De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VN-migratiepact en de communicatie errond

VN-migratiepact en de communicatie errond

vrijdag 4 januari 2019 17:23
Spread the love

 Ik schrijf deze tekst in het licht van de recente gebeurtenissen omtrent het controversiële VN-pact van Marrakesh (red. GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION). De laatste weken hebben we weer de Belgische politiek op z’n best gezien en mag het duidelijk zijn dat de publieke opinie over het algemeen eerder tegen het pact is. Mijn bedoeling van deze brief is echter niet een pleidooi te houden waarom het pact een slechte zaak zou kunnen zijn, noch een visie uiteen te zetten waarom het wél een goede zaak zou zijn. Mijn reden voor dit schrijven is van een andere orde. Het gaat me namelijk over de communicatie omtrent het pact. Sta mij toe dit kort toe te lichten.

Het VN-pact van Marrakesh is een werk van lange adem. Reeds sinds een aantal jaren waren er onderhandelingen om uiteindelijk tot de finale tekst van ‘the Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration’ te komen. Toch is het pas enkele weken geleden dat de grote meerderheid van het volk over dit pact te horen kreeg. Meer bepaald: vanaf het moment dat de N-VA met haar twijfels en bedenkingen omtrent het pact is beginnen rondgooien. Het enige wat de man in de straat sindsdien gehoord heeft over het pact is niets anders dan negatieve berichtgeving en nadelige interpretaties van de tekst. Geen objectieve informatie. De enige artikelen die we in de krant telkens weer naar boven zagen komen waren de hekelpunten van de N-VA en dat premier Michel kost wat kost naar Marrakesh zou gaan. Daarnaast zagen we ook voortdurend gesponsorde berichten op Facebook en Twitter naar boven komen van N-VA en het Vlaams Belang met daarin de boodschap waarom zij tegen het pact waren. En hoewel ik het niet met hun standpunten eens ben moet ik toegeven dat hun hekelpunten op een duidelijke manier werden weergegeven.

Overigens bracht de campagne van de N-VA het nodige effect teweeg. En aangezien meer en meer mensen voor de berichtgeving vertrouwen op sociale media, bevatte de enige inhoudelijke informatie die we over het pact voorgeschoteld kregen de hekelpunten van N-VA en het Vlaams Belang. Wie meer over het pact wou weten, was aangewezen op het lezen van de tekst. U weet even goed als ik dat de gemiddelde Vlaming daar de tijd, noch de interesse voor heeft en sommigen hebben daar ook niet de toegang toe. Hetzij intellectueel, hetzij materieel. Het enige wat voor hen duidelijk is, zijn de struikelblokken van de N-VA en het Vlaams Belang. Nergens heb ik argumenten vernomen die voor het pact waren, noch vanuit de betrokken partijen, noch van de overheid zelf. Die falende communicatie is nefast voor de democratie en zorgt voor heel wat problemen. Het enige wat het volk te horen krijgt zijn eindeloze debatten en vaak polariserende boodschappen. Met die vaststelling leid ik graag de boodschap van mijn brief in.

De boodschap die ik wil overbrengen is dat het volk meer objectieve informatie vanuit de overheid zou moeten krijgen. Objectieve informatie, waarbij feiten tegenover mythes worden geplaatst. Waar de voordelen tegenover de nadelen geplaatst worden. Objectieve en gefundeerde informatie die verkregen is door externe specialisten. Een beetje zoals de Kamer gedaan heeft omtrent het pact. Ik pleit er echter voor dat die informatie op een degelijke manier gebundeld en aan de burger bezorgd wordt. Het is dus zeker niet mijn visie dat de overheid haar mening oplegt, maar louter dat zij de taak op haar neemt om de verworven informatie te verspreiden. Hetzij via een brochure, brief, video, mail, etc. Er zijn mogelijkheden genoeg. Want zolang de bevolking enkel de informatie gaat vernemen via gekleurde media en partijen gaat de kloof tussen de politiek en de gewone burger alleen maar groter worden. Een gevolg daarvan is de roep naar extreemrechts populisme. Die tendens zien we nu al in België en Europa. Het is daarom, als liberaal en democraat, mijn grootste wens om daarin verandering te zien.

 Naar mijn mening is de falende communicatie omtrent politieke thema’s, die vaak een ruimte openlaat voor polariserende en populistische boodschappen, een van de oorzaken waardoor de burger meer en meer een gevoel van afkeer ervaart als het over politiek gaat. Die afkeer zorgt ervoor dat een groot deel van de bevolking zich steeds meer aangetrokken voelt tot extreemrechts. Het is dus mijn overtuiging dat een duidelijkere communicatie en meer transparantie vanuit de overheid, een groter aanbod van objectieve en gefundeerde informatie dus, de kloof tussen burger en politiek zal verminderen.

take down
the paywall
steun ons nu!