De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verdediging Gezinsgevangenis door Amnesty International Nederland/Reactie op antwoord Amnesty

Verdediging Gezinsgevangenis door Amnesty International Nederland/Reactie op antwoord Amnesty

woensdag 15 augustus 2018 15:53
Spread the love

VERDEDIGING VAN GEZINSGEVANGENIS DOOR AMNESTYINTERNATIONAL/REACTIE OP ANTWOORD AMNESTY INTERNATIONAL

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/verdediging-van-gezinsgevangenis-door-amnesty-international-reactie-op-antwoord-amnesty-international/

INLEIDING:
Zoals de oplettende lezer ongetwijfeld gezien heeft, heb ik recenteljkAmnesty International aangeschreven over haar verdediging van devreemdelingenbewaring en zelfs het prijzen van Gesloten Gezinsvoorzieningen[Gezinsgevangenissen]
ZIE MIJN BRIEF AAN AMNESTY

https://www.astridessed.nl/gesloten-gezinsvoorziening-kamp-zeist-brief-aan-amnesty-international-over-medeplichtigheid-aan-asielbeleid/

ZIE DE DOOR MIJ AANGEVALLEN BRIEF AAN DE KAMERLEDEN VAN AMNESTY

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2018/06/Amnesty-International-Wet-Terugkeer-en-Vreemdelingenbewaring-6-juni-2018.pdf?x77707

VOOR ACJHTERGRONDINFORMATIE/ZIE OOK

https://aagu.nl/2018/Kamp-Zeist-gaat-dicht-Amnesty-Kamer-prijzen-gezinsgevangenis.html

Ik heb van Amnesty International, bij monde van mevrouw Piteni,Coordinator Servicecenter, een reactie ontvangen, waarin ijskoudde vreemdelingendetentie en de uitzettingen worden verdedigd
Ik citeer haar [Amnesty]

Wat wij uit uw mail opmaken is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland bescherming vraagt daar een goede reden voor heeft en daarom niet teruggestuurd mag worden.

Vanuit dit uitgangspunt kan detentie niet aan de orde zijn. 

Helaas komt dit uitgangspunt niet overeen met de realiteit. ”

En ook

In de Nederlandse wet is opgenomen dat, eenieder die gevaar voor lijf en leden loopt, bescherming biedt. Dit juridische kader biedt geen bescherming voor een ieder die anders dan lijf en leden deze bescherming van Nederland wenst te ontvangen. Nederland heeft in situaties die buiten deze juridische kader vallen, het recht om een persoon terug te sturen. Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten. 

Amnesty baseert zich op mensenrechtenverdragen en heeft dat kader te accepteren. De rol die Amnesty hierin bewust blijft spelen is aandringen op [1] vreemdelingenbewaring daadwerkelijk te gebruiken als laatste redmiddel en [2] om, wanneer niet anders mogelijk dan vreemdelingenbewaring, mensen onder zo humaan en kindvriendelijk mogelijke condities op te sluiten.”

Onverbloemd wordt door Amnesty dus het Vreemdelingenbeleid verdedigd,

terwijl Amnesty, als mensenrechtenorganisatie, aan de kant van

vluchtelingenrechten zou moeten staan.

Hiermee verwordt zij steeds meer tot een Werktuig van het

Overheidsbeleid.

Zie direct hieronder het antwoord  van Amnesty op mijn brief.

Daarna mijn reactie op Amnesty

En geheel onderin mijn oorspronkelijke brief

aan Amnesty

Astrid Essed

BRIEF AAN AMNESTY INTERNATIONAL

https://www.astridessed.nl/gesloten-gezinsvoorziening-kamp-zeist-brief-aan-amnesty-international-over-medeplichtigheid-aan-asielbeleid/

ANTWOORD AMNESTY INTERNATIONAL OP MIJN BOVENSTAANDE BRIEF

Katerina Piteni <k.piteni@amnesty.nl>To:
 Aug 7 at 7:32 PM 

Beste mevrouw Essed,

Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. Dank daarvoor.

Het is ons duidelijk dat u dit stuurt vanuit betrokkenheid. We vinden het jammer om te lezen dat u onze acties op dit vlak afkeurt en willen om deze reden een poging doen om het standpunt van Amnesty met betrekking tot dit onderwerp nader toe te lichten.

Wat wij uit uw mail opmaken is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland bescherming vraagt daar een goede reden voor heeft en daarom niet teruggestuurd mag worden.

Vanuit dit uitgangspunt kan detentie niet aan de orde zijn. 

Helaas komt dit uitgangspunt niet overeen met de realiteit. 

In de Nederlandse wet is opgenomen dat, eenieder die gevaar voor lijf en leden loopt, bescherming biedt. Dit juridische kader biedt geen bescherming voor een ieder die anders dan lijf en leden deze bescherming van Nederland wenst te ontvangen. Nederland heeft in situaties die buiten deze juridische kader vallen, het recht om een persoon terug te sturen. Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten. 

Amnesty baseert zich op mensenrechtenverdragen en heeft dat kader te accepteren. De rol die Amnesty hierin bewust blijft spelen is aandringen op [1] vreemdelingenbewaring daadwerkelijk te gebruiken als laatste redmiddel en [2] om, wanneer niet anders mogelijk dan vreemdelingenbewaring, mensen onder zo humaan en kindvriendelijk mogelijke condities op te sluiten.

U refereert aan diverse mensenrechtenverdragen die geschonden zouden worden. Deze verdragen kennen ook uitzonderingen. Het belang van de openbare orde (afgewezen vreemdelingen terug sturen) kan zo’n uitzondering zijn. Dat kan Amnesty niet negeren. Daarom is de inzet ook niet om vreemdelingenbewaring af te schaffen, maar om het middel zo beperkt mogelijk toe te passen en het bewaringsregime zo humaan en kindvriendelijk mogelijk te maken. Vanuit dit kader worden de omstandigheden in Zeist benaderd. 

Naast dit inhoudelijke deel, geeft u aan ons meerdere keren aangeschreven te hebben zonder eerder reactie te hebben ontvangen. Dit is onwenselijk en wij zijn blij u melding hiervan te ontvangen. Het stelt ons namelijk in staat dit in de toekomst beter te doen; niet alleen naar u maar naar een ieder die zich op deze manier inzet en bekommerd voor mensenrechten.

Nogmaals dank voor uw bericht.

Wij hopen u hiermee een iets breder perspectief te hebben kunnen geven en als u aanvullende vragen heeft, zullen we ook die proberen te beantwoorden.

Hiervoor kunt u gebruik maken van ons e-mail adres servicecenter@amnesty.nl of natuurlijk ook het contactformulier op onze website. 

Met vriendelijke groet,

Hartelijke groet,

Katerina Piteni

Coördinator Servicecenter

Amnesty Nederland

T: 06 – 41 9 7 27 67

MIJN REACTIE OP BOVENSTAAND ANTWOORD VAN AMNESTY INTERNATIONAL

AANMEVROUW K PITENICOORDINATOR SERVICECENTERAMNESTY NEDERLAND
Onderwerp:Reactie op uw beantwoording van mijn aan u gestuurdebrief over de medeplichtigheid van Amnesty Internationalaan het Nederlandse Asielbeleid

Geachte mevrouw Piteni,
Ik heb uw mail in goede orde ontvangen.Ik zal beginnen met het enige positieve, dat ik in uw mailheb aangetroffen en dat izijn uw excuses voor het feit, dat uals organisstie mij nooit gereageerd hebt op mijn fundamentelekritiek op uw gedogen van het vreemdelingenbeleid in Nederland.Excuses aanvaard.
Kennelijk is uw dienstverlening hierin verbeterd, want u hebt promptgereageerd op mijn mail.Formeel gezien waardeer ik dat,
Maar inhoudelijk……
Ik vind het byzonder triest en beschamend, dat u het lef hebt,als mensenrechtenorganisatie geen afstand te nemen van de criminele[want dat IS het!] vreemdelingenbewaring, maar het nog tegenovermij te gaan verdedigen ook! 
Ook gaat u  totaal niet in op uw kwalijke verdediging van Gesloten Gezinslocaties [1], die we ingewoon Nederlands, gezinsgevangenissen noemen.Over het feit, dat u dergelijke praktijken zelfs in een briefaan de Kamerleden ”best practice” noemt. [2]
UITZETTINGEN, UITZETTINGEN EN NOG EENS UITZETTINGEN

Voordat ik echter inga op deze twee punten inga, eerst uwopmerkingen over uitzettingen
U schrijft
”Wat wij uit uw mail opmaken is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland bescherming vraagt daar een goede reden voor heeft en daarom niet teruggestuurd mag worden.

Vanuit dit uitgangspunt kan detentie niet aan de orde zijn. ”

EINDE UW CITAAT

U hebt mijn brief niet goed gelezen [begrijpend lezen is kennelijk

moeilijker dan ik dacht….]

Ik ben sowieso tegen vreemdelingendetentie, los van het feit, of

volgens u, bepaalde uitzettingen terecht zijn.

Daarnaast heb ik over uitzettingen in mijn Epiloog

het volgende geschreven

Verzet u tegen uitzettingen!Vrijwel altijd leiden die voor de vluchteling tot vervolging/oorlogssituaties/andere ellende”ZIE MIJN BRIEF, DIE OOK OP MIJN WEBSITE STAAT [3]
U schrijft, nogmaals en met tegenzin een stuk uit uw brief geciteerd:

Wat wij uit uw mail opmaken is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland bescherming vraagt daar een goede reden voor heeft en daarom niet teruggestuurd mag worden.

Vanuit dit uitgangspunt kan detentie niet aan de orde zijn. 

Helaas komt dit uitgangspunt niet overeen met de realiteit. ””

EINDE UW CITAAT

Wat is dan Amnesty’s  ”realiteit”, mevrouw Piteni?

Wilt u nu ook al ontkennen, dat die uitzettingen meestal naar oorlogsgebiedengaan of naar andere ellende plekken? Maak de Kat wijs, dat u dat niet weet!Of herinnert u zich niet meer, wat er is gebeurd met eenAfghaanse asielzoeker, die door minister Verdonk werd uitgezet?IK wel.Hij werd vermoord! [4]
En hij is echt niet de enige, die na uitzetting [in zijn geval dodelijk] gevaar liep/loopt.Dat weet u net zo goed als ik!
UW OPMERKINGEN OVER VREEMDELINGENBEWARING:

U schrijft

In de Nederlandse wet is opgenomen dat, eenieder die gevaar voor lijf en leden loopt, bescherming biedt. Dit juridische kader biedt geen bescherming voor een ieder die anders dan lijf en leden deze bescherming van Nederland wenst te ontvangen. Nederland heeft in situaties die buiten deze juridische kader vallen, het recht om een persoon terug te sturen. Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten. 

Amnesty baseert zich op mensenrechtenverdragen en heeft dat kader te accepteren. De rol die Amnesty hierin bewust blijft spelen is aandringen op [1] vreemdelingenbewaring daadwerkelijk te gebruiken als laatste redmiddel en [2] om, wanneer niet anders mogelijk dan vreemdelingenbewaring, mensen onder zo humaan en kindvriendelijk mogelijke condities op te sluiten.”

EINDE UW CITAAT

Het is dat ik weet, dat u als Amnesty coordinator mij deze brief schrijft

Anders zou ik denken, dat het zo uit de koker vande Staatssecretaris kwam….

” Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten. ;;

”Amnesty neemt dus al naadloos taal, gedachtegoed en terminologie van

de Overheid over,…..

Ongelooflijk

En waarom ”heeft Amnesty dat kader [de Nederlandse Wetgeving] te aanvaarden?”

Amnesty is toch geen verlengstuk van de Overheid?

U bent MENSENRECHTENORGANISATIE, die juist FUNDAMENTEEL kritisch

op de Overheid hoort te zijn  en u hoort dus PRIMAIR

de belangen van MENSEN te verdedigen.

Los van wat de Overheid al dan niet  wil.

Moet IK u daarop wijzen?

Beschamend…..

Weet u trouwens, waarom die mensen ”hun uitzetting frustreren”?

Omdat zij niet terug willen/kunnen, naar een gevaarlijke en/of uitzichtloze situatie.

Zou u dat doen?

Voor die mensen hoort Amnesty International te vechten en niet hun opsluiting

te steunen/gedogen!

VREEMDELINGENBEWARING/MIJN STANDPUNT

Mijn standpunt over vreemdelingenbewaring is duidelijk, zoals

reeds geschreven:

Vreemdelingenbewaring betekent het opsluiten van mensen, die geen

strafbare feiten hebben gepleegd of daarvan verdacht worden.

Dat is een Verkrachting van mensenrechten.

Weer herinner ik u aan artikel 3, Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens

” Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.” [5]

Dat geldt voor mensen, die ”legaal” in Nederland zijn en zij, die dat 

volgens de Nederlandse Wet niet zijn.

Of zijn zij soms geen mensen met dezelfde mensenrechten?

BAH!

GESLOTEN GEZINSLOCATIES
Ten eerste:Noem ze toch gewoon ”gezinsgevangenissen”, want dat zijn ze!Weliswaar zijn het geen cellen met tralies en mogen de mensende huisjes uit om op het terrein te wandelen of te spelen, maar er staanhoge Muren omheen en ze mogen niet van het terrein af.Dus een gevangenis.
Of het nu een eng getraliek hek is, een concentratiekamp ala Trump [6] of een Gouden kooi:Een Kooi blijft een Kooi.
Verder heb ik u gewezen op een brief van een 16 jarige, die beschrijft watzo’n gezinsgevangenis doet [7] en u leest daar gewoon overheenen PRIJST deze Gesloten  Voorportaal naar Uitzichtloosheidnog Als ”best practice” [8]
En hoe zit het met het KinderrechtenVerdragWeet u nog?Waar in artikel 3 LOUDAND CLEAR wordt gezegd, dat bij alle maatregelen, het belang van hetkind voorop moet staan? [9]
Durft u de Gezinsgevangenissen [Oh pardon ”Gesloten Gezinsvoorzieningen]te verdedigen als ”het vooropstaan van het belang van het kind?Ik hoop, dat u nog niet zo diep gezonken bent.
Kortom:

Ik heb voor deze houding van Amnesty International Nederland geen woorden!Feitelijk HEB ik er al teveel woorden aan verspild!

EPILOOG

Amnesty’s  kritiekloze overname van het Overheidstaalgebruik [” Wanneer de betreffende persoon ….zijn of haar uitzetting frustreert ], het feit, dat zij het opsluiten van  onschuldige
mensen blijft verdedigen, dat zij Gesloten Gezinslocaties zelfs prijst [10], betekent,dat zij niet langer de mensenrechten spreekbuis is van vluchtelingen,maar een hanteerbaar Instrument voor het inhumane Asielbeleid.
Daar zou ik maar eens goed over nadenken, als ik u was.
Amnesty voert wat vluchtelingen betreft steeds meer een opportunistisch Beleid en wilt van TweeKwaden het minst Kwalijke kiezen.Daarmee wordt zij zelf kwalijk!Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet!
Een mensenrechtenorganisatie hoort FUNDAMENTEEL en ONVERBLOEMDmensenrechten te verdedigen.Zij hoort het GEWETEN te zijn van een Overheid, niet haar spreekbuis.
Zolang Amnesty doorgaat op deze weg, is zij mijn vertrouwen kwijt!
Keer dus terug naar het juiste pad, de verdediging van hen, die in Nederlandbescherming komen zoeken.
Dit heb ik gezegd.
Een verdere discussie zal ik met u niet meer voeren.
Het is al schandelijk, dat deze briefwisseling nodig was.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam 

ZIE VOOR NOTEN BIJ MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN AMNESTY EN MIJN ORIGINELE MAIL AAN AMNESTY INTERNATIONAL

https://www.astridessed.nl/verdediging-van-gezinsgevangenis-door-amnesty-international-reactie-op-antwoord-amnesty-international/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/verdediging-gezinsgevangenis-door-amnesty-internationalreactie-op-antwoord-amnesty-international

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!