De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitzetting dorststaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

Uitzetting dorststaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

maandag 3 juni 2013 07:52
Spread the love

   

 Geachte Redactie en lezers, Zie ook  http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/  en  http://deportatieverzet.nl/dorststaker-issa-op-deportatielijst-naar-guinee/  Eerder schreef ik reeds over de uitzetting van vluchtelingen naaroorlogs en andere onveilige gebieden, waaraan de KLM sinds jaar en dagaan meewerkt, dik aan verdient en dus medeverantwoordelijkheid draagtvoor eventueel gevaar/mensenrechtenschendingen, die deze mensenoverkomen Zie ook http://www.ekudos.nl/artikel/397974/brief_aan_klm_over_uitzetting_naar_afghanistan   http://www.ekudos.nl/artikel/356665/uitzetting_parwais_sangari_naar_afghanistan_misdadidoproep_protestbrief_aan_klm  Ook nu weer dreigt een Guinese asielzoeker, Issa K, op 4 junite worden uitgezet met medewerking van de KLMDeze man is in dorststaking, heeft intensieve medische zorg nodigen is dus niet fit to fly Zie ook de verklaring van de Johannes Wierstichting [mensenrechtenorganisatie voor medici en paramedisch personeel] over de intensieve nazorg, die een honger/dorststaker nodig heeft. http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/Standpunt%20tav%20het%20belang%20van%20goede%20nazorg%20na%20honger-%20en%20dorststaking.pdf Als hem op de vlucht iets overkomt is de KLM verantwoordelijk Om tegen zijn uitzetting te protesteren heb ik onderstaande brief aan de KLMgeschreven Wie ook wil protesteren kan dit doen door de KLM aan te schrijven op de volgende mailadressen mediarelations@klm.com Customer-care@klm.com   Of op Facebook https://www.facebook.com/KLM?ref=ts&fref=ts Aan diegenen, die de moeite willen nemen, heel vriendelijkbedankt voor uw solidariteit Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam BRIEF AAN DE KLMUW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN ISSA K NAAR ONVEILIGGUINEE

  AAN DE KLMDIRECTIE EN MANAGEMENT VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DEUITZETTING OP DINSDAG 4 JUNI  VAN DE GUINESEVLUCHTELING ISSA K NAAR GUINEE Geachte DirectieGeacht Management Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat uvoornemens bent, op dinsdag 4 juni uw medewerking te verlenenaan de uitzetting van de Guinese vluchteling, Issa Knaar GuineeIk verzoek u dringend, hiervan af te zien vanwege zijn slechte medischeconditie [als gevolg van een dorststaking] en de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee. Gegevens: Vertrekdatum 4 juni 2013Tijd 06.55    TOELICHTING MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie ineen land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen vande Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de mensenrechtensituatie in Guinee: Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guineeis de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijkerechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slechtZie bliz 21 t/m 33,  Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [1] VEILIGHEIDSSITUATIE Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolgevan politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapendegroepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [2] REISADVIES GUINEE Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”niet essentiele reizen” worden ontraden [3]Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.Ik ga ervanuit, dat u zich daarvan bewust bent. DORSTSTAKING/MEDISCHE CONDITIE VAN ISSA K. Wat voor Issa K het meest cruciaal is, is het feit, dat totuitzetting wordt overgegaan ondanks het feit, dat hij in dorststakingis.Dat is levensgevaarlijk!In een brochure dringt de Johannes Wierstichting nadrukkelijkaan op een intensieve medische begeleiding NA een dorststaking. [4] U begrijpt uiteraard wel, dat dan uitzetting wanneer iemand nog dorststaker iszeer riskant is, in de eerste plaats voor de asielzoeker zelf, maar ook voor u als luchtvaartmaatschappij.Wanneer hem onderweg iets overkomt, bent u verantwoordelijk. UW VERANTWOORDELIJKHEID In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [5]Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op! Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijkvoor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die datop vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingente vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheidin de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid. Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aande uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voorde betreffende vluchteling van dien. Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af. TENSLOTTE: De feiten zijn u gepresenteerd: Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.En vooral over het feit, dat Issa K ten gevolge van zijn dorststakingnog intensieve medische zorg nodig heeft en derhalve NIET fit to fly is. Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzettingdoor de Nederlandse Overheid.We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles. U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigenverantwoordelijkheid. Wanneer u toch overgaat tot uitzetting en zijn medische conditie verslechtert,bent u daarvoor direct verantwoordelijk.Ook draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat Issa K overkomtna uitzetting naar Guinee. Dan hebt u bloed aan uw handen. Een vriendelijk verzoek dus om af te zien medewerking aan uitzettingvan Issa K. Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam        [1] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [2] ALGEMEEN AMBTSBERICHT GUINEE28 MAART 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.html  [3] REISADVIES GUINEE http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/guinee  [4]  JOHANNES WIERSTICHTINGHET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKING http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/Standpunt%20tav%20het%20belang%20van%20goede%20nazorg%20na%20honger-%20en%20dorststaking.pdf  [5] 

Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!