De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vluchtelingengevangenis Kamp Zeist/Bouwvergunning aan De Vries en Verburg voor gesloten gezinslocaties/Brief aan Gemeente Zeist

Vluchtelingengevangenis Kamp Zeist/Bouwvergunning aan De Vries en Verburg voor gesloten gezinslocaties/Brief aan Gemeente Zeist

donderdag 10 september 2015 13:07
Spread the love

VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST//BOUWVERGUNNING AAN DE VRIES EN VERBURG VOORGESLOTEN GEZINSLOCATIES/BRIEF AAN GEMEENTE ZEIST

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/kamp-zeistbouwvergunning-aan-de-vries-en-verburg-voor-gesloten-gezinslocatiesbrief-aan-gemeente-zeist/

AANDE GEMEENTE ZEIST
Onderwerp:Uw vergunning aan bouwbedrijf De Vries en Verburg voorhet bouwen van een ”gesloten gezinslocatie” op het terrein van Kamp Zeist

Geacht Gemeentebestuur,

Op 28 augustus anno Domini 2015 hebt u aan bouwbedrijf De Vriesen Verburg, vergunning verleend tot de bouw van een ”gesloten gezinslocatie”op het terrein van Kamp Zeist, detentiecentrum voor uitgeprocedeerde vluchtelingen,en AZC. [1]Als facilitator van het detentiecentrum voor mensen met als enige ”misdaad”,te zijn gevlucht voor vervolging en/of oorlog, armoede, bent u sinds jaaren dag medeplichtig aan hert inhumane Nederlandse asielbeleid [2] en hebtu dus bloed aan uw handen.Met de bouw van de ”gesloten gezinslocatie”, ofbeter gezegd [want dat is het], gezinsgevangenis, maakt u het alleen maar erger.
TE UWER INFORMATIE
Hoewel dat niet nodig zou moeten zijn, de feiten op een rijtje:
GESLOTEN GEZINSLOCATIES EUPHEMISME VOORGEVANGENIS
 Volgens het  filmpje van de Nederlandse Overheidslapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achterslot en grendel”, maar verblijven in door u goedgekeurde engefaciliteerde bouw  van ”woningen” [uw ”gesloten gezinslocaties],waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereldvan het kind” [3]Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’ngeimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [4]Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershogemuur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [5]Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
 En ik weet het niet van u dames en heren van het Gemeentebestuur,maar ik zou niet willen verblijvenin een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.
Maar alle gekheid op een stokje:Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.Niets meer en niets minder.Je mag immers het terrein niet verlaten!Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind”? Niet alle gezinnen belanden hier overigens.Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [6]De rest [overgebleven gezinnen, waarbij niet direct kans isop uitzetting] belandt nog ”gewoon”’in vreemdelingendetentiecentra.Maar voor hen is er toch ook nog ruimte in ”uw” Kamp Zeist?Namelijk het reguliere dententiecentrum!Zo bent u ”multifunctioneel”……..

TENSLOTTE
Met uw vergunning voor de bouw van de gezinsgevangenis [laten weer niet langer omheen draaien] op Kamp Zeist aan bouwbedrijf De Vriesen Verburg, hebt u een nieuw dieptepunt in uw medeplichtigheid aanhet Nederlandse asielbeleid bereikt.De bouw van een kindvriendelijke gezinslocatie met hoge muren, schrikdraaden bewegingssensoren en het ”hoogtepunt”, deportatie naar oorlog,vervolging of het vriendelijkst gezegd, onzekerheid.
Het asielbeleid is misdadig [7], u was al  medeplichtig aan de  misdaadvan detentie van onschuldigen en hun deportatie naar oorlog/ellendeen vergroot dat nog met de bouw van die gezinsgevangenis.
Een goede raad:
Wanneer u nog beschikt over een greintje opspelend geweten:
Trek die vergunning voor de bouw van die gezinsgevangenis in enbegin met het afbreken van de vluchtelingengevangenis op uw terrein.
De kentering van relatieve onverschilligheid en [soms] vijandigheidtegenover vluchtelingen naar hartverwarmende solidariteitsinitiatieven[8] is u toch ook niet ontgaan?Bedenk, dat u met uw gecontinueerde steun aan het inhumane NederlandseOverheidsbeleid tegenover vluchtelingen, medeplichtig bent aan de gevolgenvan de deportatie van de vluchtelingen naar oorlog en andere ellende en daarop zult worden afgerekend.

Doe dus het enige rechtvaardige, trek de bouwvergunning in enontbindt het detentiecentrum.
Geen vrijheid in Nederland totdat alle vluchtelingen vrij zijn!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

GEMEENTEBLADVERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIEREPROCEDURE, RICHELLEWEG 13 TE SOESTERBERG, BOUWEN

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-82815.html

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure, Richelleweg 13 te Soesterberg, bouwenDatum verzending: 28 augustus 2015

  • •Locatie: Richelleweg 13, 3769 AZ te Soesterberg
  • •Omschrijving: het oprichten van gebouwen (woonpaviljoens, bijbehorende voorzieningen en een multifunctioneelgebouw)
  • •Kenmerk: OV20150734

InzageLet op: de vergunning is alleen in te zien met toestemming van de eigenaar.De verleende of geweigerde vergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken zijn, alleen op afspraak, in te zien bij het bouwloket in de publiekshal van het gemeentehuis. U kunt telefonisch contact opnemen met het bouwloket via telefoonnummer 14 030.BezwaarAlleen belanghebbenden bij het besluit kunnen bezwaar indienen. Na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) hebt u 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen als u het niet eens bent met de beslissing. U dient een (gemotiveerd) bezwaar in bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM te Zeist. U kunt ook digitaal bezwaar maken, kijk daarvoor op de website www.zeist.nl/bezwaarschrift.Voorlopige voorzieningBezwaar indienen tegen het besluit betekent niet dat het besluit niet mag worden gerealiseerd. U kunt gelijktijdig met of na indiening van het bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter kan dan beslissen om de uitvoering te onderbreken. U dient een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.

[2]

IN DIT ARTIKEL NADERE INFORMATIE OVER HET INHUMANEASIELBELEID

ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS TEEVEN EN CO/SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSEASTRID ESSED12 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/asielextremismevluchtelingenmisdadigers-teeven-en-coschreibtischmorderjaccuse/

[3]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html
   [4]
  RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
    http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[5]

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENISKAMP ZEIST
 http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html

[6]

”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”  DIENST JUSTITIELE INRICHTINGENGESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra-en-uitzetcentra/GGV-Zeist/

[7]
ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS TEEVEN EN CO/SCHREIBTISCHMORDER/J’ACCUSEASTRID ESSED12 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/asielextremismevluchtelingenmisdadigers-teeven-en-coschreibtischmorderjaccuse/

[8]

TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!