De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrouwen in boerka uit boerderij Pukkemuk gezet/Brief aan eigenaar Pukkemuk

Vrouwen in boerka uit boerderij Pukkemuk gezet/Brief aan eigenaar Pukkemuk

donderdag 31 december 2015 01:11
Spread the love

VROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK(DONGEN) GEZET/ISMAMOFOBIE/BRIEF AAN EIGENAAR PUKKEMUK

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/vrouwen-in-boerka-uit-boerderij-pukkemuk-dongen-gezetislamofobiebrief-aan-eigenaar-pukkemuk/

AAN DE HEER VAN LEIJSEN, EIGENAAR VAN RECREATIEBOERDERIJ ”PUKKEMUK”

Onderwerp:Uw discriminerende bejegening van een islamitische familie,bestaande uit drie vrouwen, elf kinderen en drie mannen, waaronder de heer Bilal Salam, die aangifte tegen u heeft gedaan.

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbac43qvy#p1

ARTIKEL 1, GRONDWET VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
””Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

ARTIKEL 6, GRONDWET VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbac43qvy#p6

Geachte heer van Leijsen,

Om met de deur in huis te vallen.Ik moet zeggen, u hebt een bizarre manier om het Oude Jaaraf te sluiten.Want wat heb ik vandaag, 30 december, in diverse media gelezen?Er is aangifte tegen u gedaan vanwege het feit, dat u drie vrouwen metboerka uit kinderboerderij ”Pukkemuk” hebt gezet.Correcter gezegd:U maakte duidelijk, dat u deze vrouwen in boerka niet in uwboerderij wilde hebben, waarna de familie is vertrokken. [1]
Volgens Bilal Salam, die aangifte tegen u heeft gedaan, zat debetreffende familie rustig aan een tafeltje wat te eten, de kinderenspeelden, toen u naar hen toekwam en van meet af aan een agressieveen bedreigende toon aansloeg, waarbij u onder andere zou hebben gezegd:”Ik moet dat ….. volk niet””Ik moet die …….Marokkanen niet””Ik moet die ……Turken niet””Ik moet dat geloof hier niet.”U zou van meet af aan bedreigend tegen deze familie zijn geweest envooral bezwaar hebben gehad tegen de ”gesluierde” kleding van de vrouwen.Daarna zou u nog een keer agressief en bedreigend naar de familie zijn toegekomenmet een herdershond en bewakers”

Nu is dit de lezing, die Bilal Salam gaf in een interview met Omroep Brabant [2],die hij op Facebook heeft geplaatst en dat is zijn woord tegen de uwe.
Maar waar ik WEL een oordeel over kan hebben, en ook heb, is zowel het filmpjeover uw gedrag als uw tegenover de media geplaatste lezing van de gebeurtenissen.

HET FILMPJE MET UW UITLATINGEN

Eerst het fimpje. [3]In het ruim anderhalf minuut durende fimpje komt u op mij bedreigend enagressief over.Ik begrijp [en dat wordt niet op het fimpje weergegeven], dat daaraan welwat vooraf gegaan is, maar de door u gedane uitingen kunnen absoluut nietdoor de beugel.
Ik citeer uit dit filmpje:

Op het fimpje is een verhitte discussie te horen, die zich, getranscribeerd,in grote lijnen als volgt afspeelde:

Bilal Salam ”Luister praat gewoon normaal, wat is jouw probleem met diegesluierden”‘
Eigenaar Pukkemuk [u dus]”Dat wil ik niet”
Vervolgens maakt Bilal Salam u duidelijk, dat we hier in Nederland, ineen rechtsstaat zijn.Er ontstaat een discussie over geld en u biedt aan, hem het geldterug te geven [omdat u de gesluierde vrouwen niet in de recreatieboerderij tolereert]
Bilal Salam:”Dat gaat niet gebeuren meneer ”[hij doelt erop, dat hij deboerderij niet verlaat]Verwijst weer naar Nederland als rechtsstaat, waarop ik uhoor zeggenAch k…..t Marokkaan

Een vrouw [uw vrouw?] komt ertussen en probeertBilal ertoe te bewegen ”er geen probleem endiscussie van te maken”Dit doet ze tijdens de woordenwisseling een paar keer.
Dan Bilal Salam weer:
”We blijven hier, de volgende keer komen wehier niet meer”
Eigenaar Pukkemuk [u dus]
”Goed zo, maar niet te lang blijven he.”
Bilal Salam
”U hebt een hekel aan moslims”
Volgens de vrouw, die er weer tussenkomt, isdat niet waar ”want er werken hier ook moslims”
Eigenaar Pukkemuk:
”Ik heb geen hekel aan moslims, absoluut niet.”
Bilal Salam:
”Wat is het probleem met de gesluierden”
Eigenaar Pukkemuk
”Jullie zijn te extreem, dat wil ik niet.”
Bilal Salam
”U kent ons niet eens.Als we extreem waren, kwamen we hier niet.”
Eigenaar Pukkemuk 
”Jouw geloof moet ik niet.”
Nog wat over en weer verhit gediscussieer en dan eindigt hetfimpje. [4]

UW TEGENOVER DE MEDIA GEPLAATSTE LEZING VANDE GEBEURTENISSEN:

Op BN De Stem is uw verklaring te lezen
””Pukkemuk is geen gebedshuis voor volwassenen. Dat is de reden waarom we de groep hebben aangesproken. Zoals we ook andere groepen aanspreken die bij kinderen of hun ouders met opvallend gedrag vragen oproepen. Met discriminatie heeft dat alles niets te maken. Daar nemen we 100 procent afstand van. Kinderfeestjes, schoolreisjes: Week in week uit ontvangen we kinderen in allerlei soorten en maten.” [5]

U moet zich schamen, meneer van Leijsen, want u hebt zich zowelaan discriminatie op gebied van religie als afkomst schuldiggemaakt.Ik heb het u horen zeggen, k…. Marokkaan, al zult u dat wel ontkennen.Maar filmpjes liegen niet. [6]
Nog erger [u kon dit nog in woede gezegd hebben, al blijktdaar hoe dan ook discriminatie/racisme uit], is uw weigering,gesluierde vrouwen toe te laten en uw onzinnige verklaring, dat Pukkemuk ”geen gebedshuis voor volwassenen” is.Gesluierde vrouwen hebben dezelfde rechten als alle anderevrouwen, om iedere locatie, die zij willen,te bezoeken [weleens van godsdienstvrijheid, artikel 6, Grondwet en gelijke behandeling, artikel 1 Grondwet gehoord?] En Godsdienstvrijheid houdt in,dat mensen het recht hebben, hun geloof te beleven, ongeacht diereligie.Daarbij hoort bij moslims: Vijf keer per dag bidden.Dat recht hebt u en ieder ander te respecteren en daarbij isde ”mening” van ”kinderen en ouders” die het ”opvallendgedrag” zouden noemen [7], niet relevant, want zeker die oudersdiscrimineren dan ook.En dat is in Nederland en ieder ander land, sinds de apartheid inZuid Afrika is afgeschaft, bij wet verboden.
Maar verschuilt u zich niet achter deze ”’kinderen en hun ouders?”Ik heb sterk de indruk van wel, aangezien ik u in het betreffendefimpje[8]  gezegd hebt.”Ik moet jouw geloof niet.”
Verwerpelijk, maar uw zaak.Maar in uw maatschappelijk gedrag en zeker als eigenaarvan een recreatiegebeuren hebt u iedere uiting van uw discriminatoireopvattingen achterwege te laten.
De door u gewraakte moslimfamilie ”extreem”?U bent extreem, met uw islamofobisch gedrag en opvattingen!

TENSLOTTE
Mooie manier om het Oude Jaar af te sluiten, met discriminatie,racisme en agressie.Want zo ervoer ik uw benadering ook.
Grappig is, dat u zichzelf kennelijk als ”slachtoffer” beschouwt,nadat u mensen discriminerend bejegend hebt.
De wereld op zijn kop.
Bilal Salam heeft aangifte tegen u gedaan.Goedzo.
Aan uw gedrag moet paal en perk worden gesteld.
Een goede raad, gratis en voor niets.
Laat uw nare, discriminatoire vooroordelen in hetOude Jaar en start het Nieuwe Jaar met het aloude adagium:
”Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap”

Ieder mens is gelijk.Iedereen heeft het recht op de beleving van zijn religie enzich te kleden op zijn/haar manier.
Van harte beterschap toegewenst in 2016!

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

AANGIFTE TEGEN RECREATIEBOERDERIJ PUKKEMUK DONGENNA WEIGEREN VROUW IN BOERKA [VIDEO]29 DECEMBER 2015

http://www.dichtbij.nl/tilburg/regionaal-nieuws/artikel/4212109/aangifte-tegen-recreatieboerderij-pukkemuk-dongen-na-weigeren-vrouw-in-burka.aspx

BN DE STEMAANGIFTE VAN DISCRIMINATIE TEGEN PUKKEMUK IN DONGENNA OPHEF OVER BOERKA (VIDEO)29 DECEMBER 2015

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/dongen/aangifte-van-discriminatie-tegen-pukkemuk-in-dongen-na-ophef-over-boerka-video-1.5581921

OMROEP BRABANTVROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGENGEZET: ”DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!”

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2419761203/Vrouwen+in+boerka+uit+boerderij+Pukkemuk+Dongen+gezet+%E2%80%98Doe+die+sluiers+af,+jullie+zijn+te+extreem!%E2%80%99.aspx

TELEGRAAFOPHEF OM BOERKA’S EN GEBED OP SPEELBOERDERIJ29 DECEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24926378/__Vrouwen_geweigerd_om_burka__.html

NOSSPEELBOERDERIJ STUURT VROUWEN MET BOERKA WEG
http://nos.nl/artikel/2077864-speelboerderij-stuurt-vrouwen-met-boerka-weg.html

[2]

ZIE VOOR LEZING BILAL SALAM OP FACEBOOK

BN DE STEMAANGIFTE VAN DISCRIMINATIE TEGEN PUKKEMUK IN DONGENNA OPHEF OVER BOERKA (VIDEO)29 DECEMBER 2015

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/dongen/aangifte-van-discriminatie-tegen-pukkemuk-in-dongen-na-ophef-over-boerka-video-1.5581921

[3]

ZIE VOOR FILMPJE

OMROEP BRABANTVROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGENGEZET: ”DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!”

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2419761203/Vrouwen+in+boerka+uit+boerderij+Pukkemuk+Dongen+gezet+%E2%80%98Doe+die+sluiers+af,+jullie+zijn+te+extreem!%E2%80%99.aspx

[4]

ZIE VOOR FILMPJE

OMROEP BRABANTVROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGENGEZET: ”DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!”

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2419761203/Vrouwen+in+boerka+uit+boerderij+Pukkemuk+Dongen+gezet+%E2%80%98Doe+die+sluiers+af,+jullie+zijn+te+extreem!%E2%80%99.aspx

[5]

””Pukkemuk is geen gebedshuis voor volwassenen. Dat is de reden waarom we de groep hebben aangesproken. Zoals we ook andere groepen aanspreken die bij kinderen of hun ouders met opvallend gedrag vragen oproepen. Met discriminatie heeft dat alles niets te maken. Daar nemen we 100 procent afstand van. Kinderfeestjes, schoolreisjes: Week in week uit ontvangen we kinderen in allerlei soorten en maten.”

BN DE STEMAANGIFTE VAN DISCRIMINATIE TEGEN PUKKEMUK IN DONGENNA OPHEF OVER BOERKA (VIDEO)29 DECEMBER 2015

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/dongen/aangifte-van-discriminatie-tegen-pukkemuk-in-dongen-na-ophef-over-boerka-video-1.5581921

[6]

ZIE VOOR FILMPJE

OMROEP BRABANTVROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGENGEZET: ”DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!”

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2419761203/Vrouwen+in+boerka+uit+boerderij+Pukkemuk+Dongen+gezet+%E2%80%98Doe+die+sluiers+af,+jullie+zijn+te+extreem!%E2%80%99.aspx

[7]

””Pukkemuk is geen gebedshuis voor volwassenen. Dat is de reden waarom we de groep hebben aangesproken. Zoals we ook andere groepen aanspreken die bij kinderen of hun ouders met opvallend gedrag vragen oproepen. Met discriminatie heeft dat alles niets te maken. Daar nemen we 100 procent afstand van. Kinderfeestjes, schoolreisjes: Week in week uit ontvangen we kinderen in allerlei soorten en maten.”

BN DE STEMAANGIFTE VAN DISCRIMINATIE TEGEN PUKKEMUK IN DONGENNA OPHEF OVER BOERKA (VIDEO)29 DECEMBER 2015

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/dongen/aangifte-van-discriminatie-tegen-pukkemuk-in-dongen-na-ophef-over-boerka-video-1.5581921

[8]

ZIE VOOR FILMPJE

OMROEP BRABANTVROUWEN IN BOERKA UIT BOERDERIJ PUKKEMUK DONGENGEZET: ”DOE DIE SLUIERS AF, JULLIE ZIJN TE EXTREEM!”

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2419761203/Vrouwen+in+boerka+uit+boerderij+Pukkemuk+Dongen+gezet+%E2%80%98Doe+die+sluiers+af,+jullie+zijn+te+extreem!%E2%80%99.aspx

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!