De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vluchtelingencrisis/Om het recht op veiligheid en bestaan

Vluchtelingencrisis/Om het recht op veiligheid en bestaan

donderdag 1 oktober 2015 17:59
Spread the love

VLUCHTELINGENCRISIS/OM HET RECHT OP VEILIGHEID EN BESTAAN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/vluchtelingencrisisom-het-recht-op-veiligheid-en-bestaan/

De grote vluchtelingencrisis [1], waarbij duizenden vluchtelingen, vooraluit Syrie, op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren [gammele bootjes,vaak met dramatische gevolgen], heeft in Nederland en andere Europese landeneen stroom van solidariteit teweeg gebracht.Was er eerst sprake van relatieve onverschilligheid tot vijandigheid,de goeden [vluchtelingenhelpers vanuit religieuze en andere hoek en politieke activisten] niet te na gesproken, nu lijkt er een kentering gekomen:In Nederland, Duitsland en andere Europese landen. En de hartverwarmende initiatieven schieten als paddestoelen uitde grond:Enkele:Duizenden mensen hebben zich gemeld als gastgezinnen, mensenwillen vluchtelingen in huis nemen, dekens worden gedoneerd voor onderandere in Calais gestrande vluchtelingen, een Nederlands echtpaar ophet Griekse eiland Lesbos helpt vluchtelingen, draagdoeken en kledingworden gedoneerd, een hotel in Nieuw West stelt een kamer voor vluchtelingenter beschikking, buurtbewoners komen eten brengen, er worden wakes voor vluchtelingen georganiseerd, woningbouwcorporatiesbieden hulp en ga zo maar door. [2]
OP DE LOER/HET SPOOK VAN DE XENOFOBIE
Maar er is een keerzijde aan dit alles en die moeten we nietonderschatten: Xenofobie.De vooroordelen, die-helaas-heersen onder een deel van de publiekeopinie, over potentiele ”jihadisten”, ”verkrachters” [erdoor ingegeven,dat er opvangscentra zijn voor voornamelijk mannen] en de zogenaamdeprofiteurs, wordt vrolijk gevoed door lieden als de extreem-rechtse PVVleider Wilders [3], die bij de behandeling van de Miljoenennotazijn bekende hetze tegen vluchtelingen afdraaide, waarbij hij weerzinwekkendetermen gebruikte als ”asieltsunami” en testosteronbommen. [4]
De gebruikelijke, valse retoriek over de ”gewone Nederlanders” die vande komst van vluchtelingen het slachtoffer zijn. [5]Nog gevaarlijkere retoriek over ”het voortbestaan” van Nederland, datop het spel gezet wordt [6] en ”ons volk”, dat wordt ”vervangen” [7]
En dan als finale: Grenzen dicht. [8]
Wat echt alles sloeg was zijn ophitsende statement tot ”democratisch, geweldloos verzet”

Hij zei [citaat nieuwsmedia]:”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’” [9]
En wat gebeurt er een week later?Een Gemeenteraadsvergadering in Purmerend wordt voortijdigbeeindigd omdat woedende mensen, tegenstanders van de komstvan een AZC, dreigen, de Gemeenteraad te bestormen. [10]Ik kan niet bewijzen, dat het een direct gevolg is van de ophitserijvan Wilders, maar ik ben er  zeker van, dat dergelijkelieden zich in ieder geval gesterkt voelen door de xenofobische uitspraken van van G, Wilders, wiens gedachtegoed overeenkomsten vertoont met met nazi dictator Hitler. [11]
Overeenkomsten, die steeds duidelijker naar voren komen.
”Ons volk” dat vervangen wordt.”Het voortbestaan van ons mooie land”, dat op het spel staat.Vluchtelingen als ”testosteronmommen” afschilderen.Haatzaaien met ”asieltsunami. [12]

En geen Kamervoorzitter, die ingrijpt, zelfs niet als Wildershet heeft over ”nepparlement” [13]

Maar Wilders is de enige niet.Helaas.Hoewel premier Rutte tijdens het debat over de Miljoenennota zijn afkeuring had uitgesproken over de ”verschrikke termen”[volgens de media de woorden van Rutte] als ”asieltsunami”en ”testosteronbommen”, die Fuhrer [en dat is nadrukkelijkMIJN term] Wilders gebruikte [14], ging hij anderszijds op demagogischewijze mee met Wilders” betoog:Ik citeer”Maar, zei de premier, op een bepaald punt ben ik het met Wilders eens, over het ‘asielshoppen’; dat hoewel asielzoekers door veilige landen reizen, ze toch naar welvarende landen als Duitsland en Nederland koersen om daar asiel aan te vragen. ” [15]Welke ”veilige” landen Rutte trouwens noemt, zijn mij een raadsel.Macedonie, waar vluchtelingen met flitsgranaten worden beschoten? [16]Griekenland, met zijn door de fascistische Gouden Dageraad [nu inhet defensief, maar nog onderhuids actief] opgestookte xenofobietegen migranten en slechte opvang/behandeling van vluchtelingen,waaraan ook de zware economische crisis debet is? [17]Hongarije, waar vluchtelingen in kampen worden gestopt, waar het legerwordt toegestaan, geweld tegen vluchtelingen te gebruiken en eenadvertentie [door de Hongaarse Overheidgeplaatst in kranten in het Midden-Oosten], vluchtelingenwaarschuwt, niet naar Hongarije te komen, anders worden ze voorjaren in de cel gezet. [18]Lekker veilig, daar.
Maar sowieso:Vluchtelingen, op de vlucht voor oorlog en ellende, hebben hetrecht naar die landen te trekken, waar ze een menswaardig bestaankunnen opbouwen.Die verderfelijke term ”asielshoppen”, suggereeert al, dat heteen pleziertocht is.Schandelijk, demagogisch en onwaar.
Ook op lager bestuurlijk niveau is het aanwakkeren van hetdemagogisch vuurtje pijnlijk aanwezig:Terwijl de solidariteit in Amsterdam met vluchtelingen hartverwarmendwas en vele activiteiten zich ontplooiden, zette stadsdeelvoorzitter vanNieuw West, Achmed Badoud, een domper op die solidariteit door te verklaren, dat de ”zorgen” van de omwonenden [van de Sporthalwaar een groep vluchtelingen werd opgevangen] ”heel terecht”was. [20]Dat is trouwens maar een bepaalde groep: vele, heel vele bewonersin Stadsdeel West waren wel hartverwarmend en solidair metde vluchtelingen, er werd zelfs een hotelkamer ter beschikking gesteld voor vluchtelingen. [21]Maar goed, die andere, nare kant, is er ook.Om terug te komen op Baadoud:Wat was nu de aanleiding tot dit alles:De Gemeente zou de eerste vluchtelingen opvangen in een Sportcentrumin Nieuw West, waar ze overigens maar een korte tijd zouden blijven. [22]Zoals wel vaker, wanneer vluchtelingen worden opgevangen, was er een ”voorlichtingsavond” voor de buurt.Ook in dit geval dus, in de aula van het CalandLyceum, waar voorlichtingover de opvanglocatie werd gegeven. [23]Nu is het goed, iets meer te weten te komen over de vluchtelingen,uit welk land ze komen, religie, cultuurgebied, de oorlog/ellendewaarvoor zij gevlucht zijn, maar vaak verlopen dit soort voorlichtingsavonden in een hetzerige sfeer en is het aanleiding voorsommigen-soms velen, niet alleen met vragen te komen, maar hun xenofobiete spuien.Dat bleef ook hier niet uit:Op niets concreets gebaseerde ”angsten” van omwonendenover ”verkrachters” [vanwege de aanwezigheid van veel” jongebootvluchtelingen”], ”jihadisten”, etc, etc. [24]En in plaats gemotiveerd daartegenin te gaan, toonde Baadoud ”begrip”en zei er, qua openbare orde en veiligheid ”bovenop te zitten.” [25]De reactie van een law and order man, die hierdoor xenofobievoedt in plaats van tegengaat. [26]
De opmerking ”wij hebben geen huizen in de aanbieding” [27] van burgemeester van der Laan  helpt ook niet bepaald en zet de vluchtelingenneer als een stel profiteurs. [28]

GEVAARLIJKE SPOREN VAN XENOFOBIE/VERZET TEGEN 

ASIELZOEKERSCENTRA

We zagen het al bij de bezwaren tegen de asielopvang in Amsterdam

Nieuw West: Verzet, vijandigheid, vooroordelen, gevoed en gesteund

door xenofobe politici als Wilders. [29]

Heftiger tonelen van protest vonden,, reeds genoemd, plaats in

Purmerend.

Maar ook  in Enschede: [30]

Dezelfde vooroordelen [verkrachtingen, jihadisten, profiteurs],

dezelfde xenofobie.

De SP schreef er een goede brochure tegen. [31]

Schrijver en activist woonde een voorlichtingsavond

in Tilburg bij, met soortgelijke riedels. [32]

En terecht ergerde Peter Storm zich aan zowel de

xenofobe reacties van het publiek, als aan de ontwijkende

en vooroordelenvoedende reacties van de bestuurders [gelukszoekers,

vertaal naar de COA bestuurder, arbeidsmigranten, worden er wel

door de IND uitgevist en teruggestuurd. COA is Centraal Opvang

Asielzoekers] [33]

In het buitenland is de xenofobie nog schrikbarender.

In Duitsland werd een asielopvangscentrum bestookt, in Finland

bestookten anti vluchtelingendemonstranten een bus met arriverende

vluchtelingen. [34]

OM WELKE VLUCHTELINGEN GAAT HET EIGENLIJK?
Human Rights Watch vermelt, dat volgens de cijfers van de VN HogeCommissaris van de Vluchtelingen [UNHCR], 66 procent van de137. 000 vluchtelingen, die in Europa zijn gearriveerd tussen 1 januarien 29 juni anno Domini 2015, afkomstig zijn uit vijf landen, Syrie[34 procent], Afghanistan [12 procent], Eritrea [12 procent], Somalie[5 procent] en Irak [3 procent]De meeste Syriers, Irakezen en Afghanistan zijn gevlucht via Griekenlanden/of Hongarije, Eritreers, Somaliers en een beperkt aantal Syriers zijnde Middellandse Zee overgestoken en aangeland in Italie. [35]Ze zijn gevlucht voor oorlog en ellende.De burgeroorlog in Syrie is bekend, maar ook in Somalie woedt aljaren een burgeroorlog, in Afghanistan is de strijd, geinstigeerd doorWesters militair optreden, in volle gang  en het land is allesbehalve veilig. [36]Ook in Irak, product van Westers militair ingrijpen, is de situatie zeer instabiel[37]Vanwege de grote interne spanningen en groot aantal aanslagengeeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het grootswtedeel van Irak dan ook hetr advies: NIET REIZEN. [38]Dat zegt genoeg.In Eritrea is al jaren een gesloten dictatuur, dus een slechte mensenrechten-situatie. [39]
Alle reden dus, om deze mensen welkom te laten zijn:Ze hebben immers recht op veiligheid.Al wat de EU echter gedaan heeft, is door middel van het aanEuropa’s buitengrenzen opererend agentschap Frontex, de overtochtover de Middellandse Zee zo bemoeilijken, dat mensen wel hun toevluchtmoesten nemen tot dubieuze ”mensensmokkelaars” en gammele bootjes,met het drama van de Middellandse Zee doden tot gevolg. [40]

OPVANG IN DE REGIO
EU politici doen te pas en onpas uitspraken over ”opvangin de regio”, ondertussen suggererend, dat de vluchtelingengeen ”echte vluchtelingen” zijn [dus niet worden vervolgd], maarop zoek zijn naar een beter bestaan.In de eerste plaats zijn de herkomstlanden, waar oorlogenwoeden onmiskenbaar onveilig.Ten tweede is het zoeken van een beter bestaan, ieders recht.En wat ”opvang in de regio betreft”Vaak wordt verzegen, dat het grootste deel van de vluchtelingenin de regio wordt opgevangen, slechts 2,5 procent komt naar Europa. [41]Alleen is dit jaar de crisis verhevigd, vandaar een groter aantal.
Een vergelijking:De laatste vier jaar hebben zo’n 350 o00 Syriers asiel aangevraagd in Europa.Maar meer dan 1,9 miljoen Syriers worden opgevangen in Turkije,in Libanon worden meer dan 1,1 miljoen mensen opgevangen,Jordanie vangt 630.000 mensen op en naar Irak [waar dus oorlogis], zijn 250. 000 mensen gevlucht. [42]

GESOL MET VLUCHTELINGEN/VLUCHTELINGEN

ALS HINDERPAAL EN LAST

Ondertussen ruzieen de EU Staten door over de spreidingvan de vluchtelingen, die dit jaar massaal zijn toegestroomd.Er is nu een verplichte spreiding, waar, zoals te verwachten,landen als Hongarije, Slowakije, Tsjechie en Roemenie, waarde meeste vluchtelingen ”binnenkomen” tegen waren. [43]De xenofobe houding van Hongarije heb ik al genoemd. [44]Hoe die ”spreiding” dan wordt doorgedrukt met tegenstandvan die vier landen, vraag ik mij af.Enkele afspraken op een rijtje:Het besluit is genomen over 120 000 vluchtelingen [45], maarnu zijn het al 500 000. [46]Neder;land zal de komende twee jaar 7000 vluchtelingen opnemenvanuit de ”frontlijnstaten”, waar de meeste mensen binnenkomen. [47][Griekenland, Italie, Oost-Europese landen]”Vorige week” [we lezen, 22 september], kwamen 4200 vluchtelingenbinnen, de week daarvoor werden er 3100 geregistreerd en de week daarvoor1800. [48]
Wat me vooral tegenstaat is dat voortdurend wordt gedaan, alsofde vluchtelingen een hinderpaal en een ”last” zijn.Niet als mensen, die recht op bescherming en veiligheid hebben.Niet alleen de EU stelt zich zo op:
In de rijke Golfstaten zijn vluchtelingen sowieso niet welkom,de grenzen blijven dicht, behalve voor buitenlandse gastartbeiders,die overigens schandalig worden uitgebuit. [49], hoewel in Koeweithun situatie door een nieuwe wetgeving iets lijkt te zijn verbeterd. [50]

EPILOOG

Verzet tegen de komst van asielzoekerscentra, aanvallen opvluchtelingen, xenofobe politici, politieke maatregelen voorhet sluiten van grenzen, regeringen, die een openlijkeoorlog tegen vluchtelingen voeren, zoals de Hongaarse [51]Het is allemaal aanwezig en verontrustend.
Maar er is ook een kant van toenemende solidariteit, diede laatste maanden sterker is geworden.Zowel in Nederland als in andere Europese landen.Zoals de grote solidariteitsdemonstratie met vluchtelingenin Brussel, waaraan meer dan 15 000 mensen deelnamen. [52]
Hoopgevende signalen, naast de duistere xenofobie.
Want bij die hele discussie rond de ”vluchtelingencrisis” dienthet belangrijkste niet uit het oog te worden vergeten:
Ieder mens heeft recht op een leven in veiligheid, beschermingen op een goed bestaan.
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS ALLE VLUCHTELINGENWELKOM ZIJN, POLITIEKE VLUCHTELINGEN, OORLOGS-VLUCHTELINGEN EN ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN

Astrid Essed

NOTEN

[1]

NRCDIT IS WAT JE MOET WETEN OM DE VLUCHTELINGENCRISISTE BEGRIJPEN

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/

HUMAN RIGHTS WATCHWHY DO PEOPLE RISK THEIR LIVES TO CROSS THE MEDITERRANEAN?QUESTIONS AND ANSWERS28 JULY 2015
http://www.hrw.org/news/2015/07/28/why-do-people-risk-their-lives-cross-mediterranean

MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZETPETER STORM3 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/03/mensen-op-de-vlucht-mensen-verzet/

[2]

DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
  http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
   DONEER JE DEKEN  http://doneerjedeken.org/
   DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
  http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
  AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/146994/mijn_kinderen_zijn_het_huis_uit_vluchtelingen_mogen_zo_bij_mij_naar_binnen
   AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/146961/doneer_een_draagdoek_kleding_of_je_huis_amsterdammers_helpen_vluchtelingen
  AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
 http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen
   AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
 http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen
   AT5WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147457/woningbouwverenigingen-onderzoeken-of-ze-plek-hebben-voor-vluchtelingen
   AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/146988/enkele-honderden-mensen-bij-wake-voor-vluchtelingen-op-de-dam   TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015  http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

[3]

NOVA TVANNE FRANK STICHTINGGEERT WILDERS IS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008
  http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/6548/Anne+Frank+Stichting%3A+Geert+Wilders+is+extreem-rechts

[4]

” Tijdens de Algemene Beschouwingen liet Rutte zijn afkeuring blijken over de in zijn ogen ‘verschrikkelijke termen’ die Wilders telkens gebruikt over de stroom vluchtelingen, zoals asieltsunami en testosteronbommen.”

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[5]

”PVV-leider Wilders mag als eerst het woord voeren na het diner. Hij spreeket naar eigen zeggen op een “dramatisch, beslissend moment in de geschiedenis”, daarmee refererend aan de vluchtelingencrisis. De grote aantallen vluchtelingen die naar Europa en Nederland komen zijn een “tikkende tijdbom” die ons bedreigt, zegt Wilders. En het kabinet staat in deze kwestie “aan de verkeerde kant van de geschiedenis”. “Het voortbestaan van ons mooie land wordt op het spel gezet.” Wilders zet de behandeling van asielzoekers af tegen de behandeling van ‘gewone’ Nederlanders, die volgens hem het slachtoffer zijn van bezuinigingen en koopkrachtverlies.”  ”Pechtold is de eerste die Wilders interrumpeert en vraagt de PVV-leider of hij onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld islamitische en christelijke asielzoekers uit Syrië. Wilders stelt dat Nederland op dit moment geen enkele asielzoeker mee kan opnemen. En vindt bovendien, zegt hij in reactie op Arie Slob (ChristenUnie), dat de meeste asielzoekers geen vluchtelingen zijn en dus hier niet thuishoren. Een harde confrontatie kwam met GroenLinks-leider Jesse Klaver, die Wilders verweet “xenofoob” te zijn.”  ”GroenLinks-leider Klaver begint zijn inbreng door terug te komen op het betoog van Wilders, dat hem naar eigen zeggen “woedend” maakt. Klaver bezweert de taal en standpunten van de PVV altijd te zullen blijven bestrijden.”  NRCKEIHARDE CONFRONTATIE WILDERS EN KAMER OM”ASIELTSUNAMI”16 SEPTEMBER 2015  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/16/live-kamer-bespreekt-kabinetsbeleid-bij-algemene-beschouwingen/

[6]

ZIE NOOT 5

[7]

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[8]

””Pechtold is de eerste die Wilders interrumpeert en vraagt de PVV-leider of hij onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld islamitische en christelijke asielzoekers uit Syrië. Wilders stelt dat Nederland op dit moment geen enkele asielzoeker mee kan opnemen”

………

………

NRC

KEIHARDE CONFRONTATIE WILDERS EN KAMER OM”ASIELTSUNAMI”16 SEPTEMBER 2015  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/16/live-kamer-bespreekt-kabinetsbeleid-bij-algemene-beschouwingen/

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum.”

VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
  http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[9]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
 VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
  http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[10]
”* En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/24/recordaantal-migranten-in-hongarije-timmermans-waarschuwt-voor-extreemrechts/

RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT PURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
http://www.rtvnh.nl/nieuws/171363/chaos-bij-vluchtelingendebat-purmerend-burgemeester-stuurt-woedende-inwoners-weg

[11]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014
  http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[12]

NRCKEIHARDE CONFRONTATIE WILDERS EN KAMER OM”ASIELTSUNAMI”16 SEPTEMBER 2015  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/16/live-kamer-bespreekt-kabinetsbeleid-bij-algemene-beschouwingen/

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

VRIJ NEDERLANDDE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERSCLARA VAN DE WIEL16 SEPTEMBER 2015  https://www.vn.nl/de-testosteronbom-bestaat-niet-wilders/

[13]

NU.NL

ZWARE BOTSING WILDERS EN PECHTOLD OM ”NEPPARLEMENT”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.nu.nl/politiek/4127695/zware-botsing-wilders-en-pechtold-nepparlement.html

NOS

PECHTOLD BEKRITISEERT KAMERVOORZITTER

OM UITLATING WILDERS

18 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2058329-pechtold-bekritiseert-kamervoorzitter-om-uitlating-wilders.html

[14]

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[15]

”Maar, zei de premier, op een bepaald punt ben ik het met Wilders eens, over het ‘asielshoppen’; dat hoewel asielzoekers door veilige landen reizen, ze toch naar welvarende landen als Duitsland en Nederland koersen om daar asiel aan te vragen. ”     

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[16]

NRC

MACEDONISCHE POLITIE ZET FLITSGRANATEN IN

TEGEN MIGRANTEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/21/macedonische-politie-zet-flitsgranaten-in-tegen-migranten/

[17]

HUMAN RIGHTS WATCH

GREECE: HUMANITARIAN CRISIS ON THE ISLANDS

11 JULY 2015

http://www.hrw.org/news/2015/07/11/greece-humanitarian-crisis-islands

HUMAN RIGHTS WATCH

THE HIDDEN VICTIMS OF GREECE’S CRISIS

16 JULY 2015

https://www.hrw.org/news/2015/07/16/dispatches-hidden-victims-greeces-crisis

”he acute economic crisis in Greece is felt by the most vulnerable members of society. Attacks on migrants and asylum seekers, and LGBT people continued. An anti-racism law lifting barriers to justice for victims of racist attacks recently entered into force, but measures criminalizing speech raised free expression concerns. Greek border guards have allegedly engaged in collective expulsions and pushbacks of migrants and asylum seekers. The new government announced the end to abusive police “sweeps” of irregular migrants in Athens. Conditions in detention centers have also come under fire. Despite improvements in the asylum system and significant increase in Greece’s protection rates, there remains a large backlog of cases.”

HUMAN RIGHTS WATCH

GREECE

http://www.hrw.org/europe/central-asia/greece

[Artikel in 2012 geschreven/later op mijn website geplaatst]

GRIEKENLAND PAKT MASSAAL ILLEGALEN OP/

MENSENJACHT VAN STAATSWEGE

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2012griekenland-pakt-massaal-illegalen-opmensenjacht-van-staatswege/

[18]

MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZETPETER STORM3 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/03/mensen-op-de-vlucht-mensen-verzet/

”Hongarije heeft een paginagrote advertentie geplaatst in kranten in het Midden-Oosten. Daarin worden vluchtelingen opgeroepen om niet naar Hongarije te komen. Anders worden ze opgepakt en voor jaren in de cel gezet.”

RTL NIEUWSOMSTREDEN ADVERTENTIE WAARSCHUWT VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/omstreden-advertentie-waarschuwt-vluchtelingen

”Hongarije mag het leger inzetten tegen vluchtelingen en daarbij niet-dodelijk geweld gebruiken zoals rubberen kogels, traangas of het afschieten van een vangnet.

Dat heeft het Hongaarse parlement bij wet besloten. Slechts twaalf van de bijna tweehonderd parlementariërs stemden tegen de wet. ”

RTL NIEUWS

HONGAARS LEGER MAG GEWELD GEBRUIKEN

TEGEN VLUCHTELINGEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hongaars-leger-mag-geweld-gebruiken-tegen-vluchtelingen

[19]

ZIE VOOR SOLIDARITEITSACTIVITEITEN JEGENS VLUCHTELINGEN/

NOOT 2

[20]

AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang

[21]

AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM/´´GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN´´16 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners-nieuw-west-heten-vluchtelingen-welkom-geen-betere-reden-om-niet-te-trainen

HOTEL NIEUW WEST STELT KAMER BESCHIKBAARVOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen

[22]

”De gemeente gaat vandaag de eerste vluchtelingen opvangen in Sportcentrum Caland aan de Eliza van Calcarstraat in Osdorp. Daar is plek voor driehonderd vluchtelingen.

De eerste 300 bedden zijn inmiddels in het sportcentrum neergezet. Leerlingen van het Calandlyceum gymmen vandaag in de open lucht. Verenigingen die er ‘s avonds sporten zijn afgebeld. ‘Er zijn een paar zalen ingericht als slaaplocatie. Het gaat om een paar dagen, zodat de sporthal niet voor langere tijd onbruikbaar is. Binnen enkele dagen wordt een andere locatie gezocht die permanenter kan zijn”

AT5GEMEENTE VANGT VLUCHTELINGEN OP IN SPORTCENTRUMCALAND16 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147412/gemeente_vangt_vluchtelingen_op_in_sportcentrum_caland

[23]
”Bewoners verzamelden zich vanavond in de aula van het Calandlyceum in Osdorp voor een informatieavond over de asielopvang in de nabijgelegen sporthal.”

AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang

[24]

”Veel bewoners zijn bezorgd over de veiligheid nu er driehonderd net in het land aangekomen asielzoekers inSportcentrum Caland aan de Eliza van Calcarstraat worden opgevangen. ‘Het maakt me heel erg angstig wat hier gebeurd’, zei een vrouw. ‘Want er zijn heel veel mannelijke jonge bootvluchtelingen.” …………..

 ‘Mensen maken zich zorgen, waar komen deze mensen vandaan? Zitten er jihadisten tussen? Gaan ze de wijk in? Worden onze kinderen lastiggevallen?” 

AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang

[25]

”Veel bewoners zijn bezorgd over de veiligheid nu er driehonderd net in het land aangekomen asielzoekers inSportcentrum Caland aan de Eliza van Calcarstraat worden opgevangen. ‘Het maakt me heel erg angstig wat hier gebeurd’, zei een vrouw. ‘Want er zijn heel veel mannelijke jonge bootvluchtelingen.”’

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud kan die zorgen begrijpen. ‘Mensen maken zich zorgen, waar komen deze mensen vandaan? Zitten er jihadisten tussen? Gaan ze de wijk in? Worden onze kinderen lastiggevallen? Het is terecht dat mensen zo’n houding aannemen en ik heb geprobeerd om hen te overtuigen dat ik er bovenop zit als het gaat om de openbare orde en veiligheid.’

AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang

[26]

BAADOUD EN DE ”ZORGEN” VAN OMWONENDEN OVERASIELOPVANG/BAADOUD VOEDT XENOFOBIEASTRID ESSED20 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/baadoud-en-de-zorgen-van-omwonenden-over-asielopvangbaadoud-voedt-xenofobie/

REACTIE OP AT5
AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang
   BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OM ASIELOPVANG/GEEN XENOFOBIE VOEDEN, BAADOUDStadsdeelvoorzitter van Nieuw West, Achmed Baadoud, heeft bij mij bepaaldgeen streepje voor. Ik herinner mij nog zijn inhumane houding tegenover deWe are here vluchtelingen [inmiddels al drie jaar door Amsterdam zwervend],die toen in Tentenkamp Notweg zaten en zijn weigering, de meest elementairevoorzieningen aan te brengen. Een law en order man ook, die zich alleen maardruk maakte over ”de rust in de wijk” Ook zijn standpunt, dat hij zich de ”zorg”van omwonenden over de asielopvang, kan voorstellen, staat mij niet aan, omdatdit kan omslaan richting xenofobie, die hij dan heeft gevoed. Natuurlijk zijn ervragen van buurtbewoners over opvang/begeleiding bij vluchtelingen, maar detijdens een bijeenkomst geuite ”zorgen” vind ik enigszins griezelig/varierend vanangst voor mogelijk ”jihadisme”, mogelijke ”verkrachtingen” [alsof die in Nederlandnooit plaatshebben of hebben plaatsgehad], veel ”jongemannen”/Dat zijn zorgen/angsten, die ik verwacht in een Drents dorp, waar men nog nooit een kleurling,zelfs Amsterdammer, gezien heeft/Niet in de metropool Amsterdam. Voorlichtingaan bewoners over de te komen vluchtelingen is belangrijk, maar niet toegevenaan xenofobie. Baadoud dient uitleg te geven over de uitzichtloze situatie van dievluchtelingen, niet mee te gaan in hun criminalisering/Astrid Essed

[27]

AT5VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEENHUIZEN IN DE AANBIEDING”15 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147388/van-der-laan-over-vluchtelingen-we-hebben-geen-huizen-in-de-aanbieding

[28]

AT5VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEENHUIZEN IN DE AANBIEDING”15 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147388/van-der-laan-over-vluchtelingen-we-hebben-geen-huizen-in-de-aanbieding

REACTIE OP AT5

Astrid Essed

  

15-09-2015 | 18:53 uur

VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEEN HUIZENIN DE AANBIEDING”/VAN DER LAAN STIMULEERT XENOFOBIEWat een buitengewoon misselijke en tot xenofobie aanzettende opmerking van van der Laan ”we hebben geen huizen in de aanbieding”, alsof de vluchtelingen een stelletje profiteurs zijn, die de schuld zijn van het woningtekort.Daarbij streept hij ze af tegen die ”830.000 mensen, voor wie we ook goed moeten zorgen” ”Verdeel en heers” opmerking/Helaas zijn er heel wat beinvloedbare lieden, die daar nog steeds intrappen en niet inzien, dat dezelfde kapitalistische uitsluitingsmechanismen, die ”arme” vluchtelingen [ja, rijken komen natuurlijk niet,of ze moeten worden vervolgden zijn dan, vanwege hun geld, van harte welkom] weren, ook de sociaal zwakkeren in Nederland wegbezuinigen en benadelen. Zie recentelijk protesten tegen de bezuinigingen in de zorg. De vluchtelingen zijn niet de schuld van het woningtekort, maar de decennialange sloop van de sociale huurwoningen en leegstand van panden, die best voor woonvoorziening kunnen worden gebruikt.Deze oproep tot gebruik van leegstaande panden heeft D’66 raadslid van Osselaer in 2014 gedaan bij de behandeling van het Actieplan Woningbouw 2014-2018.Is van der Laan vergeten, dat deze vluchtelingen [waarvan trouwens slechts 2,8 procent naar Europa komt, de rest wordt in de regio opgevangen], niet voor hun plezier of een woning komen, maar zijn gevlucht voor bloedige oorlogen/vervolging/armoede, waaraan vaak het Westen mede debet is? Dan past een humanitaire opstelling en respect.Vluchtelingen zijn geen ”last”, ”infiltranten”, ”profiteurs”of ”aasgieren op woningen”, maar mensen, die net als die door van der Laan genoemde 830.000 recht hebben op veiligheid, bescherming en een goed bestaan.VLUCHTELINGEN WELKOM/VAN DER LAAN, GEEF HET VOORBEELD! Astrid Essed

[29]

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[30]

RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
 http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=225658

[31]

SP ENSCHEDEMISVATTINGEN DOMINEREN DEBAT OVER ASIELZOEKERSCENTRUM10 SEPTEMBER 2015  http://enschede.sp.nl/nieuws/2015/09/misvattingen-domineren-debat-over-asielzoekerscentrum

[32]

EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VANERGERNISPETER STORM25 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/25/een-avond-van-voorlichting-een-avond-van-ergernis/

[33]

EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VANERGERNISPETER STORM25 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/25/een-avond-van-voorlichting-een-avond-van-ergernis/

[34]

NOSTWEE AANSLAGEN OP ASIELZOEKERS IN DUITSLAND26 JULI 2015

http://nos.nl/artikel/2049093-twee-aanslagen-op-asielzoekers-in-duitsland.html

NOS DUITSE ASIELZOEKERSCENTRA DIT JAAR AL 150 KEERDOELWIT30 JUNI 2015

http://nos.nl/artikel/2044324-duitse-asielzoekerscentra-dit-jaar-al-150-keer-doelwit.html

ELSEVIERDEMONSTRATIES FINLAND: BRANDBOM OP ASIELCENTRUMEN BUS BEKOGELD25 SEPTEMBER 2015

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/9/Demonstraties-Finland-brandbom-op-asielcentrum-en-bus-bekogeld-2692590W/?intcmp=related-content

HLN.BEFINSE DEMONSTRANTEN BELAGEN BUS MET VLUCHTELINGEN25 SEPTEMBER 2015

http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2467644/2015/09/25/Finse-demonstranten-belagen-bus-met-vluchtelingen.dhtml

[35]

HUMAN RIGHTS WATCHWHY DO PEOPLE RISK THEIR LIVES TO CROSS THE MEDITERRANEANQUESTIONS AND ANSWERS28 JULY 2015

http://www.hrw.org/news/2015/07/28/why-do-people-risk-their-lives-cross-mediterranean

[36]

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEERJYAQOBE NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED21 JANUARI 2015

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-de-heer-r-jyaqobe-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/

[37]

OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGENOORLOGSMISDADENASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

[38]

Reisadvies Irak

Laatst gewijzigd op: 07-08-2015 | Nog steeds geldig op: 30-09-2015

Reis niet naar het grensgebied tussen Turkije en de Iraakse Koerdische Autonome Regio.

IRAK

DOOR DE RECENTE ONTWIKKELINGEN GELDEN VOOR REIZEN 

NAAR IRAK TWEE ADVIEZEN VOOR BEPAALDE REGIO’S:

DAT ZIJN: NIET REIZEN INCLUSIEF DRINGEND ADVIES AAN NEDERLANDERS HET GEBIED TE VERLATEN, ALS DIT OP

EEN VEILIGE MANIER KAN EN: ”ALLEEN NOODZAKELIJKE REIZEN”

De laatste ontwikkelingen

Er zijn zware gevechten tussen extremistische groepen (waaronder ISIS) en de Iraakse (inclusief Koerdische Peshmerga) strijdkrachten. De Nederlandse regering heeft, eind september 2014, besloten om de Iraakse overheid bij te staan in de strijd tegen deze extremistische groepen. Ondanks de voortgang in de strijd van de Iraakse strijdkrachten tegen ISIS wordt op veel plaatsen nog steeds intensief gevochten. De dreiging van extremistische groepen blijft bestaan. In het grensgebied tussen Turkije en de Iraakse Koerdische Autonome Regio is het niet veilig. Dit komt door militaire acties van de Turkse luchtmacht tegen de PKK (Koerdische Arbeiderspartij).

RIJKSOVERHEIDREISADVIES IRAK

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/inhoud/irak

[39]

”Eritrea’s dismal human rights situation, exacerbated by indefinite military conscription, has led thousands of Eritreans to flee their country every month. Eritrea has had no functioning legislature, independent press, or any semblance of civil society organizations since 2001.  In early 2014, President Isaias Afwerki confirmed his lack of interest in an open society, stating: “[I]f there is anyone who thinks there will be democracy or [a] multiparty system in this country … then that person can think of such things in another world.” Common patterns of abuse include forced labor during conscription, arbitrary arrests, detentions, and enforced disappearances. Other abuses include torture, degrading treatment in detention, restrictions on freedoms of expression and movement, and repression of religious freedom

HUMAN RIGHTS WATCHERITREA

http://www.hrw.org/africa/eritrea

[40]

TEEVEN REIKT PRIJS UIT BIJ SYMPOSIUM GRENSDODENEN MENSENRECHTEN/BRIEF AAN VUASTRID ESSED9 DECEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/teeven-reikt-prijs-uit-bij-symposium-grensdoden-en-mensenrechtenbrief-aan-vu/

[41]

SP ENSCHEDEMISVATTINGEN DOMINEREN DEBAT OVER ASIELZOEKERSCENTRUM10 SEPTEMBER 2015  http://enschede.sp.nl/nieuws/2015/09/misvattingen-domineren-debat-over-asielzoekerscentrum

[42]

NOSVLUCHTELINGENCRISIS GROEIT EUROPA BOVENHET HOOFD5 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2056100-vluchtelingencrisis-groeit-europa-boven-het-hoofd.html

[43]

NOSEUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059084-europa-niet-unaniem-over-spreiding-vluchtelingen.html

[44]

MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZETPETER STORM3 SEPTEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/09/03/mensen-op-de-vlucht-mensen-verzet/

”Hongarije heeft een paginagrote advertentie geplaatst in kranten in het Midden-Oosten. Daarin worden vluchtelingen opgeroepen om niet naar Hongarije te komen. Anders worden ze opgepakt en voor jaren in de cel gezet.”

RTL NIEUWSOMSTREDEN ADVERTENTIE WAARSCHUWT VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/omstreden-advertentie-waarschuwt-vluchtelingen

”Hongarije mag het leger inzetten tegen vluchtelingen en daarbij niet-dodelijk geweld gebruiken zoals rubberen kogels, traangas of het afschieten van een vangnet.

Dat heeft het Hongaarse parlement bij wet besloten. Slechts twaalf van de bijna tweehonderd parlementariërs stemden tegen de wet. ”

RTL NIEUWS

HONGAARS LEGER MAG GEWELD GEBRUIKEN

TEGEN VLUCHTELINGEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hongaars-leger-mag-geweld-gebruiken-tegen-vluchtelingen

[45]

NOSEUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059084-europa-niet-unaniem-over-spreiding-vluchtelingen.html

[46]

NOSEUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059084-europa-niet-unaniem-over-spreiding-vluchtelingen.html

[47]

NOSEUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059084-europa-niet-unaniem-over-spreiding-vluchtelingen.html

[48]

NOSEUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN22 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2059084-europa-niet-unaniem-over-spreiding-vluchtelingen.html

[49]

WAAROM VANGEN DE GOLFSTATEN EN SAOEDI ARABIE ZOWEINIG SYRIERS OP?

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/#vraag22

BRON/VRAAG 22 UIT

NRCDIT IS WAT JE MOET WETEN OM DE VLUCHTELINGENCRISISTE BEGRIJPEN

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/

HUMAN RIGHTS WATCHEND EXPLOITATION FOR DOMESTIC WORKERSIN THE GULF18 DECEMBER 2014

https://www.hrw.org/news/2014/12/18/end-exploitation-domestic-workers-gulf

[50]

HUMAN RIGHTS WATCHKUWAIT: NEW LAW A BREAKTHROUGH FOR DOMESTICWORKERS30 JUNE 2015

https://www.hrw.org/news/2015/06/30/kuwait-new-law-breakthrough-domestic-workers

[51]

”Hongarije mag het leger inzetten tegen vluchtelingen en daarbij niet-dodelijk geweld gebruiken zoals rubberen kogels, traangas of het afschieten van een vangnet.

Dat heeft het Hongaarse parlement bij wet besloten. Slechts twaalf van de bijna tweehonderd parlementariërs stemden tegen de wet. ”

RTL NIEUWS

HONGAARS LEGER MAG GEWELD GEBRUIKEN

TEGEN VLUCHTELINGEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hongaars-leger-mag-geweld-gebruiken-tegen-vluchtelingen

[52]

BRUSSEL NIEUWS.BEMINSTENS 15 000 MENSEN DOEN MEE AAN SOLIDARITEITSMARS27 SEPTEMBER 2015
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/minstens-15000-mensen-doen-mee-aan-solidariteitsmars

KNACK.BEMINSTENS 15 000 MENSEN OP SOLIDARITEITSMARS VOORVLUCHTELINGEN IN BRUSSEL27 SEPTEMBER 2015
http://www.knack.be/nieuws/belgie/minstens-15-000-mensen-op-solidariteitsmars-voor-vluchtelingen-in-brussel/article-normal-612105.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!