De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VB en N-VA, hoe verschillend zijn ze?

VB en N-VA, hoe verschillend zijn ze?

dinsdag 23 oktober 2012 10:33
Spread the love

Sommige discussiepunten duiken regelmatig op. Zo wordt er vaak gesteld dat N-VA eigenlijk een Vlaams Belang-kloon is. Ik heb bij het ontstaan van N-VA eens iemand horen zeggen dat het VB Light was. Met hun laatste electorale cijfers komt die stelling weer naar boven. En ze wordt kracht bij gezet net omdat N-VA zoveel VB’ers in huis haalde maar zeker ook omdat er zoveel van de VB-kiezers voor de charmes van N-VA vielen. Hoeveel waarheid zit er in die stelling en hoeveel daarvan valt ten prooi van interpretatie?

De stelling

De stelling is afkomstig uit progressieve kringendie vaststellen dat het Vlaams-Nationalisme en het rechts-liberale beide aanwezig zijn bij de partijen. Zonder verpinken wordt deze stelling in discussies gesmeten. Bruno Valkeniers, voorzitter VB, zei zelf dat N-VA hun programma had gepikt. Beetje arrogantie van zijn kant of goede observatie?

Een stapje verder en gebaseerd op de verliezen van LDD en Open VLD, stelt men nu ook wel eens dat N-VA niet enkel het VB ideologisch en electoraal leegzoog maar dat ook Lijst Dedecker één van de prooien is en dat zelfs het blauwe kiesvolk van Open VLD zich liet vangen. Dat is natuurlijk een gigantische trog aan rechtsgezinden en liberalen.

Om me nog niet te begeven in die blauwe wateren, wil ik me vooral toeleggen op het vergelijken van enkele programmapunten van N-VA en VB. Hiervoor ga ik louter en alleen op hun eigen nationale sites kijken.

Vlaams-nationalisme

Ik begin gemakkelijk. Iets dat beide partijen voordragen is het Vlaams-Nationalisme. Vlaanderen onafhankelijk. Men merkt wel op dat Bart De Wever eigenlijk voor het confederalisme opkomt maar dat is dan weer een staatsstructuur die vereist dat Vlaanderen autonoom wordt. De samenwerkingen die nog zouden kunnen zijn contractueel en niets houdt de autonome staat tegen om zich te ontwikkelen tot eigen republiek. Soit, de programmapunten…

VB: “Vlaamse onafhankelijkheid. De ingewikkelde Belgische staatsstructuren verhinderen een efficiënt
beleid. Vlaanderen en Wallonië hebben bovendien over alles een verschillende mening. De politieke
macht bevindt zich echter nog altijd op het federale niveau, waar de Vlamingen niets zelf kunnen
beslissen zonder instemming van de Franstaligen . Alle rechtvaardige Vlaamse eisen worden
systematisch geblokkeerd. Vlaamse onafhankelijkheid  is dan ook de enige uitweg uit het Belgische
conflictmodel.

N-VA: “We stellen vast dat België de optelsom is geworden van twee verschillende democratieën die alsmaar meer uit elkaar groeien. We kunnen het over haast niets meer eens worden en verschillen te vaak en te grondig van mening. […]

[…] Het is positief dat de bevoegdheden van de deelstaten op enkele terreinen uitgebreid worden, maar er komt geen Copernicaanse omwenteling. De belangrijkste sociaal-economische hefbomen blijven immers federaal. Er worden ook geen homogene bevoegdheidspakketten toegekendaan de deelstaten op het vlak van arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg, kinderbijslagen, mobiliteit (spoor en verkeersveiligheid), justitie, energie, ontwikkelingssamenwerking, enz. Een doorgedreven responsabilisering en fiscale autonomie voor de deelstaten is essentieel, maar wordt niet gerealiseerd. De nieuwe financieringswet zal Vlaanderen met een zeer zware factuur opzadelen, terwijl de Franstaligen langs verschillende kanalen extra geld krijgen. En in ruil krijgen de Vlamingen een B-H-V-hervorming die problemen veroorzaakt in plaats van op te lossen en die de Vlamingen minder rechten geeft, terwijl Franstaligen meer voorrechten krijgen. […]

[…]Een echte Copernicaanse omwenteling moet de zaken in dit land omdraaien en de deelstaten alle bevoegdheden geven die relevant zijn om de grote uitdagingen van onze tijd doeltreffend aan te pakken. Op die manier worden we allemaal beter van een nieuwe confederale structuur.”

Beide stukken zijn nog al hevig over de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Volgens beide partijen komen Vlaamse en Waalse partijen niet meer overeen. De eerste pagina van het programma op VB.org is geheel gewijd aan de Vlaamse onafhankelijkheid. Zo lees je er over de geldstromen, B-H-V en Vlaanderen in Europa. Dat laatste daar komen we straks even op terug.

VB meent ook dat Amnestie een noodzaak is voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Een tweede punt dat me doet denken aan het Vlaams-Nationalisme uit de oorlog is de heelnederlandse opvatting. VB is naast de Vlaamse onafhankelijkheid ook een pleitbezorger voor een strikte samenwerking met Nederland om – en ik citeer – “om de toekomst van de Nederlandse taal en cultuur in de EU te vrijwaren”.

Het VB geeft ook een duidelijke visie over wat zij verstaan onder confederaal model. Hun standpunt over Europa:

“Het Vlaams Belang is voorstander van een  confederaal Europa dat de eigenheid en het zelfbeschikkingsrecht van de naties respecteert. Geen Europese superstaat, maar een intergouvernementeel of confederaal samenwerkingsverband van soevereine naties”.

Een confederaal model is dus een model dat het zelfbeschikkingsrecht van de naties respecteert. Wanneer we dan bij N-VA lezen dat ze voorstander zijn van de confederale structuur, dan betekent dit voor Vlaanderen zelfbeschikkingsrecht. Het federale niveau wordt buiten spel gezet. Een miniem verschil is dat een confederatie iets meer opening laat voor samenwerking, maar het blijft een gemaskeerde versie van de onafhankelijkheid.

N-VA pakt in hun standpunt uit met veel en grote woorden – en dan heb ik zelfs voor het leesgemak nog wat geknipt. Voor de gemiddelde Vlaming komt dit over als een intellectueel standpunt dat verschilt van dat van VB. En in pure theorie is er een verschil maar toch zijn ze beide akkoord over het idee dat de Franstalige gemeenschap geld opslorpt en niet kan samenwerken met zijn Nederlanstalige landgenoten. En dit moet leiden tot een autonoom Vlaanderen. Het verschil is uiterst miniem.

Het verschil wordt nog miniemer als je verder gaat in het VB-programma. Daar kom je een pagina tegen gewijd aan wat Vlaanderen moet zijn “in afwachting van de Vlaamse onafhankelijkheid”. Daarin spreken ze zich vooral uit over de splitsing van de sociale zekerheid, arbeidsmarkt, staatsschuld, justitie en fiscaliteit. N-VA is het daar gretig mee akkoord. Het verschil zit hem dus in de volgorde. N-VA eist eerst een confederaal model maar de echte onafhankelijkheid is de volgende stap. VB eist onafhankelijkheid maar het confederale model is ook goed als eerste stap.

Europa!

Vlaams Belang gaf al weer in hun eerder standpunt dat ze Vlaanderen als soevereine staat in een confederaal Europa zien zitten. Weg met de Belgische identiteit en kom maar op met de Vlaamse en Europese vervangers. Ergens lijkt me dat niet erg zinnig om België te verkleinen om dan als ministaat binnen het grote Europa ook nog eens een identiteit te gaan aannemen.

Hoe kijkt N-VA naar de EU?

“De N-VA wil van Vlaanderen een lidstaat in Europa maken. Vlaanderen is het meest geschikte microniveau, de Europese Unie het macroniveau. Wij kiezen voor een democratische unie die, op basis van het subsidiariteitsbeginsel, de identiteit en de culturele verscheidenheid van de binnen haar grenzen levende volkeren eerbiedigt en bevordert.  

Wat de uitbreiding van de Europese Unie betreft, geeft de N-VA prioriteit aan de verdere verdieping en de kwaliteitsvolle uitbouw van de huidige Europese instellingen. […] De N-VA is geen voorstander van een Turks lidmaatschap, wel van een bevoorrecht partnerschap tussen de EU en Turkije. Wij vinden ook dat de EU veel meer moet zijn dan één grote markt. De EU moet een politieke unie worden, zonder uit te groeien tot één superstaat, waar alles ver boven de hoofden van de mensen wordt beslist.  

De N-VA is het eens met de schuldafbouw en de sociaal-economische hervormingen die de EU van de lidstaten eist, in het kader van het ‘Europees semester’. […]

De N-VA maakt in het Europees Parlement deel uit van EVA, de Europese Vrije Alliantie, die regionalistische en volksnationalistische partijen over heel Europa bundelt. De groep engageert zich voluit om het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren binnen en buiten de Unie te verdedigen.”

N-VA is wat losser dan het VB met hun zicht op Europa. Ze komen overeen dat de EU geen superstaat mag worden. Voor N-VA zou de EU een democratische unie moeten zijn op basis van het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat hogere instanties niet moeten doen wat op lagere niveaus kan worden afgehandeld. Zolang de identiteit en culturele verscheidenheid van de binnen haar grenzen levende volkeren eerbiedigt en bevordert wordt, is het goed. Hier kom ik mijn volgende punt op terug.

Ook is N-VA voorstander van de draconische besparingen die EU uitdeelt aan zijn lidstaten en maakt ze deel uit van EVA. Neen, niet het Ethisch Vegetarische Alternatief maar een Europese fractie waarin je zowat alle nationalistische en separatistische partijen bij elkaar vindt. Ik wil wel zeker stellen dat je VB niet tussen de leden vindt. EVA weert xenofobe partijen.

Het VB spreekt over Europa wanneer het over migratie gaat. Hun mantra is ons allen bekend. Teveel immigratie, de Islam bedreigt onze westerse waarden, allerhande wetten die worden misbruikt en verregaande, verplichte inburgering.

Migratie

Hoe zit het met N-VA en migratie?

“België werkt als een magneet op het vlak van migratie. Wat nergens in Europa kan, kan in België wel. Er zijn massaal veel oneigenlijke asielaanvragen en er is geen terugkeerbeleid die naam waardig. Door de snel-Belgwet is het verkrijgen van de nationaliteit een lachertje geworden. De continue regularisatie van illegale vreemdelingen is rampzalig voor het samenleven in vooral stedelijke gebieden en creëert een aanzuigeffect. De kosten en lasten worden doorgeschoven naar steden en gemeenten en OCMW’s.

[…] De N-VA wil dat duidelijke afspraken worden gemaakt en dat misbruiken verdwijnen. De voortdurende regularisaties moeten uitdoven. En er moet ook werk gemaakt worden van terugkeer: vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Dankzij de N-VA zijn in 2011 ook stappen vooruit gezet: onze voorstellen om gezinshereniging in te perken, medische regularisatie te verstrengen en een lijst van veilig asiellanden in te voeren zijn intussen gestemd. Er blijft echter nog heel wat werk op de plank liggen.

Omdat België in gebreke blijft moet Vlaanderen zelf een fatsoenlijk onthaalbeleid uitbouwen dat een culturele en sociaal-economische integratie mogelijk maakt. De N-VA is voor een rechtlijnig en rechtvaardig inburgeringsbeleid. De kennis van het Nederlands, van wetten en gewoonten is een belangrijke voorwaarde voor nieuwkomers om zich hier definitief te vestigen. De N-VA wil dat nieuwkomers in Vlaanderen het Vlaams burgerschap kunnen verwerven door een verplicht, maar helpend en rechtvaardig inburgeringsbeleid. Voor de N-VA moet de inburgering al een start nemen in het land van herkomst.

Ik moet bekennen dat ik toch lichtjes geschokt ben van de overeenkomsten. Ergens leefde er zelfs bij mij het idee dat N-VA toch wat progressiever was op het vlak van migratie. Maar ondanks de grote woorden en de minder strenge taal, komt het overeen met het VB. België is in de ogen van VB en N-VA een paradijs voor immigranten. De snel-belgwet en andere constructies zijn rampzalig. Een terugkeerbeleid moet er zijn en desnoods gedwongen (N-VA). Een verplichte en verregaande inburgering die voor N-VA zelfs al in het land van herkomst moet beginnen.

Ook hier zie je weer dat het taalgebruik en verpakking een rol spelen maar inhoudelijk is er weinig tot geen verschil. N-VA is op vlak van migratie even rechts-conservatief als VB.

Economie en justitie

Ik heb deze horden opzettelijk overgeslaan. Bij het VB vind je over economie met moeite uitgewerkte voorstellen terug en bij het N-VA gaan ze in hun intellectuele stijl verder door te goochelen met zware woorden en zachte taal. Maar als je hun dossiers eens bekijkt alsook hun nieuwsberichten leest, kom je al snel tot de conclusie dat ze beide van de kapitalistische stempel. Investeren in de ondernemingswereld. Bestraffen van werkzoekenden. Voordelige belastingen voor de bedrijven. Op economisch vlak zijn ze beide schadelijk voor de portemonnee van de werkende Belg of Vlaming.

Ook op vlak van justitie vinden ze elkaar terug in een streng beleid dat draait om straf. Zo stelde Bart De Wever voor om de politie in Antwerpen GAS-boetes voor 12-jarigen te laten uitschrijven.

Verschil?

Natuurlijk pikte ik bewust een viertal punten uit waar hun overeenkomsten duidelijk mee worden. Om deze post dan eerlijk af te sluiten ga ik ook het verschil tussen de partijen proberen te belichten.
Mijn intentie was om standpunten op te halen over homoseksualiteit. Maar bij Vlaams Belang vind ik geen duidelijk omschreven standpunt. Ook bij N-VA ontbreekt dit. Bij wat nader onderzoek in hun dossiers en nieuwsberichten kom ik uit op het feit dat N-VA de holebi-beweging steunt. Zo vind je doorheen hun dossiers duidelijk terug dat ze zich niet kanten tegen huwelijk of adoptie, al moet ik nu wel zeggen dat ik geen duidelijk beschreven standpunt terugvond. Bij het VB, in hun FAQ, beantwoorden ze de vraag of tegen holebi’s zijn. Tuurlijk niet, maar het homohuwelijk en adoptie door homoseksuele koppels is een brug te ver. Ze beschrijven het in andere woorden als schadelijk voor een gezonde en evenwichtige opvoeding van het kind.

Afronden, Michaël, afronden.

Ik ga het hiermee afronden. Als ik met mijn ogen knipper zie ik geel en zwart dansen. De opmerking dat het einde van deze post veel te licht over de zaken gaat, klopt. Maar mijn intentie is niet om de pap met lepel in te brengen. Eerder om aan te zetten om zelfs eens te gaan kijken. De twee partijen hebben websites vol met informatie. Soms moet je al eens dieper gaan zoeken en tasten maar ik kan van mezelf zeggen dat ik hun programma’s ken en dat ik dus ook weet waarom ik gekant ben tegen deze partijen. Sta me toe deze dooddoener op te halen maar ik denk nog steeds dat vele van hun kiezers niet beseffen wat voor een geladen programma’s dit zijn. Naast hun eigen websites, raad ik u ook zeker aan om eens door enkele boeken te gaan snuiten. Genoeg lectuur over het Vlaams Belang en de Nieuw-Vlaamse Alliantie.

N-VA is een moderne, intellectuele broer van VB. Over het algemeen komt ze op zoveel standpunten overeen ook al doet N-VA zijn best om het te maskeren met grote woorden en complexe begrippen. N-VA is moderner dan VB in de zin van ethiek. Zo kanten ze zich tegen discriminatie en ondertekenden ze zelfs een verklaring tegen islamofobie. De holebigemeenschap heeft ook weinig te vrezen van N-VA in vergelijking met het VB.

Daartegenover staat dan dat ze op vlak van staatshervorming aan hetzelfde touw trekken, dat ze samen met de EU de aanval op de bevolking inzet en dat ze hard en streng willen optreden tegen criminelen en immigranten.

Het is op zich niet verbazend dat er zoveel VB’ers overstappen. En nog minder verbazend dat er zoveel kiezers overstappen. N-VA komt moderner over, ze spreken iets minder in extreme, sloganeske oneliners maar daarin schuilt nu net het gevaar. Mensen laten zich vangen door de grote woordenschat, het gaat hier niet over een grote brulaap die shockerende taal spreekt. Bij N-VA gaat het over een slimme partij die de neoliberale en rechtse programma’s van hun voorgangers weet te recycleren tot een soep van woorden die de misnoegde Vlaming wel wil slikken. Informeer uzelf. Laat u niets vertellen, ook niet door mij.

take down
the paywall
steun ons nu!