De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom de vaccinatiestrategie zal falen.

zaterdag 13 februari 2021 19:19
Spread the love

Eindelijk is het zover. Maandag start in de vele vaccinatiecentra de aangekondigde massale vaccinatie tegen het Covid-19 virus. Dit onderdeel van de vaccinatiestrategie moet ons, zoals hierboven groots aangekondigd, ‘onze vrijheid’ doen ‘herwinnen’.

Helaas voor wie dit dacht, maar ook dit onderdeel van de ‘strijd’ tegen het coronavirus loopt niet van een leien dakje. Meer zelfs, het hapert langs alle kanten net zoals het in de gehele corona-aanpak al hapert vanaf het begin. De reeks flaters die zich sinds de komst van het virus hebben voorgedaan zijn ondertussen bijna niet meer bij te houden. Dat laatste niet alleen omdat alles zo snel gaat, maar voornamelijk omdat men op elke nieuwe wending weer in allerijl meent te moeten reageren en omdat de kromredeneringen tot en met de flagrante ‘officiële’ leugens om dit alles te verantwoorden zich ondertussen ook maar blijven opstapelen. Het is alles samen zowel verbijsterend, beklemmend als typerend om te zien.

En men kan dan wel beweren dat alles nieuw was en dat niemand een ramp als deze kon voorzien, maar dan gaat men nogal moedwillig voorbij aan een aantal pertinente feiten. Het zijn er veel en ik wil ze hier niet allemaal opnoemen, maar het begon – weet je nog? – allemaal met het tekort aan mondmaskers voor de zorgsector. Het ontbreken van die strategische stock beschermingsmateriaal die vanwege de neoliberale besparingslogica niet meer was aangevuld en waarbij noch het beleid noch de verantwoordelijke(n) daarvoor met de vinger werden gewezen. Maar we gingen het rechtzetten. A la guerre comme à la guerre. De markt ging ons uit de nood helpen. En we hadden er harde valuta voor over.

Nadien was het de aanbesteding van de contact-tracing, waar het duidingsprogramma Pano (VRT) recent[1] wat dieper op inging. Meer dan een half jaar na datum weliswaar. Want dat er stront aan de knikker hing, wist men al van dag één. Of juister gezegd, kon men eigenlijk al weten van dag één[2]. Het werd bevestigd op dag twee [3] en later [4] nog eens.

Maar de trein moest verder. De ‘oorlog’ was nu eenmaal niet te stoppen, zeker met een duidelijke vijand in het vizier. Tegen het einde van de zomer of omtrent die periode, werd de keuze gemaakt om te gaan voor een vaccinatiestrategie. Misschien voornamelijk omdat zo ook de eigen verantwoordelijkheid voor het falende gezondheidsbeleid gemakkelijker kon worden afgeschoven op externe spelers zoals de fabrikanten van vaccins en hun onderaannemers. Wanneer even later ook de WHO, deels gefinancierd door weldoener en Big Farma-entrepeneur Bill Gates[5], haar definitie van groepsimmuniteit aanpaste, waren nagenoeg alle theoretische bezwaren meteen ook van de kaart geveegd.

Vaccinaties zijn het tovermiddel tegen de pandemie. En al wie dit niet gelooft, is een complotdenker, een anti-vaxxer, een loco, een gek en al zeker niet solidair. Wel hier herwinnen we onze vrijheid. De vaccinatie gaat van start. Het gebakkelei over wie eerst moet, is gaan rusten en we kunnen van start. Al wil de snelheid nu nog wel wat tegenvallen. Maar we hebben tijd. Meer zelfs, tijd is alles wat we hebben! Ondertussen gaan de kleine zelfstandigen failliet, komt het welzijn van een steeds groter wordende groep mensen onder steeds grotere druk staan, zien de jongeren amper hun leeftijdsgenoten, worden de armen armer en komen de mensen meer en meer in harde bewoordingen tegenover elkaar te staan, maar dat alles lijkt de beleidsmakers niet te deren. Daar staat de trein niet bij stil.

Vreemd is echter dat nu blijkt dat die vaccinproducenten de beloofde en mogelijks zelfs contractueel vastgestelde hoeveelheden niet zullen leveren op de beloofde en mogelijks zelfs contractueel vastgestelde data, dat de aanhangers van de vaccinatie-euforie verbaasd zijn dat voorbijgegaan wordt aan hun (ideologische) verlangen, ja aan hun geloof. Ter rechterzijde is dat het geloof in de vrije markt en ter linkerzijde is dat het deze keer echt wel mogelijk moet zijn om het kapitalisme, na een dergelijk flagrante fout, de zoveelste overigens, om het kapitalisme dus te veranderen van binnenuit. Dat laatste als we maar met z’n allen nog wat harder gaan geloven in die socialistische leer. Voor de communisten moet dat dan zijn te geloven dat de geatomiseerde of gehypnotiseerde massa eindelijk zal ontwaken uit haar roes en zich zal scharen achter de andere kameraden voor die lang verwachte klassenstrijd van op emancipatie beluste arbeiders. Ha!

Ter rechterzijde, waar men beweert niet zozeer te geloven, halen ze voor het gemak de wetenschap erbij die hen vertelt dat zelfregulering er voor zal zorgen dat ‘les petites accidents de parcours’ er wel uitgereden zullen geraken. Zoals honger en armoede ondertussen ook reeds lang van de wereld zijn verdwenen. Of, bij het uitblijven daarvan, dat het zonder regulering ook best nog wel meevalt. Ze zijn vergeten dat ook dat feitelijk een geloof is. Hardnekkiger misschien nog dan dat van de socialisten.

Helaas opnieuw, de markt is niet geïnteresseerd in de volksgezondheid. En volledigheidshalve moet daaraan worden toegevoegd: de politiek al evenmin. Waarom dat zo is, lezen we bijvoorbeeld hier:

Kapitaal is niet langer een middel, maar wordt een doel.

De oorspronkelijke bedoeling van kapitaalmarkten (denk aan de eerste ‘beurs’) was het faciliteren van ondernemingen en dus van de productie en handel (kapitaal als middel). In de verdere evolutie van de vrijemarktsamenleving verschuift dit: kapitaal wordt het doel op zich, waarbij het bovendien zelf als middel dient: het verhandelen van kapitaal (aandelen, verzekeringen en alle hedendaagse ‘financiële producten’) levert nog veel meer kapitaal op.

Gevolg: een enorme vermogenstoename bij een kleine groep zonder dat de reële economie toeneemt. Investeren in arbeid en productie brengt veel minder op dan investeren in kapitaal op zich.

De accumulatie van vermogen bij een steeds kleiner wordende groep maakt dat dezelfde groep een steeds grotere macht verwerft, met als voorspelbaar gevolg dat zij uiteindelijk ook de politiek gaat aansturen in functie van het eigen belang.

Het gros van de bevolking wordt de mogelijkheid ontnomen om daadwerkelijk deel te nemen aan het economische en politieke leven – ze mogen nog hun stem uitbrengen, maar de overheid luistert niet langer naar hun reële bekommernissen, met als resultaat dat de gevestigde politiek haar geloofwaardigheid verliest bij de kiezers.

Omwille van de overheidsschuld worden natiestaten gegijzeld door internationale kredietinstanties – vanaf dat ogenblik danst de politiek naar de pijpen van een kleine financiële elite die de institutionele organisatie van de markten gaat bepalen. Concreet: zij schrijven de wetgeving, zij bepalen de daarbij aansluitende rechtspraak.

Hebt u zich al eens afgevraagd waarom er bijvoorbeeld geen BTW geheven wordt op aandelen, maar wel op tampons (tot een paar jaar geleden in België nog belast als luxeproduct), waarom er geen ernstige vermogensbelasting bestaat?

Omdat de politici die daarover beslissen, aangestuurd worden door de groep die leeft van aandelen en vermogen. Wat het minst rendeert – arbeid – wordt het zwaarst belast; wat het meest rendeert – vermogen en obligaties – niet of nauwelijks. Bovendien worden fiscale inkomsten gebruikt om de overheidsschulden te betalen, waarvan de aandelen in het bezit zijn van … dezelfde kleine groep.

Belastingen zijn op deze manier een kanaal waarlangs geld van de sociale onderlaag weggesluisd wordt naar de bovenlaag zonder dat de reële economie er baat bij heeft.[6]

Het is een krachtige analyse die echter niet de ogen doet opengaan van hen die aan die ‘linkerzijde’ deelnemen aan de vaccinatie-euforie. Ja, het is moeilijk en lastig in de spiegel te kijken. De (doods)angst stuurt hen, denk ik dan. En zij onderschrijven vervolgens gemakshalve bovenvermelde leuze over het ‘herwinnen van onze vrijheid’. Een leuze die verdacht veel gelijkenissen vertoont met het Arbeit macht Frei [7] opschrift boven het krijgsgevangenenkamp Auschwitz I. De foto daarvan moet je voor het gemak er zelf maar even bij denken. En neen, het onbetamelijke is niet deze vergelijking op zich, het onbetamelijke is dat er niemand deze vergelijking kon maken alvorens ze werd uitgehangen of toen men met het idee ervoor op de proppen kwam.

Le bien-être du peuple en particulier a toujours été l’alibi des tyrans, et il offre de plus l’avantage de donner bonne conscience aux domestiques de la tyrannie, » schreef Albert Camus ooit[8]. Het is vandaag niet anders.

Merk op dat zelfs na de vaccinatie het niet gezegd is dat de vrijheidsbeperkende maatregelen zullen worden opgegeven. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het vaccin de ziekte zelf niet tegenhoudt, ze is momenteel hoogstens en in het beste geval gewoon een soort symptoombestrijder, of met het feit dat het zich nog in een experimentele fase bevindt omdat alles zo snel is moeten worden ontwikkeld. (Wist je trouwens dat de vaccinproducenten tout court buiten schot blijven bij een eventuele schadeclaim? Veiligheid boven alles, toch?) Neen, neen, de situatie maakt regeren gewoon stukken eenvoudiger. Geen gedoe meer met die oppositie en dat parlement en gedaan met sociaal protest of betogingen. We maken van alles gewoon een pot nat. En neen, hier is helemaal geen sprake van een complot. Het gebeurt gewoon voor je neus of “Under His Eye” zoals Margaret Atwood het zou zeggen.

Het positieve is dat het waarschijnlijk geen lang leven is beschoren omdat dergelijke waanideeën ook maar verzanden in tegenstrijdige belangen. Al zal het een tijdje duren vooraleer het doordringt tot de weldenkenden onder ons. En dan ben ik nog niet eens begonnen met rekenen.
Want wie de leeftijdspiramide van België[9] even bekijkt kan na een korte rekensom te weten komen dat om 70% van de bevolking gevaccineerd te krijgen zowat iedereen boven de dertig jaar al moet meewerken. Nou, dat belooft.

Tenslotte, een andere reden waarom de vaccinatiestrategie zal falen, is deze: we hebben er geen cultuur voor. We zijn ten slotte geen Duitsers. Niet dat we niet iets kunnen organiseren, maar op een of andere manier moet het lopen zoals alles loopt bij ons: in het honderd. Het is een karaktertrek. Het is er een van ‘doe maar op’ of ‘ik maak er zelf wel iets van’. Getuige bijvoorbeeld onze bouwstijl en inzonderheid alle aanpassingen daaraan. Van de zelf geknutselde koterijen tot de eigengereide brievenbussen welke ons individualisme telkens weer zo helder verbeelden. Smakeloos egoïsme volgens de ene, anachronistisch anarchisme volgens de andere. In elk geval, bricoleurs van het eigenste walhalla, vaten vol tegenstrijdigheden en complexiteit alom. We maken er een zootje van. Dat doen we altijd en dat doen we goed. Krijg België maar eens uitgelegd aan een internationaal publiek. Het is een beetje zoals George Orwell de Engelsen beschreef met: “Een systeem van maten en gewichten dat alleen begrijpelijk is voor auteurs van rekenboeken, om te zien hoe weinig ze geven om pure efficiëntie.” Of nog:” Ze hebben een bepaald vermogen om te handelen zonder na te denken.”[10]

En ja, misschien hoor ik hier eigenlijk ook wel niet thuis of begeef ik me op glad ijs. Betweters zoals ik beweren natuurlijk wel te weten waar de klepel hangt maar kunnen daarom nog geen klokkenspel bespelen, zijn niet muzikaal aangelegd of gewoon niet groot genoeg om de klokkentoren te bereiken. Maar het beste is volgens mij dat we het misschien allemaal maar beter op zijn beloop laten en dat het dan vanzelf wel over gaat. Het lijkt mij in elk geval beter voor ieders welzijn dat die ganse affaire met een sisser afloopt. Want die ploeg van elf miljoen, dat is duidelijk een lachertje. De enige die dat gelooft is de bal.

En laten we nadien de democratie eens uitbouwen tot een volwaardig en menswaardig instrument voor het organiseren van onze samenleving. Niet iets dat in een totalitaire kramp schiet telkens ze zich bedreigd voelt.

 

[1] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/09/pano-waar-loopt-het-mis-bij-de-vlaamse-contactopsporing/

[2] https://www.zorg-en-gezondheid.be/overheidsopdracht-voor-een-externe-partner-voor-contactonderzoek

[3] https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200507_04949992

[4] https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201201_97031574

[5] https://www.usnews.com/news/articles/2020-05-29/gates-foundation-donations-to-who-nearly-match-those-from-us-government#:~:text=The%20Gates%20Foundation%20has%20been,for%20the%202016%2D17%20period.

[6] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/02/08/de-onzichtbare-hand-hoe-markteconomieen-opkomen-en-neergaan/

[7] https://www.standaard.be/cnt/dmf20191106_04703914?&articlehash=7EBAF751E0EFEDA88FA1EDA3C2E96B9D9D3A84A82FA7AE977DBF298726B9E92C8BAB67C34657C55D4AD9D6CEB4AB2A3F0BFC29EF85F12F4348CFFDC405CDD18E

[8] https://cras31.info/IMG/pdf/larevolutionproletarienne-n121.pdf

[9] https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/loop-van-de-bevolking

[10] Orwell, G, Een olifant omleggen, Essays, journalistiek en brieven, 1973 (Ned. vert.), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam (Privé-domein), p. 92

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!