De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verwevenheid Veolia met Israelische bezetting/Nee tegen concessie Veolia op busvervoer Noord-Brabant/Brief aan Gedeputeerde Staten/Commissie Mobiliteit en Financien

Verwevenheid Veolia met Israelische bezetting/Nee tegen concessie Veolia op busvervoer Noord-Brabant/Brief aan Gedeputeerde Staten/Commissie Mobiliteit en Financien

vrijdag 29 november 2013 06:05
Spread the love

 VERWEVENHEID BUSBEDRIJF VEOLIA MET ISRAELISCHE BEZETTINGNEE TEGEN CONCESSIE VEOLIA OP BUSVERVOER NOORD-BRABANTBRIEF AAN COMMISSIE MOBILITEIT EN FINANCIEN ZIE OOK http://www.astridessed.nl/boycot-israelnee-tegen-veolia-zuid-nederlandbrief-aan-gedeputeerde-staten-noord-brabantcommissie-mobiliteit-en-financien/ http://www.ekudos.nl/artikel/429561/busbedrijf_veolia_steunt_israelische_bezettingnee_tegen_concessie_veolia_noordbrabant VOORAF  Geachte Redactie en lezers, Met twee anderen dingt busbedrijf Veolia mee naar de concessie op het openbaar vervoer in Noord-Brabant. [1]In geval van Veolia betekent dat een verlenging van de reeds bestaande concessievanaf 2015.Ik heb aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant [beslissers over de concessie]afdeling Commissie en Mobiliteit een brief geschreven met het verzoek,. af te zienvan de verlenging van de concessie aan Veolia. Reden:Veolia is een fout bedrijf. Zij is de dochter van Veolia Environnement, een Franse multinational, die financieel verweven is met de Israelische bezetting en de op bezet Palestijnsgebied gebouwde illegale Israelische nederzettingen.Dit is niet alleen een ernstige schending van het Internationaal Recht [volgens welkde nederzettingen illegaal zijn], maar in de praktijk een schending van de elementairemensenrechten van de bezette Palestijnse bevolking.De bouw van die nederzettingen is immers gepaard gegaan [en gaat dat nog steeds]met grootschalige Palestijnse landonteigeningen waarvan in de loopder decennia duizenden Palestijnen slachtoffer zijn geworden. De Israelische bezetting, die al 46 jaar gepaard gaat met onderdrukking en oorlogsmisdaden, is sowieso illegaal.Een bedrijf, dat ”maatschappelijk ondernemen” serieus neemt, verdientniet aan onderdrukking en mensenrechtenschendingen. Vandaar mijn brief. Overigens is het door actievoeren ook gelukt, te voorkomen, dat busbedrijf Veolia concessie op het busvervoer kreeg in de regio Utrecht. [2] Mocht u ook willen protesteren tegen de eventueel te verlenen concessie aan Veoliadan zijn dit de mogelijkheden: Een brief aan Commissie van Mobiliteit en Financienvan de Provinciale Staten van Noord=BrabantPostbus 901515200 MC ‘s Hertogenbosch Provinciale Staten van Noord Brabant info@brabant.nl Gedeputeerde van Noord Brabant en portefeuillehouder Commissie Mobiliteiten Financien de heer R van Heugten rvheugten@brabant.nl Voorzitter Commissie Mobiliteit en Financien, lid Provinciale StatenMevrouw V Slegers vslegers@brabant.nl Aan te spreken/schrijven zijn ook nog het Brabants Dagblad http://www.bd.nl/interactief/contact?ref=boilerplate Het Brabants Nieuwsblad De stem http://www.bndestem.nl/contact-pagina?ref=boilerplate  en info@reizigersoverlegbrabant.nl  Iedereen, die de moeite wil nemen een brief of mail te sturen, hartelijk bedanktvoor uw solidariteit Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  [1] OMROEP BRABANTVEOLIA, ARRIVA EN SYNTUS BIEDEN OP BUSVERVOER IN BRABANT23 OCTOBER 2013 http://www.omroepbrabant.nl/?news/201247752/Veolia,+Arriva+en+Syntus+bieden+op+busvervoer+in+Brabant.aspx  [2] RAILWAY GAZETTEUTRECHT TRAM CONTRACTS PLACED10 OCTOBER 2012 http://www.railwaygazette.com/news/urban/single-view/view/utrecht-tram-contracts-placed.html  VERWEVENHEID BUSBEDRIJF VEOLIA MET ISRAELISCHE BEZETTINGNEE TEGEN CONCESSIE VEOLIA OP BUSVERVOER NOORD-BRABANTBRIEF AAN COMMISSIE MOBILITEIT EN FINANCIEN  ”Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid internationaal erkende mensenrechten na te leven ente bevorderen binnen het domein van hun activiteiten””Bedrijfsverantwoordelijkheden, die hieruit voortvloeien zijn………………………………………Geen betrokkenheid bij of [in]directe bijdrage leveren aanmensenrechtenschendingen” REFERENTIEKADER VOOR MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMENhoofdstuk 2Sociale aspectenMensenrechten http://somo.nl/html/paginas/pdf/MVO_referentiekader_NL.pdf   AanDe Gedeputeerde Staten Noord-BrabantCommissie Mobiliteit en Financien De heer R van Heugten, portefeuillehouder Mobiliteit en Financien Onderwerp: Openbaar Vervoersconcessie Geachte heer van Heugten, Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Ik heb kennisgenomen van het feit, dat vervoersbedrijf Veolia, met twee andere busbedrijven,in aanmerking wil komen voor het busvervoer in Noord-Brabant vanaf 2015,na afloop van haar huidigeconcessie [voor West en Midden-Brabant]. [1]Over deze eventuele gunning aan Veolia nemen Provinciale Staten volgens mij bereiktebetrouwbare bron, eind december 2013/begin januari 2014 de beslissing. Een dringend verzoek mijnerzijds om af te zien van de verlenging van de concessie aan Veoliaen het stopzetten van iedere samenwerking met dit busbedrijf. Reden:Veolia’s medeplichtigheid aan ernstige schendingen van mensenrechten door haar verwevenheid metde Israelische bezetting, haar  betrokkenheidbij  de illegale Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied en als afvalbedrijf, het dumpen van afval in de Bezette Palestijnse gebieden, zowel vanuit Israel zelf als uitde illegale nederzettingen. Kortom:Veolia is een fout bedrijf. Te uwer informatie: ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN Zoals u ongetwijfeld zult weten, is er sinds 1967 sprake van de Israelische bezettingvan de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [2]Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarbijIsrael werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverdegebieden, waaronder de Palestijnse.Tot op de dag van heden continueert Israel deze bezetting, die niet alleen onrechtmatig is[zoals iedere bezetting], maar bovendien heeft geleid tot onderdrukking, verenedering en eengroot scala aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [3]Duidelijk moge dus zijn, dat iedere facilitering van deze bezetting, op welke wijzedan ook, moreel in alle opzichten verwerpelijk is. ILLEGALE NEDERZETTINGEN Een van de meest destructieve consequenties van de Israelische bezetting zijn de sinds eindzestiger jaren in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen, die in volgens artikel 49, 4e Conventievan Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 in strijd zijn met het Internationaal Recht [4]Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5],de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegaleIsraelische Muur [6] en talloze malen door de EU [7]Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [8]zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.Desondanks is zijn de activiteiten van Veolia verweven met de illegale nederzettingen. ACTIVITEITEN VEOLIA Israelische illegale nederzettingen Veolia Environnment, de wereldwijde multinational waarvan Veolia Nederland een dochter is, is tot overhaar oren verwikkeld in de Israelische bezetting en de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied.Via een aantal buslijnen was Veolia betrokken bij het busvervoer in de illegalenederzettingen in de Westbank [Westelijke Jordaanoever] [9], waarmee zij dus regelrecht handeldein strijd met mensenrechten en het Internationaal Recht.Dit jaar,  in 2013 dus, verkocht zij deze busdiensten aan de Israelische vervoersmaatschappij Afkim [10] Bezette Gebieden Het feit, dat Veolia de busdiensten heeft verkocht aan de Israelische maatschappij Afkim betekentallerminst, dat zij geen be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!