De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitzetting gezin naar onveilig Afghanistan/Medeplichtigheid KLM
Afghanistan,vluchtelingen -

Uitzetting gezin naar onveilig Afghanistan/Medeplichtigheid KLM

maandag 8 april 2013 07:52
Spread the love

UITZETTING GEZIN NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/MEDEPLICHTIGHEID KLM

 Geachte Redactie en lezers, Zie ook http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-gezin-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/  Graag uw aandacht voor het volgende: Opnieuw dreigt uitzetting van vluchtelingen naar een voor hen onveilige situatieDeze keer betreft het de Afghaanse familie Khorshidi, bestaande uit vader, moeder endrie kinderen van 14, 9 en 4 jaar naar onveilig Afghanistan De Nederlandse Overheid is in eerste instantie verantwoordelijk voor eventuele door het gezin te lopen risico’s, maar ook de KLM als vervoersmaatschappij, die zich immers indienst stelt van de Nederlandse Staat [en daaraan dik verdient] om deze mensen te vervoerenAangezien de KLM op de hoogte is van de risico’s en hier toch vrolijk mee doorgaat, iszij moreel verantwoordelijk voor de eventuele humanitaire ramp, die dit gezin kan overkomen in oorlogsgebied Afghanistan Daarom spreek ik de KLM aan op haar verantwoordelijkheid, zoals ik in het verleden ookreeds gedaan heb. Zie hieronder mijn brief aan de KLM   Wie de KLM hierop ook wil aanspreken, zie mailadres mediarelations@klm.com Bij voorbaat vriendelijk bedankt Vriendelijke groetenAstrid Essed BRIEF AAN DE KLMUW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN EEN AFGHAANS GEZIN NAAR ONVEILIGAFGHANISTAN 

AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DEUITZETTING OP 9 APRIL VAN EEN AFGHAANS GEZIN NAAR AFGHANISTAN  Geachte DirectieGeacht Management Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op dinsdag  9 april aanstaande voornemensbent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van het Afghaanse gezin Khorshidi,bestaande uit vader, moeder en drie kinderen van de respectievelijke leeftijd 14, 9 en 4 jaar. Vertrektijd 14:30, dinsdag 9 aprilVluchtnummer: KL 0427 Zoals u ongetwijfeld zult weten, is de situatie in Afghanistan uiterst onveilig zowel vanwege de oorlogssituatie als de slechte mensenrechtensituatie, waardoor het gezin groot persoonlijk risico loopt. Hoe slecht de veiligheids en mensenrechtensituatie is, is met name te lezen in het Ambtsbericht van 5 juli 2012Ik verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63 Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotischesituatie aanwezige ernstige criminaliteitExecuties en ontvoeringen komen regelmatig voor Als luchtvaartmaatschappij is het uw morele plicht, geen medewerking te verlenen aan uitzettingen naar onveilige en oorlogsgebieden. U kunt zich niet verschuilen achter het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid.Immers, als vervoersmaatschappij hebt u hierin een eigen verantwoordelijkheid, waarop iku bij dezen aanspreek. In het verleden is het immers reeds gebeurd, dat uitgezette vluchtelingen in het landvan herkomst gevangengezet zijn of zelfs gedood [1] In zo’n geval is de Nederlandse Overheid verantwoordelijk [2], maar ook medeverantwoordelijk, althans moreel, is de luchtvervoersmaatschappij, die hieraan heeft meegewerkt TENSLOTTE: Het is niet de eerste keer dat ik u en ook anderen aanspreken op uw medewerking aan de uitzetting vanvluchtelingen naar voor hen gevaarlijke situatiesRecentelijk deed ik dat nog ten behoeve van een Soedanese vluchteling en vorig jaar tenbehoeve van twee Afghaanse vluchtelingenIk vermeld onder P/S twee eerdere briefwisselingen met uw vervoersmaatschappij Een dringend beroep op u dus om af te zien van medewerking aan deze uitzetting Mocht u daartoe toch overgaan en het gezin overkomt wat, dan bent u moreelverantwoordelijk vanwege uw dienstverlening aan het uitzettingsbeleid en kleeft erbloed aan uw handen Laat dat niet gebeuren Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam    ZIE VOOR NOTEN http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-gezin-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/   

EERDERE CORRESPONDENTIE

A

BRIEFWISSELING TAV SOEDANESE VLUCHTELING

AAN DE KLM/DIRECTIE EN MANAGEMENT DRINGEND VERZOEKNIET MEE TE WERKEN AAN  DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELINGNAAR SOEDAN OP DINSDAG 5 MAART 2013REDEN: ONVEILIGE EN SLECHTE MENSENRECHTENSITUATIE IN SOEDAN   Geachte heer/mevrouw, Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende Volgens mijn informatie is uw vliegmaatschappij voornemens op dinsdag5 maart 2013 [morgenochtend] om 10.10 een uitgeprocedeerde Soedanesevluchteling uit te zetten naar Soedan KLM VLUCHTNUMMER: KL0545 Ik wil er ten zeerste opaandringen, dat u afziet van zijn vervoer naar Soedan enderhalve geen medewerking verleent aan deze uitzetting, gezien de onveilige en slechtemensenrechtensituatie in Soedan TE UWER INFORMATIEMENSENRECHTENSITUATIE EN ONVEILIGHEIDAMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID 27 JUNI 2012 In het Ambstbericht van de Rijksoverheid van over Soedan wordt niet alleen meldinggedaan over de onveilige situatie door gewapende conflicten [Darfur/conflict met Zuid-Soedan], maar ook over de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie in Soedanin het algemeen, waarbij folteringen, oneerlijke processen en militaire rechtbankenvoor burgers de gewoonste zaak van de wereld zijn Zie voor de veiligheidssituatie blz 24 en verder, Ambtsbericht Zie voor de slechte mensenrechtensituatie blz 51 t/m 67, Ambtsbericht Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bericht uitgebreidover de onveiligheid en slechte mensenrechtensituatie in Soedan http://www.hrw.org/news/2012/12/11/sudan-civilians-describe-toll-attacks http://www.hrw.org/news/2012/12/10/sudan-justice-needed-student-deaths  ONVEILIGE SITUATIEREISADVIES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Op die slechte veiligheidssituatie wordt ook gewezen in het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/sudan  UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VLIEGMAATSCHAPPIJ Het is dan ook onacceptabel en inhumaan, dat de Nederlandse Overheid vluchtelingenterugstuurt naar een land, waar overduidelijk hun veiligheid en mensenrechten nietkunnen worden gegarandeerd Als vliegmaatschappij hebt u daarin echter ook een medeplichtige rol,wanneer u meewerkt aan het vervoer van een vluchteling naar eendergelijke onveilige situatie

Ik doe dan ook een dringend beroep op u, hieraan niet mee te werken enmorgen weigeren, de vluchteling mee te nemen op uw vlucht U kunt u er niet achter verschuilen, dat het Overheidsbeleid is, dat ”slechts” dooru wordt uitgevoerd, want het is een directe beleidskeuze van u, deze en anderevluchtelingen naar gevaarlijke gebieden al dan niet te vervoeren Sterker nog: Wanneer deze vluchteling na uitzetting naar Soedan iets overkomt, isde Nederlandse Overheid verantwoordelijk, maar ook u als vliegmaatschappij bent’dan moreel medeplichtig en heeft derhalve bloed aan uw handen Ik vertrouw erop, dat u morgen de juiste keuze maakt en niet meewerkt aan deze uitzetting  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam  B BRIEFWISSELING TAV AFGHAANSE VLUCHTELING  AAN DE KLMVERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN PARWAIS SANGARI AFGHAANS VLUCHTELING, NAAR AFGHANISTAN REDEN: PERSOONLIJK GEVAAR EN ALGEMENE GEVAARLIJKE SITUATIEIN AFGHANISTAN Geachte heer/mevrouw, Morgen, maandag 9 juli, werkt u als luchtvaartmaatschappijmee aan de uitzetting/deportatie van de Afghaanse vluchtelingParwais Sangari naar AfghanistanDit op verzoek van de Belgische autoriteiten, die hem naarAmsterdam overvliegen Vluchtgegevens:
Vlucht: KL 0451
Vertrektijd: 13:40, maandag 09 juli 2012
Aankomst: Bahrain Ik wil dringend een beroep op u doen, geen medewerking aanzijn uitzetting te verlenen en dus te weigeren, hem te vervoerenPersoonljk loopt hij groot risico, omdat zijn ouderlijjk huis in brand isgestoken en zijn vader gedoodDeze misdaden zijn politiek gemotiveerd Achtergrond: http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/parwais-vluchteling-terug-zonder-pardon/ Maar los van zijn persoonlijk risico, is het inhumaan EN onacceptabel mensenuit te zetten naar Afghanistan, vanwege de gevaarlijke situatie aldaarZoals u weet, is Afghanistan een oorlogsgebied, waar de gewone burger zijn/haarleven niet zeker isIn het Ambtsbericht van 5 juli jongstleden is bovendien te lezen, hoe slecht de mensenrechten en veiligheidssituatie isIk verwijs o.a. naar blz 32-35 en 48-63Dit zowel door de strijd tussen de Amerikaans-Westerse troepen en de Taliban,de strijd tussen krijgsheren onderling en de onder dekking van de chaotischesituatie aanwezige ernstige criminaliteitExecuties en ontvoeringen komen regelmatig voor Het is dan ook uw morele plicht om af te zien van het vervoer van Parwais Sangari naarAfghanistanDoet u dit toch en hem overkomt wat, dan bent u moreel en ook juridischmedeverantwoordelijk en kleeft er bloed aan uw handen Een dringende oproep aan u dus, niet mee te werken aan zijn deportatie Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!