De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitspraken Minister Blok/Vruchten op Racistische Taart/Suriname als ”Failed State”, Turkse Bakker en ”Onze Genen”

Uitspraken Minister Blok/Vruchten op Racistische Taart/Suriname als ”Failed State”, Turkse Bakker en ”Onze Genen”

vrijdag 27 juli 2018 10:26
Spread the love

UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART:SURINAME ALS FAILED STATE/TURKSE BAKKER EN ”ONZE GENEN”

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/uitspraken-minister-blok-vruchten-op-racistische-taart-suriname-als-failed-state-turkse-bakker-en-onze-genen/

Lezers, dit is een LONGREAD, but worth reading!
Want het ontmaskeren van racisme is van belang!ALTIJDOVERAL

FASTEN YOUR SEATBELTS…….

The time has come,” the walrus said,
“To talk of many things:
Of shoes- and ships- and sealing-wax
Of cabbages- and kings-
And why the sea is boiling hot-
And whether pigs have wings.”THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Walrus_and_the_Carpenter

 The Walrus and the Carpenter – Wikipediaen.wikipedia.org“The Walrus and the Carpenter” is a narrative poem by Lewis Carroll that appeared in his book Through the Looking-Glass, published in December 1871.

JajaJaja

Ongerijmd he, dit versje uit ”Alice in Wonderland”De ”enge” werkelijkheid is, dat onder deze malle praat,niets vermoedende oesters een voor een door zowel deWalrus als de Timmerman worden opgegeten….[1]Zouden ze, om het slagen van dit villeine Plan mogelijk te maken,een [Onheilspellende] Taart zijn voorgezet?Wie zal het zeggen.Bij Alice in Wonderland is ALLES mogelijk, omdat het eenSprookje is.
Maar ook in de Werkelijkheid is meer mogelijk dan men wel zou denken.
Want een Onheilspellende Taart werd onlangs openbaarlijk  gepresenteerd , en wel een heelNare, Racistische Taart, door de Nederlandse minister van Buitenlandse ZakenStef Blok [nota bene, een Baan waarvoor je toch tact nodig hebt….].Nu ben ik niet helemaal correct, want hij presenteerde zijn Racistische Taart, in casu zijn Uitspraken,niet voor een openbaar publiek, maar op een Besloten Bijeenkomst van Nederlanders,die werkzaam zijn bij internationale organisaties. [2]Nogal een raar gezelschap om ”racistische taarten” aan uit te delen, want hoewelniet automatisch progressief, Nederlanders, die bij internationaleorganisaties werken, hebben toch doorgaans een wat wijdere blik dan vereist vooreng racisme.Geen wonder, dat het dan ook NIET geheim bleef, anders had ik ditstuk niet kunnen schrijven.

De uitspraken van Blok, die er niet om liegen, schokte  zijngehoor zodanig-en terecht-, dat iemand, die anoniem wil blijven,, de opnamen van de uitspraken van Bloknaar het kritische Vara programma ”Zembla” heeft doorgelekt! [3]Thanks Brother or Sister!

BLOK GAAT LOS1/UITSPRAKEN WAAR DEDAIN EN RACISMEVANAF DRUIPT
I
”NOEM MIJ EEN VOORBEELD VAN EEN MULTI-ETNISCHE OFMULTICULTURELE SAMENLEVING, WAAR DE OORSPRONKELIJKE BEVOLKINGNOG WOONT EN WAAR EEN VREEDZAAM SAMENLEVINGSVERBAND IS.IK KEN HEM NIET”
II
SURINAME IS AAN FAILED STATE EN DAT HEEFT ERNSTIG TE MAKENMET DE ETNISCHE OPDELING
Met dergelijke gevaarlijke ONZIN werden tachtig Nederlandse vertegenwoordigersdoor Stef Blok om de oren geslagen.
Letterlijk zei Blok over het al dan niet vreedzaam salenlevenin een multiculturele/multietnische samenleving, waarin deoorspronkelijke bevolking nog woont:

”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar deoorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en deVerenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijkebevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.Ik ken hem niet [4]”

Over Suriname als zogezegde ”Failed State” merkte hij op
””Suriname als vreedzaam?Courageous, die opmerking.Dus de partijen in Suriname zijn nietlangs etnische lijnen opgedeeld?Een functionnerende rechtsstaat en democratieEh, ja, ik bewonder je optimisme.Suriname is a Failed State.En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.” [5]

I
MULTICULTURELE/MULTI ETNISCHE GEMEENSCHAPPEN  EN VREEDZAAMSAMENLEVEN
”Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijkebevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.Ik ken hem niet” [Stef Blok]
Nog los van het absurd historische:Als het waar was wat Blok beweert, dan zou er geen bloei van culturengeweest zijn, die zich alleen kan ontwikkelen door wederzijdse uitwisseling/contacten samenwerking, wat weer leidt tot geen intermixture [vermenging] van volkeren, een proces,dat door de eeuwen is doorgegaan en waarvan wij, de hedendaagse Mensheid,het product zijn.Dan zouden we, ieder vanuit onze eigen Holen of Gemeenschappen, elkaarnog steeds boos aankijken en voortploeteren op een weg zonder vooruitgang.
Maar de geschiedenis bewijst, dat er juist door het samenleven van verschillendevolkeren, enorme groei en expansie geweest is.Schrijver en activist Peter Storm refereert aan het Ottomaanse Rijk aldeen succesvolle multi etnische en multi culturele gemeenschap en licht dat op overtuigende enhistorisch-juiste wijze toe [6]
IK noem de 7 eeuwen  durende Moorse overheersing van Middeleeuws Spanje,die niet alleen heeft geleid tot een enorme culturele bloei in Europa,ook woonden in Al Andalus [de islamitische naam voor MiddeleeuwsSpanje], de oorspronkelijke bevolking [Visigothen en anderen]vreedzaam samen naast de Islamitische Gemeenschappen en metJoodse Gemeenschapen. [7]Om met Peter Storm te spreken.Was dat een rechtvaardige  samenleving, was er gelijkwaardigheidalom, Vrijheid ?
Neen, gaat moeilijk bij een overheersing.Maar dat is hier de discussie  niet.Feit is, dat men vreedzaam samenwoonde, dat er godsdienstvrijheid was,culturele uitwisseling, toename van de welvaart en wetenschappelijkekennis. [8]
Een ander voorbeeld is het uitgestrekte Romeinse Rijk, waar alle mogelijkevolkeren in relatieve vreedzaamheid samenleefden.En net zoals in het Ottomaanse Rijk, zolang er maar belastingbetaald werd en het Romeinse Gezag niet bestreden werd, was afkomst of religievan geen belang en werden vaak andere religies ingecorporeerdin het Romeinse religieuze systeem. [9]Christenvervolging [ik weet, dat de lezer nu daaraan denkt] vond zijn oorsprong onder andere in het feit, dat de eerste christenen, die inRome woonden [wat zij in Judea, nu Israel deden, interesseerdende Romeinen veel minder] weigerden, de Keizerals een godheid te vereren, en aangezien de Keizervereringwerd beschouwd als Loyaliteit aan de Staat, werd dit beschouwd alseen aanval op de Romeinse Staat. [10]Later werd het Christendom Staatsgodsdienst [11], maar dat is weereen ander Verhaal.
Maar laten we niet afdwalen en teruggaan naar Zijne Minister StefBlok.Want er is meer.Veel meer.
II
SURINAME ALS ”FAILED STATE”
””Suriname als vreedzaam?Courageous, die opmerking.Dus de partijen in Suriname zijn nietlangs etnische lijnen opgedeeld?Een functionnerende rechtsstaat en democratieEh, ja, ik bewonder je optimisme.Suriname is a Failed State.En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.” [Stef Blok]
Alvorens deze ONZIN van Blok te ontmaskeren, eerst maar eens de definitievan een ”Failed State”Ik citeer hier Wikipedia:

failed state is a political body that has disintegrated to a point where basic conditions and responsibilities of a sovereign government no longer function properly (see also fragile state and state collapse). Likewise, when a nation weakens and its standard of living declines, it introduces the possibility of total governmental collapse. The Fund for Peace characterizes a failed state as having the following characteristics:

In ”eenvoudige taal” gezegd dus:
Een Staat, waar het centraal gezag is weggevallen en er totale wanorde heerst.Geen rechtssysteem, politiemacht en alle andere Bestuursorganen,die bij een Soevereine Staat horen.

Wel,  last time I checked, was er inSuriname een regering, een centraal Gezag en functionnerende instellingen, horend bij een Soevereine Staat.
Van Failed States is wel degelijk sprake, bijvoorbeeld inLibie, waar het een complete chaos is!Er is in Libie een reeds jarenlang [vanaf de val van dictatorKhadaffi] durende burgeroorlog, die het Centraal Gezag volledig heeftversplinterd.Er zetelen twee regeringen, in het Westen de zogenaamde ”eenheidsregering”van premier Fayed al-Serraj, het Oosten valt grotendeels onder het gezagvan kolonel Khalifa Haftar, terwijl in grote delen van het land lokalemilities de dienst uitmaken. [13]Dit alles overigens met ”dank” aan het Westen, de NAVO militaire operaties in 2011, die een einde maakte aan het bewind van Khadaffi en het land in totalewanorde achterliet…..[14]
GOEDBlok’s onzin van Suriname als ”Failed State” ontmaskerd
Maar de man heeft meer in petto, anders was ik al uitgeschreven
[POEH, WARM IS HET, HAHAHAHA]
SURINAME ALS MULTI ETNISCHE EN MULTI CULTURELESAMENLEVING/EEN SUCCESVERHAAL

Niet alleen, dat Blok er met het bestempelen van Suriname als”Failed State” volledig naast zit, hij heeft ook nogeens deaudacity te suggereren, dat in Suriname de diverse etnische groepenniet vreedzaam naast elkaar zouden leven [quod non], wat volgens Blokde verklaring is voor Suriname als ”Failed State”
Twee onzinredeneringen:
Onzinredenering 1
Een Failed State is een uiteengevallen Staat, wat als oorzaakKAN hebben, hoogopgelopen spanningen tussen bevolkingsgroepen[gecombineerd met tal van andere factoren]Maar je kunt NIET beweren, dat OMDAT er spanningen tussenbevolkingsgroepen zijn, er automatisch sprake zou zijn van een ”FailedState”Kijk maar naar Myanmar, waar van hevige vervolging van Moslimssprake is [vaak verzwegen door Westerse media, totdat ze er niet meeromheen konden] [15], maar de Staatals zodanig nog keihard overeind staat.
Onzinredenering 2
Suriname is niet alleen geen Failed State, maar bevolkingsgroepenleven dan ook nog eens vreedzaam samen. Zijn er geen spanningen?Natuurlijk soms wel en inderdaad zijn er politieke partijen langsetnische lijnen, hoewel dat tegenwoordig lang niet altijd meerhet geval is. [16]Maar Suriname wordt juist, terecht, geroemd vanwege het feit,dat zeker 10 etnische groeperingen [17] vreedzaam samenleven.[18]

SURINAME/SCHADUWZIJDE DES DOODS/MILITAIRE DICTATUUR
Wat Blok’s opmerking over Suriname als ” Een functionnerende rechtsstaat en democratie ” [19]betreft, quod non [20], zoals in feite hij stelde.
Dat is juistJarenlang was Suriname jarenlang was gespeendvan zelfs formele vormen van een democratische rechtsstaat, doorde militaire dictatuur  [20] tot er in 1987 weervrije verkiezingen kwamen, waaraan trouwens ook Bouterse’s nieuwopgerichte partij ”Nationale Democratische Partij” meedeed]] [21], waarbij wel moet wordenopgemerkt, dat de gevolgen van de militaire dictatuur tot opheden nog impact hebben, door regeringsdeelname vanBouterse’s politieke partij, de NDP [22] EN het feit, dat D. Bouterse, hoofdverdachte in het Decembermoordenproces [23], huidig president van Suriname is.
Maar deze bloedige periode uit Suriname’s recente geschiedenis[het misdadige en bloedige verleden, de lange koloniale en slavernij periode, hou ik biju lezers voor bekend] [24] heeft niets te maken met het feit, dat Suriname een succesvolle  multi etnische en multiculturele samenleving is, waar deoorpsronkelijke bevolking nog leeft [25] [de Inheemsen, vroeger aangeduidals ”Indianen”] en alle bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven, ook al is erdan sprake van (veel) partijvorming langs etnische lijnen, waarin Blokop zich gelijk heeft.Maar dat staat los van het feit, dat men over het geheel genomen[spanningen zijn er in iedere samenleving] vreedzaam samenleeft!

TERUG NAAR HET MULTICULTURELE VERHAAL/KRITIEKSURINAAMSE ZAAKGELASTIGDE OP UITSPRAKEN BLOK

Terecht heeft de waarnemend zaakgelastigde van Surinamein Nederland [sinds de aanname van de Amnmestiewet in Suriname in 2012 en de terugroeping van de Nederlandse ambassadeur is er ook geenSurinaamse ambassadeur in Nederland] [26], de heer Ebu Jones [27], Blok’s uitspraken”bezijden de waarheid”, genoemd. [28]
Ik citeer  Jones:
‘We zijn geschrokken van die informatie, geschrokken van die informatie, want het
is bezijden de waarheid.Het is niet het beeld van wat in Suriname werkelijk gebeurt.Omdat Suriname juist een multiculturele samenleving is en dat is juist hetgeen
waarover wij geroemd worden, internationaal.De Minister van Onderwijs van Belgie, die was in Suriname juist opbasis hiervan, om te kijken hoe wij het doen.Hoe wij met de verschillende etnische samenlevingen bij elkaar wonen.En vreedzaam ook nog. ” [29]
En Jones’ kritiek klopt gewoon, los van welk regime hij ookvertegenwoordigt! [30]

BLOK EXCUSES/TOO LITTLE, TOO LATE……
Naar aanleiding van die -terecht- boze reactie van de kant van Surinamebesloot Blok, ook geleid door de algemene kritiek, dielosbarstte op zijn racistisch-xenofobe gevaarlijke nonsens [31], zijn overigens zeer halfslachtige excuses aan [32]Die werden NIET aanvaard [33] en dat is helemaal terecht, omdat nietinhoudelijk excuses werden aangeboden.Ik citeer Waterkant.net” 
De uitspraken over Suriname als ‘failed state’ (mislukte staat) zijn niet ingetrokken. Voor de Surinaamse regering had dat wel moeten gebeuren. De uitspraken berusten namelijk niet op waarheid. Blok ziet Suriname als een mislukte staat omdat het samenleven van etnische groepen compleet zou zijn mislukt. De Nederlandse politicus zei dit in besloten kring. Intussen is een beeldopname hiervan wijd verbreid. [34]
ZO!Nog los van het regime dat nu aan de macht is:
De tijd, dat Suriname als kolonie te grazen konworden genomen en maar van alles los en vastkom worden geroepen, is voorbij!

BLOK’S ONVERSNEDEN RACISME
III
DE TURKSE BAKKER
IVA
ONZE ”GENEN”

III

DE TURKSE BAKKERBLOK’S PROJECT STOKERIJ EN HAATZAAIERIJ
Maar Monsieur le Ministre is nog lang niet klaar met zijn bizarre uitspraken!Wij vervolgen zijn racistische zoektocht:

”Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam Westen de Schilderswijk.Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om opzondag naar de Turkse bakker te gaan.Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.Maar als je er middenin woont, heb je enorm last” [35]
Maar meneer Blok, wil ik vragen, wie zijn DE mensen in AmsterdamWest en de Schilderswijk, voor wie u zegt ”begrip” te hebben?Duidelijk is dat Blok een groep uitsluit, de niet blanke bewoners.Erger is, dat hij met stokerij en haatzaaierij bezig is!Want ook in die wijken wonen de meeste bewoners vreedzaam samenen er waren dan ook een boze brieven [ik heb een paarin de Volkskrant zien staan], waar een aantal ”mensen uit AmsterdamWest en de Schilderswijk”, waar Blok zegt, begrip voor te hebben, dat NIETvoor HEM hadden en betoogden, er prettig te wonen en zich niet tewillen laten opdringen, ”ergens last” van te hebben.
Trouwens, die ”enorme” last, die ”je” zou hebben, als je ”er middenin woont”,waaruit bestaat dat dan, minister Blok, aangezien u er zelf duidelijk  NIETwoont!
Van een beetje racistische en stokende politicus verwacht ik dan ookde GUTS, met ”voorbeelden” te komen en niet EN te spreken voor eenhele groep blanke bewoners, die zijn wereldbeeld niet delen, OFte spreken voor het meer achterlijke deel van de Nederlandse samenleving,dat al zijn/haar problemen wijt aan allochtonen en doet alsof Nederlandeen ideaalmaatschappij zou zijn, als de laatste allochtoon, door toedoenvan Blok, Wilders, Baudet’s en weet ik wie nog meer stokerij of regeringsmaatregelen, zij/haar koffersheeft gepakt, omdat zij lessen leren uit de geschiedenis.
Maar wat men ook mag zeggen van Baudet, Wilders en consorten[racistisch,xenofoob, vluchtgelingenvijandig, sexistisch a la Thierry Baudet] [36],allemaal waar, de PVV/Forum voor Democratie en hun aanverwantetrawanten komen tenminste eerlijk voor hun racisme en vreemdelingenhaatuit! [37]
Deze loser-”minister” biedt wat slappe excuses aan, als de grond hem te heetonder de voeten wordt en heeft niet de guts, gewoon achter zijn misselijkeuitspraken te staan!Daar zou ik nog wel ”respect” voor kunnen opbrengen, omdat hij dantenminste eerlijk is en als duidelijk als Tegenstander te bestrijden..
Excuses, lezers, voor mijn taalgebruk, maar Blok is ooknog eens een FUCKING COWARD!BAH!
IV
Blok’s malle uitspraken zijn nog niet ten einde!Voor wie direct naar de Kern wil gaan, lees onder 1 en 4Maar wie een beetje wil genieten van Funny Stuff [met diewarmte!], lees dan ook 2en 3!
ONZE ”GENEN”
BLOK
”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.Ze kunnen het helaas zelf wel.’Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onsonbekende mensen.Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meerkan schelen.” [38]
1
Eerst het achterlijke [inhoudelijk van belang!]
Is er [waarschijnljk, ik ben ook geen deskundige] etnisch gezienwaarschijnlijk wel een verschil te zien tussen een Hutui eneen Tutsi, [ja, hier heeft Blok gelijk in, helaas wel], omdat ze totverschillende etnische groepen behoren [39] er IS etnisch geziengeen verschil tussen Soennieten en Sjiieten, omdat het  STROMINGEN zijn binnen de Islam en geen BEVOLKINGSGROEPEN!Het grootste deel van de moslimwereld is Soenniet, maar dat betekent niet,dat in Soennietisch georienteerde landen geen Sjiieten wonen van dezelfdeetnische oorsprong dus. [40]Sjiieten vind je voornamelijk in Iran, maar er is ook eenSoennitische minderheid [41]Een mooi voorbeeld is ook Irak, waar een Sjiitische meerderheid is,maar een grote Soennitische minderheid. [42]
Je mag toch veronderstellen, dat een minister van BuitenlandseZaken het verschil tussen religieuze stromingen en etnischegroepen, die dus NIET samenvallen, kent?
2
Dan het ongerijmde [meer spielerei met onjuist gekozen woorden]
”Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onsonbekende mensen.Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meerkan schelen.”

Waarom zouden ”we”, als ”we” zo rijk zijn, ineens WELeen ”binding met ons onbekende mensen” willen aangaan.Rijke mensen [de goeden niet te na gesproken]staan niet bekend om hun gulheid of behoefte te delen/of helpenmet[van]  anderen [en dat komt er bij, als je een ”binding”met bekende of onbekende mensen aangaat]
En bovendien:Als ”we” allemaal rijk zijn, zijn ”we” dat dus geen van allen, wantrijk zijn bestaat bij de gratie van armoede van anderen.
Okay, dat zijn nog een beetje woordspelletjes.
3
SOMETHING FUNNY
Ik had graag willen zien [jammer dat Blok geen switch terug kanmaken naar de vroege geschiedenis, met zijn gepriviligeerdearrigantie van nu], hoe Blok zou hebben overleefd, als hij hadmoeten jagen of een dorpje moest onderhouden.Waarschijnlijk de andere jagers hebben neergeslagen, gevlucht met debuity na ook de nietsvermoedende dorpsbewoners te hebben bestolen!
Veel plezier zou hem dat niet hebben opgeleverd, want juist in eenJagers Verzamelaarssamenleving [43] had je elkaar als groep nodigen met gedrag au Blok was je snel uitgestoten, wat een zekere doodbetekende.Wees dus maar blij, dat u in deze tijd leeft, minister Blok!

4
UITSLUITING, RACISME, HAATZAAIERIJ
BLOK/AGAIN

””Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.Ze kunnen het helaas zelf wel.’Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onsonbekende mensen.Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meerkan schelen.”
 [44]
Het gevaarlijkste van deze Blok ONZIN uitspraak vind ik het hengelennaar racisme en uitsluiting.Want los van het onwetenschappelijke en ongerijmde, zijn Blok ”waarschijnlijkheids” theorie [Weet u nog”‘Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden”.], gebruikthij  in feite om racisme en uitsluiting als een soort oer menselijkinstinct te hanteren.
Terwijl de geschiedenis leert, dat er juist vooruitgang mogelijk geweest isdoor samenwerking en van elkaar leren EN het racisme [rassentheorieen] pasvan de grond is gekomen met de transatlantische slavenhandel/slavernij.
Het geniepige van le Blok is, dat hij het nergens met zoveel woorden zegt, maar er met ”waarschijnlijk” op  speculeert, een zogenaamde ”gedachte ter overweging” te uiten.Ondertussen  spuit hij onversneden racisme.
Want met zijn ”genen” verhaal, gecombineerd met de ”Turkse Bakker” opmerking, het gesneernaar Suriname [waarbij hij ook nog eens onzin beweert] en zijn geleuter overeen onmogelijkheid van een vreedzame multi etnische/multiculturele samenleving,zet hij een bewuste, gevaarlijke aanzet naar het nog verder versterken van eenreeds heersend racistisch klimaat, fel opgestookt door de politieken niet alleen Wilders en Baudet! [45]”

EPILOOGBLOK’S VRUCHTEN OP DE RACISTISCHE TAART
Suriname als ”Failed State”, de ”Turkse Bakker, die niet bij je inde buurt moet wonen, want dan heb je ”enorm last”, ”begripvoor racistische bewoners van Amsterdam West en de Schilderswijk”,”onze genen”, die een ”overzichtelijke groep” willen en niet instaat zijn ”een binding aan te gaan met onbekende mensen”, geen multiculturele of multi etnische samenleving, waar de bevolkingsgroepenin vrede leven [46], WAT een giftige vruchten op de door Blok en anderepolitici gebakken racistische taart.
Blok heeft voor zijn bizarre uitspraken aardig wat over zich heengekregen [47], er loopt een petitie tegen zijn uitspraken [48] endat is natuurlijk allemaal mooi.Maar le Ministre Stef Blok des Pays Bas [Nederland, de Nederlanden]zou deze uitspraken niet hebben durven of kunnen doen als hetklimaat al niet ernstig verziekt was.
Ook dit is weer een Teken, dat Verzet tegen racisme, xenofobie,. IslamofobieBROODnoodzakelijk is.
Voordat racisme gewoon is en antiracisme een misdaad.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

” The Walrus and the Carpenter are the eponymous characters in the poem, which is recited by Tweedledum and Tweedledee to Alice. Walking upon a beach one night when both sun and moon are visible, the Walrus and Carpenter come upon an offshore bed of oysters. Groups of four are called up; the exact number is unknown. To the disapproval of the eldest oyster, many more follow them. After walking along the beach (a point is made of the fact that the oysters are all neatly shod despite having no feet), the two main characters are revealed to be predatory and eat all of the oysters.”
WIKIPEDIATHE WALRUS AND THE CARPENTER/SUMMARY
https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Walrus_and_the_Carpenter#S ummary

BRON:
WIKIPEDIATHE WALRUS AND THE CARPENTER 

https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Walrus_and_the_Carpenter

[2]

” Op de bijeenkomst in Den Haag op 10 juli ging de minister in gesprek met zo’n tachtig Nederlanders die werken bij internationale organisaties.”

NOSMINISTER BLOK: MENSEN UITVERSCHILLENDE CULTUREN LEVEN NIET VREEDZAAM SAMEN

https://nos.nl/artikel/ 2242079-minister-blok-mensen- uit-verschillende-culturen- leven-niet-vreedzaam-samen. html

NU.NLMINISTER BLOK: ”IK KEN GEEN MULTICULTURELE SAMENLEVING,DIE VREEDZAAM IS”18 JULI 2018
https://www.nu.nl/politiek/537 0869/minister-blok-ik-ken-geen -multiculturele-samenleving-vr eedzaam-is.html
[3]

” Suriname is een ‘failed state’ en dat komt ‘door etnische opdeling’, volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Dat blijkt uit filmbeelden die ZEMBLA in handen heeft. Blok deed de uitspraak vorige week dinsdag in Den Haag tijdens een bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. De bron, waarvan ZEMBLA de opnames toegespeeld kreeg, zegt dat vele toehoorders ‘geschokt’ waren over wat Blok die middag zei. De bron wenst anoniem te blijven.”

BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOKSURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOORETNISCHE OPDELING18 JULI 2018
https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[4]

” 
”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar deoorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en deVerenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijkebevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.Ik ken hem niet”

BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE LINK
BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\OPDELING”18 JULI 2018

https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

YOUTUBE.COM

Blok: “Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.” 

https://www.youtube.com/watch? v=7GsNOKW4xjk

[5]

””Suriname als vreedzaam?Courageous, die opmerking.Dus de partijen in Suriname zijn nietlangs etnische lijnen opgedeeld?Een functionnerende rechtsstaat en democratieEh, ja, ik bewonder je optimisme.Suriname is a Failed State.En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.”

BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE LINK

BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOKSURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOORETNISCHE OPDELING18 JULI 2018
https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

TEKST

Suriname is een ‘failed state’ en dat komt ‘door etnische opdeling’, volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Dat blijkt uit filmbeelden die ZEMBLA in handen heeft. Blok deed de uitspraak vorige week dinsdag in Den Haag tijdens een bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. De bron, waarvan ZEMBLA de opnames toegespeeld kreeg, zegt dat vele toehoorders ‘geschokt’ waren over wat Blok die middag zei. De bron wenst anoniem te blijven.

Multiculturele samenleving
Op de bijeenkomst, de zogenaamde ‘Touch Dutch Base’, ging Blok in gesprek met zo’n tachtig toehoorders, onder meer over xenofobie en de angst voor migranten, zo blijkt uit de filmopnames. Blok zegt dat hij geen enkel multicultureel land in de wereld kent waar mensen vreedzaam met elkaar leven.

Blok: “Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.

Suriname
Iemand in de zaal noemt Suriname als voorbeeld van een multicultureel land waar mensen vreedzaam met elkaar leven. 

Blok: “Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld? Een functionerende rechtstaat en democratie? (…)  Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.” 

Singapore
Een andere toehoorder geeft Singapore als voorbeeld.

Blok: “Singapore is inderdaad een klein mini-landje, extreem selectief in z’n migratie. (…) Die laten geen arme migranten toe. Ja, eventueel voor de schoonmaak.” 

Turkse bakker
Volgens Blok loopt iedere samenleving snel ‘tegen haar grenzen’ aan als er veel migranten komen. 

Blok: “(…) als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last.” 

Genen
De minister stelt dat het genetisch bepaald is dat de mens graag opereert in een groep gelijken en dat we het daarom moeilijk vinden om met vreemden om te gaan. 

Blok: Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.” 

Oost-Europa
Blok denkt dat het niet gaat lukken om met Oost-Europese landen binnen de EU afspraken te maken over de opvang van vluchtelingen. Hij vindt ook dat daar niet op moeten worden aangedrongen, want ‘gekleurde mensen’ hebben daar volgens hem geen enkele kans op een normaal leven. 

Blok: “(…)  Loop eens over straat in Warschau of in Praag, daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen. Die hebben daar geen leven.” 

Reactie minister Blok
Gevraagd om een reactie zegt minister Blok: ”Op 10 juli heb ik tijdens een besloten bijeenkomst met Nederlanders gesproken die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Mijn doel was een open uitwisseling te stimuleren en van de deelnemers hun ervaringen te horen. Mijn inbreng tijdens de vraag & antwoordsessie van de bijeenkomst was er deels op gericht te prikkelen. Tijdens de besloten bijeenkomst heb ik illustraties gebruikt die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen.” 

ZELFDE ARTIKEL, IN HET ENGELS:

BNNVARAZEMBLAMINISTER BLOK: ”SURINAME IS A FAILED STATE, DUE TOETHNIC DIVISION”18 JULY 2018
OPNAMEN VAN DELEN TOESPRAAK MINISTER BLOK, WAARONDERDE ”SURINAME” UITSPRAAK” [IN ENGELS]ZIE ONDERSTAANDE LINK
BNNVARAZEMBLAMINISTER BLOK: ”SURINAME IS A FAILED STATE, DUE TOETHNIC DIVISION”18 JULY 2018

https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-a-failed-state-due-to-ethn ic-division

TEXT

” According to the Minister of Foreign Affairs, Stef Blok, Suriname is a  ‘failed state’ and ‘that is mainly due to ethnic division.’ This became clear from film clips obtained by television programme ZEMBLA. Blok made this statement on Tuesday of last week in The Hague during a meeting with Dutch citizens working for international organisations. The source, from which ZEMBLA received the clips, said that many in the audience were ‘shocked’ by what Blok said that afternoon. The source wishes to remain anonymous.

Multicultural
The clips showed Blok discussing topics including xenophobia and the fear of migrants with an audience of some eighty members at the meeting, the so-called ‘Touch Dutch Base’.

Blok said that he was not aware of any multicultural country in the world in which people live together peacefully. “Give me an example, of a multi-ethnic or multicultural society, where the original population are still living as well. (…) And where there are peaceful community relations. I’m not aware of any.”

The Minister also said that his staff had been given the task to investigate whether such a society exists.

In response to someone in the room who mentioned Suriname as an example, Blok stated: “So parties in Suriname are not divided along ethnic lines? A functioning rule of law and democracy? (…)  Suriname is a failed state. And that is mainly due to ethnic division.” 

Cleaning
Another audience member suggested Singapore. “Singapore is indeed a small mini-country, extremely selective in its migration. Extremely selective. It is very difficult to “get in”. They don’t allow any poor migrants in. Well, maybe for cleaning.” 

Turkish baker
Blok also confronted those present with his ‘approach as administrator’. According to the Minister, every society will quickly ‘reach its limits’ if too many migrants arrive. “That’s why I also say: I understand the people in Amsterdam-West and the Schilderswijk (in The Hague, ed.). Because if you live in Benoordenhout, it’s really great to be able to nip to the Turkish baker on a Sunday. You don’t suffer from any of the side effects. But if you’re surrounded by them, you suffer greatly.” 


 Genes
The Minister stated that it was genetically determined that people like to operate in groups in which people are similar and that’s why we find it difficult get along with strangers. “This probably lies somewhere deep-seated in our genes; that we want to have a clear group, to hunt with or to maintain a village. And that we don’t find it easy to make connections with people who are unfamiliar to us,” stated the Minister.

Eastern Europe
Blok thinks that it will not be possible to make agreements with Eastern European countries within the EU about accepting refugees. The Minister said: “I don’t think it will be possible at central European level to oblige every country to accept an equal number of refugees. Eastern European countries will never agree to that.”

He also thinks that agreements with Eastern European countries shouldn’t be forced because, according to him, ‘coloured people’ don’t have any chance of a normal life there.  “Imagine if we forced them and they say yes, then still… If you were to walk around the streets in Warsaw or Prague, there would simply be no coloured people. These people leave within a week. They’re probably literally beaten up. They have no life there.” 

Response Minister Blok
Asked for a response, Minister Blok stated: “On 10 July, I had a discussion in a closed meeting with Dutch citizens working for international organisations. My aim was to stimulate an open exchange and to hear the participants’ experiences. My contribution during the question & answer session of the meeting partly was aimed in part at sparking a reaction from the audience. During the closed meeting, I used illustrations that could come across as badly chosen in the public debate.” 

[6]

RACISME EN HISTORISCHE ONTKENNING UIT MINISTERIELE MONDPETER STORM18 JULI 2018
https://www.ravotr.nl/2018/07/ 18/racisme-en-historische-ontk enning-uit-ministeriele-mond/


[7]THE MOORISH RULE IN MEDIEVAL SPAIN/HOW THE MOORS BROUGHT CIVILIZATION TO EUROPEASTRID ESSED12 MEI 2017

https://www.astridessed.nl/the -moorish-rule-in-medieval-spai nhow-the-moors-brought-civiliz ation-to-europe/

[8]

YOUTUBEWHEN THE MOORS RULED IN EUROPE

https://www.youtube.com/watch? v=yA6dm7CCSDA&t=5213s

[9]

WIKIPEDIAROMAN EMPIRE

https://en.wikipedia.org/wiki/ Roman_Empire

”  The many diverse peoples and cultures whose countries became part of the Roman Empire were, to varying degrees, united by Roman culture and Roman ideals of government and citizenship.”

ROMAN EMPIREPERCIVALL TURNBULL
http://wwwg.uni-klu.ac.at/arch eo/chrono/empire.htm

[10]

” “The exclusive sovereignty of Christ clashed with Caesar’s claims to his own exclusive sovereignty.”[4]:87 The Roman empire practiced religious syncretism and did not demand loyalty to one god, but they did demand preeminent loyalty to the state, and this was expected to be demonstrated through the practices of the state religion with numerous feast and festival days throughout the year.[6]:84–90[7] The nature of Christian monotheism prevented Christians from participating in anything involving ‘other gods’.[8]:60 Christians did not participate in feast days or processionals or offer sacrifices or light incense to the gods; this produced hostility.[5] They refused to offer incense to the Roman emperor, and in the minds of the people, the “emperor, when viewed as a god, was … the embodiment of the Roman empire”,[9] so Christians were seen as disloyal to both.[4]:87[10]:23 In Rome, “religion could be tolerated only as long as it contributed to the stability of the state” which would “brook no rival for the allegiance of its subjects. The state was the highest good in a union of state and religion.”[4]:87 In Christian monotheism the state was not the highest good.”

WIKIPEDIAPERSECUTION OF CHRISTIANS IN THE ROMAN EMPIRE/SOCIALAND RELIGIOUS CAUSES

https://en.wikipedia.org/wiki/ Persecution_of_Christians_in_t he_Roman_Empire#Social_and_Rel igious_causes

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAPERSECUTION OF CHRISTIANS IN THE ROMAN EMPIRE

https://en.wikipedia.org/wiki/ Persecution_of_Christians_in_t he_Roman_Empire

[11]

” Nicene Christianity became the state church of the Roman Empire with the Edict of Thessalonica in 380 AD, when Emperor Theodosius I made it the Empire’s sole authorized religion.”

WIKIPEDIASTATE CHURCH OF THE ROMAN EMPIRE

https://en.wikipedia.org/wiki/ State_church_of_the_Roman_ Empire

IS GESCHIEDENISTHEODOSIUS STELT HET CHRISTENDOM IN ALSSTAATSGODSDIENST

https://isgeschiedenis.nl/nieu ws/theodosius-stelt-het-christ endom-in-als-staatsgodsdienst

[12]

WIKIPEDIAFAILED STATE
https://en.wikipedia.org/wiki/ Failed_state

[13]

” Onderhandelingen met Libië worden echter ernstig bemoeilijkt door de voortdurende burgeroorlog en het simpele feit dat er niet één regering is om afspraken mee te maken. In het westen zetelt de internationaal erkende ‘eenheidsregering’ van premier Fayez al-Serraj, in het oosten wint kolonel Khalifa Haftar steeds meer macht, en in grote delen van het land maken lokale milities nog steeds de dienst uit”
VOLKSKRANTMIGRATIEDEAL MET WESPENNEST LIBIE NOG VER WEG19 JUNI 2018
https://www.volkskrant.nl/ nieuws-achtergrond/ migratiedeal-met-wespennest- libie-nog-ver-weg~b987ae0a/

In Libië zijn bij gevechten om de belangrijke olieterminals tenminste 28 doden gevallen en oliereserves in vlammen opgegaan. De slag om de oliehavens is een forse tegenslag voor het wankele vredesoverleg dat onlangs door de Franse president Emmanuel Macron werd gereanimeerd, met als doel verkiezingen te organiseren aan het eind van het jaar. 

Europa heeft groot belang bij een einde aan de chaos in Libië omdat het continent sinds de val van kolonel Kadhafi in 2011 wordt overspoeld door migranten uit Afrika. De migratiecrisis laaide deze week op door de weigering van Italië nog langer reddingsboten met migranten uit Libië te ontvangen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die in eigen land onder druk staat, beloofde Italië maandag te helpen om betere afspraken te maken met Libië om migranten tegen te houden en de mogelijkheid te onderzoeken asielprocedures al in Libië te laten plaatsvinden. 

Burgeroorlog

Onderhandelingen met Libië worden echter ernstig bemoeilijkt door de voortdurende burgeroorlog en het simpele feit dat er niet één regering is om afspraken mee te maken. In het westen zetelt de internationaal erkende ‘eenheidsregering’ van premier Fayez al-Serraj, in het oosten wint kolonel Khalifa Haftar steeds meer macht, en in grote delen van het land maken lokale milities nog steeds de dienst uit. Probleem is bovendien dat de Libische kustwacht zich zelf schuldig maakt aan mensensmokkel en dat migranten in Libische detentiecentra wordt gemarteld. Deze mensenrechtenschendingen stonden een ‘migratiedeal’ met Libië, zoals de EU die in 2016 met Turkije afsloot, vooralsnog in de weg.

In het Libische wespennest meldde zich deze week een oude bekende: Ibrahim Jadhran. Nadat hij eerst had meegeholpen Kadhafi ten val te brengen, wierp hij zich op als beschermheer van de Libische olie-infrastructuur. Volgens hem was de lokale bevolking de dupe van corruptie en zelfverrijking door de machthebbers in Tripoli en Benghazi. Met zijn militie Petroleum Facilities Guards controleerde Jadhran vanaf 2013 de oliehavens, totdat hij in 2016 werd verdreven door het Libische Nationale Leger van kolonel Haftar.  Critici beweerden dat Jadhran vooral zijn eigen belangen diende en illegaal olie zou hebben verkocht aan onder meer Noord-Korea. 

Export

Met de verovering van de lang belegerde stad Derna heeft het leger van Haftar vorige week zijn positie in het oosten van het land verder versterkt. Donderdag viel Jadhran met steun van militant-islamitische strijders plotseling de olie-terminals aan van Ras Lanuf en Es Sider, waarop de export moest worden stilgelegd. In de twee terminals worden respectievelijk 220 duizend en 447 duizend vaten olie per dag geproduceerd, bijna de helft van het Libische oliepotentieel dat voor 2011 op 1,6 miljoen vaten per dag lag.

De Libische Nationale Oliecorporatie NOC heeft Jahdran opgeroepen zich onmiddellijk terug te trekken; de belegering kost de Libische economie 800 miljoen dollar per maand. De blokkade van 2013 tot 2016 door de troepen van Jadhran kostte Libië destijds naar schatting 100 miljard dollar.

Zondag greep het leger van Haftar in met luchtaanvallen op en rond de bezette terminals om de ‘terroristen’ te verdrijven. Onduidelijk is wat de bedoelingen zijn van Jadhran die zich eerder tegen de internationaal erkende regering in Tripoli verzette, maar nu beweert uit loyaliteit jegens Serraj te handelen. De regering in Tripoli ontkent elke betrokkenheid. De Verenigde Naties waarschuwen dat zowel de economie als het politieke herstel van Libië in gevaar zijn gebracht.

Buitenspel

In Parijs vonden eind vorige maand voor het eerst vredesbesprekingen plaats waarbij zowel Serraj als Haftar aan tafel zaten. Eerder werd Haftar, die in de jaren tachtig onder Khadafi diende , door de internationale gemeenschap buitenspel gezet. Maar vanwege zijn toenemende macht – hij wordt bovendien door Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten gesteund – werd hij nu door president Macron warm onthaald.

 Op de Arabische nieuwszender Al Jazeera waarschuwde de International Crisis Group al direct niet te vroeg te te juichen. Het gevaar zou groot zijn dat andere strijdende partijen in Libië zich buitengesloten zullen voelen en zich manifesteren om mee te kunnen praten. In het westen van Libië leidde dit er al op voorhand van de ontmoeting in Parijs toe dat dertien milities zich van Serraj distantieerden, in het oosten zou dit verklaren waarom Ibrahim Jadhran en zijn verwante milities zich weer tegen Haftar keren.

[14]

UITPERS.BEBURGEROORLOG IN LIBIELUDO DE BRABANDER21 MEI 2015
http://www.uitpers.be/artikel/ 2015/05/21/burgeroorlog-in-lib ie/

” Nu de, volgens toenmalig NAVO-secretaris-generaal Rasmussen, “meest succesvolle operatie in de geschiedenis van de NAVO” uiteindelijk een complete mislukking is gebleken, dreigt er opnieuw een militair optreden dat het land verder kan destabiliseren. Het is tekenend dat de NAVO, die nu al bij deze Europese operatie wordt betrokken, zich blijkbaar niet geroepen voelt om schuld te bekennen aan de situatie waarin Libië verkeert. De NAVO, die geen heil zag in een politiek proces, koos resoluut voor een militaire aanpak, door luchtsteun te geven aan de opstandelingen. Die zijn sinds het verdwijnen van Kadhafi verdeeld geraakt over vele honderden elkaar bekampende milities.”

UITPERS.BEEU MISSIE DREIGT LIBIE VERDER TE DESTABILISERENPAUL VAN DEN BAVIERE19 MEI 2015

http://www.uitpers.be/artikel/ 2015/05/19/eu-missie-dreigt- libie-verder-te- destabiliseren/
DEWERELDMORGEN.BEDE NAVO OORLOG TEGEN LIBIE-MISSIE GESLAAGD?LUDO DE BRABANDER4 OCTOBER 2011
https://www.dewereldmorgen.be/a rtikels/2011/10/04/de-navo-oor log-tegen-libie-missie-geslaag d

De gewapende strijd tegen het Kadhafi regime was volledig gelegitimeerd en had een groot succes kunnen worden, wanneer het op eigen kracht gevoerd was zonder Westerse inbreng.

Nu is het zowel politiek als humanitair een drama geworden. Humanitair vanwege de oorlogsmisdaden van de rebellen, die ook nog een racistisch karakter hebben. Politiek vanwege de alliantie met de NAVO, die het land in een stevige Westerse greep

zal houden. Daarbij bestaat een deel van de Nationale Overgangsraad uit figuren uit het voormalige Kadhafi regime.

Er is chaos in het land, aangezien de Nationale Overgangsraad geen of gedeeltelijke

controle heeft over de rebellenmilities. Daarnaast kunnen ook nog de vroegere aan Kadhafi loyale etnische groepen opnieuw de wapens opnemen”

UITPERS.BENIEUWE LIBISCHE MACHTHEBBERS VERDIENEN NIET HETMINSTE KREDIETASTRID ESSEDDECEMBER 2011
http://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 3146

[15]

THE GUARDIANWHO ARE THE ROHINGYA AND WHAT ISHAPPENING IN MYANMAR?
https://www.theguardian.com/gl obal-development/2017/sep/06/w ho-are-the-rohingya-and-what-i s-happening-in-myanmar

MISDADEN TEGEN DE ROHINGYA’S/BRIEF AAN DE REDACTIEVAN HET TIJDSCHRIFT SANTEASTRID ESSED12 MAART 2018

https://www.astridessed.nl/mis daden-tegen-de-rohingyas-brief -aan-de-redactie-van-het-tijds chrift-sante/

[16]

WIKIPEDIACATEGORIE: SURINAAMSE POLITIEKE PARTIJ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Categorie:Surinaamse_politieke _partij

[17]

WIKIPEDIASURINAMERS/BEVOLKINGSSAMENSTEL LING

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Surinamers#Bevolkingssamenstel ling

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIASURINAMERS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Surinamers

[18]

” Waar verschillende, vooral populistische politici in het Westen de multiculturele samenleving als mislukt bestempelen, laat Suriname zien dat multi-culti wel degelijk goed mogelijk is. De vele verschillende bevolkingsgroepen leven vreedzaam naast en met elkaar. Alle bevolkingsgroepen voegen iets toe aan de cultuur van Suriname.”
KENNISLINKSURINAME, EEN GESLAAGDE SMELTKROES?29 MAART 2017

https://www.nemokennislink.nl/ publicaties/suriname-de-geslaa gde-smeltkroes/

” Suriname is een echte multiculturele samenleving, de voorouders van de Surinamers komen van over heel de wereld. De verschillende bevolkingsgroepen in Suriname leven vredig naast elkaar. ”
BEVOLKINGGROEPEN SURINAME

http://info-suriname.com/ bevolkingsgroepen-in-suriname/

” Suriname is een multiculturele samenleving waar al eeuwen lang verschillende bevolkingsgroepen in harmonie met elkaar leven.”

BEVOLKING VAN SURINAME

http://users.skynet.be/fb32908 9/web-content/survolk.html

[19]

”Suriname als vreedzaam?Courageous, die opmerking.Dus de partijen in Suriname zijn nietlangs etnische lijnen opgedeeld?Een functionnerende rechtsstaat en democratieEh, ja, ik bewonder je optimisme.Suriname is a Failed State.En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.”

BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE LINK

BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOKSURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOORETNISCHE OPDELING18 JULI 2018
https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[20]

HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/2014/VERMOORD. MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEIDBERUSTENASTRID ESSED12 DECEMBER 2014
https://www.astridessed.nl/her denking-decembermoorden-op-wat erlooplein2014vermoord-maar-ni et-vergetenslechts-in-gerechti gheid-berusten/

STARNIEUWSESSAY: 35 JAAR DECEMBERMOORDENTHEO PARA8 DECEMBER 2017

http://www.starnieuws.com/inde x.php/welcome/index/nieuwsitem /44630

WATERKANT.NETJOURNALISTIEK EN DICTATUUR IN SURINAMETHEO PARA21 DECEMBER 2008
https://www.waterkant.net/suri name/2008/12/21/journalistiek- en-dictatuur-in-suriname/

WIKIPEDIATHEO PARA
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Theo_Para

[21]

DE EERSTE VRIJE VERKIEZINGEN IN SURINAME NA DE MILITAIREDICTATUUR ONDER LEGERBEVELHEBBER D. BOUTERSE VONDENPLAATS IN 1987
ZIE ONDERSTAAND:
” Eind 1987, bij de eerste vrije verkiezingen na de Sergeantencoup van 1980, werd geen van de SPA-kandidaten gekozen terwijl het “Front voor Democratie en Ontwikkeling” (bestaande uit NPSVHP en KTPI) 40 van de 51 zetels behaalde.”

WIKIPEDIASURINAAMSE PARTIJ VAN DE ARBEID/VERKIEZINGEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Surinaamse_Partij_van_de_Arbei d#Verkiezingen

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIASURINAAMSE PARTIJ VAN DE ARBEID/
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Surinaamse_Partij_van_de_Arbei d

1987/25 NOVEMBER
” Eerste verkiezingen sinds de staatgreep. Grote winnaar is het Front, een bundeling van oude partijen. De NDP, de nieuwe partij van Bouterse, haalt drie zetels. De oude partijen vormen een regering onder leiding van president Shankar, die weinig daadkrachtig blijkt. ”
NRCDOSSIER SURINAME

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/ HAL15/geschiedenis.html

WIKIPEDIANATIONALE DEMOCRATISCHE PARTIJ (SURINAME)
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Democratische_Partij _(Suriname)

[22]

WIKIPEDIANATIONALE DEMOCRATISCHE PARTIJ (SURINAME)
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Democratische_Partij _(Suriname)
NU/.NLFEESTVERGADERING VOOR 30 JARIG BESTAAN PARTIJ BOUTERSE9 JULI 2017

https://www.nu.nl/buitenland/4 826262/feestvergadering-30-jar ig-bestaan-partij-bouterse.htm l

BOUTERSE WINT VERKIEZINGEN IN SURINAME/HET KORTE GEHEUGENDER MENSEN/GEEN STRAFFELOOSHEID VOOR MISDADEN BOUTERSEEN ZIJN MILITAIRE KLIEKASTRID ESSED29 MEI 2015

https://www.astridessed.nl/ bouterse-wint-verkiezingen-in- surinamehet-korte-geheugen- der-mensengeen- straffeloosheid-voor-misdaden- bouterse-en-zijn-militaire- kliek/

BOUTERSE WINS GENERAL ELECTIONS IN SURINAME/SLAPIN THE FACE OF HUMAN RIGHTS/LETTER TO THE EDITORASTRID ESSED1 JUNI 2015

https://www.astridessed.nl/bou terse-wins-general-elections-i n-surinameslap-in-the-face-of- human-rightsletter-to-the-edit or/

[23]

HERVATTING DECEMBERMOORDEN PROCESPRESIDENT D. BOUTERSE ALS HOOFDVERDACHTE

NOSAANKLAGER EIST 20 JAAR TEGEN BOUTERSE28 JUNI 2017

https://nos.nl/artikel/ 2180413-aanklager-eist-20- jaar-tegen-bouterse.html

ZONDER BERECHTING DECEMBERMOORDEN GEENRECHTSSTAATASTRID ESSED11 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/zon der-berechting-verantwoordelij ken-decembermoorden-geen-recht sstaat/

STARNIEUWSSTAND VAN ZAKEN IN HET DECEMBER STRAFPROCES
http://www.starnieuws.com/inde x.php/welcome/index/nieuwsitem /44008

WIKIPEDIADECEMBERMOORDEN/PROCES DECEMBERMOORDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Decembermoorden#Proces_Decembe rmoorden

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIADECEMBERMOORDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Decembermoorden

ZONDER BERECHTING DECEMBERMOORDEN GEENRECHTSSTAATASTRID ESSED11 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/zon der-berechting-verantwoordelij ken-decembermoorden-geen-recht sstaat/

BOUTERSE, DE DECEMBERMOORDEN EN GERECHTIGHEID/STRIJDEN TEGEN STRAFFELOOSHEIDASTRID ESSED2 SEPTEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/bou terse-de-decembermoorden-en-ge rechtigheidstrijden-tegen-stra ffeloosheid/

[24]

NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN ENERFENIS

https://www.ninsee.nl

NATIONAAL ARCHIEFSURINAAMSE SLAVENREGISTERS ONLINE TOEGANKELIJK26 JUNI 2018
https://www.nationaalarchief. nl/beleven/nieuws/surinaamse- slavenregisters-online- toegankelijk

NU.NLSURINAAMSE SLAVENREGISTERS VOOR IEDEREEN ONLINETOEGANKELIJK GEMAAKT26 JUNI 2018
https://www.nu.nl/wetenschap/ 5331965/surinaamse- slavenregisters-iedereen- online-toegankelijk-gemaakt. html

PAS OP!GRUWELIJK BEELD TER RECHTERZIJDE!
WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ/SURINAME

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Nederlands e_slavernij#Slavernij_in_Surin ame

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Nederlands e_slavernij

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDING ENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013

https://www.astridessed.nl/ned erland-betuigt-spijt-over-slav ernijverledengeen-spijt-maar-e xcusesmensenrechtenschendingen -in-nederland-anno-2013/

[25]

”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar deoorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en deVerenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijkebevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.Ik ken hem niet”

BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE LINK
BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\OPDELING”18 JULI 2018

https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[26]

” Aanleiding voor het terugroepen van de ambassadeur is de aanname van de amnestiewet door het Surinaamse parlement op woensdag. Deze wet zorgt ervoor dat president Desi Bouterse en andere verdachten van de Decembermoorden niet vervolgd worden. De Nederlandse regering en ook de Tweede Kamer hebben hun grote verontrusting hierover uitgesproken.”
ADAMBASSADEUR SURINAME KEERT DIRECT TERUG NAAR NEDERLAND5 APRIL 2012
https://www.ad.nl/buitenland/a mbassadeur-suriname-keert-dire ct-terug-naar-nederland~a32421 b8/

NOSSURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN5 APRIL 2012

https://nos.nl/artikel/359161- suriname-neemt-amnestiewet-aan .html

TEKST

In Suriname is de omstreden amnestiewet aangenomen. Dat gebeurde na dagenlang vergaderen in de Nationale Assemblee in Paramaribo. Uiteindelijk stemden 28 afgevaardigden voor en 12 tegen.

Op verzoek van het oppositionele Nieuw Front was de stemming hoofdelijk, zodat duidelijk zou zijn welke parlementariërs voor de wet hebben gestemd. Dankzij de wet kunnen de verdachten van de Decembermoorden in 1982 amnestie krijgen, onder wie president Desi Bouterse.

Verstoord

Volgens Ricardo Panka, partijgenoot van Bouterse, zal hiermee een einde komen aan het slepende strafproces tegen Bouterse en zijn medeverdachten. Hij noemde de wet noodzakelijk om een einde te maken aan de verdeeldheid in het land.

“We hopen dat het besluit van vandaag in de historie wordt gemarkeerd als een eerste stap naar een nieuw Suriname”, zei Panka na de stemming.

Het parlement heeft drie dagen over de wet gedebatteerd. De oppositie was tegen en wil niet dat het strafproces wordt verstoord door de nieuwe wet. “De scheiding van de wetgevende en rechtelijke macht is vertrapt”, zei parlementslid Chandrikapersad Santokhi.

Veroorloven

Ronnie Brunswijk, een vroegere rivaal van Bouterse, stemde “met veel pijn in zijn hart” voor de wet. Hij verontschuldigde zich tegenover de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, maar zei dat het land het zich niet kan veroorloven om een president te hebben die veroordeeld wordt in een rechtzaak.

Vlak voor de stemming eiste Brunswijk dat de amnestiewet niet zou gelden voor daders van de slachtpartij in Moiwana in 1986. Daarbij kwamen ongeveer vijftig mensen om, onder wie zwangere vrouwen en kinderen. De eis van Brunswijk werd aangenomen.

De regeringspartijen hebben aangekondigd dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld, die de gebeurtenissen van december 1982 gaat onderzoeken.

NO SPANGAMNESTIE DOODSTEEK DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED6 APRIL 2012

http://www.nospang.com/index.p hp?option=com_content&view=art icle&id=21086:amnestiewet-dood steek-democratie-en-mensenrech ten&catid=83:ingezonden&Itemid =74

TEKST

Amnestiewet doodsteek democratie en mensenrechten
vrijdag, 06 april 2012 19:48

INGEZONDEN – Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van de aanname van de amnestiewet door het Surinaamse parlement, waardoor aan de verdachten in het Decembermoordenproces geen straf meer kan worden opgelegd. Cynisch is bovendien, dat de amnestiewet moet worden bekrachtigd door de hoofdverdachte in het sinds 2007 lopende …

Decembermoordenproces, voormalig legerleider en dictator Bouterse, en thans de huidige president van Suriname. In de nacht van 8 op 9 december 1982 werden 15 critici van het middels een coup in 1980 aan de macht gekomen militaire regime Bouterse, zonder enige vorm van proces geëxecuteerd, onder hoofdverantwoordelijkheid van Bouterse, toenmalig legerbevelhebber. 

Voor de Decembermoorden hadden gedurende het legerbevelhebberschap van Bouterse een groot aantal mensenrechtenschendingen plaats gehad, zoals de standrechtelijke executie van de militair Hawker na een mislukte tegencoup in maart 1982 en mishandelingen en arrestaties op vage gronden van oud-politici en dissidente militairen. 

Ook heeft onder de verantwoordelijkheid van Bouterse in zijn militair conflict met de toenmalige leider van het Jungle Commando R. Brunswijk in 1986 een massaslachting plaatsgevonden in het bosnegerdorp Moiwana, waarbij tientallen burgers werden doodgeschoten door Surinaamse legertroepen. 

De amnestiewet leidt tot een cultuur van straffeloosheid, willekeur en rechtsongelijkheid, aangezien ”gewone” misdadigers wel worden bestraft. In Suriname kan geen sprake zijn van een democratische rechtsstaat zonder bestraffing van de Decembermoorden en andere mensenrechtenschendingen.
(Astrid Essed)

WATERKANT.NETVOORLOPIG GEEN SURINAAMSE AMBASSADEUR IN DEN HAAG15 NOVEMBER 2012

https://www.waterkant.net/ suriname/2012/11/15/voorlopig- geen-surinaamse-ambassadeur- in-den-haag/

[27]

WIKIPEDIAEBU JONES

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Ebu_Jones

[28]”’We zijn geschrokken van die informatie, geschrokken van die informatie, want hetis bezijden de waarheid.Het is niet het beeld van wat in Suriname werkelijk gebeurt.Omdat Suriname juist een multiculturele samenleving is en dat is juist hetgeen
waarover wij geroemd worden, internationaal.De Minister van Onderwijs van Belgie, die was in Suriname juist opbasis hiervan, om te kijken hoe wij het doen.Hoe wij met de verschillende etnische samenlevingen bij elkaar wonen.En vreedzaam ook nog. ‘

OPNAME UITSPRAAK ZAAKGELASTIGDE SURINAME ZIEONDERSTAANDE LINK

BNNVARAZEMBLAZAAKGELASTIGDE SURINAME GESCHROKKEN VAN DE BEELDEN18 JULI 2018
https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/zaakgelastigde-suriname-ges chrokken-van-de-beelden

[29]

ZIE NOOT 28

[30]

ZIE NOTEN 26 EN 27

[31]

ADKAMER WIL OPHELDERING OVER ”ONBEGRIJPELIJKEEN LOMPE” UITSPRAKEN MINISTER BLOK18 JULI 2018

https://www.ad.nl/politiek/kam er-wil-opheldering-over-onbegr ijpelijke-en-lompe-uitspraken- blok~adf60908/

[32]
NOSBLOK BIEDT REGERING SURINAME EXCUSES AAN

https://nos.nl/artikel/ 2242577-blok-biedt-regering- suriname-excuses-aan.html

TEKST

Minister Stef Blok van Buitenlandse zaken heeft een excuusbrief gestuurd naar zijn Surinaamse collega Yldis Pollack-Beighle. De minister schrijft te betreuren dat zijn uitspraken aanstoot hebben gegeven in Suriname en daarbuiten. “Hiervoor bied ik mijn oprechte excuses aan de regering van de Republiek Suriname aan.”

Blok schreef de brief vanwege omstreden uitspraken die hij deed over Suriname op een besloten bijeenkomst. “Ik heb daarbij uitspraken gedaan die ik niet had moeten doen en heb mij in te scherpe bewoordingen uitgelaten”, schrijft de minister. “Het was geenszins mijn bedoeling om Suriname en de Surinaamse bevolking in een negatief daglicht te stellen.”

Blok herhaalt in de brief zijn woorden dat hij de “scherpte van de discussie” heeft opgezocht en daarbij “ongelukkige illustraties” heeft gebruikt.

‘Failed State’

De Surinaamse regering had donderdag de tijdelijk zaakgelastigde van Nederland ontboden en in een protestnota om excuses van minister Blok gevraagd aan de Surinaamse regering en de Surinaamse bevolking.

De minister gaat in zijn brief niet verder in op de inhoud van zijn uitlatingen. Hij noemde Suriname een “failed state” waar de multi-etnische bevolking niet vreedzaam met elkaar samenleeft. Ook uitte Blok zijn twijfels over het gehalte van de democratie en de rechtsstaat in Suriname. De door de Surinaamse regering gevraagde excuses aan de bevolking blijven in de brief van Blok achterwege.

Suriname: excuses niet volledig

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken is op dit moment op werkbezoek in Servië. Daarom is er nog geen officiële reactie van de Surinaamse regering op de brief. Wel noemt een regeringswoordvoerder de excuses van Blok in een reactie aan de NOS “niet volledig”.

Blok zegt wel dat hij groot belang hecht aan de relatie met Suriname en spreekt zijn hoop uit dat hij zijn Surinaamse ambtgenoot later dit jaar in New York spreekt, op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat ook met andere landen contact is geweest, zoals de Antilliaanse eilanden. De minister wil met anderen die aanstoot hebben genomen aan zijn uitspraken in gesprek gaan, zoals de Aboriginals.

Politiek verslaggever Ron Fresen zegt dat Blok alles uit de kast moet trekken om de reputatieschade weg te poetsen. Ook in de coalitie zitten ze al dagen met de kwestie in hun maag. “Achter de schermen leeft de fundamentele vraag of Blok geloofwaardig kan maken dat hij echt anders naar de samenleving kijkt dan dat hij op die besloten bijeenkomst heeft gezegd.” Volgens Fresen wacht Blok na de zomer een heel zwaar debat.

[3

[33]


WATERKANT.NET
EXCUSES BLOK NIET AANVAARDBAAR VOOR SURINAAMSEREGERING24 JULI 2018

https://www.waterkant.net/ suriname/2018/07/24/excuses- minister-blok-niet- aanvaardbaar-voor-regering- suriname/

[34]

” De uitspraken over Suriname als ‘failed state’ (mislukte staat) zijn niet ingetrokken. Voor de Surinaamse regering had dat wel moeten gebeuren. De uitspraken berusten namelijk niet op waarheid. Blok ziet Suriname als een mislukte staat omdat het samenlevenm van etnische groepen compleet zou zijn mislukt. De Nederlandse politicus zei dit in besloten kring. Intussen is een beeldopname hiervan wijd verbreid.”
WATERKANT.NETEXCUSES BLOK NIET AANVAARDBAAR VOOR SURINAAMSEREGERING24 JULI 2018

https://www.waterkant.net/ suriname/2018/07/24/excuses- minister-blok-niet- aanvaardbaar-voor-regering- suriname/

[35]
””Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam Westen de Schilderswijk.Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om opzondag naar de Turkse bakker te gaan.Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.Maar als je er middenin woont, heb je enorm last” 
ZIE VOOR BEELDEN UITSPRAAK BLOK ONDERSTAANDE LINK

BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\OPDELING”18 JULI 2018

https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[36]

VALSE PIANO VAN BAUDETKRITISCHE SITE MET UITSTEKENDE ACHTERGRONDINFORMATIEOVER DE HANDEL EN WANDEL VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE
  https://valsepianobaudet.noblo gs.org
   PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/”VIJF VOOR TWAALF”ASTRID ESSED5 MAART 2018
  https://www.astridessed.nl/pvv -forum-voor-democratie-vijf- voor-twaalf/
  ZIE OOK WEBSITE VAN AFA FRYSLAN
   https://www.afafryslan.nl/2018 /02/15/pvv-en-forum-voor-democ ratie-het-is-vijf-voor-1200u/

GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET JONGERENCLUBFORUM VOOR DEMOCRATIE/BRIEF AAN PINKASTRID ESSED13 JULI 2018
https://www.astridessed.nl/ geen-diner-ontmoeting-pink- met-jongerenclub-forum-voor- democratie-brief-aan-pink/

THE POSTONLINEJULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK
  http://cult.tpo.nl/2017/03/17/ julien-blanc-heeft-volkomen-ge lijk/

[37]

YOUTUBE.COMHIDDEMA [FVD] OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIET NOOIT IEMANDVOOR DE RECHTER!” (27-05-2018)
  https://www.youtube.com/watch? v=CK2A2v1vkbk

[38]

””Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.Ze kunnen het helaas zelf wel.’Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onsonbekende mensen.Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meerkan schelen.’

BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE LINK
BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\OPDELING”18 JULI 2018

https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[39]

WIKIPEDIAHUTU

https://en.wikipedia.org/wiki/ Hutu

WIKIPEDIATUTSI

https://en.wikipedia.org/wiki/ Tutsi

[40]

WIKIPEDIASOENNISME

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Soennisme

WIKIPEDIASJIISME

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Sjiisme

[41]

” Today, Twelver Shia Islam is the official state religion, to which about 90% to 95%[369][370] of the population adhere. About 4% to 8% of the population are Sunni Muslims, mainly Kurds and Baloches.”
WIKIPEDIAIRAN/RELIGION

https://en.wikipedia.org/wiki/ Iran#Religion

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAIRAN
https://en.wikipedia.org/wiki/ Iran

[42]

” Muslim (official) 99% (Shia 55-60%, Sunni 40%), Christian <.1%, Yazidi <.1%, Sabean Mandaean <.1%, Baha’i <.1%, Zoroastrian <.1%, Hindu <0.1%, Buddhist <0.1%, Jewish <0.1%, folk religion <0.1, unafilliated 0.1%, other <0.1%[163] It has a mixed Shia and Sunni populatio n. The CIA World Factbook estimates that around 65% of Muslims in Iraq are Shia, and around 35% are Sunni”A 2011 Pew Research Center estimates that 51% of Muslims in Iraq are Shia, 42% are Sunni, while 5% identify themselves as “Just a Muslim”.[210] The Sunni Muslims, 12-13 million in a population of 36 million, include Arabs, most Turkomen, and Kurds. 

WIKIPEDIAIRAQ/RELIGION

https://en.wikipedia.org/wiki/ Iraq#Religion

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAIRAQ

https://en.wikipedia.org/wiki/ Iraq

[43]

WIKIPEDIAJAGER-VERZAMELAAR

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jager-verzamelaar

[44]

””Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.Ze kunnen het helaas zelf wel.’Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onsonbekende mensen.Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meerkan schelen.”
BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE LINK
BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\OPDELING”18 JULI 2018

https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[45]
VOORBEELDEN VAN RACISTISCH/UITSLUITEND GESTOOK/BELEID/UITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN POLITICIDEZE LIJST IS VERRE VAN COMPLEET/EEN GRIP:

MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
  https://vvd.nl/nieuws/lees-hie r-de-brief-van-mark/   https://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdf

TEKST  

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.”
 ALDUS CDA FRACTIELEIDER BUMA IN DE TOELICHTINGVAN HET REGEERAKKOORD 2017
 https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst

WWW.YOUTUBE.COMH.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA
  https://www.youtube.com/watch? v=b6eFaQAR-2g 

WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTEPLEUR OP!
 https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs

JOOP.NLKAMER WIL NIETS WETEN VAN DISCRIMINERENDEANTILLIANENWET VVD28 SEPTEMBER 2016
https://joop.bnnvara.nl/ nieuws/kamer-wil-niets-weten- discriminerende- antillianenwet-vvd
”En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komenmet discriminerende voorstellen, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of inhet geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher.
BRON
HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DEMOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED26 FEBRUARI 2015
 https://www.astridessed.nl/ herdenking- februaristakingeerbetoon-aan- de-moedige-stakers-van- toenstrijdbaarheid-nu/

WET WOONLANDBEGINSEL http://wetten.overheid.nl/ BWBR0031555/geldigheidsdatum_ 29-08-2013
  REPUBLIEK ALLOCHTONIEMAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AANPVDA IN TE TREKKEN9 MAART 2013 http://www. republiekallochtonie.nl/ marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te- trekken

[46]

ZIE VOOR UITSPRAKEN BLOK DE VOLGENDE LINK

BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOKSURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOORETNISCHE OPDELING18 JULI 2018
https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[47]

EEN KORTE GREEP UIT DE KRITIEK OP BLOK [ER IS VEEL MEER,GOOGLE MAAR!]

ADKAMER WIL OPHELDERING OVER ”ONBEGRIJPELIJKEEN LOMPE” UITSPRAKEN MINISTER BLOK18 JULI 2018

https://www.ad.nl/politiek/kam er-wil-opheldering-over-onbegr ijpelijke-en-lompe-uitspraken- blok~adf60908/

RTL NIEUWSPVDA: KAMER MOET TERUGKOMEN VAN ZOMERRECESOM KWESTIE BLOK19 JULI 2018

https://www.rtlnieuws.nl/neder land/politiek/pvda-kamer-moet- terugkomen-van-zomerreces-om-k westie-blok

RTL NIEUWSCURACAO VEROORDEELT UITSPRAKEN BLOKOVER MULTICULTURELE SAMENLEVING20 JULI 2018

https://www.rtlnieuws.nl/buite nland/curacao-veroordeelt- uitspraken-blok-over- multiculturele-samenleving

IN HET GEWEER TEGEN MINISTER BLOK
REACTIES VAN DE ADJUNCT DIRECTEUR VAN VLUCHTELINGENWERKEN DE DIRECTEUR VAN STICHTING VLUCHTELING, ZIEEERSTVOLGENDE LINK [JOOP.NL]”

Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk Nederland wil dat Rutte afstand neemt van de uitspraken van Blok:

Dit is een bewindspersoon onwaardig. Bovendien ondermijnt minister Blok hiermee inspanningen van dit kabinet om in Europa gezamenlijke afspraken te maken over een goede opvang van vluchtelingen. Wij roepen de minister-president op om afstand te nemen van deze uitspraken.

Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling is eveneens geschokt:

Ik sta echt met mijn oren te klapperen. Hele onheilspellende opmerkingen van uitgerekend de minister die de verantwoordelijkheid heeft om grote internationale problemen van onze tijd op een menswaardige manier op te lossen. In plaats daarvan kiest de minister van Buitenlandse Zaken ervoor om de polarisatie te voeden met allerlei spookbeelden over mensen die in wanhoop op onze deuren kloppen op zoek naar hulp en bescherming. Deuren die steeds vaker in hun gezicht worden dichtgesmeten. Bloks uitspraken druisen in tegen de mensenrechten waarvoor juist deze minister zich hoort in te zetten. Dit is een minister onwaardig. Dit staat haaks op alles waar Stichting Vluchteling en – belangrijker nog – het grootste gedeelte van de Nederlanders voor staat.REACTIE OP DE SITE VAN JOOP.NL
” 
Thuiszitter
  20 juli 2018 at 01:17Gebeuren in elke samenleving zaken die weinig met vreedzaam te maken hebben. De verhuftering is toegenomen. 

Blok laat blijken dat ook bij hem de noodklok luidt, angst is wel zo een slechte raadgever, ik denk dat deze xenofoob beter zijn biezen kan pakken, als BZ minister kan hij het verder wel vergeten. Zal de partijvoorzitter het stokje overnemen ? 

Ik leef in een multiculturele wijk en zou niet anders willen.”

JOOP.NLBLOK SCHOKT TOEHOORDERS MET BIZARRE UITSPRAKENOVER MULTICULTURELE SAMENLEVING18 JULI 2018

https://joop.bnnvara.nl/nieuws /blok-schokt-toehoorders-met-b izarre-uitspraken-over-multi-e tnische-samenleving

VLUCHTELINGENWERKUITSPRAKEN MINISTER BLOK ZIJN EEN BEWINDSPERSOONONWAARDIG18 JULI 2018
https://www.vluchtelingenwerk. nl/nieuws/uitspraken-minister- blok-zijn-een-bewindspersoon-o nwaardig-0

RACISME EN HISTORISCHE ONTKENNING UIT MINISTERIELE MONDPETER STORM18 JULI 2018
https://www.ravotr.nl/2018/07/ 18/racisme-en-historische-ontk enning-uit-ministeriele-mond/

” van de Nederlandse politieke cultuur, die daarmee net zo verwerpelijk is als de opvattingen van de minister. Wie dat racisme wil bestrijden en die monoculturele houding wil ondermijnen – een hoogst noodzakelijke taak! – komt onontkoombaar in botsing met de ruggengraat van die cultuur, de hoofdstroom in de politiek die Nederland domineert. Je kunt vaderlandslievend zijn en de Nederlandse grootheid propageren. Of je kunt antiracist zijn en opkomen voor multiculturaliteit. Allebei tegelijk is, als je enigszins consistent wilt zijn, een onmogelijkheid. Ik kies voor het tweede, en dus tegen die mythische Nederlandse grootsheid. Jij?

RACISME EN HISTORISCHE ONTKENNING UIT MINISTERIELE MONDPETER STORM18 JULI 2018
https://www.ravotr.nl/2018/07/ 18/racisme-en-historische-ontk enning-uit-ministeriele-mond/

[48]

DE GOEDE ZAAKONDERTEKEN DE OPEN BRIEF:POLITICI, STOP MET HET INSPELEN OP XENOFOBIEEN RACISME
https://actie.degoedezaak.org/ petitions/politici-stop-met- het-inspelen-op-xenofobie-en- racisme

De recente uitspraken van Stef Blok, maar ook beweringen van andere politici voeden racistische onderstromen in onze maatschappij. Dat menen schrijver Meredith Greer, kunstenares Tinkebell, politica Sylvana Simons, geschiedschrijver Geert Mak en nog ruim 60 ondertekenaars van deze open brief. Daarin roepen zij politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Word mede-ondertekenaar van deze open brief aan onze Nederlandse politici!

Deze brief verscheen op 23 juli op Volkskrant.nl – https://www.volkskrant.nl/ columns-opinie/oproep- politici-stop-met-het- inspelen-op-xenofobie-en- racisme~b6cf921f/

Foto Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD): ANP

Waarom is het belangrijk?

‘Doe normaal of ga weg’ – Mark Rutte

‘Antiracisme-demonstranten vallen onze tradities aan’ – Raymond Knops

‘De bijstand en Nederlanderschap moet je verdienen’ – Klaas Dijkhoff

‘Immigratie en globalisering brachten de clash of civilizations in ‘ons huis’. De ‘gewone Nederlanders’ bleven verweesd achter. Alsof de elite er met hún vrijheid en gelijkheid vandoor ging en ze aan de nieuwkomers gaf.’ – Sybrand Buma

Het is slechts een kleine greep uit uitspraken die bewindslieden en volksvertegenwoordigers van regeringspartijen de afgelopen jaren deden over onze samenleving. Sinds afgelopen week is daar een nieuw dieptepunt aan toegevoegd:

‘Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (…) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet.’ – Stef Blok

Wij maken ons grote zorgen. Politici van onze regeringspartijen lijken het steeds normaler te vinden om actief op te roepen tot een tweedeling in onze samenleving. Uitspraken die tien, twintig jaar geleden onvoorstelbaar waren, worden zonder blikken of blozen uit de mouw geschud. En eigenlijk – zo zegt onze minister van Buitenlandse Zaken nu – is elke migrant een bedreiging voor de sociale vrede. Want: een samenleving waar meerdere culturen vreedzaam samenleven bestaat niet. Xenofobie, een eufemisme voor vreemdelingenhaat, is iets waar hij ‘pragmatisch’ over is.

Het lijkt wel alsof iedere politicus die in debatten over migratie, integratie, of identiteit de grens opzoekt, niet doorheeft dat die grens daardoor opschuift. Steeds verder naar de kant van racisme, ontmenselijking en discriminatie.

Iedere keer dat een bewindspersoon – iemand die bóven de partijen moet staan en verantwoordelijk is voor het welzijn van álle Nederlanders – dergelijke ideeën ventileert, voelen racistische onderstromen in onze maatschappij zich gesterkt. Ook al wordt er daarna teruggekrabbeld. Ook al worden woorden in halfslachtige excuses afgezwakt, genuanceerd of ingeslikt. Uitspraken als deze kún je niet terugnemen. Ze zijn de wereld al in geslingerd. Ze hebben zich al genesteld en ingekapseld in onze maatschappij.

Juist dit soort uitspraken zet onze vreedzame samenleving onder druk.

Juist dit soort uitspraken graaft, creëert en verstevigt een maatschappelijke kloof.

Juist dit soort uitspraken legitimeert racisten en extreemrechtse radicalen in hun hetze tegen iedereen die anders is.

Beste politici, wij verzoeken u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen. Stop met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in onze samenleving. Stop met het verschuiven van de grens van het acceptabele in ons maatschappelijk debat. Stop met het voeden van de tweedeling tussen een fictief ‘wij’ en ‘zij’. De effecten hiervan op onze samenleving zijn ontwrichtend, polariserend, en hebben reële effecten op echte mensen. Op Nederlanders, die net zo normaal en gewoon zijn als alle anderen. Nederlanders die het verdienen met respect vertegenwoordigd te worden door hun regeringsleiders.

Meredith Greer – Schrijver 
Tirza de Fockert – Gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam 
Lieke Marsman – Dichter 
Claudia de Breij – Cabaretier 
Akwasi – Rapper 
Eric Corton – Acteur / Presentator 
Jurjen van den Bergh – Politiek commentator / Oprichter De Goede Zaak 
Tinkebell – Kunstenares 
Persis Bekkering – Schrijver 
Maurice Seleky – Schrijver 
Joyce Brekelmans -Journalist 
Nadia Bouras – Universitair Docente, Universiteit Leiden 
Raja Felgata – Oprichter Kleurrijke Top 100 
Sylvana Simons – Oprichter BIJ1, gemeenteraadslid Amsterdam 
Christine Otten – Schrijver / Journalist 
Janneke Stegeman -Theoloog 
Mona van den Berg – Fotograaf 
Hans Krikke – Directeur Samenwonen/ Samen Leven Amsterdam Nieuw West 
Amma Assante – Politica 
Ahmet Polat – Fotograaf 
Sunny Bergman – Filmmaker 
Murat Isik – Schrijver 
Glenn Helberg – Psychiater 
Babs Gons – Dichter 
Dolly Bellefleur – Dolly Bellefleur 
Massih Hutak – Schrijver / Rapper 
Ingeborg Beugel -Journalist / Filmmaker 
Anke Laterveer – Schrijver / Presentator 
Claartje Kruijff – Theoloog des Vaderlands 
Marjolein van Heemstra – Schrijver 
dr. Ellen-Rose Kambel – Directeur Rutu Foundation voor intercultureel onderwijs 
Dylan Meert – Programmamaker bij Pakhuis de Zwijger 
Dave Ensberg-Kleijkers – Onderwijsbestuurder / Auteur 
Zoë Papaikonomou – Onderzoeksjournalist en auteur 
Annebregt Dijkman – Onderzoeksjournalist en auteur 
Barbara Vos -Programmaker bij Pakhuis de Zwijger 
Egbert Fransen – Directeur Pakhuis de Zwijger 
Joost Baars – Dichter 
Geert van Itallië -Directeur Melkweg 
Etchica Voorn – Auteur 
Anja Meulenbelt – Schrijfster / Politica 
Izaline Calister – Zangeres 
Matthea de Jong -Programmamaker 
Nikki Dekker – Schrijver / Radiomaker 
Milou Deelen – Journalist 
Malou Holshuijsen – Presentator BNNVARA 
Joshua Livestro – Hoofdredacteur Jalta, Publicist 
Stan Veuger – Econoom bij het American Enterprise Institute, gastdocent Harvard University 
Robert Vuijsje – Schrijver 
Karin Spaink – Columnist 
Ronald Giphart -Schrijver 
Bénédicte Ficq – Advocate 
Mano Bouzamour – Schrijver 
Robert Alberdingk Thijm – Scenarioschrijver 
Norbert Ter Hall – Filmregisseur 
Jean-Marc van Toll – Auteur 
Devika Partiman – Sociaal activist 
Marleen Stikker – Oprichter de Waag Society 
Natascha van Weezel -Journalist 
Samora Bergtop – Actrice 
Hans Laroes – Journalist / Hoofdredacteur 
Bart Chabot – Dichter / Schrijver 
Simon(e) van Saarloos – Filosoof / Schrijver 
Elias Mazian – DJ 
Geert Mak – Schrijver 
Elsbeth Etty – Columnist

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!