De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vluchtkerk Amsterdam/Medewerking Kerken aan Terugkeerbeleid/In strijd met rechten vluchtelingen
Vluchtelingen,Vluchtkerk Amsterdam -

Vluchtkerk Amsterdam/Medewerking Kerken aan Terugkeerbeleid/In strijd met rechten vluchtelingen

maandag 8 april 2013 03:56
Spread the love

   VLUCHTKERK AMSTERDAM/MEDEWERKING KERKEN AAN TERUGKEERBELEID/IN STRIJD MET RECHTEN VLUCHTELINGEN Zie ook: http://www.astridessed.nl/vluchtkerkreactie-op-at5kerken-willen-asielzoekers-opvangen/ 

Geachte Redactie en lezers, Onder P/S mijn reactie op het AT5 bericht ”Acht Kerken willen opvang asielzoekers” [1]Volgens het AT5 bericht verklaarden acht Kerken zich bereid de 25 ”meest kwetsbaren” van de 100 in de Vluchtkerk Amsterdam verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers opvang te biedenImpliciet en expliciet laten zij daarmee de andere 75 in de kou staan ACHTERGROND:VLUCHTKERK/KERK EN TERUGKEERBELEID Vanaf de ontruiming van het Tentenkamp Notweg  in Amsterdam[2] zijn de ruim 100 uitgeprocedeerdeasielzoekers opgevangen in de Vluchtkerk Amsterdam [3], waar zij van de eigenaar toestemming hadden, tot 31 maart [Eerste Paasdag] te blijvenDaarna is hun verblijf vanwege de kou verlengd tot vrijdag 5 aprilNa een gesprek tussen de Amsterdamse burgemeester van der Laan en de eigenaar van de Vluchtkerk is erechter afgesproken, dat de asielzoekers voorlopig in de Vluchtkerk mogen blijven en datover een nader te vertrekken datum overleg gevoerd zal worden tussen burgemeesteren eigenaar [4] Vanaf de aanvang van het verblijf in de Vluchtkerk hebben zich, naast activisten, die zonder meer de vluchtelingenrechten op een verblijf in Nederland verdedigen [5], christelijkehulpverleners, die al dan niet van de kerken afkomstig waren, voor de vluchtelingen ingezet.  Hoewel de meeste christelijke hulpverleners ongetwijfeld de beste intenties gehad hebben,gold dat helaas niet voor de officiele stellingname van de kerken Ondanks het feit, dat de Kerken op de hoogte zijn van de desperate positie van deuitgeprocedeerden, die vanwege de oorlogssituatie in hun herkomstland niet terug kunnen,werden geluiden als ”meewerken aan terugkeer” [6] steeds vaker gehoord Onnodig te zeggen, dat dit bepaald niet in overeenstemming is met de Bijbelse verplichting tot de verdediging van de rechten van vluchtelingen. Ook getuigt het appel van de Raad van Kerken aan de Overheid [7] van een naieve opstellingEr wordt de Overheid gevraagd om een ”menselijke benadering” en om na te denken over ”adequate oplossingen” [8]Nogal naief dit te vragen van een Overheid, dat een inhumaan en van harde repressie getuigend asielbeleid voert [9]Het appel van de Raad van Kerken [10] is bovendien hafslachtig, omdat de Overheidniet flink wordt aangepaktEr wordt niet duidelijk gepleit voor verblijfsrecht voor de uitgeprocedeerden en voor erkenning, naast het recht op vrijwaring van vervolging, van het recht op vrijwaring van armoede. Immers, ook de niet als vluchteling erkende ”economische vluchtelingen”, moeten hetrecht hebben, zich aan bittere armoede te kunnen ontworstelen door zich in het welvarendeWesten te vestigen, dat wel wil verdienen aan Derde Wereld, maar de slachtoffers van de kapitalistische winzucht [ook de Derde Wereld regimes/elites] niet wil ontvangen WEIGERING TOT KERKASIEL Vanuit diezelfde kerkelijke kringen is nog niet zolang geleden sprake geweest van een impliciete weigering tot medewerking aan Kerkasiel [11], wat in geval van deze 100uitgeprocedeerde asielzoekers niet alleen een voor langere tijd durende oplossing zou zijn, maar ook een duidelijk statement tegen de Overheid, dat de Kerken zich principieelopstellen voor vluchtelingenrechten en tegen het Overheidsbeleid, dat hen hun elementairemensenrechten ontzegt TERUGKEERPLAN KERKEN De kwalijkste opstelling van de Kerken is wel de oprichting van een Terugkeerhuis voorvluchtelingenIn een brief aan de Kerken [12] heb ik destijds aan de kaak gesteld, dat Kerk in Actie [die o.a. in een samenwerkingsverband zit met Justitie en terugkeerinstanties als de I.O.M.]hiermee verlengstuk van Justitie geworden is, heel goed wetende, dat de vluchtelingenworden uitgezet naar oorlogsgebieden, gebieden waar ze vervolgd kunnen worden en/of bittere armoede Daaraan horen zich christelijk noemende organisaties/Kerken niet mee te werken  Neen, wanneer de Kerken werkelijk hun christelijke Boodschap serieus nemen en in depraktijk willen brengen, zijn halfslachtige verhalen [13] niet voldoende, maar moet de Kerk een Strijdende Kerk worden, die compromisloos aan de kant van de vluchtelingen staat EPILOOG Ik eindig met een Bijbelse uitspraak uit het Nieuwe Testament, waar die christelijke verplichting onverbloemd is beschrevenVanuit hun christelijke achtergrond dienen de Kerken deze uitspraak te volgen: 

”35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

                

NIEUWE TESTAMENT
Mattheus 35-40

DAT is de taak van de Kerk

Geen impliciete hand en spandiensten verlenen aan Justitie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/388017/medewerking_kerken_aan_terugkeerbeleid_overheidin_strijd_rechten_vluchtelingen

 

P/S

REACTIE OP AT5 BERICHT ”ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS

OPVANGEN”

ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS OPVANGEN

5 APRIL 2013

http://www.at5.nl/artikelen/99873/acht-kerken-willen-asielzoekers-opvangen

BEREIDHEID KERKEN TOT OPVANG/GEEN VERDEDIGING RECHTEN VLUCHTELINGENDOOR KERKEN Hoewel dit bericht over de opvang door de kerken positief klinkt, is niets minder waar.Weliswaar vangen de Kerken vluchtelingen op, maar het zijn slechts 25 [van de 100 Vluchtkerk vluchtelingen] en alleen de in de ogen van de Kerken meest ”kwetsbare” groep.Hiermee handelt de Kerk tegen haar christelijke principe van naastenliefde en humaniteit, door die andere eveneens kwetsbare 75 [uitgeprocedeerd en zondervoorzieningen en dak boven hun hoofd] letterlijk in de kou te laten staan.Bovendien verdedigt de Kerk niet werkelijk vluchtelingenrechten [een Bijbelse verplichting]door niet principieel stelling te nemen tegen het Nederlandse terugkeerbeleid, dat vluchtelingen uitzet naar oorlogsgebieden zoals Afghanistan, Somalie en Soedan[ waarhet merendeel van de Vluchtkerk vluchtelingen vandaan komt] en naar landen waar extreme armoede heerst.Neen, tot haar schande promootte de Kerk onlangs nog de terugkeer van de uitgeprocedeerden als reeele mogelijkheid, waarmee zij zich opstelde als verlengstuk van het inhumane Nederlandse asielbeleidhttp://www.at5.nl/artikelen/98583/asielzoekers-vluchtkerk-willen-andere-aanpak?utm_source=at5&utm_medium=feed&utm_campaign=at5+nieuwsAls de Kerk zich werkelijk christelijk wil tonen, moet zij principieel afstand nemen vanuitzettingen van vluchtelingen [die allemaal onvrijwillig zijn en gevaar of bittere armoede inhouden] en naast ALLE  vluchtelingen staan, niet alleen ”de meest kwetsbaren”http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/Ook ”economische” vluchtelingen hebben het recht in Nederland te zijn, vanwege hetfundamentele recht op vrijwaring van armoede, iets waarvoor de kerk zich hard moet makenAstrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!