De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitgeprocedeerde asielzoekers Amsterdam mogen tot eind augustus in Vluchttoren blijven/En daarna?/Het misdadige Nederlandse asielbeleid

Uitgeprocedeerde asielzoekers Amsterdam mogen tot eind augustus in Vluchttoren blijven/En daarna?/Het misdadige Nederlandse asielbeleid

donderdag 21 mei 2015 00:49
Spread the love

ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTORENBLIJVEN/EN DAARNA/WEER VERDREVEN?/HET MISDADIGE ASIELBELEIDVAN DE NEDERLANDSE STAAT

ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/asielzoekers-mogen-tot-eind-augustus-in-vluchttoren-blijvenen-daarna-opnieuw-verdrevenhet-misdadige-nederlandse-asielbeleid/

De verdrijving van de uitgeprocedeerde asielzoekers van de ene locatie naarde andere in Amsterdam, sinds zij vanaf 2012 via acties aandacht gingen vragenvoor hun hopeloze en rechteloze situatie is bitter en lang. [1]Vanaf de ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg, naar de Vluchtkerk,Vluchtflat,Vluchtkantoor,Vluchtflat, zonder enige gemeentelijkevoorziening.Toen naar de door de Gemeente voorziene Vluchthaven [voormalig Huisvan Bewaring aan de Havenstraat], onder voorwaarde, dat zij zouden”meewerken aan terugkeer” [pure chantage, omdat dat dus niet kon].Toen ze op die onzinnige terugkeereis niet konden en wilden ingaan,ook daar weer ontruimd, daarna na de Vluchtschool, om voor langere tijdneer te strijken in het Vluchtgebouw, waar ze voorlopig nog kunnenblijven. [2]Dat gold dan voor de groep, die was ”geregistreerd door Vluchtelingenwerk”en daardoor in de Vluchthaven [onder chantage van ”terugkeer”] konverblijven.Een andere groep, zo’n 80 uitgeprocedeerden, belandden in de Vluchtgarage,Amsterdam Zuid Oost,waar Gemeente en Stadsdeel Zuid-Oost weigerden, voorzieningen aan tgebrengen, en waarvan de omstandigheden mensonwaardig werden verklaard doorAmnesty International en het College voor de Rechten van de Mens. [3] Over deze laatste groep gaat de Vluchttorentragedie, waarop ik zo terugkom.
Ook met die groep ging het voorspelbaar rampzalig.Ze werden na anderhalf jaar ontruimd uit de Vluchtgarage, op diverseplaatsen verjaagd door de politie en tenslotte konden zij dankzij desolidaire hulp van krakers neerstrijken in Amsterdam West, in de ”Vluchttoren” [4]Maar ook dat was van korte duur.Het voorspelbare [wat al zo vaak was gebeurd] gebeurde:
De eigenaar deed aangifte van het kraken van de ”Vluchttoren”, weer eenzoorzet tot de zoveelste verdrijving. [5]De vluchtelingen lieten zich niet zomaar verdrijven, want waar moesten zenaartoe en leven in het gebouw. [6]
Nu is er dan uitgekomen, dat de uitgeprocedeerden tot eind augustus inde Vluchttoren mogen blijven en dan eruit moeten. Volgens de AT5 berichtgeving is dit  overeengekomen tussen de eigenaar en de advocaat van de uitgeprocedeerde vluchtelingen [de ”Wij Zijn Hier” groep] [7]
EN WAT DAARNA?
Maar nu eerst:
ACHTERGRONDINFORMATIE:
Het gaat hier om uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar hun land
van herkomst vanwege de onveilige en/of  oorlogssituatieen zij, die eigenlijk een asielstatus zouden moeten krijgen,maar ten onrechte zijn uitgeprocedeerd.[8]Hoe er met deze mensen door de Nederlandse Staat is gesold heb ikal aangegeven.Daar zijn geen woorden voor en druist tegen alle normale en beschavingsregels in.Sinds zij nog langer weigeren, onzichtbaar te zijn en zowel in Amsterdam alsin Den Haag in actie zijn gekomen, wordt er met hun levens en waardigheidgesold, alsof ze dominostenen zijn. [9]
Uitgeprocedeerd raak je trouwens vrij makkelijk.Nederland kent geen eerlijke asielprocedure, dus een juridischekans op beroep tegen een negatieve beslissing van de IND is vaaktot mislukken gedoemd en een zogenaamde ”buitenschuldcriteriumregeling” [verkrijgen van een verblijfsvergunning als je aantoonbaar onuitzetbaar bent,doordat het land van herkomst duidelijk niet wil meewerken aanterugkeer of vanwege de oorlogsomstandigheden] is nagenoeg in depraktijk niet te verkrijgen. [10]En dan:Zonder enig recht op eten, drinken en een dak boven je hoofdop straat gezet.
ECSRDaarin is een kentering gekomen door een klacht van de PKN[Protestantse Kerk Nederland] bij het ESCR [Europees Comitevoor Sociale Rechten], dat uiteindelijk besliste, dat Nederland uitgeprocedeerdeneten, drinken en onderdak moest verschaffen. [11]Dit werd overgenomen door de Nederlandse rechter, die de bed, bad en broodregeling [nachtopvang] voor uitgeprocedeerden verplichtte aan de Gemeenteen het Rijk. [12]
COMITE VAN MINISTERS EN BED, BAD EN BROOD AKKOORD
Om een lang verhaal kort te maken, Teeven stemde na veel obstructietoe om de Gemeenten toch geld voor de ”bed, bad en brood regeling”ter beschikking te stellen, zoals hij motiveerde, door de uitspraakvan de rechter. [13]Tot dan had hij volgehouden, dat hij de uitspraak van het Comite van Ministerszou afwachten.En de beslissing van dat Comite van Ministers kwam! [14]En volkomen schimmig.Volgens sommigen stond erin, dat Nederland zich moest houden aanbad, bed en brood voor ongedocumenteerden,  anderen weer zeiden,dat Nederland dat niet verplicht zou zijn en daarin werd vrijgelaten. [15]Enfin, geruzie tussen PvdA en VVD, maar niet de door velen[waaronder ondergetekende] gehoopte val van het kabinet.[16]Neen, ze kwamen met een onzalige en duivelse regeling:Het bad, bed en broodakkoord.Opvangen van de Gemeenten werden opgeheven, er komen nuop een aantal locaties centrale opvangen voor bad, bed en brood,maar op voorwaarde, dat de uitgeprocedeerden zich inzetten voor terugkeer.Dus  ”bed, bad en brood, in het voorportaal van de hel”,zoals schrijfster en activiste  Dhjana snoeihard en glashelder schreef. [17]Je moet wel ver zijn afgedwaald als regering, dat je het lefhebt een dergelijk walgelijk akkoord als ”compromis”of ”oplossing” te presenteren.Protesten alom natuurlijk, waarvan vooral treffend die vanVN rapporteur Philip Ashton, die opmerkte”Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood, nietvoorwaardelijk mag maken: ik geef jou de basis, als……de Nederlandse Overheid zou beter openlijk kunnentoegeven, dat ze mensenrechten afwijzen” [18]En, beschamend, maar zo is het wel.

EPILOOG
Bij alle ellende van het uitgeprocedeerd [en dus rechteloos]zijn en het verdreven worden van de ene locatie naar de andere, zitten de uitgeprocedeerden in Amsterdam en  andere delenvan het land dus ook in de spagaat van:Trekken van de ene gekraakte locatie naar de andere, zonder perspectiefof zich melden bij de door de Overheid ingestelde ”bed, bad en broodlocaties” en in het ”kader” van het bed, bad en broodakkoordgedwongen meewerken aan terugkeer naar een uitzichtlozeen gevaarlijke situatie.
Een duivels dilemma, maar het laatste is zeker geen optie.
Wat WEL een optie is, is een nog fellere strijd voor het recht op levenin veiligheid en vrijwaring van vervolging, dat Nederland zoumoeten bieden, maar niet doet.Het recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd, vrij vande misdadige chantage van het weerzinwekkende ”bed, bad enbroodakkoord.Amnesty International heeft geprotesteerd, de Kerken hebbengeprotesteerd. [19]Tevergeefs.
Dus gaat de strijd door.Tot ALLE  vluchtelingen in Nederland een veilig heenkomenvinden, politieke en economische.
Ik eindig met de dappere woorden van de Wij Zijn Hier vluchtelingen

””Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?”  [20]

VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS IEDEREEN VRIJ IS
Astrid Essed
NOTEN

[1]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

[2]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

AT5VLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD27 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133747/vluchtgebouw-voorlopig-niet-ontruimd

”Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.”

AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

”De Vluchthaven, waar zo’n 125 uitgeprocedeerde asielzoekers sinds een half jaar verblijven, is een proef van de gemeente en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD). In ruil voor eten en onderdak beloofden de asielzoekers mee te werken aan hun toekomst en eventueel vertrek.”
NRCUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ”VLUCHTHAVEN”MOETEN WEG4 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/04/uitgeprocedeerde-asielzoekers-vluchthaven-moeten-weg/

”Hoe noem je een afspraak, die onder druk tot stand is gekomenomdat een partij geen keuze had dan deze te accepteren? Afpersing?”ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHTJOKE KAVIAAR3 JUNI 2014
http://www.jokekaviaar.nl/ontruiming-vluchthaven.html

GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMINGVLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

[3]

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSSITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014
https://mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig

”Zonder eten, schoon drinkwater en een deugdelijke beschutting tegen de elementen kan er geen sprake zijn van een menswaardig bestaan.”
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml
STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOSTASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/stroom-blijft-uit-in-vluchtgaragebrief-aan-leden-stadsdeel-zuid-oost/

”Na het tentenkamp, de Vluchtkerk, de Vluchtflat en het Vluchtkantoor, is het nu voor het eerst dat de gemeente onderdak aanbiedt. Eerder mocht dat niet van het Rijk. In totaal worden 159 vluchtelingen, zij die geregisteerd staan bij Vluchtelingenwerk Nederland, opgevangen. Voor zo’n 80 anderen is geen plek.”
AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

”De 159 oorspronkelijke vluchtelingen krijgen onderdak van Van der Laan in een voormalige gevangenis, omgedoopt tot de Vluchthaven. De rest van de groep gaat naar de Vluchtgarage in de Bijlmer.”NRCVLUCHTELINGEN WACHTEN ONTRUIMINGVLUCHTHAVEN NIET AF9 JULI 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/09/asielzoekers-wachten-ontruiming-vluchthaven-niet-af/

[4]

”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PANDWEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERSASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchtgarage-in-gekraakt-pand-westadhesiebetuiging-aan-krakers/

[5]
AT5DUITSE EIGENAAR DOET AANGIFTE WEGENS KRAAK”VLUCHTTOREN” IN WEST16 APRIL 2015
http://www.at5.nl/artikelen/142168/video-duitse-eigenaar-doet-aangifte-wegens-kraak-039vluchttoren039-in-west

[6]
AT5UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS SLAPEN ONDANKSAANGIFTE IN ”VLUCHTTOREN”16 APRIL 2015
http://www.at5.nl/artikelen/142173/uitgeprocedeerde-asielzoekers-slapen-ondanks-aangifte-in-039vluchttoren039

[7]

AT5ASIELZOEKERS MOGEN TOT EIND AUGUSTUS IN VLUCHTTOREN BLIJVEN19 MEI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/143319/asielzoekers-mogen-tot-eind-augustus-in-vluchttoren-blijven

[8]

”Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.”…….…….”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[9]

STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN AMSTERDAMUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN DEN HAAGRECHT OP BESTAANhttp://rechtopbestaan.org/OMROEP WESTVLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK17 JULI 2014http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-07-2014/vluchtelingen-moeten-weg-uit-haagse-sacramentskerk
RECHT OP BESTAANALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
http://rechtopbestaan.org/alarm-voor-vluchtelingen-den-haag/
STRIJD IN DEN HAAGTENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAARASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-asielzoekers-niet-meer-onzichtbaar/

[10]

NOSD’66INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER9 SEPTEMBER 2013
http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html
GROENLINKSBELOFTE MAAKT SCHULD: HET BUITENSCHULDBELEIDMOET WORDEN VERRUIMD2 JULI 2013
https://groenlinks.nl/nieuws/belofte-maakt-schuld-het-buitenschuldbeleid-moet-worden-verruimd

[11]

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

[12]

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[13]

NU.NL

TEEVEN GEEFT GEMEENTEN TIJDELIJK GELD

VOOR OPVANG ASIELZOEKERS

20 JANUARI 2015

http://www.nu.nl/politiek/3976301/teeven-geeft-gemeenten-tijdelijk-geld-opvang-asielzoekers.html

[14]

INLIA.NLRESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT[16-04-15]VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
http://www.inlia.nl/news/show/resolutie-comita-van-ministers-bekendgemaakt

[15]

NRCONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING15 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/15/onduidelijkheid-over-bed-bad-en-brood-verplichting/

[16]

VOLKSKRANTCRISISBERAAD COALITIE DUURT TOT 3.30 UUR-ZONDER RESULTAAT16 APRIL 2015
http://www.volkskrant.nl/politiek/onenigheid-in-coalitie-over-bed-bad-en-brood-duurt-voort~a3956762/

[17]
BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAALVAN DE HELDHJANA23 APRIL 2015  http://www.dhjana.nl/2015/04/23/bed-bad-en-brood-slechts-in-het-voorportaal-van-de-hel/

[18]
”“Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood niet voorwaardelijk mag maken. Je mag niet zeggen: ik geef jou de basis áls… de Nederlandse overheid zou beter gewoon openlijk kunnen toegeven dat ze mensenrechten afwijzen.”
NRCVN RAPPORTEUR: AKKOORD OVER ILLEGALEN ”BUREAUCRATISCHEROMMEL”23 APRIL 2015 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/23/vn-rapporteur-akkoord-coalitie-over-illegalen-bureaucratische-rommel/  JOOP.NLNIEMAND BLIJ MET BBB AKKOORD22 APRIL 2015  http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/31820_opvang_ongedocumenteerde_vreemdelingen_in_5_grote_steden/  AMNESTY INTERNATIONALAKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAKEUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN22 APRIL 2015  https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/akkoord-bed-bad-brood-druist-in-tegen-uitspraak-europese-comite-voor-sociale-re  KERK IN ACTIEKABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAASTZICH NEER23 APRIL 2015  http://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/04/kabinet-legt-met-akkoord-mensenrechten-naast-zich-neer

[19]
AMNESTY INTERNATIONALAKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAKEUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN22 APRIL 2015  https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/akkoord-bed-bad-brood-druist-in-tegen-uitspraak-europese-comite-voor-sociale-re  KERK IN ACTIEKABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAASTZICH NEER23 APRIL 2015  http://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/04/kabinet-legt-met-akkoord-mensenrechten-naast-zich-neer

[20]

”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan”WIJ ZIJN HIERILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD, GELUKSZOEKERS EN ASIELZOEKERS23 APRIL 2015
http://wijzijnhier.org/2015/04/illegaal-uitgeprocedeerd-ongedocumenteerd-gelukszoekers-en-asielzoekers/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!