De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VU verbiedt Palestina debat/Schending vrijheid van meningsuiting/Hypocrisie VU/Brief aan VU

VU verbiedt Palestina debat/Schending vrijheid van meningsuiting/Hypocrisie VU/Brief aan VU

woensdag 14 januari 2015 07:38
Spread the love

VU VERBIEDT PALESTINA DEBAT/SCHENDING VRIJHEID VAN MENINGSUITING/HYPOCRISE VU/BRIEF AAN VU

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/vu-verbiedt-palestina-debatschending-vrijheid-van-meningsuitinghypocrisie-vubrief-aan-vu/

AAN DE VUTAV DE HEER DE WINTER, VOORZITTER VAN DE VUUW  AFLASTING VAN HET DEBAT OVER ”DE PALESTIJNSEKWESTIE” OP DINSDAGAVOND 13 JANUARI 2015

”Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelenste openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
ARTIKEL 7, NEDERLANDSE GRONDWETVRIJHEID VAN MENINGSUITING
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_14-01-2015#Hoofdstuk1

Geachte heer de Winter,
Ik vind het een grote schande, dat uw College van Bestuur heeft besloten, een door de organisatie ”Studenten voor Rechtvaardigheidin Palestina” te houden debat  over een academischeboycot van de Staat Israel, te verbieden. [1]Dit is een ongehoorde schending van de vrijheid van meningsuiting,een recht, dat juist bij een Universiteit, die wordt verondersteld kritischdenken te stimuleren, prioriteit nummer een zou moeten zijn.Het argument waarachter u zich verschuilt, is onzinnigIk citeer u”Wij hebben vandaag gemerkt, dat in het licht van de maatschappelijkeonrust, ontstaan door de gebeurtenissen van de vorige week, het debatgevoelens van uitsluiting en onveiligheid oproept binnen de universitairegemeenschap. [2]
Met die ” gebeurtenissen van de vorige week” refereert u ongetwijfeldaan de dodelijke aanslag op het kantoor van het blad Charlie Hebdo in Parijs,dat aan twaalf mensen het leven gekost heeft. [3] 
Natuurlijk heeft die aanslag ”maatschappelijke onrust” veroorzaakt,zoals elke aanslag doet en dat hebben velen ook laten zien [4],maar dat is geen enkele reden voor u om censuur toe te passen opeen debat, dat het onrecht van de Israelische bezetting aanklaagt.Ook is uw beroep op ”gevoelens van uitsluiting en onveiligheid” vaag.Ik kan ”gevoelens van uitsluiting” alleen maar interpreteren als gevoelens van verdedigers van Israel en dat is dan hun probleem.Aan ”gevoelens van onveiligheid” kunt u zelf als Bestuur wat doen,dat is geen reden voor het aflasten van een kritisch debat.
En hoe zit dat eigenlijk met de ”gevoelens van onveiligheid” van dePalestijnen onder de 47 jarige Israelische bezetting? [5]Tijdens het bloedige Gaza offensief? [6]Hebt u daar weleens bij stilgestaan?

HYPOCRISIEUW FACILITERING VAN CIDI COLLEGES OVERDE ISRAELISCHE BUITENLANDSE POLITIEK
Maar er is meer.Met uw verbod van het Palestina debat maakt u zich ook nog eensschuldig aan verregaande hypocrisie en gebrek aan onpartijdigheid,door wel colleges over de Israelische buitenlandse politiekte faciliteren van Cidi, een uitgesproken pro Israel club. [7]Dat stelt uw censuur op het Palestina debat in een nog kwalijkerdaglicht.
Om nog maar niet te spreken van het feit, dat het debat zou gaanover de noodzaak van een academische boycot, waarvan uzich, gezien uw mijns inziens zeer dubieuze samenwerking metIsraelische Universiteiten, tot tegenstander hebt verklaard. [8]
Ik citeer u
”De  SRP zet zich onder andere in voor het verbreken van samenwerkingsverbanden van de Vrije Universiteit met Israël, hetgeen wordt uitgedragen met de slogan ‘VU Israël-vrij’.”Jaap Winter: “Dit is niet het beleid van de Vrije Universiteit en wij nemen ook expliciet afstand van dit standpunt. Onze universiteit heeft een lange traditie van dialoog en gesprek, een academische  boycot vinden wij daar niet mee te verenigen. We hebben een zeer diverse studentenpopulatie. Een belangrijke voorwaarde om die diversiteit optimaal tot haar recht te laten komen is dat de universiteit voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond een veilige plek is.” 

Nog los van de [excusez let mots] onzinnigheid van uw argumentatie, die nergensop de crux ingaat, het onrecht en de misdadigheid van de bezetting, EN hetfeit, dat u met een dergelijk standpunt de Palestijnse studenten in de kou laatstaan, staat u niet neutraal in uw verbod van het Palestina debat, maar lijktu zo kritische geluiden de mond te willen snoeren.
Een opstelling, die niet alleen onethisch is, maar dwars ingaat tegende kern van ieder wetenschappelijke opstelling ingaat:het kritisch onderzoeken van feiten en het geven van ruimte aan kritiek.
Daarin hebt u schromelijk gefaald.Echter:Inmiddels heeft het Palestina debat elders plaatsgehad. [9]U hebt het vrije woord niet de mond kunnen snoeren.

EPILOOG
Uw verbod op het Palestina debat is niet alleen eenernstige schending van de vrijheid van meningsuiting.Erger nog is uw verregaande hypocrisie:U verbiedt wel een Palestina debat, maar faciliteert regelmatigcolleges van Cidi, een uitgesproken pro Israel clubEn daarnaast hebt u zelf een samenwerkingsverband metIsraelische Universiteiten, dat u verdedigt zonder enig oogvoor de vertrapte rechten van Palestijnen, inclusief studenten,die lijden onder de terreur van een 47 jarige Israelische bezetting.
Op zijn zachtst gezegd laadt u hiermee de verdenking opu van partijdigheid en dan nog van zo’n slechte zaak als de47 jarige Israelische bezetting met al zijn onderdrukking en terreur.
Als ik u was, zou ik mij diep schamen.
Daarom eis ik van u het volgende:
Per direct aanbieden van excuses aan Studenten voorRechtvaardigheid in Palestina voor de schending van hunrecht op vrijheid van meningsuiting.In de toekomst ieder Palestina debat toe te staan, conformhet recht op vrijheid van meningsuiting.
Ook eis ik van u een directe academische boycot van allecontacten met Israelische Universiteiten, zolang de Israelischebezetting doorgaat, zoals ook geeeist door meer dan 350Holocaustoverlevenden en hun nazaten. [10]
Ik ga ervan uit, dat u in het vervolg, in de tradities van deVerlichting [die toch niet aan u voorbij gegaan is], devrijheid van meningsuiting zult respecteren en het kritischePalestina geluid vrijelijk aan uw Universiteit zult toestaan.
Van harte beterschap toegewenst.
Vriendelijke groeten

Astrid EssedAmsterdam 

[1]
VUDINSDAG GEEN DEBAT OVER PALESTIJNSE KWESTIEOP DE VU12 JANUARI 2015
http://vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jan-mrt/dinsdag-geen-debat-palestijnse-kwestie-op-de-vu.asp

[2]
VUDINSDAG GEEN DEBAT OVER PALESTIJNSE KWESTIEOP DE VU12 JANUARI 2015
http://vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jan-mrt/dinsdag-geen-debat-palestijnse-kwestie-op-de-vu.asp

[3]
NOSAANSLAG PARIJS: OVERZICHTVAN DE GEBEURTENISSEN
http://nos.nl/artikel/2012155-aanslag-parijs-overzicht-van-de-gebeurtenissen.html

[4]
NU.NLDUIZENDEN DEMONSTRANTEN OP DE DAM NAAANSLAG PARIJS8 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/amsterdam/3968683/duizenden-demonstranten-dam-aanslag-parijs.html

[5]

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[6]

RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
[7]

VUCIDI COLLEGE ISRAELISCHE BUITENLANDSE POLITIEK
http://www.fsw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2009/cidi-college.asp

http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/Informatie%20Collegereeks%20Israelische%20Buitenlandse%20Politiek_tcm30-117185.pdf

[8]

”De  SRP zet zich onder andere in voor het verbreken van samenwerkingsverbanden van de Vrije Universiteit met Israël, hetgeen wordt uitgedragen met de slogan ‘VU Israël-vrij’.
”Jaap Winter: “Dit is niet het beleid van de Vrije Universiteit en wij nemen ook expliciet afstand van dit standpunt. Onze universiteit heeft een lange traditie van dialoog en gesprek, een academische  boycot vinden wij daar niet mee te verenigen. We hebben een zeer diverse studentenpopulatie. Een belangrijke voorwaarde om die diversiteit optimaal tot haar recht te laten komen is dat de universiteit voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond een veilige plek is.” 

VUDINSDAG GEEN DEBAT OVER PALESTIJNSE KWESTIEOP DE VU12 JANUARI 2015
http://vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/jan-mrt/dinsdag-geen-debat-palestijnse-kwestie-op-de-vu.asp

[9]
”De bijeenkomst van de SRP van dinsdagavond 13 januari zal nu plaatsvinden op een locatie buiten de VU: Nelson Mandela Centrum, 1e Weteringplantsoen 2C, Amsterdam.”

DOC.PDAAGS NA ”CHARLIE” VERBIEDT VU BIJEENKOMSTOVER PALESTINA
http://www.docp.nl/daags-na-charlie-verbiedt-vu-bijeenkomst-over-palestina/

[10]

”We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel. “Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE!”
MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OFSURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDECONDEMN ISRAEL’S ASSAULT ON GAZA
http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!