De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Volkswagen: De vele aspecten van een ecologisch-sociaal bedrog

Volkswagen: De vele aspecten van een ecologisch-sociaal bedrog

maandag 7 december 2015 22:31
Spread the love

De vele aspecten van een ecologisch-sociaal bedrog

Wiebe Eekman, 10 oktober 2015

Het diesel-schandaal, het Volkswagen bedrog, het heeft vele aspecten, zowel sociaal als ecologisch.  Mijn gevoelens van sympathie gaan nu ook uit naar de 600.000 loontrekkers van het Volkswagen concern[i], die zich niet alleen bedrogen voelen door hun directie, maar ook angstig uitkijken naar de gevolgen voor hun toekomst, hun werk en inkomen. In Duitsland maakt Volkswagen in haar eentje bijna 2% van de werkgelegenheid uit.

De huichelachtigheid van het groene kapitalisme.

Volkswagen publiceert sinds jaar en dag een milieubeleidsverklaring. Ik lees bijvoorbeeld “MILIEUPOLITIEK Principe 1. Het is een uitgesproken doelstelling van Volkswagen om, bij al haar activiteiten de effecten op het milieu beperkt te houden en met haar eigen mogelijkheden aan de oplossing van regionale en globale milieuproblemen mee te werken”[ii] . Mooi, maar haaks op de werkelijkheid.

Na dat mooie punt 1, lezen we in dezelfde tekst: “Principe 3. Om haar lange termijntoekomst te verzekeren en haar concurrentiepositie te verbeteren onderzoekt en ontwikkelt Volkswagen ecologisch efficiënte producten, processen en concepten voor individuele mobiliteit” . Dat leert ons twee zaken. Ten eerste: Het verbeteren van de concurrentiepositie en het verhogen van de winstmarges is nog steeds voor de aandeelhouders van elk kapitalistische bedrijf de voornaamste drijfveer. Het bedrog met de uitlaatcijfers paste daarin. Het bracht Volkswagen een besparing van 7 miljard op de productiekosten.  Tegelijk betekende dat voor de gebruikers van de wagens een meeruitgave aan brandstofkosten van 35 miljard euro. Ten tweede: Volkswagen mikt op zoveel mogelijk “individuele mobiliteit”, wat in gaat tegen een beleid van ontwikkelen van collectief openbaar vervoer.

De tweezakkerij van bondskanselier Merkel.

De broeikasgasemissies uit transport zijn tussen 1990 en 2005 met 29% gestegen[iii]. Elke vermindering van uitstoot door technologieverbetering werd te niet gedaan, door het groter aantal wagens in het verkeer gebracht, door het bouwen van grotere wagens, door het rijden van meer kilometers..

De Europese Commissie stelde scherpere normen voor het wagenpark voor. In 2013 kwam bondskanselier Angela Merkel persoonlijk tussen om die norm uit te stellen[iv]. Volkswagen, BMW en Mercedes waren daarvoor rechtstreeks bij haar tussengekomen. Merkel kreeg de steun van Frankrijk en Groot Brittannië, twee andere belangrijke landen voor de autobouwers.

Volkswagen beweert in zijn milieuverklaringen en duurzaamheidsrapport 2009 “de meest milieuvriendelijke autoproducent van de wereld te zijn”. Slechts zes procent van de autoverkoop van Volkswagen zijn energie zuinige wagens. Ze produceren die op beperkte schaal en verkopen ze peperduur[v]. Uiteraard grijpen de mensen naar de goedkopere modellen.

Volkswagen lobbyt bij de Europese Unie om de Europese doelstelling van 95gram CO2 per km voor nieuwe auto’s in 2020 tegen te houden. Ze heeft een budget van 3,3 miljoen euro om een netwerk van 43 permanente lobbyisten in Brussel te onderhouden[vi].

Het is al lang geweten dat de testen, de werkelijke emissie niet weergeven

Dat is niet enkel zo voor Volkswagen, maar voor nagenoeg alle merken. Dat werd opgemerkt sinds jaren door ambtenaren, door universitaire instellingen als het Nederlandse TNO, door Ngo’s als de Belgische Bond Beter Leefmilieu[vii]. Dat verschil is te verklaren door de bepalingen van de proef en door de toelating alle bijkomende opties, die een auto in de commerciële verkoop meekrijgt, weg te laten. Voor de meeste dieselwagens lag dat verschil al 30 à 55% hoger op de weg[viii]. Nog zonder de fraude op stikstofemissie, want het gaat hier om de CO2-emissie. Dat betekent dat die auto’s ook 50% meer brandstof verbruiken dan aangegeven op de catalogus.

Eén liter diesel geeft bij verbranding circa 15% meer CO2 dan één liter benzine. Dieselwagens zouden niettemin 20 à 40% minder CO2 per gereden km uitstoten, omdat een dieselmotor op hogere temperatuur werkt en met meer compressiedruk. Netto dus 10 à 20% minder emissie CO2. Was dat de moeite van de promotie waard? In zoverre je géén rekening hield met de emissie aan stikstofoxides. Die ontstaan in de eerste plaats bij verbranding op hogere temperatuur.  Daarbij wordt het onschuldige stikstofgas N2, algemeen aanwezig in de omgevingslucht omgezet in stikstofoxides. Laat dit stikstofoxide nu een 265 keer sterker broeikasgas zijn dan het bekende CO2[ix]. Elk voordeel voor het klimaat is dus meteen weg. Blijkt dat de meeste dieselwagens 400 à 500 mg NO2 uitstoten en niet gemiddeld 110 mg zoals voor studies werd aangenomen[x]. Elke 3 milligram NO2 komt overeen met 1 gram CO2. Dat betekent dat de milieu impact van autoverkeer in heel wat milieueffectrapporten van grote infrastructuurwerken herberekend moet worden.

Europa voerde de Euro6-norm in voor auto’s, die van toepassing werd op 1 januari 2015, maar al lang bekend was. Die bepaalt dat de uitstoot van stikstofoxiden maximum 80 milligram per km mocht zijn. Moeilijk te halen voor dieselmotoren, omdat je de werkingstemperatuur omlaag moet halen of de toevoer van zuurstof verminderen door recirculeren van uitlaatgas. Dat kan. Maar tegelijk beperk je daardoor de kracht van de motor. Sneu voor Volkswagen, omdat ze juist promotie voeren met de pittige kracht van hun motor.  Dus dan maar fraude met een computer slimmigheidje, die herkent wanneer de wagen op de testbank staat en dus eigenlijk weinig kracht nodig heeft.

De schadelijkheid van stikstofoxiden is meer dan klimaat alleen

Stikstofoxides. De grote stookinstallaties van de hoogovens en van de petrochemie stoten veel uit. Verder wordt het verkeer vaak als hoofdoorzaak geduid voor de uitstoot. De mestverwerking van de intensieve veeteelt en de bemesting met kunstmest in de chemische landbouw is een derde bron.

Stikstofoxides zijn bekend als bron van zure regen. Ze reageren met waterdamp tot salpeterzuur of salpeterigzuur. Dat zijn sterke zuren die onze monumenten en alle gebouwen met kalksteen aantasten. In de jaren 70-80 was die zure regen zo erg dat ook hele bossen hun bladeren verloren. Bij ons reageert die zure regen vaak verder tot ammoniakale vormen en zorgt zo voor overbemesting van onze heidegronden en openbare waterlopen.

Stikstofoxides zijn vandaag ook bekend van het smog-fenomeen. Ze reageren verder met andere componenten in vervuilde lucht tot zeer fijn stof. Uiterst gevaarlijk voor personen met zwakkere longen of personen met minder fysieke weerstand. De astma-gevallen nemen in de buurt van snelwegen enorm toe.

Gezien de gecombineerde vereisten voor klimaat, volksgezondheid, bescherming van monumenten en gebouwen

[i] Le Soir: 26 septembre 2015: 600.000 loontrekkers verdeeld over 119 bedrijven in 30 verschillende landen , die 12 verschillende merken maken binnen het Volkswagen-concern.

[ii] MILIEUVERKLARING VOLKSWAGEN BRUSSEL 2003

[iii] Broeikasemissies in België, 2007, FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

[iv] De Standaard 26-27 september 2015

[v] www.greenpeace.org/belgium/report/2011/volkswagen-report-nl.pdf

[vi] De Standaard 26-27 september 2015

[vii] Onder andere persbericht Bond Beter Leefmilieu 1 september 2014

[viii] De Standaard 29 september 2015; Le Soir 29 septembre 2015

[ix] https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofoxiden

[x] Beleidsbabbel Bond Beter Leefmilieu 02-10-2015

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!