De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waar blijft Leuven op vlak van residentiële opvang asielzoekers?

Waar blijft Leuven op vlak van residentiële opvang asielzoekers?

vrijdag 10 maart 2023 18:11
Spread the love

Op nauwelijks 25 km van de Leuvense Grote Markt slapen al maanden honderden vluchtelingen en asielzoekers in tentjes aan Brusselse pleintjes en straten en in voorportalen, mensen die voor een groot deel afkomstig zijn uit oorlogsgebieden zoals Syrië en totalitaire staten zoals Afghanistan, Iran… De dwangsommen die rechters Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers) opgelegd hebben wegens het niet naleven van de wettelijke verplichting om asielzoekers onderdak aan te bieden zijn inmiddels opgelopen tot bijna 300 miljoen euro. De federale overheid schiet schromelijk tekort, maar ook steden en gemeenten zouden zelf opvanginitiatieven kunnen nemen.

Zoals enkele maanden geleden roep ik de rijke stad Leuven opnieuw op om waar mogelijk noodopvang aan te bieden aan de buitenslapers. Leuven doet op diverse manieren nu reeds enorme inspanningen om erkende vluchtelingen die hier wonen te integreren, maar schiet – de Oekraïners uitgezonderd – tekort in het aanbieden van opvangplaatsen. Uit statistieken blijkt dat Leuven momenteel slechts 3 asielzoekers op 1000 inwoners opvangt. Leuven heeft staatssecretaris De Moor de afgelopen tijd weliswaar laten weten te zoeken naar een 50-tal opvangplaatsen en pleegzorg, maar iets concreet heeft dat voor zover bekend nog niet opgeleverd.

Er is in deze stad nochtans leegstand genoeg. Uit de meest recente statistieken van de VMSW (Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen) stonden er begin 2021 in deze stad 321 sociale woningen structureel (langer dan zes maanden) en 143 niet-structureel leeg. Dijledal had in haar werkingsgebied eind 2021 450 leegstaande woningen. Leuvenaar Bob Pleysier, voormalige directeur van het Klein Kasteeltje en secretaris-generaal van Fedasil, pleitte recent om gezinnen van asielzoekers onder te brengen in de 21 leegstaande woningen aan het Ruelenspark in Heverlee. Er staan nog tal van andere gebouwen leeg of grotendeels leeg zoals het Luxemburgcollege in de Vaartstraat.

Geen enkele van de 47 Leuvense gemeenteraadsleden vond de crisissituatie in Brussel de afgelopen maanden de moeite waard om dit item ter sprake te brengen in de gemeenteraad of gemeenteraadscommissie. Dat deed ook de Groenfractie niet. De nationale partijleider van Groen eiste midden november in De Standaard bij monde van co-voorzitter Jeremie Vaneeckhout nochtans een spreidingsplan dat lokale besturen verplicht om asielzoekers op te vangen. Het werkt dan ook verbazing dat Groen Leuven geen publieke voorstellen deed om in de universiteitsstad een initiatief te nemen.

Hebben de bewindvoerders in deze stad schrik dat er hiervoor geen draagkracht is bij de Leuvense bevolking? Uit de Stadsmonitor uit 2020 bleek dat liefst 61 procent van de bevolking in deze stad positief staat tegenover diversiteit en slechts 8 procent negatief. In Vlaanderen is dat respectievelijk 35 en 21 procent. In de gemeenteraad zit slechts één Vlaams Belanger op 47 raadsleden. Als Leuven een jaar geleden op zeer korte termijn opvang kon voorzien voor honderden gevluchte Oekraïners, dan moet dit vandaag de dag ook kunnen voor asielzoekers uit andere oorlogsgebieden.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!