De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van Stedenband naar samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Nee tegen bezetting en onderdrukking

Van Stedenband naar samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Nee tegen bezetting en onderdrukking

vrijdag 6 november 2015 07:02
Spread the love

VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAMTEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/van-stedenband-naar-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivnee-tegen-bezetting-en-onderdrukking/

Toen ik in 2014 hoorde van de plannen voor een mogelijke stedenbandtussen de Gemeente Amsterdam en Tel Aviv, heb ik de Gemeenteraadsledenaangeschreven, om mijn bezwaren kenbaar te maken. (1)De redenen heb ik, in die eerste brief aan de Gemeenteraad en alle latere,duidelijk uiteengezetSamengevat uit de eerste briefIsrael´s hoedanigheid als bezettende macht (toen bijna-het was nog geenjuni- 47 jaar, nu reeds 48 jaar!) en de daaraan inherente onderdrukking,(oorlogs) misdaden en misdaden tegen de menselijkheid (Gaza) (2)Over het racistische karakter van Tel Aviv (3) deed ik later informatie op,waarna ik dat element naar voren haalde in mijn briefwisseling.
De SP, bekend als de politieke partij, die zich met meest kritischopstelt tegenover de Israelische bezettingspolitiek, al heeft zij nogal eensde neiging, er een conflict tussen twee gelijke partijen van te maken (4),was de enige, die op mijn schrijven reageerde en hield mij, middelshaar fractiemedewerker Gerben van der Veen, op de hoogtevan de ontwikkelingen.Er ontstond een correspondentie met van der Veen, waarin hijmij de bezwarenvan de SP meedeelde en de schriftelijke vragen aan het stadsbestuur,vanwege het bezettingskarakter en de mensenrechtenschendingenvan de Staat Israel.Ook vroeg de SP, de plannen over de eventuele stedenband op te schorten,vanwege de bloedige Israelische militaire Gaza operatie ”Protective Edge”,die in juli-augustus 2014 plaatsvond. (5)

In de eerste helft van 2015 echter laaide de stedenband discussie opnieuw op en was op 18 juni er een vergadering van de raadscommissieover die stedenband.Daarom schreef ik alle politieke partijen en het College B & W aan (6).Ook later de SP, omdat zij  dreigde terug te krabbelen entoch ”schoorvoetend” met het voorstel zou instemmen. (7)Middels mijn brief (18 juni) herinnerde ik hen aan hun eerderingenomen afwijzende standpunt. (8)Daags daarna, op 19 juni, kreeg ik een mail van Gerben vander Veen, waarin stond, dat de SP tegen een stedenband zou blijven. (9)
Ondertussen had ik ook D’66 fractievoorzitter Paternotte aangeschrevenals reactie op zijn verdediging van de stedenband met Tel Aviv. (10)
Om op de SP terug te komen:Ik was blij met hun tegenstem, maar de toonzetting van de nota,waarin ze dat formuleerde ”Situatie Israel/Palestina maaktstedenband onmogelijk” (11) stond mij niet aan, omdat ik vond,dat de SP teveel van ”gelijke partijen in het conflict”, uitging enondergeschikt aan de werkelijke verhoudingen: die van bezetteren onderdrukte. Daarop heb ik de SP in een vervolgbrief aangesproken, omdateen dergelijke opstelling consequenties heeft voor de solidariteiten de zaken niet scherp en helder stelt. (12)

Over de stedenband zou de beslissing op 1 of 2 juli vallen.

SAMENWERKINGSVERBAND
Toen het burgemeester van der Laan duidelijk werd, dat de stedenbandniet haalbaar was, omdat de PvdA ook tegen was, gooidehij het over een andere boeg door met een ”samenwerkingsverband”aan te komen (13) , minder prestigieus dan een stedenband.Maar het komt op hetzelfde neer, want een band tussen Amsterdamen Tel Aviv blijft.
Dus opnieuw schreef ik brieven aan een aantal partijen, te wetenD’66 (14), de PvdA (15), alsmede het College B & W. (16)
De PvdA was belangrijk, omdat ze, na aanvankelijk tegen de stedenband geweest te zijn, onder invloed van de landelijke PvdAtoch dreigde te zwichten. (17)
Vandaar mijn brief aan de PvdA (18) om dat te voorkomen.Zonder resultaat.
Maar op hun karakterloze ommezwaai – nu ineens wel vooreen samenwerkingsverband’- heb ik ze aangesproken in eendaaropvolgende brief. (19)

Het moest niet gekker worden.Maar dat werd het WEL:
Gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren, werdbedreigd vanwege zijn tegenstand tegen de stedenband. (20)Ik heb hem daarop een adhesiebetuiging gestuurd. (21)

Erbij gezegd moet nog worden, dat de Palestijnse stad Ramallah ookbij die stedenband werd betrokken, als doekje voor hetbloeden voor  de critici van de stedenband, maar dat Ramallah,volkomen terecht, voor de twijfelachtige eer, deze samen met debezetter te ontvangen, heeft bedankt. (22)
Enfin, burgemeester van der Laan vertrok met D’66 wethoudervan Economie naar Tel Aviv en Ramallah (23) en na zijn terugkomst,op 4 of 5 november, zou er over het samenwerkingsverband gestemd worden.Opnieuw stuurde ik alle Gemeenteraadsleden brieven om henvan dat samenwerkingsverband af te houden (24), behalve de SP,die al tegen dat samenwerkingsverband was. (25)
En een aardig detail is nog, dat ik naar aanleiding vaneen korte correspondentie met VVD fractievoorzitter, mevrouwRuigrok, deze een kritische reactie gestuurd heb (26) naar aanleidingvan haar aan mij toegezonden toespraak op 1 juli(tijdens de Gemeenteraadsvergadering over de toen nog stedenband)”Stedenband Amsterdam, Tel Aviv en Ramallah” (27)

EPILOOG

De protesten en protestbrieven tegen de stedenband/samenwerkingsverbandzijn gedaan.Er is gestemd.
Wanneer de meerderheid tegenstemt, zal een belangrijke bijdrage zijngeleverd aan vrijheid en mensenrechten.Wanneer de voorstemmers winnen, zal het signaal zijn de instandhoudingvan een reeds 48 jarige bezetting, (oorlogs) misdaden en verdere ontwrichting van Palestijnse rechten.
Zal het signaal zijn het op de koop toe nemen van het virulenteracisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen inTel Aviv, dat helemaal geen ”tolerante stad” is.
En dat maakt de Gemeente Amsterdam moreel verantwoordelijkvoor de misdaden van bezettingsstaat Israel.
Zij hebben, van mij en anderen, uitgebreide brieven hierover gehad.Er zijn strijdbare protestdemonstraties geweest.
Zodat zij niet kunnen zeggen
”Wir haben ess nicht gewusst”

Astrid Essed

NOTEN

(1)

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADAMSTERDAMASTRID ESSED11 APRIL 2014

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-gemeenteraad-amsterdam/

(2)

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADAMSTERDAMASTRID ESSED11 APRIL 2014

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-gemeenteraad-amsterdam/

(3)

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
    http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/
    ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
        http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html   

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

(4)

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP, ER ZIJN GEEN”GELIJKE PARTIJEN” IN HET CONFLICT/BRIEF AAN SPFRACTIEVOORZITTER PETERSASTRID ESSED19 JUNI 2015
   http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivsp-er-zijn-geen-gelijke-partijen-in-het-conflictbrief-aan-sp-fractievoorzitter-peters/

(5)

CORRESPONDENTIE MET GERBEN VAN DER VEEN, FRACTIEMEDEWERKER SP, IN 2014           On Friday, August 22, 2014 10:03 AM

Beste mevrouw Essed,Ter info stuur ik u het bericht dat de SP zojuist naar de media heeft gestuurd, het zal binnenkort op onze website verschijnen. Met vriendelijke groet,Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam  amsterdam.sp.nl@SP_Amsterdam
 Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskastDe SP wil dat het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om een stedenband aan te gaan met het Israëlische Tel Aviv voorlopig wordt opgeschort. “Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan”, zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters. Begin dit jaar werd in de gemeenteraad de suggestie gedaan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De burgemeester zegde toe die mogelijkheid te onderzoeken. In antwoord op vragen van de SP-fractie meldde het stadsbestuur dat dit najaar een eerste verkenning zal plaatsvinden van de samenwerking met Tel Aviv. Wat de SP betreft vindt die verkenning dus voorlopig niet plaats. Peters: “In Amsterdam wonen veel mensen die zich betrokken voelen bij het bloedige conflict rond de Gazastrook. Een onderzoek naar deze stedenband zal de sfeer in Amsterdam niet ten goede komen. Het is veel beter om te wachten tot de rust is weergekeerd in het gebied en er een duurzame dialoog is opgestart. Wellicht vallen er dan wel stedenbanden aan te gaan met Israëlische én Palestijnse steden.” Peters zal het verzoek tot opschorting volgende week in een commissievergadering aan de burgemeester voorleggen.
   On Thursday, April 24, 2014 9:54 AM

Geachte mevrouw Essed,
Onlangs heeft u een mail gestuurd over een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De SP in Amsterdam heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Wij zijn überhaupt niet een groot voorstander van stedenbanden, internationaal beleid en ontwikkelingshulp kunnen we beter overlaten aan de landelijke politiek, dáár zit de kennis en ervaring. Maar als Amsterdam dan toch stedenbanden aangaat, vindt de SPhet belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten en het internationaal recht. Ter info stuur ik u de vragen die wij hierover gesteld hebben in de bijlage, het nieuwsbericht van ons vindt u op onze site http://amsterdam.sp.nl/ nieuws/2014/04/aandacht-voor- mensenrechten-bij- internationaal-beleid.Met vriendelijke groet,Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam  amsterdam.sp.nl@SP_Amsterdam
  HET PAROOLSP WIL ONDERZOEK NAAR STEDENBAND TEL AVIV OPSCHORTEN22 AUGUSTUS 2014  http://www.parool.nl/parool/ nl/4/AMSTERDAM/article/detail/ 3723046/2014/08/22/SP-wil- onderzoek-naar-stedenband-Tel- Aviv-opschorten.dhtml

(6)

IN ONDERSTAANDE OVERZICHT VAN DE BRIEVEN AANDE DIVERSE POLITIEKE PARTIJEN/SP HEEFTEEN APARTE BRIEF GEKREGEN

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN
GEMEENTERAADSLEDEN/ANTWOORDEN OP REACTIESASTRID ESSED17 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrieven-aan-gemeenteraadsledenantwoorden-op-reacties/

(7)

””SP-fractievoorzitter Daniël Peters vindt de stedenband met Ramallah een ‘mooi gebaar’, maar de toevoeging van die stad weegt volgens hem niet op tegen de bezwaren die de SP heeft tegen een intensieve samenwerking met Tel Aviv. Hij wil van de burgemeester de toezegging dat Amsterdam geen zaken gaat doen met bedrijven die actief zijn in de nederzettingen. Peters vermoedt dat zijn fractie toch ‘schoorvoetend’ zal instemmen met het voorstel.”

HET PAROOLAMSTERDAM GAAT STEDENBAND AAN MET TEL AVIV ENRAMALLAH16 JUNI 2015
  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4075788/2015/06/13/Amsterdam-gaat-stedenband-aan-met-Tel-Aviv-en-Ramallah.dhtml

(8)

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN SPGEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED18 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-sp-gemeenteraadsleden/

(9)

MAIL GERBEN VAN DER VEEN DD 19 JUNI

MAIL VAN DE HEER GERBEN VAN VEEN:  On Friday, June 19, 2015 9:30 AM, “Veen, Gerben van der wrote:

Beste mevrouw EssedBij deze stuur ik u het berichtje dat we gisteravond laat op onze website hebben geplaatst.  De SP vindt dat de situatie in Israel/Palestina een stedenband onmogelijk maakt. Zie hier voor de hele tekst: http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2015/06/situatie-israelpalestina-maakt-stedenband-onmogelijk. Als u nog vragen heeft hoor ik het graag. Met vriendelijke groet,Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam  amsterdam.sp.nl@SP_Amsterdam
  BEANTWOORDING VAN DE MAIL VAN DE HEER GERBENVAN VEEN  Geachte heer van der Veen Vriendelijk bedankt voor uw reactie.Ik heb dit bericht met genoegen ontvangen enik ben blij te lezen, dat de SP bij haar oorspronkelijkestandpunt is gebleven en tegen een Stedenband blijft. Fijn ook, dat u mij zo goed op de hoogte hebt gehoudenvan alle ontwikkelingen rond die Stedenband. Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

(10)

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN D’66 FRACTIEVOORZITTERPATERNOTTE OVER ZIJN REACTIE OP HET PROTEST TEGEN DE STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV23 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-fractievoorzitter-paternotte-over-zijn-reactie-op-het-protest-tegen-stedenband-amsterdam-tel-aviv/

(11)

SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBAND ONMOGELIJK
18 JUNI 2015
http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2015/06/situatie-israelpalestina-maakt-stedenband-onmogelijk

(12)

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP, ER ZIJN GEEN”GELIJKE PARTIJEN” IN HET CONFLICT/BRIEF AAN SPFRACTIEVOORZITTER PETERSASTRID ESSED19 JUNI 2015
   http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivsp-er-zijn-geen-gelijke-partijen-in-het-conflictbrief-aan-sp-fractievoorzitter-peters/

(13)

”De stedenbanden met Tel Aviv en Ramallah staan op losse schroeven.  Coalitiepartij SP vindt de situatie nog in het Midden-Oosten nog te slecht, de PvdA vindt het aangaan van een stedenband niet passend.”
HET PAROOLSTEDENBANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH LIJKEN VANDE BAAN19 JUNI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4082519/2015/06/19/Stedenbanden-met-Tel-Aviv-en-Ramallah-lijken-van-de-baan.dhtml

(14)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEFAAN D’66 GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED30 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-gemeenteraadsleden/

(15)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEFAAN PvdA GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED29 JUNI

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

(16)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEFAAN B & WASTRID ESSED29 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-b-w/

(17)

”Het afwijzen van de stedenband met Tel Aviv zorgde met name binnen de PvdA voor beroering. Tweede Kamerlid Jacques Monasch vond dat Amsterdam zich moet ‘schamen’ en partijprominent Harry van den Berg liet weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in de eigen partij. ”

HET PAROOLSTEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN25 JUNI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4088197/2015/06/25/Stedenband-met-Tel-Aviv-is-van-de-baan.dhtml

(18)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEFAAN PvdA GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED29 JUNI

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

(19)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/OMMEZWAAIPvdA/BRIEF AAN PvdA GEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED1 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivommezwaai-pvdabrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

(20)

AT5JOHNAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEKOP STEDENBAND TEL AVIV30 JUNI 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/144738/johnas_van_lammeren_pvdd_bedreigd_na_kritiek_op_stedenband

(21)
JOHNAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEKOP STEDENBAND TEL AVIV/ADHESIEBETUIGING AAN DE HEER VAN LAMMERENASTRID ESSED4 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/johnas-van-lammeren-pvdd-bedreigd-na-kritiek-stedenband-tel-avivadhesiebetuiging-aan-de-heer-van-lammeren/

(22)

JOOP.NLRAMALLAH WIL HELEMAAL GEEN BAND MET AMSTERDAMEN TEL AVIV3 JULI 2015

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/32940_ramallah_wil_helemaal_geen_band_met_amsterdam_en_tel_aviv/

(23)

GEMEENTE AMSTERDAMBURGEMEESTER VAN DER LAAN EN WETHOUDER OLLONGRENBEZOEKEN MIDDEN-OOSTEN5 SEPTEMBER 2015

https://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/burgemeester/persberichten-0/persberichten-2015/burgemeester-laan/

(24)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHTASTRID ESSED4 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrieven-aan-gemeenteraadsledenoverzicht/

(25)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SPASTRID ESSED4 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivsp/

(26)

VVD AMSTERDAM/STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV ENRAMALLAH/REACTIE OP TOESPRAAK VVD VOORZITTERMEVROUW RUIGROKASTRID ESSED4 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/vvd-amsterdamstedenband-amsterdam-tel-aviv-ramallahreactie-op-toespraak-vvd-fractievoorzitter-mevrouw-ruigrok/

(27)

VVD AMSTERDAM/MARJA RUIGROKSTEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN RAMMALAH1 juli 2015
 http://vvdamsterdam.nl/marjaruigrok/article/5349/Stedenband-Amsterdam-Tel-Aviv-en-Ramallah/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!