De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vakantiebeurs 2015/Reizen naar Israel/Brief aan reisorganisatie Fox Verre Reizen over tendentieuze en misleidende reisinformatie

Vakantiebeurs 2015/Reizen naar Israel/Brief aan reisorganisatie Fox Verre Reizen over tendentieuze en misleidende reisinformatie

dinsdag 13 januari 2015 14:48
Spread the love

VAKANTIEBEURS 2015/REIZEN NAAR ISRAEL/BRIEF AAN FOX VERRE REIZENOVER TENDENTIEUZE EN MISLEIDENDE REISINFORMATIE
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israelvakantiebeurs-2015reizen-naar-israelbrief-aan-reisorganisatie-fox-verre-reizen-over-tendentieuze-en-misleidende-reisinformatie/

AAN FOX VERRE REIZENUW REISINFORMATIE OVER ISRAEL
Geachte heer/mevrouw,

Ongetwijfeld zal uw reisorganisatie onderdeeluitmaken van de Vakantiebeurs in Utrecht, die zit jaar gehoudenwordt vanaf 14 januari t/m 18 januari [1] en zult u uw aanbod aan”Israelreizen” daar presenteren.
Gezien het feit, dat Israel sinds 1967 bezettingsstaat is van dePalestijnse gebieden [2] en zich structureel schuldig maakt aan oorlogsmisdaden,zoals vorig jaar nog de bloedige militaire expeditie naar Gaza [3],ben ik van mening, dat u in het geheel geen reizen naar Israel zou moetenorganiseren, maar aangezien u dat, helaas, wel doet, dient u op zijn minst juisteen betrouwbare informatie te geven.Aangezien dat niet het geval is, roep ik u middels deze brief terverantwoording.Tevens geef ik u handvaten in handen voor een objectievereen meer verantwoorde informatievoorziening.
UW REISINFORMATIE
UW ONTKENNING VAN PALESTINA ENDE PALESTIJNENUW ONTKENNING VAN DE BEZETTING VAN DE WESTBANKUW VERDEDIGING VAN DE BEZETTING VAN DE SYRISCHEGOLANHOOGTEN
Ik sloeg bijna achterover, toen ik uw informatiefolder”Reisorakel” doornam
Een korte doorlichting bij ”Groepsreis” [er staan zoveel onjuistheden in,dat ik ze hier niet allemaal kan noemen]
”ISRAEL
Israel, het ”beloofde land” is een smeltkroes van talenen culturen.Jeruzalem heeft veel mooie bezienswaardigheden zoals deBeroemde Klaag,uur, de Tempelberg en de Citadel” [4]
En onder ”Onze Uitgebreide Informatie over Israel’neem ik ”Landinformatie”
”Landinformatie Israel”………………”Israeli’s mogen geen melk en vleesproductensamen eten, maar de vele immigranten hebben allenhun eigen keuken meegenomen”…………………Feestdagen
Israel is een land met jaarlijks vele religieuze feestdagen,Israel kent nationale feestdagen en daarnaast kent het land natuurlijkook de Islamitische, Joodse en Christelijke Feestdagen.Een aantal Feestdagen zijn afhankelijk van de Arabischemaankalender en vallen daardoor elk jaar op een andere dag.De wekelijkse rustdag is op vrijdag.”Daarna een heel verhaal over Joodse Feestdagen. [5]
Maar we zijn er nog niet
”Plaatsinformatie Israel”
”Wilt u meer weten over de meest interessante plaatsen vanIsrael? Lees hier meer over onder andere Akko, Bethlehem, Eilat, Golan,Jeruzalem, Nazareth, Netanya, Tel Aviv en Tiberias. [6]

”Golan:
Dit mooie, heuvelachtige gebied ligt aan de grens van Libanon,Syrie en Jordanie………..”Tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 veroverde Israeldit gebied op Syrie,.Aan deze strijd waren al eerder vele incidenten voorafgegaan.Israel beschouwt het gebied als een noodzakelijke bufferzonetussen Syrie en de eigen bevolking, met als doel omde veiligheid te waarborgen.De Golan is van Israel van groot belang, hier liggen namelijkde drie bronnen van de Jordaan, die een groot deel van dewaterbehoefte voorziet.Internationaal wordt daardoor een deel van de Golan hoogvlaktegezien als bezet Syrisch grondgebied. [7]

”Jeruzalem:
Jeruzalem is de voor de christenen, Joden en de moslims. In deze stad staan ook de drie belangrijkste heiligdommen vanvan deze wereldgodsdiensten te vinden, namelijk de Klaagmuurvoor de Joden, de prachtige Rotskoepel voor de moslimsen voor de christenen de Kerk van het Heilige Graf”………..De oude stad ten Oosten van Jeruzalem is nog altijdvolledig omgeven door een stadsmuur.[8]
UW MISLEIDENDE REISINFORMATIEONTKENNING VAN PALESTINA EN DE PALESTIJNEN

Dat u een mooi verhaal weeft rond uw vakantiebestemming,spreekt voor zich.Dat u feiten verdraait of ontkent, niet.
Met uw beschrijving, dat Israel ””een smeltkroes van talenen culturen” is, en er ”immigranten” wonen, is weleen heel rooskleurige en misleidende voorstellingvan zaken, waarbij u bovendien vrijwel [u noemthen maar een keer zijdelings] vrijwel het bestaan van Palestijnenin Israel ontkent, door alleen Joden te noemen [ziede ”eetgewoonten van Israeli’s] [9]Maar de ”Israelische Arabieren” vormen zeker eenvijfde van de bevolking en worden, by the way, zwaar achtergesteld op de Joodse Israeli’s. [10]
Niet alleen de Palestijnen in Israel ontkent u, u doet ook voorkomen, alsof de Joodse Israeli’s de oudste bewoners in Israel zijn en alle anderen daarlater bij gekomen zijn.Dat is verdraaiing van de feiten:De oudste bewoners zijn de Palestijnen.
A DOSE OF REALITY FOR YOU
Voor de Stichting van de StaatIsrael in 1948 vormden  de Palestijnse Arabieren de autochtone bevolkingin historisch Palestina [eerst kolonie van het Ottomaanse Rijk en vanaf 1920 BritsMandaatgebied].Totdat ze  in de oorlog van 1948, grotendeels door Israelisch-zionistische troepen werden verdreven en daarna een minderheid vormden inhun eigen land.
Dat dit zo was gelopen had alles te maken met de zionistischebeweging, die vanaf het begin van de twintigste eeuw door kolonisatieen deals met Groot Brittannie [De Balfour Declaration] streefde naar de stichtingvan een Joodse Staat in historisch Palestina, wat gerealiseerd werddoor VN resolutie 181 [1947], de deling van historisch Palestina ineen Joods en Arabisch deel. [11]
Nou hoeft u wat mij betreft dat hele verhaal over de ontstaansgeschiedenisvan de Staat Israel niet aan uw klanten te vertellen, maar suggereer danook niet, dat Israel een eeuwenoude Staat is, waar ook wel anderen inwonen, of mogen wonen.
UW MISLEIDENDE REISINFORMATIEGOLAN
”Dit mooie, heuvelachtige gebied ligt aan de grens van Libanon,Syrie en Jordanie.”Tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 veroverde Israeldit gebied op Syrie,.Aan deze strijd waren al eerder vele incidenten voorafgegaan.Israel beschouwt het gebied als een noodzakelijke bufferzonetussen Syrie en de eigen bevolking, met als doel omde veiligheid te waarborgen.De Golan is van Israel van groot belang, hier liggen namelijkde drie bronnen van de Jordaan, die een groot deel van dewaterbehoefte voorziet.Internationaal wordt daardoor een deel van de Golan hoogvlaktegezien als bezet Syrisch grondgebied.” [12]
Dat vertelt u over de Golan Hoogten, waarbij u de Israelische bezettingrechtvaardigt, waterdiefstal goed praat en beweert , dat ”een deel”van de Golan Hoogvlakte ”wordt gezien” als bezet Syrisch grondgebied.Neen, geachte heer/mevrouw, het wordt niet GEZIEN als bezet grondgebied,het IS bezet grondgebied.Sterker nog, in 1967 riep VN Veiligheidsraadsresolutie 242Israel reeds op, zich terug te trekken uit de in de juni oorlogveroverde bezette Palestijnse gebieden en de Syrische GolanHoogten. [13]Bovendien gaat het niet om ”een deel” van de Golan Hoogte,maar om het hele door Israel bezette gedeelte.
U dient dus uw reisinformatie zo aan te passen, dat uvermeldt, dat de Syrische Golan Hoogte door Israel bezetgebied is, zonder meer.Uw rechtvaardiging over de ”veiligheid;” voor de Israelischebevolking en de ”noodzaak van die waterbehoefte [feitelijkdus gestolen water] moet u eruit verwijderen, als u nietvoor apologeet van de Israelische bezetting wilt wordenaangezien.

UW MISLEIDENDE REISINFORMATIEJERUZALEM
Jeruzalem:
Jeruzalem is de voor de christenen, Joden en de moslims. In deze stad staan ook de drie belangrijkste heiligdommen vanvan deze wereldgodsdiensten te vinden, namelijk de Klaagmuurvoor de Joden, de prachtige Rotskoepel voor de moslimsen voor de christenen de Kerk van het Heilige Graf”………..
”De oude stad ten Oosten van Jeruzalem is nog altijdvolledig omgeven door een stadsmuur.” [14]
Ik vind dit wel een heel groffe vorm van misleiding:Want hiermee ontkent u doodleuk, dat er sprakeis van bezetting.U behoort te weten EN te vermelden, dat Oost-Jeruzalemsinds 1967 door Israel wordt bezet en samen met de Westbank en Gaza [15] de bezette Palestijnse gebieden zijn.Behalve de onderdrukking van de bezetting wordt Oost-Jeruzalemevenals de Westbank, ook nogeens geteisterd door de bouw vanillegale nederzettingen, wat neerkomt op huisuitzettingen van Palestijnen. [16]
Zo, dat is wel wat anders dan het idyllische beeld, dat u schetstvan Jeruzalem.
AND LAST, BUT NOT LEASTUW MISLEIDENDE REISINFORMATIEUW DEFINIERING VAN ISRAELEN UW BENOEMING VAN PALESTIJNSEPLAATSEN ALS ”ISRAELISCHE”
””Wilt u meer weten over de meest interessante plaatsen vanIsrael? Lees hier meer over onder andere Akko, Bethlehem, Eilat, Golan,Jeruzalem, Nazareth, Netanya, Tel Aviv en Tiberias.” [17]

Het noemen van al deze plaatsen als ”Israelische”zegt al veel over uw opstelling.Want zeker twee liggen helemaal niet in Israel, maar inbezet Palestijns gebied, te weten Bethlehem en deGolan Hoogte [die u Golan noemt] IS DE BEZETTE SYRISCHE GOLAN HOOGTEN, waarover ik reeds schreef.Dus is uw informatie ook hier weer misleidend.
Wat welhaast erger is, is uw afbeelding van de kaart van Israel. [18]De grenzen horen te lopen langs de Groene Lijn [de grens van Israelmet de bezette Westbank], maar hoewel er daar een stippellijnloopt, is het uiterst vaag en lijkt het net, alsof de Westbank bijIsrael hoort.

Dat vind ik uiterst kwalijk, want daarmee suggereert u een instemmingmet de bezetting, nee, sterker nog, instemming met de annexatievan de bezette gebieden.Dat is de uiterst verwerpelijke Groot Israel gedachte van Israelischextreem-rechts.
Ik ga ervanuit, dat u daarmee niet geassocieerd wilt worden.

EPILOOG

Duidelijk is, dat u in uw reisinformatie misleidende informatiegeeft over de situatie inIIsrael.U doet, alsof in Israel geen Palestijnen wonen,suggereert , dat de Joden de oorspronkelijke bevolkingin Israel zijn endat er nooit een historisch Palestina heeft bestaan.U vermeldt nergens, dat Oost-Jeruzalem bezet gebied is, bagatelliseert de bezetting van de SyrischeGolanhoogte en bestaat het enkele alinea”s verder, ”Golan” [zoals u steevast noemt], ”een plaats in Israel” te noemen.Plaatsen, die in werkelijkheid in de bezette gebieden liggen,noemt u voor het gemak ”Israelisch”
En last, but not least.U presenteert een kaart van Israel, waarop het net lijkt,alsof de bezette Westelijke Jordaanoever een deelvan Israel is.
Grove misleiding van uw klanten.
WAT U TE DOEN STAAT
Behoorlijke en juiste reisinformatie geven.
Noem de aanwezigheid van de Palestijnen inIsrael [de zogenaamde ”Israelische Arabieren”]Suggereer niet dat de Jooddse inwoners de oorspronkelijkebevolking zijn, want dat is historisch gezien onjuist en onwaar.Rechtvaardig de bezetting van de Syrische Golanhoogteniet met drogredenaties en onjuiste aannames als”de veiligheid van Israel. [bezetting is gewoon illegaal en misdadig]Wanneer u Oost Jeruzalem noemt, benoem het dan alsbezet gebied.En noem geen plaatsen ”Israelisch” die in bezet Palestijnsgebied liggen.

Ik heb het al gezegd.Aangezien Israel bezettingsstaat is en zich schuldig maaktaan onderdrukking en oorlogsmisdaden, zou ueigenlijk  helemaal geen reizennaar Israel moeten organiseren, maar als u dat dan wel doet, geef dande juiste informatie en schrap de foutieve informatie van uw website ofhaal ze uit uw folders.

De Vakantiebeurs 2015 is een goed moment om hiermee te beginnen.
Zo niet, dan is uw integriteit nul comma nul waard en bent u feitelijkeen verdediger van de misdadige Israelische bezettingspolitiek.
U zit dan zowel internationaalrechtelijk als moreel fouten handelt niet volgens de begrippen van elementair fatsoen.
Ik ga ervanuit, dat u dat niet op uw geweten wilt hebben.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

[1]

VAKANTIEBEURS14 T/M 18 JANUARI
http://www.vakantiebeurs.nl/nl-NL/Bezoeker/Route.aspx

[2]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[3]
RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[4]

REISORAKELFOX.NLGROEPRONDREISISRAEL
http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[5]

REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAELLANDINFORMATIE ISRAEL
http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[6]
REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL

http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[7]

REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL

http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[8]

REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL

http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis
[9]
ONTKENNING VAN PALESTIJNEN IN ISRAEL
”””Israeli’s mogen geen melk en vleesproductensamen eten, maar de vele immigranten hebben allenhun eigen keuken meegenomen””
REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
LANDINFORMATIE ISRAELETEN EN DRINKEN
http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[10]

TROUWISRAEL DISCRIMINEERT ARABISCHE BEWONERSJAN ELSHOUT19 DECEMBER 2013
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3564952/2013/12/19/Israel-discrimineert-Arabische-inwoners.dhtml

[11]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[10]
ONTKENNING VAN PALESTIJNEN IN ISRAEL
”””Israeli’s mogen geen melk en vleesproductensamen eten, maar de vele immigranten hebben allenhun eigen keuken meegenomen””
REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
LANDINFORMATIE ISRAELETEN EN DRINKEN
http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[11]

TROUWISRAEL DISCRIMINEERT ARABISCHE BEWONERSJAN ELSHOUT19 DECEMBER 2013
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3564952/2013/12/19/Israel-discrimineert-Arabische-inwoners.dhtml

[12]
REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL

http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[13]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[14]

REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL

http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[15]

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

[16]
”Gedurende de vredesonderhandelingen in 2013 zette Israël zijn nederzettingenexpansie en beleid van vernielingen in Oost-Jeruzalem en de C-zone voort. In Oost-Jeruzalem drijft de Israëlische regering de nederzettingenbouw op. Begin februari 2014 keurde het stadsbestuur van Jeruzalem de bouw van meer dan 500 woningen in Har Homa, Neve Yaakov en Pisgat Ze’ev goed. Israël weigert Oost-Jeruzalem immers op te geven en wil het afscheiden van de Westoever”
BROEDERLIJK DELENACTUALITEITSNOTA OVER HET ISRAELISCH-PALESTIJNSECONFLICT
http://www.broederlijkdelen.be/nieuws/item/3819-actualiteitsnota-over-het-isra%C3%ABlisch-palestijns-conflict

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAWhttp://www.btselem.org/settlements/international_law”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[17]
REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL
PLAATSINFORMATIE ISRAEL

http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

[18]

REISORAKELFOX.NLGROEPSRONDREISZIE UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ISRAEL

http://www.reisorakel.nl/bekijk/www.fox.nl/Israel/Groepsrondreis

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!