De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verviers overleeft en heeft toekomst dankzij migratie

vrijdag 23 januari 2015 11:36
Spread the love

Nieuwe gegevens en inzichten over migratie, toegepast op Verviers
 
Ziehier enkele instrumenten die toelaten het DNA van de
migratie in elke gemeente
te ontrafelen en de bevolkingsdynamiek in beeld te brengen voor
de laatste 107 jaar. Stapsgewijze richten we daarbij ook de focus
op de evolutie na WO2 en na 1989 zodat telkens de laatste halve eeuw en
kwarteeuw onder ogen kunnen genomen.
 
Met

BuG 237
 dachten
we al een belangrijke stap gezet te hebben met het beeld van de laatste
kwarteeuw, maar dat is nonsens natuurlijk. Enkel binnen een historisch
beeld van de bevolkingsevolutie in elke gemeente sinds het ontstaan van België,
het natuurlijk saldo en de in-
en uitwijking van de laatste eeuw kan enigszins de impact van de migratie
in beeld komen en het belang ervan voor het voortbestaan van de steden.
 
Doordat we aanduidingen hebben van de vreemdelingen in
België voor een aantal gemeenten na WO2, op basis van de
volkstelling in
1947 kunnen we daarbij de evolutie van migratieachtergrond in elke
gemeente na WO2 interpolleren tav de huidige situatie. Doordat deze
evolutie ook voor de
moslimbevolking berekend is vanaf 1989 kunnen we deze toevoegen
aan dat
beeld.
 
Een uitvoerige bespreking van deze nieuwe gegevens zou ons nu te
ver
voeren, dus komen we er nog op terug temeer ook omdat ze toelaten
enkele hardnekkige mythes over de migratie, zowel bij de
oorspronkelijk Belgische bevolking als bij de inwoners met
migratieachtergrond te ontkrachten.
 
Toepassing nieuwe gegevens en grafieken op Verviers
 
De nieuwe, en nog niet of nergens anders gepubliceerde gegevens betreffen
volgende datastocks:
 
– De bevolkingsevolutie en loop van de bevolking (natuurlijk saldo en
In/Uitwijking) tussen 1907 en 2013
– De binnenlandse verhuis vanuit en naar Verviers van alle gemeenten in
België in 2013
– De arbeidspendel naar en van Verviers en het statuut van de Vervierse
bevolking van 15-64 jaar, 2012
 
1. Verviers: inwoners met migratieachtergrond en moslims
 
Verviers is een oude industriestad met in de 19de en begin 20ste eeuw
een bloeiende laken- en textielindustrie. Ook de anarchisten met ondermeer
Kropotkin waren thuis in Verviers, zie Humo van 20/01/2015 waar ook Claude
Moniquet, van het ECISC
uitvoerig aan het woord komt, voor een kritische noot bij deze man, zie

Willy van Damme
. Van ander, en geloofwaardiger kaliber is islamoloog

Michaël Privot
, directeur van het
Europees Netwerk tegen
Racisme
. Privot is afkomstig van Verviers en is er 21 jaar geleden
moslim geworden en heeft gedoctoreerd aan de Universiteit van Luik.
 
Privot heeft het over 15 tot 20% moslims en 130
nationaliteiten. De npdata-gegevens schatten het aantal moslims op 13,5%
moslims op
01/01/2013, zoals ook in de Humo van 20/01/2015 overgenomen. 15% is dus een
valied gegeven voor 2015. In plaats van 130 nationaliteiten zijn het er
evenwel ‘maar’  111, met hieronder de belangrijkste in
volgorde van aanwezigheid in 2013.
 
In onderstaande tabel wordt per land van afkomst het aantal en % vreemdelingen
weergegeven en het aantal met migratieachtergrond, dwz het aantal
vreemdelingen + het aantal Belg geworden vreemdelingen + het natuurlijk-
en migratiesaldo van deze Belg geworden vreemdelingen. Marokko, Turkije en
ook Italië vormt de hoofdmoot, ze vormen de helft van alle 19.352
inwoners met migratieachtergrond of 34,7% op een totale bevolking van 55.733
in 2013 in Verviers.
    

Verviers: vreemdelingen en migratieachergrond en % 
Landen Vreemde-lingen Migratie-achter-grond % Migratie-achter-grond
Marokko 788 4.086 7,3%
Turkije 500 2.963 5,3%
Italië 854 2.405 4,3%
Rusland 456 942 1,7%
Congo (Dem. Rep.) 218 812 1,5%
Spanje 481 792 1,4%
Servie/Mont. 167 721 1,3%
Frankrijk 395 719 1,3%
Algerije 113 535 1,0%
Somalia 177 432 0,8%
Griekenland 199 417 0,7%
Tunesië 47 342 0,6%
Angola 133 296 0,5%
Roemenië 215 256 0,5%
Rwanda 49 244 0,4%
Duitsland 127 220 0,4%
Nederland 134 205 0,4%
Pakistan 40 177 0,3%
Guinee 81 121 0,2%
Andere landen 1.121 2.668 4,8%
Totaal 6.295 19.352 55.733

   
Aanwezigheid moslims in Verviers naar land van afkomst, 01/01/2013. Het
aantal moslims wordt berekend door het samen leggen van drie databases:
aantal inwoners met migratieachtergrond naar land van afkomst in Verviers,
het % moslims volgens het PEW-forum  en het %
laïciseringsgraad zoals
blijkt uit een grootschalig Duits onderzoek van 2008. In Verviers kan het
aantal moslims op 7.331 of 13,2% geschat worden op
01/01/2013
  

Verviers: schatting moslims aantallen %
Landen Moslims % Bevol-king
Marokko 3.074 5,5%
Turkije 2.189 3,9%
Algerije 397 0,7%
Somalia 334 0,6%
Tunesië 254 0,5%
Pakistan 129 0,2%
Rusland 88 0,2%
Guinee 84 0,1%
Iran 76 0,1%
Kosovo 70 0,1%
Niger 47 0,1%
Afghanistan 46 0,1%
Irak 33 0,1%
Azerbeid-zjan 32 0,1%
Bosnië-Herzeg. 28 0,1%
Servie/Mont. 26 0,05%
Senegal 26 0,05%
Ivoorkust 23 0,04%
Andere landen 373 0,7%
Totaal 7.331 55.733

  
DeWereldMorgen.be

   
Andere gemeentelijke gegevens zijn ook
terug te vinden in het document
Verviers 2013.
 
2. Bevolkings-, natuurlijke en migratie-evolutie vanaf 1831 in Verviers
 
2.1.  Bevolkingsevolutie en aanwezigheid migratieachtergrond en
moslims
 
Toelichting:
De bevolkingsevolutie weerspiegelt de ‘welstand’ of
‘neergang’ van
een gemeente. Een bevolkingsdaling duidt meestal op een afname van de
industriële bedrijvigheid en ontvolking. Maar het maakt vooral duidelijk dat er woningen
vrijkomen. Ongeacht of er werk is zorgen deze ontvolking en het vrijkomen van
woningen voor een een aantrek, aanzuigkracht voor migratie, dwz voor
mensen op zoek naar een beter leven.
 
Migratie is
dan het antwoord op de ontvolking van de steden en een herbevolking ervan,
waarzonder deze steden verder zouden desintegreren en verschrompelen.
Deze migratie zorgt uiteraard ook voor het aanwezig stellen en op peil
houden van een minimaal potentieel aan arbeiders, niet ter vervanging van
Belgen die deze arbeid niet meer willen uitvoeren maar om de minimale
functies van een samenleving en industriële productie aan de gang of op
peil te houden. Bij verdere economische ontwikkeling en demografische
evolutie zorgt deze migratie voor het arbeidspotentiëel essentiëel voor de
toekomst van een stad, regio of land.
 
Zo gezien is migratie in essentie het antwoord op een bevolkingsneergang
in de steden, eerder dan een antwoord op een economische behoefte.
Voorzover deze behoefte al speelt betreft het in wezen industrieën die al
ten dode zijn opgeschreven, zoals het geval geweest is met de textiel,
mijn- en metaalindustrie. Migratie, met inbegrip van de moslims is dus
niet meer of niet minder de redding van Verviers geweest. De erkenning van
deze eenvoudige feitelijkheid, die hierna in 6 grafieken zal geïllustreerd
worden, zou al veel spanning in en tussen gemeenschappen wegnemen.
 
Alle hierna verwerkte grafieken betreffen Verviers.
 
Grafiek 1: Bevolking 1831-2013, Migratieachtergrond 1945-2013, aantal
moslims 1989-2013
    

DeWereldMorgen.be
    

Wat
is nu af
te leiden uit de, laat ons maar zeggen, weinig typische evolutie
van Verviers? Zonder ons te verdiepen in de industriële geschiedenis van

Verviers  duidt de bevolkingsevolutie op een sterke vertraging van
de
bevolkingsaangroei vanaf het einde van de 19de eeuw, een
stabilisering
begin 20ste eeuw en een eerst forse daling na WO1. Nadien heeft
deze
bevolkingsdaling zich alsmaar sterker en schoksgewijze doorgezet
tot 2006 waarna voor het eerst een blijvende
heropleving wordt ingezet, nadat in 1964 een korte heropleving had

plaatsgevonden.
 
Langs de lijn van het groeiend en progressief toenemend aandeel inwoners met
migratieachtergrond na WO2 is al duidelijk dat er sprake geweest is van
inwijking uit het buitenland of van buitenlanders uit andere gemeenten die
evenwel de constante daling van de bevolking niet heeft kunnen tegenhouden.
De immigratie heeft meestal een tot twee decennia nodig om de
bevolkingsdaling in te steden te vertragen en te stabiliseren voor er,
samen met een stijgend natuurlijk saldo (dat op zich 20 tot 25 jaar nodig
heeft om nieuwe gezinnen te vormen) na drie decennia opnieuw sprake is van
bevolkingsstijging. Deze evolutie is in alle steden van België vast te
stellen.
 
Pas
in 2006 heeft de migratie de bevolkingsdaling in Verviers ingehaald. Of dit nu is door
binnenlandse inwijking, buitenlandse, of een verhoging van het natuurlijk
saldo (meer geboorten dan overlijdens) blijkt niet uit deze grafiek.
Daarvoor moet in volgende grafieken dieper geboord worden.
 
Nog zeggen dat Verviers een oude textielstad is die in verval geraakt is
en die niet kon terugvallen op mijnwinning of staalindustrie, ook al
liggen ze niet zover van Luik. Verviers is wel een van de grotere steden in
België die al na 1920 te maken kregen met bevolkingsafname en dus ook een
diverse en zeer oude migratie heeft.
  
2.2. Bevolkingsevolutie
met in- en uitwijking in de gemeenten en het natuurlijk saldo.
 

Toelichting: Door een vooruitziende medewerker van het AD SEI, het
toenmaligen NIS, kregen we een databestand in handen dat nu pas kon gevaloriseerd
worden. Het betreft de loop van de bevolking in elke
voorfusiegemeente, 2.311 in totaal van 1907 tot 1988, dwz 80 jaar. Al de
gegevens voor deze gemeenten dienden gehergroepeerd volgens de huidige
fusiegemeenten. Na 1989 worden deze gegevens op een vergelijkbare wijze
aangevuld met de loop van de bevolking tussen 1989 en 2013, zodat de
gehele geobserveerde periode 106 jaar omvat.

Een beperking is wel het feit dat in- en uitwijking zowel de binnenlandse
verhuisbewegingen als de migratie van en naar het buitenland omvat, er
wordt dus geen detail gegeven. Enkel voor België geeft het een
rechtstreeks beeld van de impact van migraties omdat hier de binnenlandse
verhuizen in het saldo wegvallen. Maar
dan nog geeft het nieuwe materiaal informatie over de dynamiek van de bevolkingsevolutie, het
in-/uitwijksaldo en het natuurlijk saldo. Doordat de groei van inwoners met
migratieachtergrond kon toegevoegd worden komt er een bijna wiskundig
beeld tot stand hoe deze groei van migratieachtergrond zich verhoudt tot
de samenstellende delen van de bevolkingsevolutie.
 
Deze
schat aan informatie is nooit eerder ter beschikking gesteld en is naar
ons weten nooit eerder wetenschappelijk verwerkt, begrijpe wie kan.

Vier basiscombinaties in aantrek migratie kunnen vooruit gezet worden

– verminderend natuurlijk saldo + Uitwijkingssaldo = daling van de
bevolking
– verminderend natuurlijk saldo > Inwijkingssaldo = daling van de
bevolking
– verhogend natuurlijk saldo < uitwijkingssaldo = daling van de bevolking

– verhogend natuurlijk saldo + Inwijkingssaldo = stijging van de bevolking

Variaties kunnen telkens bestaan uit gelijkblijvend natuurlijk saldo en of
gelijkblijvend in/uitwijkingssaldo. Daar gaan we hier niet verder op in.

DeWereldMorgen.be

 
Vanaf 1907 wordt de bevolkingsevolutie

uitgesplitst volgens natuurlijk saldo, (gele lijn), jaar na jaar
samengeteld vanaf 1907 en het in/uitwijksaldo (lichtblauwe lijn),
jaar na
jaar samengeteld. Als de gele of lichtblauwe lijn daalt wijst dit
op een verder zettend negatief saldo, als ze stijgt op een verhoging van
het saldo
in die jaren. De meting gebeurt dus tav de situatie in 1907 wat in
een
verdere grafiek verder geïllustreerd en besproken wordt.
 
De daling van de bevolking in Verviers wijst op een dalend
natuurlijk
saldo (meer overlijdens dan geboorten), een stabilisatie in eind
70-tiger
jaren en een stijging vanaf 1992. De lichte inwijkingsgroei van
1930 (Italliaanse
immigratie?) met een piekje in 1950 (Italiaanse immigratie na
nieuw
akkoord in 1946?)  en 1964
(Marokkaanse en Turkse immigratie na akkoorden met deze landen) is
er een continue uitwijking uit Verviers die enkel door immigratie
geremd wordt maar die pas in 2006 bij
machte is, samen met een stijgend natuurlijk saldo, de
bevolkingsevolutie
na 100 jaar verlies, te keren.
 
2.3. Bevolkingsevolutie, natuurlijk en in/uitwijksaldo na 1907, Verhuis- en
migratiesaldo na 1989

 

Toelichting: Op deze algemene lijn van de bevolkingsevolutie zetten
we nu ook het Verhuis- en Migratiesaldo uit vanaf 1989. Daarmee krijgen we
een aanduiding over de mate waarin het migratiesaldo het verhuissaldo
heeft kunnen neutraliseren of overstijgen.
 

DeWereldMorgen.be
 

Met het detail vanaf 1989
worden 2 zaken duidelijk:
 
In- en uitwijkingssaldo zijn een samengaan van negatief verhuissaldo en
positief migratiesaldo.
De neergaande lijn vanaf 1967, versterkt vanaf
1979 duidt op een voortdurend weg trekken van de bevolking uit
Verviers, en dus ook op het vrijkomen van woningen die door migratie worden
ingenomen. In die periode is het natuurlijk saldo gelijk, dwz evenveel
overlijdens als geboorten. Ook door overlijdens komen woningen vrij en
geboorten gebeuren in reeds bewoonde huizen in Verviers. Deze
dubbele werking, negatief verhuissaldo en overlijdens maken de ruimte vrij
voor immigranten vanuit het buitenland voor een beter leven in België of ook voor migranten die vanuit
een andere gemeente naar Verviers verhuizen, al of niet om zich te
verbeteren of om met minder toch toe te komen.. En dat brengt ons bij punt
2.
– Deze ingrijpende inwijking na 1965 heeft er niet voor kunnen zorgen
dat
tot 2005 de uitwijking groter was dan de instroom en dat dus bij
gelijk natuurlijk saldo de bevolking in Verviers is blijven dalen. Pas na
een stijging van het geboortesaldo, na 2 decennia immigratie dus de
totstandkoming van een 2de generatie, en een omslag ten gunste van het inwijkingssaldo is
de bevolkingsevolutie in Verviers gekeerd dank zij de
aangroei tot 34,5% inwoners met migratieachtergrond, waaronder inwoners van
verschillende religieuze overtuiging, ook 13,5% moslims.
 
Doordat het in Verviers een
oudere migratie betreft is deze moslimgemeenschap goed ingebed in het
gemeentelijke leven met moskees en verenigingen. Het is dan ook te
begrijpen dat de politieactie in Verviers op
enig ongeloof werd onthaald, zeker omdat de opzet van actie en reactie
vanuit Brussel werd bedacht. De Vervierenaren lachen er in feite mee,
Verviers als oud centrum van de anarchisten, nu het centrum van de Jihadis,
dat
Brussel z’n eigen problemen oplost en ze niet hier met duistere
bedoelingen komt uitvechten. Verviers, de hoofdstad van het jihadisme, dat
is zelfs niet meer grappig denkt de welmenende Vervierse allochtoon. De
autochtoon heeft het daar allicht wat moeilijker mee.  “Ik zou
Verviers geen bolwerk van jihadisme noemen”
zo weet Michaël Privot.
 
2.4. Detail bevolkingsdynamieken vanaf 1907
 

Toelichting: In deze grafiek hernemen we de loop van de bevolking vanaf
1907, dwz in een periode van 106 jaar zodat ook de beide periodes voor en
na WO2 duidelijker in beeld komen. Vooral na 1969 is deze evolutie
veelzeggend voor Verviers, dalend In/Uitsaldo met vanaf 1989 het
onderscheid tussen verhuis- en migratiesaldo. De
bevolkingsdaling tot 1930 wijst op een teloorgang van de oude industrieën
versterkt door een ineenstorting van het natuurlijk saldo juist voor en na
WO1. Verviers opent zo z’n armen voor migratie die pas na WO2 een kleine
opstoot krijgt met de akkoorden tussen België en Italië (1946) en Marokko
en Turkije (1964).
 

DeWereldMorgen.be

 
Zoals reeds gezegd is er in Verviers een sterke bevolkingsdaling in de eerste
helft van de 20ste eeuw, vooral door een laag natuurlijk saldo, enigszins
gecompenseerd door een lichte groei van de inwijking. Na de 2de
wereldoorlog vertraagt de afname van het natuurlijk saldo, en komen er
kleine migratiepieken na het akkord met Iataliê, Marokko en Turkije. Maar
na 1968 loopt Verviers leeg en komen massaal woningen vrij die omeen meer
intensieve migratie roepen. 
 
2.5. Detail bevolkingsdynamiek vanaf 1945
 
Toelichting: Omdat het soms moeilijk is een evolutie vanaf 1945 te zien
in een overzicht vanaf 
1907  geeft een overzicht met 1945 als beginpunt (0-punt) de
bevolkingsdynamiek een duidelijker beeld. Zowel natuurlijk als in/uitsaldo
zijn na 1945 licht negatief evoluerend maar in 1979 storten ze beiden
ineen. En dat is de schreeuw van Verviers om migranten om de stad voor de
ondergang te behoeden. En er is dus immigratie gekomen die 3 decennia nodig
had om
de bevolkingsvlucht te stoppen en om te keren in een aangroei die zich vanaf
2006, 100 jaar na het begin van de afgang, doorzet. Merk dat al in 1989 het
natuurlijk saldo (gele lijn) positief was maar dat de uitstroom uit de stad, de
verhuis uit Verviers toen nog toenam en nog altijd doorgaat, hetgeen vanaf
2006 meer dan volledig gecompenseerd en overtroffen dwordt oor inkomende migratie uit het buitenland.
   

DeWereldMorgen.be

 
Deze evoluties hebben het % inwoners met migratieachtergrond gebracht op
34,5%. Door een verder aanhoudende immigratie, een verder stijgend
natuurlijk saldo dat in 2013 de neergang sinds 1945 al volledig heeft
gecompenseerd en door het vermoedelijk toekomstig afzwakken van bevolkingsvlucht uit Verviers, zal Verviers
binnen enkele jaren bestaan uit een stad met een jonge bevolking met meer dan de helft inwoners met migratieachtergrond.
Het aantal moslims kan dan ingeschat worden op 20%.
 
Migratie als antwoord op de ontvolking van de Belgische steden.
 
De migratieovereenkomsten met Italië, Marokko en Turkije van na de 2de
oorlog hebben maar een beperkt effect geressorteerd in Verviers, hetgeen nog
maar eens aantoont dat migratie in wezen het opvullen van leegkomende
woningen in steden betreft die een onderkomen bieden voor bevolkingen op
zoek naar een beter leven. Dit in tegenstelling tot de mythe van de
economische noodzaak als centrale motor van migratie (het is een motor maar
een secundaire) en de mythe bij de migranten zelf dat zij de nakomelingen
zijn van migranten die de economie van België hebben rechtgehouden, dat is
voor een minderheid zo maar niet in het algemeen, migranten van de 2de,
3de en 4de generatie zijn vooral nakomelingen die de moed hadden op zoek
te gaan naar een betere leven in landen die hen, vooral in de steden,
woonmogelijkheden boden en toegang tot de tewerkstelling.
 
Hebben beleidsvoerders akkoorden gesloten om Belgische steden van de
ondergang te redden?

 
Deze evolutie is zelfs van die aard geweest dat de vraag kan gesteld of de
beleidsvoerders na de 2de wereldoorlog de ‘economische noodzaak’,
ondermeer voor de mijnen die dan al ten dode opgeschreven waren, hebben
voorgewend om de toen al voorzienbare ontvolking van de steden,
Brussel en Antwerpen voorop, maar ook Verviers dus, tegen te gaan. De
gezinshereniging die in elk van deze contracten voorzien was
, moest
daarbij ook het natuurlijk saldo opkrikken en was eigenlijk de kern van de
politieke opzet.. Het zijn dus vooruitziende
politici geweest die de absoluut noodwendige demografische dynamiek hebben
laten tot stand komen die België na WO2 van emigratieland tot
immigratieland heeft omgebouwd en die nu pas z’n volle impact en expansie kent.
 
Geert Bourgeois in

Brussel Deze Week
stelt dat “de fout die we jarenlang gemaakt
hebben is dat er geen migratiebeleid geweest is. Er is al officieel een
migratiestop sinds 1974 en sindsdien zijn er hier meer dan een miljoen
mensen bijgekomen, hoofdzakelijk via asiel en gezinshereniging
“. Dat
is dus een volledig miskennen van de migratiedynamiek zoals die na 1970 in
België gespeeld heeft omdat vanaf toen de steden alsmaar meer ontvolkten
en er woningen vrijkwamen die alsmaar sterker migranten zijn gaan
aanzuigen. Verviers is daar ook een perfecte illustratie van. Bourgeois
ontkent een (sociologische) grondregel van de politiek, nl dat er
oplossingen komen in de werkelijkheid voor problemen die zich in de
werkelijkheid stellen. Daarbij laat de demografie, met inbegrip van de
migratie, zich maar in zeer beperkte mate beleidsmatig sturen hetgeen een
vooruitziende politicus er best toe brengt hier ruimte voor te geven dan
het proberen in te perken.
 
Ook Belgwording is een instrument van vooruitziende politici
 
Vooruitziende politici hebben
mogelijk gemaakt om in 3 Belgwordingsmomenten, nl 1985, 1992 en 2000, de
feitelijke integratie van nieuwkomers in België te bewerkstelligen en hen
een zelfde rechtspositie te geven. Dat Belgworden is de echte consecratie
van de integratie, integratie die trouwens enkel slaat op het vermogen van
een samenleving om het nieuwe in zich op te nemen. Na de versterkte
immigratie de laatste tien jaar is het alleen maar wachten op een volgend
collectief moment van Belgwording, dat staat in de sterren geschreven.
  

DeWereldMorgen.be

     
In dit perspectief is de noodzakelijke erkenning van elke nieuwkomer,
moslims inbegrepen, als gelijk voor de democratie en de Belgische wet, een essentieel en verder
te bewerkstelligen objectief. Het hacken van rechts-extremisten van de
islamgodsdienst voor fascistische doeleinden en de overtrokken en
onhandige reacties van het Belgische beleid, zal maar een detail blijken
in de verdere groei naar welvaart van een alsmaar diverser wordende
bevolking, ook in Verviers. Na de ontvolking van de steden, zal binnen- en
buitenlandse migratie de komende decennia ook een antwoord blijken voor de
ontvolking van plattelandsgemeenten die er aan zit te komen.
 

2.6. Bevolkingsdynamiek vanaf 1989 met ook verhuis- en migratiesaldo
  

Toelichting:
En wij die dachten met de uitgebreide
demografische analyse van een kwarteeuw migratie in

BuG 237

het nec plus ultra bereikt te hebben met een beeld voor alle gemeenten in 24
grafieken per gemeente, moeten nu een toontje lager zingen tegen de
achtergrond van deze set van 6 voorgaande grafieken. Wie zich over
migratie een beeld vormt voortgaande op de laatste 5 jaar, zoals het
huidig beleid doet, en de reactie ertegen, die kan alleen maar zichzelf
blaasjes wijsmaken zowel wat het verleden als wat de toekomst betreft en
zal zich daarbij vastvaren in het heden.
   

DeWereldMorgen.be

 
Op 25 jaar tijd hebben 9.412 Vervierenaren
(Belgen en vreemdelingen) Verviers verlaten en
zijn 12.569 vreemdelingen bijgekomen langs immigratie, geboorten bij
vreemdelingen, erkenningen als vluchteling en door regularisatie. Buiten de reguliere
bevolking leven er in 2013 ook 841 asielzoekers in Verviers die wachten op een
beslissing, dat is 1,5% tav de bevolking van 55.753 inwoners.
 
Het natuurlijk saldo is langzaam stijgend en is in 2013 gelijk aan het
inwijksaldo dat lichtjes daalt omwille van de beperkte vermindering van de
immigratie, zodat de bevolking afneemt met -270 tav van 2012.
 
Besluit: we noemden deze grafiekenset het DNA van de migratie, dat
is wat overdreven natuurlijk, maar het geeft een unieke doorlichting van
de bevolkingsbewegingen. Het laat alleszins toe de visie op
migratie bij te stellen en enkel mythes over migratie in vraag te stellen.
Door gemeenten onderling te vergelijken en gelijklopendheden naar voren te
halen, komt heel wat analysemateriaal beschikbaar. In feite is deze
grafiekenset per gemeente, provincie, gewest en België een onmisbaar
instrument om beleidsmatig, maatschappelijk of vanuit belangenverdediging actie te ondernemen. Wie
geïnteresseerd is in de
set voor z’n gemeente kan een vraag stellen aan
info@npdata.be. Momenteel zijn ze voor
het Rijk, Provincies en 78 gemeenten en steden beschikbaar. Deze vormen
ook voorwerp van een van de volgende BuG’s.
 
3. Verhuis In en Uit Verviers
 
Zoals blijkt uit de laatste grafiek hierboven is er een alsmaar groeiend
uitstroomsaldo uit Verviers, dwz meer  Verviernaren verhuizen naar andere gemeenten dan
er naar toe komen, nl -9.142 in totaal op 24 jaar tijd. Het onderscheid
tussen Belgen en Vreemdelingen laat zien dat het vooral ‘Belgen’ zijn, met
inbegrip van de Belg geworden vreemdelingen, die meer uit Verviers verhuizen dan
er naar toe komen vanuit andere gemeenten. Immigratie vanuit het
buitenland is hier dus niet in begrepen. 

Voor de tabellen, zie BuG 253 on-line 

Na het overzicht per jaar worden in de 2de tabel jaar na jaar de aantallen samengeteld.
Tot
2012, jaar van laatste detail vreemdelingen/Belgen, zien we dat het
negatief verhuissaldo vooral voortkomt uit de Belgen, van welke afkomst
ook. Merk ook dat op een kwarteeuw zowat het equivalent van de gehele
Vervierse bevolking verhuisd is naar een andere gemeente.
 
Voor het eerst kunnen ook gegevens gepubliceerd worden over de gemeenten
van waar en waartoe verhuisd wordt in Verviers. Zo ‘n overzicht kan ook
opgemaakt voor elke andere
gemeente in België. Wie interesse heeft kan langs mail de eenvoudige vraag
stellen, met opgave van de gemeente.

In 2013 zijn er 3.358 personen uit Verviers
verhuisd naar een andere
gemeente, 2.735 zijn uit Verviers weggetrokken, hetgeen een negatief
verhuissaldo geeft van -623. Van waar komen de nieuwe Vervierenaren en
waar gaan ze naartoe? 3.076 verhuizen naar een Waalse gemeente, 137
gaan
naar het Brusselse gewest en 132 naar een gemeente in het Vlaamse gewest. Daartegenover
staan 66 Vlaamse inwoners die naar Verviers verhuizen, 145 Brusselaars en
2.517
uit Waalse gemeenten. Als het saldo gemaakt wordt is er enkel een klein
overschot voor het Brussels gewest en wordt vooral aan ander Luikse
gemeenten verloren.
 
Maar welke gemeenten zijn hier in spel? Uit welke gemeenten verhuisd men
naar Verviers?

Voor de tabellen, zie BuG 253 on-line

Er is een grote gelijklopendheid tussen gemeenten in en uit, vooral Dison
is opvallend aanwezig als relatief kleine gemeente. Brussel en Schaarbeek
figureren ook in de top 23.
 

4. Arbeidspendel van en naar Verviers en statuut bevolking 15-64 jaar
 

Een andere gegevensbank, opgemaakt door het
Steunpunt Werk en
Sociale Economie
laat toe een gedetailleerd beeld te geven van de
arbeidspendel van en naar Verviers, (en elke andere gemeente in België) en het
statuut van de inwoners tussen 15 en 64 jaar weer te geven in aantallen en
%. Voor het eerst worden al
deze gegevens in grafieken gegoten waaruit we er hier enkele pikken.
 

DeWereldMorgen.be

  
Van de 55.835 inwoners van Verviers zijn er
35.750
tussen 15 en 64 jaar. Hiervan hebben er 15.070
loontrekkend werk.
6.358
hebben werk in Verviers zelf, 8.712 werken in een andere
gemeente. Daarbij dienen nog 12.855 werkenden geteld die vanuit een
andere gemeente in Verviers werken, zodat Verviers zelf werk verschaft aan
19.313 personen. In Verviers zijn ook 2.089 zelfstandigen actief.
 
Als werklozen, leefloners en niet-actieven in dit plaatje gepast worden
dan ontstaat volgend beeld, eerst in aantal dan in % op de bevolking van
15-64 jarigen:
    

15-64 jarigen
DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

 
In Verviers is dus 48% van bevolking tussen 15-64 jarigen werkend,
dat is dus een werkzaamheidsgraad van 48%. Daarnaast zijn er 16,9% werklozen en
3,4% leefloners en 31,7% niet-actieven. Omgezet in een werkloosheidsgraad, dwz de 16,9% werklozen gedeeld door de beroepsbevolking (werkenden en
werklozen samen) komt deze in Verviers op 26,0%.
 
De 15-24 jarigen apart genomen.
 
Deze grafieken kunnen voor elke gemeente opgemaakt worden met opdeling
naar sectoren (primair, secundair, tertiair, quartair), geslacht en
leeftijd (15-24 jaar, 25-49 jaar, 50-64 jaar). Hier geven we enkel nog
3 grafieken voor 15-24 jarigen.
 
715
jongeren van -25 jaar wonen en werken in Verviers, 905
werken in een andere gemeente en 1.047 komen vanuit een andere
gemeente in Verviers werken.
 
21,3%
van de 15-24 jarigen in Verviers is loontrekkend, 1,2% is
zelfstandig. Maar 61,4% is niet actief, dwz studeert of verblijft nog
thuis zonder inkomen. Als je de 16,2% (lager dan het algemene gemiddelde) in verhouding stelt tot de beroepsbevolking (16,2+21,3%) krijg je
de werkloosheidsgraad, die voor de Vervierse jongeren 42,% bedraagt.
Dat is een hoog % omdat geen
rekening gehouden wordt met de 61,4% niet-actieven, in
hoofdzaak scholieren en studenten en anderen die thuis verblijven zonder
inkomen. In feite is de werkloosheidgraad onbruikbaar om de
jeugdwerkloosheid te meten, het % jeugdwerklozen van 16,2% is
instrument dat beter beantwoord aan de werkelijkheid.

15-24 jarigen
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
  
DeWereldMorgen.be

 
In BuG
243
wordt het onderschei % werklozen en werkloosheidsgraad gronde uit
de doeken gedaan. Hieronder een tabel en grafiek uit de tabel


Werkloosheid per gemeente 2012
idie beschikbaar zijn voor elke
gemeente. Hieronder gegevens voor Verviers:
 

Werkloosheid en Werkloosheidsgraad
Totaal – Werkloos
  %   Graad
15-17 0,1%   1,9%
18-19 12,8%   49,6%
20-24 25,6%   43,0%
25-29 25,4%   31,8%
30-34 21,2%   26,4%
35-39 18,2%   24,6%
40-44 16,8%   21,0%
45-49 14,8%   18,6%
50-54 17,1%   22,1%
55-59 16,0%   24,6%
60-64 3,4%   12,3%
Totaal 17,0%   25,6%
15-24 16,2%   42,0%

  

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

     
Er is een toekomst voor alle
Vervierenaren
 
De komende 12 jaar gaan er van de 27.295 huidige
loontrekkenden van Verviers of die er tewerkgesteld zijn  7.805 met pensioen
omdat ze nu meer dan 50 jaar zijn, dat is dus 25,7% van alle
loontrekkenden.
Momenteel zijn 8.353 inwoners van Verviers tussen 7 en 18 jaar, dwz die nu
in het basis- of secundair onderwijs school volgen. De komende 12 jaar
kunnen dus perfect, bij constante tewerkstelling (en die zal hoe dan ook
stijgen) alle afgestudeerden in 4 generaties bachelors, 3
generaties masters en afgestudeerden secundair onderwijs, deze
vrijkomende jobs van de 50+ kwalitatief invullen. Deze transformatie van
oud door jong zal in feite nieuwe binnen- en buitenlandse migratie vragen
en zal de werkloosheid, ook in Verviers verregaand kunnen opslorpen.
 
Voor elke 65+er staat er in Verviers 1,17 -25 jarige gereed, voor
België is dan ongeveer 1 op 1. En voor elke 50-64 jarige in
Verviers staat er 1,13 15-29 jarige gereed, ook hier is het
Belgisch gemiddelde 1 op 1.
 
In onderstaande grafieken wordt duidelijk in welke sectoren de 50+ nu aan
het werk zijn in Verviers en in welke de 15-24 jarigen, en dit met onderscheid 
naar pendelarbeid.

50-64 jarigen 

DeWereldMorgen.be
 15-24 jarigen
DeWereldMorgen.be
Uiteraard zonder de 61,2% studerenden en andere niet-actieven
die nog aan het studeren zijn en in de tewerkstelling zullen instromen.

De
toekomst voor de jongeren is wat tewerkstelling betreft
voor het komende decennium verzekerd. Wetende dat nu al de helft
van de schoolbevolking in Verviers een migratieachtergrond heeft, mogen
de doemdenkers wat minder
hoog van de toren blazen en de migratie niet alleen dankbaar zijn
omdat ze Verviers van de ondergang gered hebben
in het verleden, maar er ook voluit de toekomst
van zullen verzekeren.
  
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!