De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verkiezingen 2012/PVV als politieke gesprekspartner/de vanzelfsprekendheid van het racisme

Verkiezingen 2012/PVV als politieke gesprekspartner/de vanzelfsprekendheid van het racisme

donderdag 20 september 2012 22:43
Spread the love

VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/
DE VANZELFSPREKENDHEID VAN HET RACISME

INLEIDING:

Verkiezingen 12 september 2012

Op 12 september 2012 worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de Tweede
Kamer
Aan de hele show rond de machtsstrijd tussen de
politieke partijen, die zich steeds minder in standpuntbepaling van elkaar onderscheiden
ga ik voorbij

Immers willen zij allemaal bezuinigen, de ene partij rigoureuzer dan de anderen, maar welke
vorm men ook kiest, het gaat ten koste van de financieel meest kwetsbaren in
de samenleving

Allemaal zijn zij voorstanders van een inhumaan asielbeleid, waarbij weliswaar de
”echte” vluchtelingen asiel kunnen krijgen [wat in de praktijk door de strenge wetgeving
vaker niet dan wel gebeurt], maar een verblijfsvergunning niet is weggelegd voor hen, die vanwege armoede hun herkomstland zijn ontvlucht, ondanks het feit, dat
vrijwaring van armoede een grondrecht is

Waar de partijen het ook over eens zijn en wat ik in mijn artikel belicht, is
een sluipend, maar gevaarlijk verschijnsel

De politieke acceptatie van de PVV

Bij alle verkiezingsdebatten wordt Wilders uitgenodigd als serieuze gesprekspartner, hij is de geziene
gast bij talkshows en actualiteitenrubrieken en de politiek gaat de discussie met hem aan

Hiermee is het racisme in feite sluipend geaccepteerd

Een andere gevaarlijke ontwikkeling vind ik het overnemen van zijn politieke
standpunten door de reguliere politiek

En tenslotte laak ik met name de linkse partijen over het praktisch afwezige principiele verzet tegen het Wilders racisme in het parlement
Immers, de linkse partijen zouden natuurlijke bondgenoten moeten zijn in de anti racismestrijd

Alleen Pechtold [fractieleider van de links liberale partij D’66] heeft een aantal jaren consequent de xenofobie van Wilders aan de kaak gesteld

Al de anderen werken of bestuurlijk met hem samen [zoals de vorige VVD/CDA regering Rutte met als gedoogpartij de PVV] of vermijden, op Pechtold na, een inhoudelijke
confrontatie met de PVV waarin het racisme aan de kaak gesteld wordt

Als voorbeeld noem ik een verkiezingsdebatdebat tussen SP leider Roemer en Wilders, waarbij Roemer
de kans had, Wilders aan te spreken op zijn racisme, maar dat niet deed

Met racisten sluit je geen deal en praat je niet
Je bestrijdt ze

STEVIGE BOTSING ROEMER EN WILDERS/RACISTISCHE PVV ALS
POLITIEKE GESPREKSPARTNER

Wanneer er in de media wordt gesproken van een ”stevige botsing” tussen de SP en de PVV [1], zou je toch verwachten, dat het over principiele zaken gaat, zoals het aan de kaak stellen van de racistische agenda van Wilders [2]
Daar was in dit Radio 1 debat weinig van te merken, terwijl Roemer ruimschoots
zijn kans kreeg

Ik citeer een deel van de ”botsing” bij het debat

””U bent een watje waar het gaat om de aanpak van Marokkaans straattuig”, beet Wilders zijn SP-collega toe. Roemer zei vervolgens: “U heeft anderhalf jaar aan de knoppen gezeten en er geen moer aan gedaan.” [3]

Daarbij vallen drie zaken op

In de eerste plaats spreekt Roemer Wilders niet aan op
zijn discriminerende terminologie ”Marokkaans straattuig” , aardoor de indruk
gewekt wordt, dat hij daartegen niet zoveel bezwaren heeft

In de tweede plaats lijkt Roemer Wilders vliegen te willen afvangen bij de zogenaamde harde
bestrijding van de criminaliteit [“U heeft anderhalf jaar aan de knoppen gezeten en er geen moer aan gedaan.”]

In de derde plaats valt de grofheid van het taalgebruik op

Over dat taalgebruik kan ik kort zijn
Niet alleen in dit debat tussen Roemer en Wilders, maar in de meeste
verkiezingsdebatten aan de vooravond van 12 september komt die grofheid terug
Kennelijk denken de heren politici zo de volksgunst te winnen
Maar wat zij ongetwijfeld als ”stoer” of ”getapt” zien, toont een gebrek
aan beschaving en vooral verhulling van gedegen politieke argumentatie

ROEMER/WILDERS/”MAROKKAANS STRAATTUIG”

Veel erger is, dat Roemer Wilders straffeloos de zoveelste groffe en discriminerende
opmerking laat maken

De associatie van Marokkaanse jongeren met ”tuig”
De generaliserende werking, die van deze opmerking uitgaat, terwijl de overlast
gevenden slechts een kleine groep zijn binnen de Marokkaanse jongeren
De categorische ontkenning van het bestaan van ”autochtone” overlastgevende jongeren

In plaats daarovrer Wilders de oren te wassen, gaat hij mee in zijn populistische discours
door diezelfde Wilders te verwijten ”dat hij er niets aan gedaan heeft”

PVV ACCEPTATIE IN HET POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE LANDSCHAP
PVV ALS DEELNEMER AAN HET VERKIEZINGSDEBAT

Deze Roemer/Wilders clash waarbij het Wilders racisme wordt genegeerd is een
uitvloeisel van het feit, dat de PVV vrijwel is geaccepteerd als politieke
medespeler
Veel politiek verzet tegen Wilders, waarbij hij openlijk ”racist” werd genoemd, is er in de Tweede Kamer nooit geweest, op
D”66 leider Pechtold na, die in het verleden als een van de weinigen de
confrontatie met Wilders zocht en de moed had, hem stelselmatig en consequent een xenofoob te noemen [4]
Daarin stond hij als lone figher vrijwel alleen,  omdat de meeste
partijen eventueel stemverlies stelden boven het opkomen voor het gelijkheidsprincipe,
dat is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet, waarop zij bij hun installatie
een eed zweren of belofte afleggen [5]

De linkse partijen valt hierin veel te verwijten
Juist hen
In plaats van de natuurlijke bondgenoten in de strijd tegen racisne, die , die zij zouden moeten zijn, lieten zij geen gelegenheid voorbij gaan om het PVV/
Wilders racisme te relativeren, pappen en nat te houden en geen stelling te nemen [6]
Wat natuurlijk wel een stellingname was
Zo weigerden zij steun aan de landelijke anti-racisme demonstratie in 2008
omdat deze zich zou richten tegen hun ”collega-parlementarier” [7]

Vooral voormalig Groen-Links fractievoorzitter Femke Halsema had er een
handje van, Wilders ”de hand boven het hoofd te houden” door te verwijzen
naar het ”teveel anti Wilders” karakter van acties en uitspraken [8]

Ook deden zij en ”linkse” collegae uitspraken, die Wilders en co in de kaart speelden [9]

Hiermee geven de linkse partijen, maar ook de andere politieke partijen EN de media,
die Wilders zo graag aandacht geven, de door hem bedreigde groepen [10]
een klap in het gezicht
En ondergraven wat nog over is van de Nederlandse rechtsstaat

De linkse partijen [hier dus PvdA/SP/Groen-Links] neem ik dit extra kwalijk vanwege verraad aan de door hen voorgestane
principes van internationale solidariteit en strijd tegen
racisme en xenofobie

Gelukkig is dat binnen de vakbeweging wel anders

Toen binnen de vakbeweging voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius
een ‘duivelspact’ met de PVV overwoog in de strijd tegen de verhoging van de
AOW-leeftijd, stuiitte dit op fel verzet binnen de vakbeweging.
Verontruste vakbondsleden ondertekenden een petitie tegen het duivelspact.
Secretaris Peter de Pagter van de Abvakabo-afdeling Amstel-Kennemerland, zei: ‘
Met een club als de PVV praat je niet. Het is een racistische organisatie.’
Door het rumoer hierover binnen de vakbonden werd een speciale Bondsraad belegd,
waarna Jongerius op haar voornemen moest terugkomen. [11]

DAT IS VERZET
DAT ZIJN PRINCIPES!

PVV ALS BEDREIGER RECHTSSTAAT
DE DUIVELSE ALLEDAAGSHEID VAN DE PVV

Door de laffe houding van de Tweede Kamer[Pechtold en enkele andere Kamerleden
uitgezonderd]  jegens het racisme
van de PVV, de  tweeslachtigheid van links, het gedoogkabinet met de PVV [12],
de overdreven media aandacht, die Wilders altijd gekregen heeft en de vrijspraak
van Wilders in zijn vervolging wegens haatzaaierij en groepsbelediging [13] is
langzaam maar zeker een situatie ontstaan, waarbij de PVV is gaan behoren
tot de ”gangbare” politieke partijen
Het door haar uigedragen racisme is hiermee ”allledaags” geworden [14]

Werd er tijdens het historische CDA Congres in 2010 nog een big deal gemaakt
van al dan geen samenwerking met de PVV, nu lijkt een dergelijke discussie
gepasseerd station
De PVV draait anno 2012 mee in het verkiezingsdiscours alsof het een gangbare
partij is, voorman Wilders neemt deel aan het ”premersdebat’, hij wordt uitgebreid
geinterviewd in programma’s als Een Vandaag en in het maatschappelijke het is kennelijk geen enkel
bezwaar PVV Tweede Kamerlid Dion Graus een gastrol te geven in de politieserie
”Flikken Maastricht”, in de lacherige sfeer van een talkshow tot stand gekomen [15]

Zover is het al gelomen met de acceptatie van racisne in Nederland

Want de PVV is een racistische en extreem-rechtse partij [16], laat daarover
geen misverstand zijn
Wilders/PVV gaat uit van de ”superioriteit” van de ”Westerse beschaving”, laat zich
uit in uiterst beledigende termen over de Islam in het algemeen [17] en moslims
in het byzonder, laat zich in negatief generaliserende termen uit over
Marokkaanen en andere ”niet-westerse” allochtonen [racisme dus] en voert
een hetze tegen voor vervolging, oorlog en armoede naar Nederland gevluchte
vluchtelingen en asielzoekers

Daar is nog bijgekomen de hetze tegen Oost-Europese arbeiders, die
hoe kan het ook anders in de ogen van racisten, alleen maar voor
ellende en overlast in Nederland zouden zorgen
Vandaar het door de PVV opgerichte ”Meldpunt voor Polen” [18]

Die PVV staat verder voor een uiterst repressief Staatsbeleid door preventief
fouilleren in het hele land te willen invoeren, voorstander te zijn van
minimunstraffen en administratieve detentie voor terreurverdachten  [19] te willen
invoeren
Zij schrikt er niet voor terug, Guantanamo Bay af te schilderen als lichtend voorbeeld [20]

Maar er is naast het gemak, waarmee PVV racisme is geaccepteerd, nog
een ander levensgroot gevaar, dat vaak wordt onderschat
Dat steeds meer politieke partijen richting racisne verschuiven door in meerdere
of mindere mate, PVV standpunten over te nemen [21]

EPILOOG

Voor humanitaire en democratisch gezinde mensen hoeft het geen betoog
De standpunten van de PVV zijn discriminerend, racistisch en extreem-rechts
Zij kiezen mensen tot zondebok, criminaliseren en ontmenselijken hen

Zeker in tijden van crisis een gevaarlijk gif

Zij zetten aan tot haat en geweld en zaaien verdeekdheid tussen ”allochtonen”
en ”autochtonen”

Daarom zijn de PVV en aanverwanten een grote bedreiging voor de Nationale
Veiligheid

De slappe houding van politieke partijen, media, talk shows en wat dies meer zij,
die de PVV gedogen/bagatelliseren of als ”gewone partij” zien, is nog
gevaarlijker

In de tiijd van de Centrum partij van Janmaat werd dergelijk verderfelijk gedachtegoed
krachtig verworpen en Janmaat cs gezien als figuren, met wie men niet praat
en geen zaken doet [22]

Wilders daarentegen zit er bij de politieke debatten als geaccepteerd gesprekspartner bij

Dit is niet alleen een klap in het gezicht van de door Wilders gediscrimineerde
groepen
Maar voor een land, dat beweert zich te baseren op fundamentele rechtsbeginselen
funest

Het is te hopen, dat de politieke partijen, die nog niet besmet zijn door
samenwerking met de PVV [zoals CDA/VVD] zich dat weer gaan realiseren

Met racisten sluit je geen deals
Die bestrijd je

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

NU.NL
STEVIGE BOTSING  ROEMER EN WILDERS
3 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/nieuws/2900206/stevige-botsing-roemer-en-wilders.html

[2]

NRC
DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN
RENE DANEN
11 JUNI 2009

http://vorige.nrc.nl/opinie/article2267841.ece

NEDERLAND BEKENT KLEUR

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

WAT WIL WILDERS
DISCRIMINERENDE UITSPRAKEN WILDERS

http://www.watwilwilders.nl/

A TSUMAMI OF RACISM/THE POLITICAL VIEWS OF MR WILDERS
ASTRID ESSED
25 APRIL 2007

http://archives-2001-2012.cmaq.net/fr/node/27273.html

SOCIALISME.NU
WEERWOORD TEGEN RACISME MOET DE STRAAT WEER OP
20 AUGUSTUS 2008

http://socialisme.nu/blog/nieuws/1068/%E2%80%98weerwoord-tegen-racisme-moet-de-straat-weer-op%E2%80%99-2/

[3]

NU.NL
STEVIGE BOTSING  ROEMER EN WILDERS
3 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/nieuws/2900206/stevige-botsing-roemer-en-wilders.html

[4]

”D66 is tot nu toe de enige partij in het parlement die Wilders consequent aanspreekt op zijn vreemdelingenhaat.”

NRC
DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN
RENE DANEN
11 JUNI 2009

http://vorige.nrc.nl/opinie/article2267841.ece

”D66-leider Pechtold weigert met Wilders in een kabinet te gaan zitten. Pechtold noemt Wilders ‘extremistisch’. ‘Ik wil niet met iemand in een kabinet die oproept om met scherp te schieten op voetbalsupporters of oproept om boeken te verbranden,’ zegt de D66-leider.
Volgens Pechtold is het ‘belangrijk om duidelijk te maken dat Wilders’ ideeën abject zijn’.

ELSEVIER
PECHTOLD: NIET MET BOEKVERBRANDER WILDERS IN KABINET
7 APRIL 2009

http://www.elsevier.nl/web/10229853/Nieuws/Politiek/Pechtold-Niet-met-boekverbrander-Wilders-in-kabinet.htm

””Het is een ramp voor het land als we geloven dat daar de oplossing zit. Dit is een man die wil dat we in bepaalde gevallen met een pistool op de knieën mogen richten van stadionbezoekers. Ik wil niet met een xenofoob en extremist in een kabinet zitten.”

DE TELEGRAAF
PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN KABINET ZIT
8 APRIL 2009

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3661738/__PVV_erin__Pechtold_eruit__.html

”Pechtold deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst van de VVD in Amsterdam. „Wilders als premier is voor mij een horrorscenario, dan word ik asielzoeker”, zei hij. En: „Ik wil Wilders niet salonfähig maken () Het is een ramp voor het land als we geloven dat daar de oplossing zit () Ik wil niet met een xenofoob en extremist in een kabinet zitten.”

NRC
HOON EN HAAT
10 APRIL 2009

http://weblogs.nrc.nl/dag/2009/04/10/hoon-en-haat/

[5]

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

[6]

SOCIALISME.NU
GEEN RUGGEGRAAT BIJ LINKSE POLITICI BIJ DEBAT OVER
LINK BREIVIK-WILDERS
2 AUGUSTUS 2011

http://socialisme.nu/blog/nieuws/17619/geen-ruggengraat-bij-linkse-politici-in-debat-over-link-breivik-wilders/

”Vorig jaar nog boycotten Tweede Kamerleden de manifestatie van Nederland Bekent Kleur tegen het racisme van Wilders. Ook linkse partijen als SP, GroenLinks en de PvdA vonden het ‘onfatsoenlijk’ een ‘collega’ in het openbaar af te vallen. Hiermee lieten ze hun eigen achterban in de kou staan omdat ze de prioriteit legden bij collegiale steun aan een rechts-extremist. ”

SOCIALISME.NU
GEGIJZELD DOOR DE VRIJE MENINGSUITING?
1 MAART 2009

http://socialisme.nu/blog/nieuws/6178/gegijzeld-door-de-vrije-meningsuiting/

[7]

”In 2008 werd de landelijke antiracismedemonstratie door de linkse partijleiders geboycot omdat deze zich zou richten ‘tegen hun collega-parlementariër’. Afgelopen oktober durfden zij geen steun te betuigen aan de manifestatie tegen de komst van de Britse fascistische knokploeg English Defence League naar Amsterdam.

Deze ruggengraatloze opstelling heeft Wilders slechts in de kaart gespeeld. Het bloedbad in Noorwegen zou links juist moeten bewegen voortaan elke vorm van racisme en moslimhaat binnen en buiten de Kamer te bestrijden. ”

SOCIALISME.NU
GEEN RUGGEGRAAT BIJ LINKSE POLITICI BIJ DEBAT OVER
LINK BREIVIK-WILDERS
2 AUGUSTUS 2011

http://socialisme.nu/blog/nieuws/17619/geen-ruggengraat-bij-linkse-politici-in-debat-over-link-breivik-wilders/

”In maart 2008 – in de aanloop van het verschijnen van Wilders’ film Fitna – organiseerde Nederland Bekent Kleur een manifestatie tegen racisme, die zich ook keerde tegen Wilders’ PVV. Geen enkel links Tweede Kamerlid was toen bereid bij deze gelegenheid een petitie in ontvangst te nemen, omdat de manifestatie zich met name richtte tegen ‘hun collega’.

SOCIALISME.NU
LINKSE TWEESLACHTIGHEID IN STRIJD TEGEN WLDERS
1 JANUARI 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/5901/linkse-tweeslachtigheid-in-strijd-tegen-wilders/

[8]

”Zo boycotte Halsema de landelijke antiracismedemonstratie in 2008 omdat ze weigerde om haar ‘collega’ Wilders buiten het parlement te bekritiseren”

SOCIALISME.NU
HALSEMA’S ERFENIS VAN BUIGEN NAAR RECHTS
28 JANUARI 2011

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12076/halsema%e2%80%99s-erfenis-van-buigen-voor-rechts/

SOCIALISME.NU
GEEN TRANEN OM FEMKE
18 DECEMBER 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/11626/geen-tranen-om-femke/

EKUDOS
HALSEMA WIL UITBREIDING PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID/
IN DE BRES VOOR PVV
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/284040/halsema_wil_uitbreiding_parlementaire_onschendbaarheidin_de_bres_voor_pvv

[9]

”De kritiek van linkse partijen en vakbonden op Wilders wordt gekenmerkt door een verregaande tweeslachtigheid. Aan de ene kant uiten ze kritiek op de manier waarop Wilders moslims beledigt en uitsluit, maar aan de andere kant doen ze maar al te vaak concessies aan zijn islamofobie.

Afgelopen herfst zei SP-fractievoorzitter Agnes Kant dat het kabinet Wilders’ vragen over de kosten van allochtonen moest beantwoorden omdat Wilders ‘recht had op informatie’. Maar deze vragen waren zelf racistisch omdat er onderscheid werd gemaakt op basis van afkomst en religie. Het was in dit geval dan ook terecht dat de minister weigerde deze gegevens te verstrekken.

SOCIALISME.NU
LINKSE TWEESLACHTIGHEID IN STRIJD TEGEN WLDERS
1 JANUARI 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/5901/linkse-tweeslachtigheid-in-strijd-tegen-wilders/

”GroenLinks-leider Femke Halsema zei in een interview ‘het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos’ te zien en noemde de islam ‘een probleem’. Eind november riep GroenLinks-voorzitter Henk Nijhof de leden van zijn partij op tegen de kandidatuur van Rene Danen voor het partijbestuur te stemmen. Rene Danen voert als voorzitter van Nederland Bekent Kleur al jaren actie tegen het racisme van Wilders.

SOCIALISME.NU
LINKSE TWEESLACHTIGHEID IN STRIJD TEGEN WLDERS
1 JANUARI 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/5901/linkse-tweeslachtigheid-in-strijd-tegen-wilders/
Binnen de vakbeweging boog ook FNV-voorzitter Agnes Jongerius mee met rechts door een ‘duivelspact’ met de PVV te overwegen in de strijd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Gelukkig stuitte dit op fel verzet binnen de vakbeweging. Verontruste vakbondsleden ondertekenden een petitie tegen het duivelspact. Secretaris Peter de Pagter van de Abvakabo-afdeling Amstel-Kennemerland, zei: ‘Met een club als de PVV praat je niet. Het is een racistische organisatie.’ Door het rumoer hierover binnen de vakbonden werd een speciale Bondsraad belegd, waarna Jongerius op haar voornemen moest terugkomen.

SOCIALISME.NU
LINKSE TWEESLACHTIGHEID IN STRIJD TEGEN WLDERS
1 JANUARI 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/5901/linkse-tweeslachtigheid-in-strijd-tegen-wilders/

EKUDOS
SAMENWERKING FNV PVV/”DUIVELSPACT”/ONACCEPTABEL EN VERWERPELIJK
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/199943/samenwerking_fnvpvvduivelspactonacceptabel_en_verwerpelijk

”In november dwong de PvdA-leiding minister Vogelaar tot aftreden omdat ze zich bleef verzetten tegen de harde koers ten opzichte van integratie die partijleider Wouter Bos voorstaat. Bos gaf zijn opportunisme openlijk toe: ‘We staan er electoraal grofweg voor als in 2002: zetels beneden de twintig en in de beeldvorming soft op integratie.’

In de nota Verdeeld verleden, gedeelde toekomst verdedigde PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen de harde lijn. Zij stelde dat allochtonen zich zonder voorbehoud moesten aanpassen en hun oorspronkelijke nationaliteit moesten opgeven. Verzet van de leden heeft er overigens wel toe geleid dat de partijleiding werd gedwongen knarsetandend de scherpste kantjes ervanaf te vijlen.

SOCIALISME.NU
GEGIJZELD DOOR DE VRIJE MENINGSUITING
1 MAART 2009

http://socialisme.nu/blog/nieuws/6178/gegijzeld-door-de-vrije-meningsuiting/

[10]

Door Wilders bedreigde groepen

”niet westerse allochtonen in het algemeen, moslims, vluchtelingen en
asielzoekers/Oost-Europeanen

[11]

SOCIALISME.NU
LINKSE TWEESLACHTIGHEID IN STRIJD TEGEN WLDERS
1 JANUARI 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/5901/linkse-tweeslachtigheid-in-strijd-tegen-wilders/

EKUDOS
SAMENWERKING FNV PVV/”DUIVELSPACT”/ONACCEPTABEL EN VERWERPELIJK
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/199943/samenwerking_fnvpvvduivelspactonacceptabel_en_verwerpelijk

[12]

EKUDOS
VVD, PVV EN CDA BEREIKEN AKKOORD/NEDERLAND OP WEG NAAR
DE AFGROND
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/268987/vvd_pvv_en_cda_bereiken_akkoordnederland_op_weg_naar_de_afgrond

[13]

INDYMEDIA ANTWERPEN
WILDERS OP ALLE PUNTEN VRIJGESPROKEN/RECHTBANK GEEFT VRIJBRIEF
VOOR RACISME

http://antwerpen.indymedia.org/node/3874

[14]

TROUW
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
ROEL KUIPER
28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/Maak-PVV-niet-alledaags.dhtml

[15]

EKUDOS
PVV’ER DION GRAUS KRIJGT ROL IN FLIKKEN MAASTRICHT/MOREEL
DIEPTEPUNT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/347903/pvver_dion_graus_krijgt_rol_in_flikken_maastrichtmoreel_dieptepunt

[16]

NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

”‘Als je woorden als “kopvoddentaks” en “haatpaleizen” maar vaak genoeg herhaalt, en er is een zekere voedingsbodem in de maatschappij, kun je kennelijk succes hebben. Allerlei dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, zoals dat je stond voor waarden van gelijkheid en antidiscriminatie, die worden op zijn kop gezet.
Bron:

SOCIALISME.NU
INTERVIEW MET INEKE VAN DER VALK
ISLAMOFOBIE HEEFT OVEREENKOMSTEN MET VOOROORLOGS
ANTI SEMITISME
25 APRIL 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/25711/%E2%80%98islamofobie-heeft-overeenkomsten-met-vooroorlogs-antisemitisme%E2%80%99/

INGEZONDEN STUK VAN DE HEER HAJO MEYER [AUSCHWITZ OVERLEVENDE
EN VOORTREKKER ”EEN ANDER JOODS GELUID] AAN DE REDACTIE
VAN SOCIALISME.NU

VERTEGENWOORDIGT WILDERS HET ”RADICALE KWAAD”
16 MEI 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/25719/vertegenwoordigt-wilders-het-%E2%80%98radicale-kwaad%E2%80%99/

A TSUNAMI OF RACISM/THE POLITICAL VIEWS OF MR WILDERS
ASTRID ESSED
2007

http://archives-2001-2012.cmaq.net/en/node/27273

NRC
DURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMEN
RENE DANEN
11 JUNI 2009

http://vorige.nrc.nl/opinie/article2267841.ece

NEDERLAND BEKENT KLEUR

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

WAT WIL WILDERS
DISCRIMINERENDE UITSPRAKEN WILDERS

http://www.watwilwilders.nl/

[17]

BELEDIGING ISLAM DOOR PVV LEIDER WILDERS

VOLKSKRANT
GENOEG IS GENOEG
8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/870859/2007/08/08/Genoeg-is-genoeg-verbied-de-Koran.dhtml

[18]

EKUDOS
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/336200/pvv_meldpunt_over_polenhaatzaaiend_en_discriminerend

[19]

ADMINISTRATIEVE DETENTIE:

Administratieve detentie betekent het zonder proces of aanklacht vasthouden
van verdachten
Dit is volgens het Internationaal Recht verboden
Iedereen heeft recht op een eerlijk proces
Iedereen heeft er recht op, zo snel mogelijk in kennis te worden gestelld van tegen
hem/haar ingebrachte aanklachten

Artikel 14, BUPO Verdrag

Zie

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

AMNESTY INTERNATIONAL
ADMINISTRATIEVE DETENTIE

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/administratieve-detentie

”Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen. ”

PVV WEBSITE
PVV/WILDERS
GUANTANAMO BAY/COLUMN

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=6/t_blank

[20]

PVV WEBSITE
PVV/WILDERS
GUANTANAMO BAY/COLUMN

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=6/t_blank

AMNESTY INTERNATIONAL
GUANTANAMO BAY
STOP MARTELEN IN DE STRIJD TEGEN TERRORISME

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/vraag-en-antwoord-crisiscampagne-stop-martelen-in-de-strijd-tegen-terrorisme

[21]

”Het is een gevaarlijke ontwikkeling, dat criminaliseren en over een kam scheren van bevolkingsgroepen, waaronder nu de Oost-Europeanen, steeds meer gemeengoed wordt 7
Vrijwel zonder enig principieel protest van de parlementaire politieke partijen, waarvan sommigen wanneer het zo uitkomt, PVV standpunten overnemen 8 ”

ZIE VOOR OVERNAME PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN
NOOT 8 VAN HET ONDERSTAANDE ARTIKEL:

EKUDOS
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/336200/pvv_meldpunt_over_polenhaatzaaiend_en_discriminerend
[22]


De opkomst van de Centrumpartij en later van de CD en hun standpunten over wat zij als eersten massa-immigratie noemden, riep grote afkeer op bij de overige politieke partijen, en vrijwel geheel bestuurlijk, intellectueel en kunstzinnig Nederland. Wetenschappelijk onderzoek naar de economische gevolgen van migratie en het verzamelen en bijhouden van statistische gegevens over de migrantengroepen werd in die tijd niet als relevant beschouwd. Deze terughoudendheid werd later politieke correctheid genoemd.[6][7]
Janmaats standpunten brachten hem in een totaal sociaal en parlementair isolement. Als hij het woord voerde over bepaalde onderwerpen, verlieten de meeste kamerleden demonstratief de vergaderzaal; anderen onderbraken zijn redevoeringen herhaaldelijk of weigerden hem te woord te staan. Ook zijn vroegere vriend Peter Lankhorst (thansGroenLinks), die in 1981 Kamerlid was geworden voor de Politieke Partij Radikalen, negeerde hem zoveel mogelijk

WIKIPEDIA
JANMAAT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Janmaat

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!