De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitgeprocedeerde asielzoekers/Continuing story/Het gesol/De verdrijving

Uitgeprocedeerde asielzoekers/Continuing story/Het gesol/De verdrijving

vrijdag 5 september 2014 14:29
Spread the love

UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN/CONTINUING STORY/HET GESOL//DE VERDRIJVING/

ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

Sinds de uitgeprocedeerde vluchtelingen vanuit de Gemeentelijkeopvang de Vluchthaven moesten vertrekken [1], uit de gekraakte” Vluchtopvang”werden verdreven, [2], daarna uit de Vluchtschool [3], om nueindelijk voor wat langere tijd te kunnen blijven in het Vluchtgebouw [4],is er veel gebeurd.Er is een vluchteling overleden, na een vechtpartij in een ander tijdelijk opvangsoord”de Vluchtgarage” en een ander heeft in het Vluchtgebouw een ernstigongeluk gehad en ligt nu in het AMC. [5]

UITGEPROCEDEERDEN/DE PROBLEMATIEK/THE WHOLESTORY
Om wat voor groep gaat het eigenlijk.Het gaat om een groep van grotendeels uitgeprocedeerdevluchtelingen, die sinds 2012 in Amsterdam actie voertom aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie.
Deze uitgeprocedeerden zijn afkomstig uit landen, waar de situatie hetzijextreem onveilig is, hetzij oorlog is [Irak, Afghanistan, Somalie, Eritreaetc] [6]Ze kunnen dus niet terug, maar hebben hier ook geen rechtop elementaire basisvoorzieningen, zoals eten, drinken en eendak boven je hoofd.Amnesty International meldt ook, dat er naast deze groep vanuitgeprocedeerden, mensen zijn, die [ik citeer Amnesty]”eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen” [7]Normale zaken, zou je zeggen, maar niet voor het inhumane Nederlandseasielbeleid, die trouwens ook liggen verankerd in deInternationale Verdragen, [8] maar waar Nederland altijdvrolijk overheen is gewalst.Ondanks het feit, dat Nederland nu recentelijk [2013] is teruggefloten door hetEuropees Comite voor Economische en Sociale Rechten [9],worden deze elementaire voorzieningen nog steeds nietgegeven, omdat Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven[ook wel door critici ”Fred de Vluchtelingenjager genoemd], lakheeft aan het ECSR. [10]Deze mensen verkeren dus in een wanhopige situatie.Terug kunnen ze niet [en dat zou ook niet moeten, iedereen heeftrecht op veiligheid en een normaal bestaan], maar hier worden zevan alle voorzieningen afgesneden.
ZWERFTOCHT EN  GESOL
TER APEL/DEN HAAG/AMSTERDAM
DEN HAAG
Sinds 2012 vragen de uitgeprocedeerden aandacht voor hun hachelijkeen mensonwaardige situatie.Het begon met het Tentenkamp Ter Apel, vanwaaruitzij werden ontruimd. [11]Daarna zakte een deel af naar Amsterdam, een ander deel[voornamelijk Irakese en Afghaanse vluchtelingen], naar Den Haag, waar ze eerstuit het Tentenkamp werden ontruimd [12], daarna een opvangplekkregen in de Sacramentskerk [het Vluchthuis], waarvan hetBisdom eigenaar is [13] en daar per1 september dit jaar door de Gemeente zijn ontruimd. [14]Inmiddels heeft de Gemeente Den Haag hen opvang gegeven, maarslechts tot 1 november. [15]En wat daarna?Gesol, gesol, gesol.

AMSTERDAM
De  zwerftocht van de uitgeprocedeerde vluchtelingenin Amsterdam laat nog meer de inhumaniteit van het beleid inen de misdadige koehandel tussen burgemeester van der Laanen Staatssecretaris Teeven, over de ruggen van de vluchtelingenheen.Dit zijn vluchtelingen, die aanvankelijk verdreven uit Ter Apel[16].Na aanvankelijk in de tuin van de Diakonie te hebbengezeten [waar ze van harte welkom waren, maar weg moestenvanwege plaatsgebrek] (17) begon de zwerftocht door Amsterdam.Ze sloegen een tentenkamp op aan de Notweg [Osdorp], waarze veel steun van buurtbewoners kregen, terwijl de Gemeenteverstek liet gaan. [18]En toen begon de ellende.Ontruimd op last van burgemeester van der Laan uit de Notweg, verdreven uit de Vluchtkerk,uit de Vluchtpark, Vluchtkantoor, Vluchtflat. [19]
Daarna schoot de burgemeester te hulp, doorGemeentelijke Opvang te bieden.Althans, zo leek het.In werkelijkheid was er een flink addertje onder het gras.
Want die Gemeentelijke Opvang, die er in samenspraakmet Staatssecretaris van Justitie, Teeven, ook wel Fred deVluchtelingenjager genoemd, [20], in de Vluchthaven [voormaligegevangenis aan de Havenstraat] kwam, had alsvoorwaarde ”inzet tot terugkeer”. [21]
Terwijl zowel Teeven als van der Laan weten, dat dat niet kan, vanwegede onveilige en oorlogssituatie in het land van herkomst. [22]Nu kan van het keiharde asielbeleid van Teeven geen andere opstellingworden verwacht, maar van der Laan is een ander geval, omdat hijvoorgaf en nog voorgeeft ”vriend van de vluchtelingen” te zijn. [23]
Bovendien gaf hij volgens de vluchtelingen een heel andere draai aanhet project Vluchthaven, door te suggereren, dat terugkeer geen eiszou zijn. [24]Aldus volgens Pieter Smit, vrijwilliger bij de ´´Wij zijn hier´´vluchtelingen, benaming van de rondzwervende vluchtelingen. ¨ (25)
Maar hoe dan ook, het alleen willen verschaffen aan de vluchtelingenvan basale voorzieningen, onder druk van ”terugkeer” is niets meerof minder dan chantage en afpersing, aangezien het hiergaat om mensen, die met hun rug tegen de muur staan. [26]Laf en onwaardig.
Wat daarop volgde, was mogelijk nog beschamender:Toen de vluchtelingen, uiteraard, niet wilden en konden ingaanop de gestelde ”eis tot terugkeer”, viel het vriendelijke maskervan van der Laan weg en liet hij een kant zien, die iknu niet bepaald onder ”vriendschap” kan verstaan.
De Gemeente stapte naar de rechter, eiste ontruiming enwilde nota bene de kosten van de ontruiming op devluchtelingen verhalen. [27]Rechteloze mensen.
Kun je dieper zinken?
Ondertussen bleef van der Laan consequent de vluchtelingen”vrienden” noemen.Ik citeer uit AT5 bericht”Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken’, zegt Van der Laan. ‘Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.’ [28]
Tsja, van je vrienden moet je het maar hebben.
Toen de rechter in het voordeel van de Gemeente besliste [29]wees Amnesty International de Gemeente erop, dat zij moestzorgen voor basale voorzieningen voor de uitgeprocedeerden, omte voorkomen, dat zij dakloos werden. [30]Overigens had een maand daarvoor Amnesty al een briefaan burgemeester van der Laan geschreven, om aandachtte vragen voor de uitgeprocedeerden en het besluit totsluiting van de Vluchthaven, op te schorten, of als dat nietmogelijk is, om [ik citeer Amnesty] ”maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bewoners van de Vluchthaven zonder ondersteuning of onderdak op straat komen te staan”. [31]Ook had Amnesty daarbij aandacht gevraagd voor de schrijnendesituatie in de Vluchtgarage. [32]

Alles aan dovemansoren gezegd.Om een ontruiming niet af te wachten, vertrokken de bewonersuit zichzelf. [33]Ze wilden een tentenkampje opslaan in het Oosterpark,maar werden verdreven door de politie. [34]Uiteraard in opdracht van de Gemeentelijke autoriteiten,in casu loco burgemeester Ivens [SP], die hiermee zijn partij te schande maakte.
Ze trokken verder, in de stromende regen, tot de Muiderkerk,die in tegenstelling tot de burgemeester, wel wist wat menselijkheidbetekende, haar deuren opende. [35]Het trieste relaas daarna heb ik beschreven:Nadat de Linnaeushof 4 [Vluchtopvang] gekraakt was, vandaar verdreven, vervolgens vertrokken naar de Vluchtschool, ookverdreven, totdat ze belandden in het Vluchtgebouw waar een Officiervan Justitie [na het gebruikelijke aangifteritueel van de eigenaren]met  meer menselijkheid van de burgemeester en GemeenteAmsterdam, besloot, niet tot een spoedontruiming over te gaan. [36]In het Vluchtgebouw kunnen de uitgeprocedeerden dus evenop verhaal komen.
Maar voor hoe lang?

VLUCHTGARAGEGEEN HULP VAN STADSDEEL ZUID OOSTMENSONWAARDIG
Een ander deel van de tragedie is de Vluchtgarage, gesitueerdin Amsterdam Zuid Oost.Daarheen vertrokken uitgeprocedeerde vluchtelingen, dieniet behoorden tot de 159 , die  waren geregistreerd bij Vluchtelingenwerk en daarom niet in de Vluchthaven terechtkonden. [37]Van meet af aan behoefden ze van de kant van de autoriteitenniet op medewerking te rekenen, want de Stadsdeelraad Zuid Oostweigerde zorg te dragen voor elementaire voorzieningen alselectriciteit, warm water en  sanitair. [38]
Geen wonder, dat het College voor de Rechten van de Mensna een bezoek [en inmiddels een tweede] aan de Vluchtgarage,de situatie in de Vluchtgarage ”mensonwaardig” genoemd heeft. [39]Amnesty verklaarde in een brief aan burgemeestervan der Laan dd 13 juni het volgende over deVluchtgarage.”Ook vraagt Amnesty International ook uw dringende aandacht voor de situatie in de parkeergarage aan Kralenbeek 100 te Amsterdam (de Vluchtgarage), die door uitgeprocedeerde vluchtelingen en vreemdelingen zonder verblijfsvergunning als geïmproviseerde opvanglocatie wordt gebruikt. Amnesty International bracht vandaag een bezoek aan deze locatie. De omstandigheden in de Vluchtgarage zijn naar de mening van Amnesty International van dien aard dat niet gesproken kan worden van een ‘adequate levensstandaard’ zoals in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.” [40]
Verwonderlijk in zulke erbarmelijke omstandigheden is het dan ook
niet, als er gevechten uitbreken [41], die inmiddels een dodelijkslachtoffer hebben geeeist. [42]Reden voor het College voor de Rechten van de Mens enAmnesty International, om opnieuw de noodklok te luiden. [43]Overigens de derde keer, dat Amnesty een dringend appel opde Gemeente deed. [44]
VLUCHTMARKTDe Vluchtmarkt 0ntstond, doordat de Vluchtgarageoverbevolkt raakte. [45]Vandaar dat er enkele panden in de Kinkerbuurt[Ten Katestraat] werden gekraakt.Die zijn inmiddels ook ontruimd. [46]Weer mensen op straat.
TRAGEDIE IN HET VLUCHTGEBOUWONGELUK EN SCHANDELIJK FALEN VANAMBULANCEPERSONEEL
Een naar neveneffect van de zwerftocht van de vluchtelingenen de veronachtzaming door de Gemeente was het ongeluk, dateen van de uitgeprocedeerden overkwam in het Vluchtgebouw.Niet alleen viel de man van de trap in het Vluchtgebouw en brak hijdaarbij zijn nekwervel en liep een hersenbloeding op. [47]Er werd hem geen hulp geboden door het ambulancepersoneel. [48]De onzinreden, die door de ambulancemedewerkers was opgegevenwas de mogelijke aanwezigheid van asbest in het pand. [49]Noch zij, noch de politie wilden om die reden het pand betreden. [50]
De opgegeven reden is niet alleen een flutreden, maar een schandaligeverzaking van de hulpverplichting van het ambulancepersoneel,dat er in een folder hoog van opgeeft, dat zij ”waar dan ook” en”onder alle omstandigheden” ”hoogwaardige zorg” verlenen. [51]In de folder op bladzijde 6 staat ook”“Ga een patiënt niet verplaatsen, dat kan het letsel verergeren.” [52]En op bladzijde 13”Als een patient nek-, rug- of hersenletsel heeft, is het belangrijk,dat de patient stabiel vervoerd wordt.”‘ [53]
Nou, niets van dit alles is gebeurd, het ambulancepersoneelheeft op schandalige wijze zijn hulp en zorgplicht verzaakt, ende politie ook, door niet binnen te komen. [54]
Geloof het of niet.In een land met een technologisch niveau als Nederland,met een ambulance voor de deur, die praktisch ”een rijdendziekenhuis” is [55], moesten de vluchtelingen ZELF de mande trap op dragen.Een man met hersenletsel en een gebroken nekwervel.Een patient, die, zoals in de folder staat, met de uiterstezorg moet worden vervoerd.
Als dit ambulancepersoneel, degene, die hen instructieszou hebben gegeven, het pand niet te betreden [56] en debetreffende politiemensen niet worden vervolgd, vraag ikmij af, met welk recht Nederland andere landen, die demensenrechten schenden [en daarvoor natuurlijk moetenworden aangeklaagd] de maat meet.
De behandeling van uitgeprocedeerde vluchtelingen hieris een schande, te groot voor woorden.
Maar dit alles zou  niet gebeurd zijn, als de burgemeester had gezorgdvoor een fatsoenlijke opvang in een behoorlijk onderkomen,met basale voorzieningen.Iets waartoe Amnesty International nu al drie keerde Gemeente en burgemeester heeft opgeroepen. [56]

OVERLEG VAN DER LAAN/TEEVEN/SAME OLD STORY/LOOD OM OUD IJZER
Of het nu pure volksverlakkerij is, of dat van der Laanzich werkelijk gaat schamen om de wijze, waarop hij ende Gemeente tot nu toe met de uitgeprocedeerde vluchtelingenzijn omgegaan, weet ik niet, maar wel is er een overleg geweesttussen Van der Laan en Teeven over de situatie. Het idee van van der Laan was een ”bed, bad en brood regeling”voor de uitgeprocedeerden, evenals daklozen die krijgen. Maar dat wil hij alleen doorvoeren als de grote stedenDen Haag, Utrecht en Rotterdam meedoen. [57]
Het gesprek tussen Van der Laan en Teeven heeft plaatsgehad [58]en zoals ik al dacht, is het op niets uitgelopen. [59]Echt verwonderlijk is dat niet.
 Teeven, de man van ”terugkeer”, gaat pas overstag alshij er wettelijk gezien niet meer onderuit kan.En nu kan dat nog, omdat in 2010 de noodopvang doorde toenmalig Staatssecretaris van Justitie Albayrak, werdgesloten. [60]
Nu is er een besluit aanstaande van het Comite van Europese ministersover het advies van het Europese Comite voor SocialeRechten, dat al eerder had gesteld, dat uitgeprocedeerde asielzoekersrecht hebben op elementaire voorzieningen zoals onderdak,voedsel en kleding. [61]Dat besluit wordt in october verwacht. [62]

EPILOOG
Treurspel, gesol met mensen, er zijn vele termen voor demensonwaardige wijze, waarop de Gemeente en de burgemeester,die beweert een ”vriend van de vluchtelingen” te zijn [63] totnu toe met rechteloze uitgeprocedeerde vluchtelingen isomgegaan.Mensen, die vanwege de onveilige of oorlogssituatie nietnaar hun land terug kunnen, maar toch geen aanspraakmaken op basisvoorzieningen.Moeten ze dan maar verhongeren?Ook zijn er volgens Amnesty mensen bij, die eigenlijk welde asielstatus hadden moeten krijgen [en dus nietzijn uitgeprocedeerd]. [64]
Maar hoe dan ook, wat gebeurt er?Verdrijving, van de ene plaats naar de andere, onderdakin de meest erbarmelijke omstandigheden, een Gemeente,die weigert, voor stroom, sanitair en warm waterte zorgen.Politie en ambulancepersoneel, die een vluchteling met opgelopenhersenletsel en een gebroken nekwervel niet helpen onderhet mom van een snertsmoesje. [65]
En dat in een land, dat zich beschaafd noemt en beweertde mensenrechten hoog te houden.
Het verschuilen achter Overheidsbeleid is geen excuus.De Gemeente heeft hierin eigen verantwoordelijkheid, zoalsAmnesty International terecht opmerkt [66] en kan best zorgenvoor onderdak in een gebouw, voedsel en kleding.
Dat heet ”zorgplicht”Dat heet ”beschaving”
Zolang van der Laan verstek laat gaan, zijn hij en de Gemeentemedeverantwoordelijk voor alle humanitaire ellendevan de vluchtelingen.
Het wordt hoog tijd, dat hij gehoor geeft aan de drie oproepenvan Amnesty International, te zorgen voor onderdak en basisvoorzieningenvoor deze vluchtelingen. [67]
Dat dit nog niet is gebeurd, is een schande.Een absolute schande.
Astrid Essed

NOTEN
[1]

AT5ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULI VERTREKKEN4 JULI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/130629/asielzoekers-vluchthaven-moeten-binnen-vier-dagen-vertrekken

ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULIVERTREKKEN/RECHTBANK SCHENDT HUMANITAIRERECHTSREGELS/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchthaven-moeten-voor-9-juli-vertrekkenrechtbank-schendt-humanitaire-rechtsregelsreactie-op-at5/
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMINGVLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[2]
AT5ASIELZOEKERS MOETEN PANDLINNAEUSHOF VERLATEN13 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133049/asielzoekers-moeten-pand-linnaeushof-verlaten

[3]

AT5ASIELZOEKERS VERTREKKEN UIT DE VLUCHTSCHOOL23 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133569/asielzoekers-vertrekken-uit-de-vluchtschool

AT5SCHOOLBESTUUR VLUCHTSCHOOL DOET AANGIFTEWEGENS VLUCHTELINGEN19 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133357/schoolbestuur-vluchtschool-doet-aangifte-wegens-vluchtelingen

[4]

AT5VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD27 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133747/vluchtgebouw-voorlopig-niet-ontruimd

[5]
AT5ASIELZOEKER VLUCHTGARAGE OVERLEDEN NAVECHTPARTIJ25 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133662/asielzoeker-vluchtgarage-overleden-na-vechtpartij

HET PAROOLOVERLEDEN ASIELZOEKER HAMZA (32) VROEG MAANDENGELEDEN OM HULP26 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3725069/2014/08/26/Overleden-asielzoeker-Hamza-32-vroeg-maanden-geleden-om-hulp.dhtml

AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage

AT5ASIELZOEKER ZWAARGEWOND NA VAL IN VLUCHTGEBOUW26 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133710/asielzoeker-zwaargewond-na-val-in-vluchtgebouw

[6]
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[7]
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[8]
”The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.”Article 11, INTERNATIONAL CONVENANT ONECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[9]
PKNVOORLOPIGE VOORZIENING VOORHUMANE BEHANDELING VOORONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN31 OCTOBER 2013 http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorlopige-voorziening-voor-humane-behandeling-ongedocumenteerden-toegewezen.aspx?r=o
 DOORBRAAK.EUEUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUWGAT IN UITSLUITINGSREGELS http://www.doorbraak.eu/europees-comite-schiet-opnieuw-gat-uitsluitingsregels/

[10]
”Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven. Het ministerie zegt in de krant dat uit de uitspraak van de Duitse rechter geen conclusies over het Nederlandse stelsel kunnen worden getrokken, omdat het maar over één uitspraak gaat van een lagere rechter. Ook heeft Nederland zich in de zaak niet kunnen verweren.”  NU.NLDUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG10 MEI 2014 http://www.nu.nl/buitenland/3771948/duitse-rechter-vindt-nederlands-asiel-mensonwaardig.html MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGERJOKE KAVIAAR9 JANUARI 2014 http://www.jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html

[11]

NRCTENTENKAMP TER APEL ONTRUIMD, 117 MENSENOPGEPAKT23 MEI 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/23/tentenkamp-ter-apel-ontruimd-117-mensen-opgepakt/

[12]
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDEASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAARASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-asielzoekers-niet-meer-onzichtbaar/

[13]
RECHT OP BESTAANNIEUW ONDERZOEK NAAR WOONPERSPECTIEF ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK15 MAART 2014
http://rechtopbestaan.wordpress.com/2014/03/15/nieuw-onderzoek-naar-woonperspectief-asielzoekers-sacramentskerk/

[14]
OMROEP WESTVLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK17 JULI 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-07-2014/vluchtelingen-moeten-weg-uit-haagse-sacramentskerk

[15]
NU.NLDEN HAAG BIEDT ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERKTIJDELIJKE OPVANG1 SEPTEMBER 2014
http://www.nu.nl/binnenland/3866327/haag-biedt-asielzoekers-sacramentskerk-tijdelijke-opvang.html

[16]
NRCTENTENKAMP TER APEL ONTRUIMD, 117 MENSENOPGEPAKT23 MEI 2012
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/23/tentenkamp-ter-apel-ontruimd-117-mensen-opgepakt/
(17)
HET PAROOLVLUCHTELINGEN ZETTEN TENTJE OP IN ACHTERTUIN DIAKONIE5 SEPTEMBER 2012
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3311607/2012/09/05/Vluchtelingen-zetten-tentje-op-in-achtertuin-Diakonie.dhtml

AT5VLUCHTELINGEN ZETTEN TENTJE OP IN CENTRUM5 SEPTEMBER 2012
http://www.at5.nl/artikelen/86273/vluchtelingen-zetten-tentje-op-in-centrum

[18]
HET PAROOLBUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGENIN TENTENKAMPJE28 SEPTEMBER 2012
http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/3323709/2012/09/28/Buurtbewoners-voeden-afgewezen-vluchtelingen-in-tentenkampje.dhtml

(19)
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGENONMENSELIJKHEID OVERHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/
ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN MOETEN VOOR 9 JULIVERTREKKEN/RECHTBANK SCHENDT HUMANITAIRERECHTSREGELS/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchthaven-moeten-voor-9-juli-vertrekkenrechtbank-schendt-humanitaire-rechtsregelsreactie-op-at5/

[20]
”De Vluchthaven, waar zo’n 125 uitgeprocedeerde asielzoekers sinds een half jaar verblijven, is een proef van de gemeente en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). In ruil voor eten en onderdak beloofden de asielzoekers mee te werken aan hun toekomst en eventueel vertrek.”
NRCUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”MOETEN WEG4 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/04/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vluchthaven-moeten-weg/

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGERJOKE KAVIAAR9 JANUARI 2014 http://www.jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html
[21]
”De Vluchthaven, waar zo’n 125 uitgeprocedeerde asielzoekers sinds een half jaar verblijven, is een proef van de gemeente en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). In ruil voor eten en onderdak beloofden de asielzoekers mee te werken aan hun toekomst en eventueel vertrek.”

NRCUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”MOETEN WEG4 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/04/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vluchthaven-moeten-weg/
AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

(22)
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

(23)
AT5FELLE BURGEMEESTER/´´IK BEN ER VOOR DEVLUCHTELINGEN´´2 MAART 2014

http://www.at5.nl/artikelen/122692/vd-laan-1

[24]
”Op sinterklaasavond 2013 zou de burgemeester met de havenbaronnen dineren in het Okura. In plaats daarvan sprak hij in een koud, stinkend kraakpand een groep onuitzetbare vluchtelingen toe: ‘Nee! Vertrouw me nou! Die nieuwe opvang in de Havenstraat gaat niet over terugkeer. Het gaat puur over werken aan je toekomst. Waar die ook ligt!’
Zo staat het op band.

Gisteren in de gemeenteraad zei dezelfde burgemeester over diezelfde mensen en dezelfde opvang: ‘Het doel van het experiment was terugkeer, en is mislukt doordat ze niet meewerkten aan hun terugkeer.’ Sinterklaas ontmaskerd door zichzelf.”
HET PAROOL”VAN DER LAAN GAAT IN DE FOUT MET DE VLUCHTELINGEN”29 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3731649/2014/08/29/Van-der-Laan-gaat-in-de-fout-met-vluchtelingen.dhtml

[25]

HET PAROOL”VAN DER LAAN GAAT IN DE FOUT MET DE VLUCHTELINGEN”29 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3731649/2014/08/29/Van-der-Laan-gaat-in-de-fout-met-vluchtelingen.dhtml

[26]

”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomenomdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHTJOKE KAVIAAR3 JUNI 2014
http://www.jokekaviaar.nl/ontruiming-vluchthaven.html
UITGEDPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

[27]
AT5GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[28]
AT5VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERSVLUCHTHAVEN1 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128624/van-der-laan-teleurgesteld-in-asielzoekers-vluchthaven

[29]
NRCUITGEDPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”MOETEN WEG4 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/04/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vluchthaven-moeten-weg/

[30]
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[31]
AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[32]
AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[33]
NRCVLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING VLUCHTHAVEN AMSTERDAM NIET AF9 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/09/asielzoekers-wachten-ontruiming-vluchthaven-niet-af/

[34]
AT5POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UIT PARK9 JULI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/130941/politie-zal-vluchtelingen-wegsturen-uit-park

[35]
”VLUCHTOPVANG” GEOPEND: ”WIJ ZIJN HIER” KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

AT5ASIELZOEKERS BREKEN TENTENKAMP OOSTERPARK OP9 JULI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/130945/asielzoekers-breken-tentenkamp-oosterpark-op

[36]
AT5ASIELZOEKERS MOETEN PANDLINNAEUSHOF VERLATEN13 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133049/asielzoekers-moeten-pand-linnaeushof-verlaten
AT5SCHOOLBESTUUR VLUCHTSCHOOL DOET AANGIFTEWEGENS VLUCHTELINGEN19 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133357/schoolbestuur-vluchtschool-doet-aangifte-wegens-vluchtelingen
AT5ASIELZOEKERS VERTREKKEN UIT DE VLUCHTSCHOOL23 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133569/asielzoekers-vertrekken-uit-de-vluchtschool

AT5VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD27 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133747/vluchtgebouw-voorlopig-niet-ontruimd

[37]
”De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.”
NRCVLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMING VLUCHTHAVEN NIET AF9 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/09/asielzoekers-wachten-ontruiming-vluchthaven-niet-af/

[38]
PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml

STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOSTASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/stroom-blijft-uit-in-vluchtgaragebrief-aan-leden-stadsdeel-zuid-oost/

[39]
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSSITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014

http://www.mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig

”Vandaag en tijdens een eerder bezoek aan de vluchtgarage in juni zag het College een niet-menswaardige leefomgeving: een tekort aan sanitaire voorzieningen en voedsel. Deze voorzieningen en een veilige plek zijn essentieel voor een menswaardig leven.”
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSONMIDDELLIJKE ACTIE VLUCHTGARAGE NODIG26 AUGUSTUS 2014
http://www.mensenrechten.nl/berichten/onmiddellijke-actie-vluchtgarage-nodig

[40]

AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven
[41]

AT5STEEDS VAKER VECHTPARTIJEN IN VLUCHTGARAGE ZUID-OOST19 FEBRUARI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/121975/steeds-vaker-vechtpartijen-in-vluchtgarage-zuidoost

[42]

ASIELZOEKER VLUCHTGARAGE OVERLEDEN NA VECHTPARTIJ25 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3724485/2014/08/25/Asielzoeker-Vluchtgarage-overleden-na-vechtpartij.dhtml

WIJ ZIJN HIER HEEFT EEN FAMILIELID VERLOREN-R.I.P. NASIR GULUD

http://wijzijnhier.org/2014/08/wij-zijn-hier-heeft-een-familielid-verloren-r-i-p-nasir-gulid/

[43]
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSONMIDDELLIJKE ACTIE VLUCHTGARAGE NODIG26 AUGUSTUS 2014
http://www.mensenrechten.nl/berichten/onmiddellijke-actie-vluchtgarage-nodig

AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage

[44]

Opnieuw oproep aan Van der Laan

Amnesty International roept Van der Laan opnieuw op om met spoed gepaste maatregelen te nemen om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat ze in hun basale levensbehoeften worden voorzien, al dan niet in samenwerking met de rijksoverheid.”

AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage
DE VORIGE APPELS VAN AMNESTY INTERNATIONAL AAN DEGEMEENTE/BURGEMEESTER VAN DER LAAN
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten
AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[45]

AT5VLUCHTELINGEN KRAKEN WEER EENNIEUW ONDERKOMEN13 APRIL 2014
http://www.at5.nl/artikelen/125573/vluchtelingen-kraken-weer-een-nieuw-onderkomen

[46]

HET PAROOLASIELZOEKERS MOETEN NU OOK VLUCHTMARKT VERLATEN3 JULI 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAM-WEST/article/detail/3683434/2014/07/03/Asielzoekers-moeten-nu-ook-Vluchtmarkt-verlaten.dhtml

[47]
NU.NLASIELZOEKER ZWAARGEWOND NA VAL INVLUCHTGEBOUW26 AUGUSTUS 2014
http://www.nu.nl/amsterdam/3861298/asielzoeker-zwaargewond-val-in-vluchtgebouw.html

[48]
HET PAROOLAMBULANCEPERSONEEL KON VLUCHTGEBOUW NIETIN NA VAL ASIELZOEKER27 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3725059/2014/08/27/Ambulancepersoneel-kon-Vluchtgebouw-niet-in-na-val-asielzoeker.dhtml

AT5AMBULANCEPERSONEEL MOCHT VLUCHTGEBOUWNIET IN27 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133777/ambulancepersoneel-mocht-vluchtgebouw-niet-in

[49]

HET PAROOLAMBULANCEPERSONEEL KON VLUCHTGEBOUW NIETIN NA VAL ASIELZOEKER27 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3725059/2014/08/27/Ambulancepersoneel-kon-Vluchtgebouw-niet-in-na-val-asielzoeker.dhtml

AT5AMBULANCEPERSONEEL MOCHT VLUCHTGEBOUWNIET IN27 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133777/ambulancepersoneel-mocht-vluchtgebouw-niet-in

[50]

VOLKSKRANTILLEGALENDEBAT LAAIT OP NA INCIDENTEN AMSTERDAM27 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3725669/2014/08/27/Discussie-illegalen-op-scherp-na-dode-en-gewonde.dhtml

[51]
”Hoogwaardige zorg.De ambulanceverpleegkundige is ervoor opgeleid om zelfstandig ter plekke hoogwaardige zorg te verlenen. Waar dan ook, onder alle omstandigheden. ”
Bladzijde 11,Folder/” HELP ONS BETER HELPEN”

FOLDER
http://www.demensenvandeambulance.nl/wp-content/uploads/2014/04/Folder_corporate_14.pdf

Bronwww.demensenvandeambulance.nl

[52]
FOLDER ”HELP ONS BETER HELPEN”
http://www.demensenvandeambulance.nl/wp-content/uploads/2014/04/Folder_corporate_14.pdf

Bronwww.demensenvandeambulance.nl

[53]

FOLDER ”HELP ONS BETER HELPEN”
http://www.demensenvandeambulance.nl/wp-content/uploads/2014/04/Folder_corporate_14.pdf

Bronwww.demensenvandeambulance.nl

[54]
”Politie en ambulancemedewerkers weigerden het pand te betreden omdat het asbest zou bevatten”
VOLKSKRANTILLEGALENDEBAT LAAIT OP NA INCIDENTEN AMSTERDAM27 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3725669/2014/08/27/Discussie-illegalen-op-scherp-na-dode-en-gewonde.dhtml

[55]
Bladzijde 11, Een rijdend ziekenhuis
FOLDER ”HELP ONS BETER HELPEN”
http://www.demensenvandeambulance.nl/wp-content/uploads/2014/04/Folder_corporate_14.pdf

Bronwww.demensenvandeambulance.nl

[56]

[56]

AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

Opnieuw oproep aan Van der Laan

Amnesty International roept Van der Laan opnieuw op om met spoed gepaste maatregelen te nemen om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat ze in hun basale levensbehoeften worden voorzien, al dan niet in samenwerking met de rijksoverheid.”

AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage

[57]
”De burgemeester heeft vanmiddag in een gemeentelijke vergadering gezegd dat hij opnieuw in gesprek gaat met staatssecretaris Fred Teeven, om zo de ‘bed, bad en brood-regeling’ te mogen invoeren.

Dat betekent dat de asielzoekers een eigen en vaste plek in de stad krijgen. Eerder had de staatssecretaris dat verboden, Teeven wil de vluchtelingen niet te hulp schieten. Hij wil dat zij zich in een asielzoekerscentrum voorbereiden op hun terugkeer. 

Van der Laan wil de ‘bed, bad en brood-regeling’ alleen invoeren als Den Haag, Utrecht en Rotterdam meedoen.”

AT5VAN DER LAAN WIL OPVANG VOOR VLUCHTELINGEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133836/van-der-laan-wil-opnieuw-in-gesprek-met-teeven

[58]

AT5TEEVEN GAAT MET VAN DER LAAN OVERLEGGEN OVERASIELOPVANG29 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133880/teeven-gaat-met-van-der-laan-overleggen-over-asielopvang

[59]

AT5GEMEENTE EN TEEVEN NIET EENS OVER OPVANGASIELZOEKERS1 SEPTEMBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/134003/gemeente-en-teeven-nog-niet-eens-over-opvang-asielzoekers

[60]

VOLKSKRANTILLEGALENDEBAT LAAIT OP NA INCIDENTEN AMSTERDAM27 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3725669/2014/08/27/Discussie-illegalen-op-scherp-na-dode-en-gewonde.dhtml
DOORBRAAK/GEBLADERTEALBAYRAK DWINGT GEMEENTEN OM NOODOPVANGTE SLUITENWINTER 2009
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11501f97.htm

DOORBRAAK/GEBLADERTEALBAYRAK EN DE GEMEENTELIJKE ONGEHOORZAAMHEID4 DECEMBER 2009
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/60077d04.htm

[61]
PKNVOORLOPIGE VOORZIENING VOORHUMANE BEHANDELING VOORONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN31 OCTOBER 2013 http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorlopige-voorziening-voor-humane-behandeling-ongedocumenteerden-toegewezen.aspx?r=o
NOSCOMITE KEURT ASIELBELEID AF31 OCTOBER 2013
http://nos.nl/artikel/569362-comite-keurt-asielbeleid-af.html

DOORBRAAK.EUUITSPRAAK VAN EUROPEES COMITE VORMTJURIDISCH WAPEN IN STRIJD TEGEN UITSLUITING8 JANUARI 2014
http://www.doorbraak.eu/uitspraak-van-europees-comite-vormt-juridisch-wapen-strijd-tegen-uitsluiting/
[62]

AT5GEMEENTE EN TEEVEN NIET EENS OVER OPVANGASIELZOEKERS1 SEPTEMBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/134003/gemeente-en-teeven-nog-niet-eens-over-opvang-asielzoekers
NOSTEEVEN WACHT OP ASIELBELEID EU1 SEPTEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/693415-teeven-wacht-op-asielbesluit-eu.html

EUROPA.NUCOMITE VAN MINISTERS VAN DE RAAD VAN EUROPA
http://www.europa-nu.nl/id/vgbmfywu7lyf/comite_van_ministers_van_de_raad_van

[63]

AT5FELLE BURGEMEESTER/IK BEN ERVOOR DE VLUCHTELINGEN!2 MAART 2014http://www.at5.nl/artikelen/122692/vd-laan-1

[64]
”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[65]
HET PAROOLAMBULANCEPERSONEEL KON VLUCHTGEBOUW NIETIN NA VAL ASIELZOEKER27 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3725059/2014/08/27/Ambulancepersoneel-kon-Vluchtgebouw-niet-in-na-val-asielzoeker.dhtml

AT5AMBULANCEPERSONEEL MOCHT VLUCHTGEBOUWNIET IN27 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133777/ambulancepersoneel-mocht-vluchtgebouw-niet-in

[66]

”Volgens Amnesty International ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gemeente en het Rijk om te voorkomen dat de Vluchthavenbewoners zonder voorzieningen op straat komen te staan.”
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

Verplichting overheid

Er ligt een verplichting bij de Nederlandse overheid (ongeacht of dit de centrale of decentrale overheid is) om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan”

AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage
[67]

AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

Opnieuw oproep aan Van der Laan

Amnesty International roept Van der Laan opnieuw op om met spoed gepaste maatregelen te nemen om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat ze in hun basale levensbehoeften worden voorzien, al dan niet in samenwerking met de rijksoverheid.”

AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!