De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voka’s bittere pil

Voka’s bittere pil

dinsdag 6 februari 2018 10:11
Spread the love

Voka’s gedelegeerd bestuurder Johan Leten ging onlangs zwaar uit de rechtse bocht door een terechtwijzing richting onzer belgische artsen die volgens hem te vaak en onnodig ziektebriefjes “uitdelen”.”De economie boomt en we hebben iedereen nodig.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block(Open VLD) doorgaans selectief doof voor de verzuchtingen van de werkmens sprong sneller op deze Vokakar dan een kat die in zijn diepe slaap ruw wordt gewekt door een trap op de staart.Ze zal in de loop van dit jaar (ja dan kan het snel) een systeem op poten zetten om dokters die te vaak ziektebriefjes uitschrijven extra te controleren.

Deze uitspraken schoten in het spreekwoordelijke verkeerde keelgat van de artsen vertegenwoordigd door de artsenvereniging die niet van plan is dit zo maar “blauw blauw te laten”.

Op vijf jaar tijd behandelde de Orde bijna 300 dossiers gebaseerd op klachten en die kwamen in hoofdzaak van bedrijven.In zestig procent van de gevallen bleek een sanctie onnodig.Het aantal sancties uitgesproken door de Orde daalt sinds 2015 van 35 naar 14 in 2017.

Het is duidelijk dat waar arbeidsomstandigheden,werkdruk,werksfeer slecht zijn,het ziekteverzuim navenant zal zijn.Via overleg en syndicale actie kan de werksituatie verbeteren en zo het verzuim beperkt blijven.(ABVV).

De verklaring van Voka is een bittere pil te slikken door de artsen en de werknemers tekenend voor het gevoerde overheidsbeleid dat niets in de weg legt van de werkgevers en de weerbaarheid van onze werknemers aantast tot er niets meer overblijft dan een leger van loonslaven.Na het lezen van de lobbydossiers van Voka blijf ik met een wrang gevoel zitten.Is voor Voka en zijn leden echt enkel de winst die telt?Willen ze echt een legertje van zwijgzame loonslaven die inzetbaar zijn wanneer het hun uitkomt en wegwerpbaar als ze niet meer genoeg opbrengen?Een economie die deels steunt op een leger zieke werknemers is dat een gezonde stabiele economie?

Hieronder een kleine bloemlezing van een aantal uitspraken gedaan door Voka en de inhoud van de eed die elke arts moet zweren als stichtend voorbeeld in verschil van normen en waarden tussen de twee.

VOKA:

  “De ondernemingen willen graag af van verplichtingen,administratie en hoge       tarieven in de aanpak van preventie en gezondheid op de werkvloer.”

 “Als het over stress gaat,worden de ondernemingen met de vinger gewezen en    geconfronteerd met financiele bestraffingen terwijl de oorzaak vaak niet bij          hen ligt.Deze mentaliteit moet een halt worden toegeroepen.”

“Zet een gericht beleid op samen met een coach-expert en krijg twee derde van   de coachingkost terug betaald.”

 ARTSEN:

“Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.”
Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.
Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.
Ik zal mijn patiënten correct informeren.
Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.
Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.
Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.
Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.
Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.
Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.
Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.
Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.
Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.”

Voka,een gezonde economie begint bij werknemers die zich goed voelen in hun vel die werkbaar werk hebben met een goede balans privé-werk en als ze ziek zijn thuis zonder druk kunnen ontzieken dit tesamen met de expertise van Voka de ondernemingslust en creativiteit van zijn leden.

Ives vanhouche
 

 

 

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!