De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Venezolaanse president Hugo Chavez overleden/Geen held/Geen dictator/Enkele kanttekeningen

Venezolaanse president Hugo Chavez overleden/Geen held/Geen dictator/Enkele kanttekeningen

vrijdag 15 maart 2013 09:19
Spread the love

VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHAVEZ OVERLEDEN/GEEN HELD/GEEN DICTATOR/ENKELE KANTTEKENINGEN ZIE OOK http://www.astridessed.nl/venezolaanse-president-hugo-chavez-overledengeen-heldgeen-dictatorenkele-kanttekeningen/   Het is hetzelfde Noord Amerikaanse ImperiumMaar wij zijn wel blij, dat die ene weg isAdios Signor Bush Uitspraak Chavez bij verkiezingsoverwinning President Obama ”“Laten we de mensheid redden. Laten we het Amerikaanse rijk afmaken.”  TROUWTIEN MEEST OPMERKELIJKE UITSPRAKEN VAN HUGO CHAVEZ6 MAART 2013  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4496/Buitenland/article/ detail/3404394/2013/03/06/ Tien-meest-opmerkelijke- uitspraken-van-Hugo-Chavez. dhtml  “De reis van Christopher Columbus vormde de opmaat tot de grootste invasie en genocide uit de geschiedenis van de mensheid.” NRC”KAPITALISME IS DE WEG VAN DE DUIVEL”-DE SCHERPSTE UITSPRAKEN VAN CHAVEZ6 MAART 2013 http://www.nrc.nl/nieuws/2013/ 03/06/kapitalisme-is-de-weg- van-de-duivel-de-scherpste- uitspraken-van-hugo-chavez/ Geachte  Redactie en lezers, President Hugo Chavez [1] was een markante figuur en zoals wel te verwachten was, maakte zijn overlijden [2] bij vriend en vijand veel reacties los.Door zijn Westerse politieke tegenstanders en media werd de  nadruk gelegd op zijn ”dictatoriale” kant en zijn onderdrukking [in eigen land] van de vrijheid van meningsuiting  [3]Deze kritiek werd grotendeels gedeeld door mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International [4] Chavez linkse  medestanders [publicisten/organisaties, etc], vergezeld door Latijns Amerikaanse  linkse presidenten  als de [voormalige] Cubaanse leider Fidel Castro, Morales [Bolivia] en Correa [Ecuador, die by the way julian Assange asiel heeft verleend] , prezen zijn politieke engagement [5] en zijn anti-imperialismePersoonsverheerlijking  was daaraan in een aantal gevallen niet vreemd [6]Daarop kom ik terugOok werd Chavez geprezen door politieke vrienden van een ander echelon, die hun eigen redenen hadden om tegenstander van het Westen te zijn [of zich als zodanig voor te doen, zoals de niet ideologische Bouterse] waaronder de Iraanse president Ahmedinejad [7]  deSurinaamse president en voormalige dictator D Bouterse [8] en de president van Belarus, Lukashenko [ alle drie aanwezig op zijn begrafenis] [9] De kritiek, de verbittering en het cynisme van het Westen ten aanzien van Chavez was voorspelbaar.Immers, Chavez was jarenlang criticus geweest, niet alleen van de Amerikaanse oorlogspresident G Bush [de instigator van de aanvallen opAfghanistan en Irak en de architect van Guantanamo Bay] en zijn Westerse bondgenoten, waaronder Israel [10], maar ook van het kapitalistische systeem, dat hij, naar mijn mening terecht, zag als een van de voornaamste oorzakenvan de uitbuiting en de sociale ongelijkheid in de wereld [11]    VAN PERSOONSVERHEERLIJKING TOT OPBOUWENDE KRITIEKHET SNEEUWWITJE EFFECT  Het is dus bijna onvermijdelijk, dat een politiek leider als  Chavez, promotor van de rechten van de armen [12], uitdager van de VS [13]en vooral bekend om zijn felle redevoeringen en stevige uitspraken [14] felle reacties opriep, pro of contraEn zoals in dat soort gevallen wel vaker gebeurt, is overdrijving niet vreemdDoor Westerse politici/media en anderen, waaronder [uiteraard] president Obama  kant werd hij als een tyran afgeschilderd [15] en zijn sociaal engagement afgedaan als een manier om de massagunstig te stemmen en populair te wordenLinkse medestanders prezen hem de hemel in[16]  zonder oog te hebben voor de minder fraaie kanten van zijn beleid en zijn bizarre keuze van politieke vrienden, zoals de Surinaamse president en ex dictator Bouterse, de president van Belarus, Lukashenko, de Syrische president Assad, voormalige president en dictator Kaddafi etc Een griezelig voorbeeld van die persoonsverheerlijking vind ik zijn permanente opbaring in een ”glazen kist” [17]Wie is ChavezSneeuwwitje soms? [18] President Ahmadinejad spande de kroon, door in een statement te verklaren, dat Chavez, bij de naar Bijbelse [en Islamitische en Joodse] begrippen Einde der Tijden [Het Laatste Oordeel], ”terugkeert” samen met Jezus en de Mehdi [19] Alle bizarheid op een stokje: Om de Chavez periode recht te doen, moet de zaak vanuit verschillende kanten belicht wordenWaaronder de nadruk op zijn sociaal engagement, politiek beleid en de keuzes van zijn internationale politieke vriendenZijn sociaal engagement, politiek beleid en keuzes van zijn internationale politieke vrienden ACHTERGRONDGESCHIEDENIS CHAVEZ Chavez, geboren in 1954 als zoon van een Indiaans lerarenechtpaar, had een militaire achteergrondVan 1971 tot 1975 zat hij op de militaire Academie en was tot 1981 beroepsmilitair [communicatieofficier bij een legereenheid in Barinas]In 1977 werd de eenheid van Chávez overgebracht naar Anzoátegui, waar ze betrokken waren bij de strijd tegen de Rode Vlag, een links-marxistische rebellengroepDe folterpraktijken waaraan het leger zich schuldig maakte, de corruptie [20] en de stuitende armoede [ondanks Venezuela’s grote olievoorraad] begonnen hem steeds meer tegen te staanAls gevolg daarvan richtte hij binnen het leger een linkse beweging op ‘het Venezuelaanse Volksbevrijdingsleger” [Ejercito de Liberación del Pueblo de Venezuela, of ELPV]  In 1992 pleegde hij een coup tegen de zittende regering Perez, werd veroordeeld, maar kreeg in 1994 gratie onder een nieuwe president [21] Los van die verwerpelijke coup methodes valt weinig fraais over deze president Perez [achtergrond sociaal-democratisch]  [22] te vertellenGenoemd zijn al de folterpraktijken van het leger tegen linkse opstandelingen, waarvoor hij [in zijn eerste regeerperiode [1974-1979] hoofdverantwoordelijk was [23]Na een tijdens zijn verkiezingscampagne voor zijn tweede regeerperiode [1989-1993] mooi verteld verhaal over een anti neo liberalistische agenda en zijn ”grote afkeer van het IMF” [24]ging hij na regeermacht te hebben verkregen, met datzelfde IMF in zee om een rIgoureuze bezuinigingsronde door te drukken. [25] Erger maakte hij het nog, toen volksprotesten tegen prijsverhogingen [ten gevolge van de IMF eisen] op zeer bloedige wijze werden neergeslagen met als gevolg volgens officiele cijfers [in enige dagen tijd!] 276 doden, volgens andere schattingen liep het dodental tot drieduizend op [26] In mei 1993 werd hij door het Hooggerechtshof als president afgezet vanwege corruptie [27] PRESIDENT CHAVEZ ”EL COMMANDANTE” Terug naar ChavezIn het geheel is Chavez aan de macht geweest van 1998 tot 2013, door keer op keer de verkiezingen te winnen Na zijn vrijlating in 1994 richtte hij de sociaaldemocratische partij ”’De Beweging van de Vijfde Republiek” oprichtte [28]In 1998 stelde hij zich kandidaat voor de verkiezingen, die door hen werden gewonnen, waarna hij op 2 februari 1999 tot president werd beedigd. Een Grondwetswijziging werd in 1999 doorgevoerd  met meer rechten voor de sociaal zwakkeren en minderheidsgroepen, mogelijkhedentot referenda en verandering in de Staatsinrichting [29]In 2006 werd zijn doelstelling uitgeroepen tot ”Socialisme van de Eenentwintigste Eeuw” enin 2007 ging zijn partij, de Beweging van de Vijfde Republiek, op in de ”Verenigde Socialistische Partij van Venezuela”   Ondanks de pittigere verkiezingstaal over links-radicale taal van ”revolutionnaire veranderingen” [30], voerde Chavez aanvankelijk een voorzichtig hervormingsprogramma door, waarbij de allerarmsten gratis medische zorg kregen en de voedselprijzen werden verlaagd [31]Dit zou veranderen onder invloed vanaf 2002 [32],  na een al dan niet met van de VS hulp geensceerde tegencoup[33]  tegen zijn bewind, nadat hij getracht had, controle te krijgen over de oliesector [die het grootste deel van Venezuela’s inkomsten uitmaakt]  Zonder resultaat overigens, want nadat Chavez aanvankelijk was verdreven, was hij dankzij massale protesten en inzet van zijnaanhangers binnen enkele dagen weer terug in het presidentiele paleis. [34] Hij zou nog een belangrijke rol te vervullen hebbenTot spijt van de Venezuelaanse rijken en de VS  CHAVEZSOCIALE VERANDERINGENBOLIVARIAANSE REVOLUTIE ”He will be remembered as a man who lived and died for his people, as a paratrooper, a tank commander, a president. Hasta siempre Comandante. Presente.” George Galloway, Brits links politicus en activist,  bij het overlijden van Chavez Was Chavez een man, die  ”leefde en stierf” voor zijn volk,  zoals George Galloway in bovenstaande quote enigszins pathetisch  beweert [35],  en verdiende hij dergelijke loftuitingen [waarbij ik die militaire aanduidingen maar even negeer]?Ja, die  inzet WAS erZeker op sociaal gebied, ook al bleek hij geen voorstander van een algehele afschaffing van het kapitalisme [36], maar dat is een ander verhaalMaar er kleefden andere  schaduwzijden aan zijn politiekDaarover zometeen Eerst het sociale Na 2002 kwam het echte werk op gang, dat uit bewondering voorde in 1783 in Caracas [hoofdstad van het huidige Venezuela, dat toendertijd Nieuw Granada heette en nog kolonie van Spanje was]  geboren Latijns Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijder Simon Bolivar [37] door Chavez de BolivariaanseRevolutie [38] genoemd werd.Op landen-niveau kreeg dit gestalte in de door Chavez opgerichte ”Bolivariaanse Alliantie” [39]Economische onafhankelijkheid, sociale veranderingen en anti-imperialismestonden centraalMaar het doel  was NIET het uiteindelijk afschaffen vanhet kapitalisme, zoals Chavez zelf zei  [40], maar het nemen van een reeksmaatregelen ter promoting van de rechten van de armen en rechtelozen, waarinChavez binnen het door hem afgebakende kader [geen omverwerping van het kapitalistische systeem]behoorlijk en bewonderenswaardig de grenzen van wat mogelijk was,  opzocht. Het Chavez veranderingspakket/Botsingen met autonoom verzet en landrechten inheemse volkeren Ik heb het nadrukkelijk het Chavez veranderingspakket beschouwd omdat, hoe goedook de intenties, het in feite een van boven opgelegd plan was, waarbij onafhankelijke, autonome initiatieven van onderop vaak niet erg op prijs werden gesteld  [41]

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!