De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam/Schending van elementaire rechten

Uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam/Schending van elementaire rechten

dinsdag 19 augustus 2014 11:34
Spread the love

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING ELEMENTAIRE RECHTEN
ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

SCHANDE VOOR DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM
Als ik in de plaats van de Amsterdamse burgemeester van der Laan was, zou ik mijdiep schamen, want zijn houding tegenover vluchtelingen inAmsterdam is meer dan schokkend.Eerst op last van de burgemeester verdreven uit Tentenkamp Notweg[we spreken van 2012] [1], daarna keer op keer verdreven uit door deburgemeester verketterde ”politieke activisten [2] gekraakte locaties.Teveel om op te noemen.De Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtflat, Vluchtpark [3] , Vluchtmarkt [4]En dan is er nog  de Vluchtgarage in Zuid-Oost, waar een groep vluchtelingen zit, die niet terecht kon in de hieronderte noemen Vluchthaven, omdat zij niet op de geregistreerde lijstvan Vluchtelingenwerk stonden.Vooralsnog worden zij niet verdreven, maar de Stadsdeelraad Zuid-Oost weigert hen te voorzien van basale voorzieningen als electriciteit enstromend water. [5]Het College voor de Rechten van de Mens heeft de situatie daar als”mensonwaardig” gekwalificeerd en de Gemeente opgeroepenom de ergste nood te verhelpen. [6]Tot nu toe nog niet gebeurd,
Naast het Stadsdeel Zuid Oost, draagt de burgemeester hiervoorverantwoordelijkheid.
VLUCHTHAVEN
De enige ”opvang” die de burgemeester bood, was de voormaligegevangenis aan de Havenstraat, de Vluchthaven, maar met als voorwaarde,dat de vluchtelingen ”meewerken aan individuele oplossingenvan het probleem”Dit zijn twee valkuilenDe eerste, dat zo het verzet als groep wordt gebroken.Maar vooral, dat ze in vele gevallen moeten ”meewerkenaan terugkeer”, [7]
En dat is nu juist het punt, waar het om draait.

WAT IS ER NU EIGENLIJK AAN DE HANDDE POSITIE VAN DE UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN
Want om wat voor groep gaat het eigenlijk.Het gaat om een groep van grotendeels uitgeprocedeerdevluchtelingen, die sinds 2012 in Amsterdam actie voertom aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie. Voor een deel mensen, die eerder uit Tentenkamp Ter Apelwaren verdreven [8] en van wie een deel [dus ook uitgeprocedeerdevluchtelingen] naar Den Haag was afgezakt en daar opvang had gekregenin de Sacramentskerk. Waar ze binnenkort trouwens ook uit moeten. [9]
Deze uitgeprocedeerden zijn afkomstig uit landen, waar de situatie hetzijextreem onveilig is, hetzij oorlog is [Irak, Afghanistan, Somalie, Eritreaetc] [10]Ze kunnen dus niet terug, maar hebben hier ook geen rechtop elementaire basisvoorzieningen, zoals eten, drinken en eendak boven je hoofd.
Amnesty International meldt ook, dat er naast deze groep vanuitgeprocedeerden, mensen zijn, die [ik citeer Amnesty]”eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen” [11]
Normale zaken, zou je zeggen, maar niet voor het inhumane Nederlandseasielbeleid, die trouwens ook liggen verankerd in deInternationale Verdragen, [12] maar waar Nederland altijdvrolijk overheen is gewalst.
Ondanks het feit, dat Nederlandnu recentelijk [2013] is teruggefloten door hetEuropees Comite voor Economische en Sociale Rechten [13],worden deze elementaire voorzieningen nog steeds nietgegeven, omdat Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven[ook wel door critici ”Fred de Vluchtelingenjager genoemd], lakheeft aan het ECSR. [14]
Deze mensen verkeren dus in een wanhopige situatie.
Terug kunnen ze niet [en dat zou ook niet moeten, iedereen heeftrecht op veiligheid en een normaal bestaan], maar hier worden zevan alle voorzieningen afgesneden.
VERVOLG TREURSPEL VLUCHTHAVEN
Toen bleek, dat de uitgeprocedeerdevluchtelingen, terecht, niet wilden en kondenvoldoen aan de eis van ”inzet tot terugkeer” [15] , sloeg de burgemeester,die beweerde ”er te zijn voor de vluchtelingen” [16] een mindervriendelijke toon aan.
De vluchtelingen moesten de Vluchthaven ontruimen (17) en toendat niet gebeurde, omdat ze immers geen dak boven hun hoofdhadden (18), spande de burgemeester een rechtszaak aan, waarbijhij ook nog zo laag bij de grond was om de mogelijke kosten van de ontruiming op de vluchtelingen te willen verhalen. (19)
Oproepen en een brief van Amnesty om te zorgen voor eenverblijfplaats voor deze vluchtelingen, waarbij ookwerd gepleit voor de vluchtelingen in de Vluchtgarage (20), haalden niets uit. De burgemeester bleef halsstarrig.
Grappig he, dat van der Laan de vluchtelingen al die tijd´´vrienden´´ bleef noemen. (21)Ik ken van der Laans opvatting van ´´vriendschap´´, natuurlijkniet, maar bij mijn weten geef je vrienden geen onderdak onder chantage en afpersing, bedreig je ze met een rechtszaak, alsze niet doen wat je zegt en smijt je ze zonder een boterhamof cent de straat op.
Want dat is wat van der Laan deed.

ZWERFTOCHT GAAT DOOR/NAAR LINNAEUSHOF, DE ´´VLUCHTOPVANG´´
De vluchtelingen hebben de ontruiming niet afgewacht envertrokken uit de Vluchthaven, met de bedoeling in het Oosterparkneer te strijken.En geloof het of niet:Ondanks de stromende regen en het feit, dat zij verder geen dakboven hun hoofd hadden, dreigde de politie [in opdrachtvan hogerhand natuurlijk] met ontruiming. [22]Je [de burgemeester/zijn vervanger de loco burgemeesterde SP’er Ivens] moet maar durven.
Ze vertrokken weer in de stromende regen, tot de Muiderkertkhaar deuren opende. [23]Wat een verschil met de ”vriendschap” van de burgemeester!
Daarna vonden ze een tijdelijke verblijfplaats in het leegstaandepand ”De Linnaeushof”, dat werd gekraakt. [24]Het werd ”Vluchtopvang” genoemd. [25]Hoe ”tijdelijk” zou al spoedig blijken.
VAN VLUCHTOPVANG NAAR VLUCHTSCHOOL
Maar de vreugde was kort en duurde van9 juli tot 16 augustus.
De eigenaar van het pand stapte naar de rechteren werd in het gelijk gesteld. [26]AT5 citeert uit de rechtbankuitspraak”’Het zijn schrijnende omstandigheden, maar dit betreft een maatschappelijk probleem, dat niet kan worden afgewenteld op de schouders van pandeigenaren die hun pand op enig moment  niet gebruiken.”’ [27]
En dat is nu precies waar het om gaat.Nog los van de eventuele harteloosheid van pandjeseigenarenis het natuurlijk een probleem van de politiek in Den Haag inde eerste plaats.Maar ook van de Gemeentelijke Overheid.
Het sollen met kwetsbare uitgeprocedeerde vluchtelingenis een schandaal en uit den boze.
VLUCHTSCHOOL, MAAR VOORHOE LANG?
Uiteraard waren de vluchtelingen radeloos [28], maar inmiddelshebben ze onderdak gevonden in de gekraakte Vluchtschool. [29]Aangezien de school eigendom is van de Gemeente, zou ditdan de kans zijn voor burgemeester van der Laan, deze groepeen fatsoenlijk dak boven hun hoofd te bieden, met de elementairebasisbehoeften, waarop ieder mens, ”legaal” ofniet, een fundamenteel recht heeft.
Sowieso al een schande, dat Amnesty International hemdaarop moet wijzen. [30]Grotere schande nog, dat hij dit [nog] niet ter harte heeft genomen.
SP/GEEN ONTRUIMING VLUCHTSCHOOL
In ieder geval is een lichtpuntje, dat Gemeente coalitiepartijde SP een oproep heeft gedaan er samen met de linkseoppositie [GroenLinks en PvdA] voor te ijveren, de Vluchtschool niet te ontruimen. [31]De redenatie erachter lijkt een begin van fatsoenlijk beleid:
Laat de vluchtelingen zolang in de Vluchtschool, totdat er eenlegale opvang voor hen is gekomen.
Hiermee lijkt de SP een beetje goedgemaakt, dat de opdracht[door loco burgemeester Ivens] was gegeven, het Tentenkampin het Oosterpark [nadat ze uit de Vluchthaven hadden moetenvertrekken] te laten ontruimen.Maar liever ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zou jezeggen, maar er is een valkuil, vandaar mijn formulering ”lijkt”
Daniel Peters [fractievoorzitter van de SP], merkt namelijk op,ik citeer hem  uit een Parool artikel [32]
”’Wij vinden dat de uitgeprocedeerde asielzoekers moeten meewerken aan de volgende stap op weg naar hun vertrek, maar willen de groep niet kwijtraken in de onzichtbaarheid van bijvoorbeeld Zuidoost, waar ze kwetsbaar zijn,’ zegt fractievoorzitter Daniël Peters van de SP.”
Twee zaken bevallen mij hier niet aan.Hij laat zich denigrerend uit over Zuid-Oost waar ze ”kwetsbaar” zouden zijn [alsof dat in andere buurten niet zo zou kunnen zijn].
Maar wat erger is, is dat hier toch weer wordt aangestuurd op mogelijketerugkeer, wat ik proef in de zin ”de volgende stap op weg naar hun vertrek’
Die linkse oppositie lijkt dus te kiezen voor een tijdelijkeopvang en veiligheid, niet een situatie,waarbij deze mensen definitief recht op veiligheid en een normaalbestaan krijgen, wat in hun land van herkomst niet mogelijk is.
Het blijft dus onzeker.

VERANTWOORDELIJKHEID LANDELIJKEPOLITIEK EN BURGEMEESTER
De strijd voor de doodnormaalste zaken als een dakboven je hoofd, eten en drinken en permanente  veiligheid doorde vluchtelingen en hun supporters is nog lang niet ten einde.
De Nederlandse Staat wil hen uitzetten.Waarnaartoe?Naar war stricken Irak, waar al sinds de VS bezetting eenstrijd op leven en dood woedt en ISIS nu dood en verderf zaait? [33]Naar Somalie, waar een burgeroorlog woedt en het onveiligheidtroef is? [34]Naar Eritrea, dat een politiestaat is? [35]Naar Afghanistan, waar oorlog en criminaliteit hoogtij viert? [36]
En ga zo maar door.
Uit die landen komen mensen, met wier mensenlevens sindsjaar en dag wordt gesold. 
Dat is de verantwoordelijkheid van de landelijke politiek enin het byzonder de Staatssecretaris van Justitie, Teeven.
Maar als een dergelijke groep opgejaagden naar je stad komt,wat doe je dan als burgemeester?Juist, NIET wat burgemeester van der Laan doet, hen opnieuwverdrijven, chanteren en zonder basale voorzieningen doorde stad laten zwerven, zonder veiligheid en toekomst.
Die mensen bied je veiligheid, eten en drinken en opvang.
Niet voor even, maar permanent.
Dat is geen daad van heiligen.
Dat is een kwestie van normaal fatsoen.
En dat kan de burgemeester doen.
Ik ben benieuwd, hoe lang deze mensen nog moeten
rondzwerven, voordat zij uitzicht krijgen op een leven.
EPILOOG
Zoveel vragen de vluchtelingen niet.Slechts de kans, hier in veiligheid een bestaan op te bouwen.Iets waarop ieder mens recht heeft en waarover niet jaar in jaaruit actie zou moeten worden gevoerd.
Ik eindig met de beste woorden, die op de vluchtelingenvan toepassing zijn, een Quote van Malcolm X.Dat de bestuurders zich dit mogen aantrekken:
”‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as ahuman being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”Quote Malcolm X
GEEN MENS IS ILLEGAAL!
Astrid Essed

[1]
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGENONMENSELIJKHEID OVERHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

[2]

BURGEMEESTER HEKELT POLITIEK ACTIVISME/BURGEMEESTER ALS VERLENGSTUK INHUMAANASIELBELEID/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/burgemeester-hekelt-politiek-activismeburgemeester-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/

[3]

ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULIVERTREKKEN/RECHTBANK SCHENDT HUMANITAIRERECHTSREGELS/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchthaven-moeten-voor-9-juli-vertrekkenrechtbank-schendt-humanitaire-rechtsregelsreactie-op-at5/

[4]
NU.NLASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTMARKT VERLATEN3 JULI 2014

http://www.nu.nl/binnenland/3818992/asielzoekers-moeten-vluchtmarkt-verlaten.html

[5]

PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml

STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOSTASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/stroom-blijft-uit-in-vluchtgaragebrief-aan-leden-stadsdeel-zuid-oost/

[5]

AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[6]
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSSITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014
https://mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig

[7]

AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes
AT5VAN DER LAAN: ”VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN”15 APRIL 2014

http://www.at5.nl/artikelen/125706/van-der-laan-vluchthaven-moet-vervolg-krijgen

”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomenomdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”
ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHTJOKE KAVIAAR3 JUNI 2014
http://www.jokekaviaar.nl/ontruiming-vluchthaven.html

[8]
NRCTENTENKAMP TER APEL ONTRUIMD, 117 MENSENOPGEPAKT23 MEI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/23/tentenkamp-ter-apel-ontruimd-117-mensen-opgepakt/

[9]

OMROEP WESTVLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK17 JULI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-07-2014/vluchtelingen-moeten-weg-uit-haagse-sacramentskerk

RECHT OP BESTAANALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
http://rechtopbestaan.org/alarm-voor-vluchtelingen-den-haag/

[10]
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIET OP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[11]

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[12]

”The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.”
Article 11, INTERNATIONAL CONVENANT ONECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[13]
PKNVOORLOPIGE VOORZIENING VOORHUMANE BEHANDELING VOORONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN31 OCTOBER 2013
http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorlopige-voorziening-voor-humane-behandeling-ongedocumenteerden-toegewezen.aspx?r=o

DOORBRAAK.EUEUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUWGAT IN UITSLUITINGSREGELS
http://www.doorbraak.eu/europees-comite-schiet-opnieuw-gat-uitsluitingsregels/

[14]

”Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven. Het ministerie zegt in de krant dat uit de uitspraak van de Duitse rechter geen conclusies over het Nederlandse stelsel kunnen worden getrokken, omdat het maar over één uitspraak gaat van een lagere rechter. Ook heeft Nederland zich in de zaak niet kunnen verweren.”

NU.NLDUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG10 MEI 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3771948/duitse-rechter-vindt-nederlands-asiel-mensonwaardig.html

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGERJOKE KAVIAAR9 JANUARI 2014
http://www.jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html

(15)

VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN31 MEI 2014
http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/

PERSBERICHT WE ARE HERE – HAVENSTRAAT AMSTERDAM 31-5-2014

De vluchtelingen van We Are Here , die vandaag de voormalige gevangenis in de Havenstraat moesten verlaten, hebben besloten niet te vertrekken.

Redenen hiervoor zijn dat terugkeer naar hun land van herkomst geen optie is. Al willen mensen terug, ze kunnen niet omdat hun land niet veilig is. Bovendien is een groot aantal vluchtelingen nog bezig een verblijfsvergunning te krijgen. Alle vluchtelingen zijn, na twee jaar van hot naar her te moeten, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch, te ziek om op straat te overleven. Velen hebben hiervoor ook al jaren zonder papieren in Nederland getracht te overleven en in vluchtelingendetentie gezeten.
Burgemeester Van der Laan heeft zich zeer ingespannen de dakloze vluchtelingen te steunen, en daar zijn de vluchtelingen hem ook zeer dankbaar voor. Nu echter stelt hij dat te veel vluchtelingen niet meewerken aan hun terugkeer. Hetgeen nooit het doel van deze pilot is geweest.

1. In het Rapport van Vluchtelingen Werk Nederland staat zeer duidelijk dat het asielbeleid niet sluitend is en beter en zorgvuldiger moet worden. Veel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn slachtoffer van een onzorgvuldige asielprocedure waarbij de bewijzen van bv. hun identiteit of land van herkomst, te zwaar is. (VWN Rapportage over uitvoering individuele hulpaanbod aan Vluchtkerkbewoners,11 sept 2013).

2. Het gros van de vluchtelingen die onder de huidige regels niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning komt uit landen die onveilig zijn en waarheen mensen niet kunnen terugkeren of kunnen worden uitgezet. Dit wordt bevestigd door rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International.

Een reden om te blijven is dat de ‘pilot’ die door de gemeente is gestart, nog niet is afgerond:

a. veel vluchtelingen zijn nog met hun advocaten aan het werk met hun asielprocedure;

b. de feitelijke activiteiten samen met Vluchtelingen Werk om aan verblijf of terugkeer te werken zijn pas na 4 maanden (van de zes) gestart en zijn dus pas twee maanden aan de gang;

c. een onafgemaakte en afgebroken pilot sorteert geen effect;

e. in de doelstellingen van de pilot, die door de gemeente zijn vastgesteld, staat dat de gemeente actie zal ondernemen als mensen buiten hun schuld niet terug kunnen. Dit is tot nu toe niet gebeurd.

Op straat te moeten overleven is inhumaan. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van het Europees ECSR (European Committee Social Rights 25-10-2013).

Ook Amnesty International heeft gisteren in een verklaring gesteld dat Het Nederlandse asielbeleid er nooit toe mag leiden dat mensen zonder toegang tot basisvoorzieningen op straat komen te staan. Vooral voor kwetsbare mensen, die al medische of psychische problemen hebben, kan dit grote schade opleveren.

De vluchtelingen van We Are Here blijven in de Vluchthaven tot er een menselijke oplossing is gevonden voor hun probleem. Zij vragen Nederlanders en Amsterdammers, die in het verleden zo hartverwarmend hun solidariteit hebben betoond, opnieuw hun solidariteit en steun te betuigen.

AT5ASIELZOEKERS BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN31 MEI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128592/asielzoekers-vluchthaven-besluiten-niet-te-vertrekken

(16)

AT5FELLE BURGEMEESTER/IK BEN ERVOOR DE VLUCHTELINGEN!2 MAART 2014
http://www.at5.nl/artikelen/122692/vd-laan-1

(17)

AT5UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETENVLUCHTHAVEN VERLATEN28 MEI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128434/uitgeprocedeerde-asielzoekers-moeten-vluchthaven-verlaten

(18)
VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN31 MEI 2014
http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/

AT5ASIELZOEKERS BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN31 MEI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128592/asielzoekers-vluchthaven-besluiten-niet-te-vertrekken
´´Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.´´

(19)
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMINGVLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

(20)

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

(21)

´´’Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken’, zegt Van der Laan. ‘Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.’
AT5VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERSVLUCHTHAVEN1 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128624/van-der-laan-teleurgesteld-in-asielzoekers-vluchthaven

[22]

AT5POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UITOOSTERPARK9 JULI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/130941/politie-zal-vluchtelingen-wegsturen-uit-park

[23]

AT5ASIELZOEKERS BREKEN TENTENKAMP OOSTERPARK OP9 JULI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/130945/asielzoekers-breken-tentenkamp-oosterpark-op

[24]

AT5ASIELZOEKERS NU IN LINNAEUSHOF10 JULI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/130973/asielzoekers-nu-in-linnaeushof

NO BORDERVLUCHTOPVANG GEOPEND: WIJ ZIJN HIER KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

[25]

NO BORDERVLUCHTOPVANG GEOPEND: WIJ ZIJN HIER KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

[26]
AT5ASIELZOEKERS MOETEN PANDLINNAEUSHOF VERLATEN13 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133049/asielzoekers-moeten-pand-linnaeushof-verlaten

[27]

AT5ASIELZOEKERS MOETEN PANDLINNAEUSHOF VERLATEN13 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133049/asielzoekers-moeten-pand-linnaeushof-verlaten

[28]
AT5WANHOPIGE VLUCHTELINGEN ZOEKEN  NIEUW KRAAKPAND15 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133192/wanhopige-vluchtelingen-zoeken-nieuw-kraakpand

[29]

HET PAROOLVLUCHTELINGENGROEP VINDT ONDERDAK INSCHOOL IN ZUID18 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4041/AMSTERDAM-ZUID/article/detail/3720435/2014/08/18/Vluchtelingengroep-vindt-onderdak-in-school-in-Zuid.dhtml

[30]

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[31]
AT5SP WIL DE VLUCHTSCHOOL NIET ONTRUIMEN17 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133235/sp-wil-de-vluchtschool-niet-ontruimen

[32]

HET PAROOLVLUCHTGROEP BLIJFT HOOFDPIJNDOSSIERVOOR AMSTERDAM18 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3720602/2014/08/18/Vluchtgroep-blijft-hoofdpijndossier-voor-Amsterdam.dhtml

[33]

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISIS ABDUCTING, KILLING, EXPELLING MINORITIES19 JULY 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities

[34]

HUMAN RIGHTS WATCHSOMALIA: BIG PROMISES, SCANT CHANGE21 JANUARY 2014
http://www.hrw.org/news/2014/01/21/somalia-big-promises-scant-change

HUMAN RIGHTS WATCHSOMALIA: WOMEN SHOULDN’T LIVEIN FEAR OF RAPE13 FEBRUARY 2014
http://www.hrw.org/news/2014/02/13/somalia-women-shouldn-t-live-fear-rape

[35]

AMNESTY INTERNATIONAL
A CATALOGUE OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS CONTINUEIN ERITREA DESPITE COMMITMENTS MADE DURINGUN HUMAN RIGHTS REVIEW25 JUNE 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR64/002/2014/en/dbd2b4ff-65a2-4deb-91e5-2edb793d3235/afr640022014en.pdf

[36]

AMNESTY INTERNATIONALTOO MANY MISSED OPPORTUNITIES: HUMAN RIGHTSIN AFGHANISTAN UNDER KARZAI4 APRIL 2014
http://www.amnesty.org/en/news/too-many-missed-opportunities-human-rights-afghanistan-under-karzai-2014-04-04

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!