen voor diegene die moeten worden gevaccineerd. Of in dit geval, toch op zijn minst de vrouwelijke helft daarvan.

Nu, ben ik geen wetenschapper noch rechtsdeskundige, maar dit lijkt mij sterk op een vorm van experimentele geneeskunde[14]. Op het criminele af. Dus sta me toe, bezwaar te hebben tegen al die tentoongespreide euforie.

We botsen hier op een merkwaardige ironie,” zo gaat de auteur van het artikel nog verder, om vervolgens een vergelijking op te houden van Aziatische met Europese landen, waar enerzijds geen aversie bestaat ten opzichte van een vaccin maar ook geen nood aan is vanwege de positieve evolutie en de cijfers in die regio, en anderzijds Europa, waar wel een nood zou zijn maar geen bereidwilligheid. Een beetje alsof de auteur reikhalzend uitkijkt of verlangt naar een Aziatische mentaliteit onder de Europeanen. Het is hem/haar/hen volledig  gegund, maar hier is helemaal geen sprake van ironie. Hier (Europa) is op zijn minst sprake van misleiding. Men wil de ‘hearts and minds’ van de bevolking winnen, en net als ten tijde van de oorlog tegen Sadam met al zijn massavernietigingswapens, gebruikt men bedenkelijke strategieën, valse of op zijn minst verdraaide informatie die men nu (ja desnoods met geweld) wil implementeren.

De auteur van het artikel geeft trouwens ook duidelijk aan waartoe die hele opzet dient: “de drijfveer van die bedrijven is maximale winst.” En kijk, zelfs de WHO komt ter hulp gesneld! (zie foto onderaan). Ze past haar formules aan naar het maximale winstmodel. Wat is de wereld toch netjes georganiseerd.

 

 

[1] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/12/23/waarom-is-de-vaccintwijfel-zo-groot-in-europa/

[2] https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-who-zegt-niet-dat-corona-minder-gevaarlijk-is-dan-griep/article-longread-1656945.html

[3] https://www.worldometers.info/world-population/?fbclid=IwAR0Nn1rAofKk0rUJCJ0aashAi1eLxw_Nc2raPEjP1cl4bwYqSPgh07OuSos

[4] https://www.domusmedica.be/actueel/opnieuw-testen-van-hoogrisicocontacten-vanaf-23-november

[5] https://www.coronaviruscovid19.be/coronavirus-cijfers

[6] https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-les-resultats-des-tests-pcr-vont-bientot-etre-nuances-avec-positifs-faible-normal-ou-fort?id=10660438&fbclid=IwAR1Q6sX08OKhDfFOstiixpKdJ5StGufr2N-uzz6WQcUx9WE0-XFa12ij-oI

[7] https://soundcloud.com/cafe_weltschmerz/het-pcr-doek-valt-peter-borger

[8] https://www.youtube.com/watch?v=Obm1AM_Ulo0

[9] https://www.hln.be/buitenland/coronacrisis-in-zweden-misschien-voorbij-dankzij-groepsimmuniteit~ae769019/

[10] https://www.youtube.com/watch?v=t4Ta6iImFvM&feature=youtu.be

[11] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/03/erika-vlieghe-over-vaccinstrategie/

[12] https://www.francesoir.fr/en-italie-le-conseil-detat-dit-oui-lhydroxychloroquine-comme-traitement-contre-la-covid-19

[13] https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201208_97694185

[14] https://www.standaard.be/cnt/dmf20201109_98047523

WHO changing view Herd Immunity

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!