De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitgeklede samenwerking Amsterdam Tel Aviv blijft opsteker Israelische bezettingsstaat

Uitgeklede samenwerking Amsterdam Tel Aviv blijft opsteker Israelische bezettingsstaat

donderdag 12 november 2015 18:38
Spread the love

UITGEKLEDE SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV BLIJFT OPSTEKERISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/uitgeklede-samenwerking-amsterdam-tel-aviv-blijft-opsteker-israelische-bezettingsstaat/

Over de lovende reactie van een deel vande Palestina bewegingop de Groen Links moties, die de samenwerking”uitkleden” [ondertussen stemde Groen Linkswel VOOR die samenwerking….]:
Een ”beetje” samenwerken is ook samenwerken……..

Het treurspel rond het van stedenband verworden ”samenwerkingsverband”tussen Amsterdam en Tel Aviv heb ik reeds uitputtend beschreven, alsmedemijn brieven om zowel de stedenband als het samenwerkingsverbandte voorkomen. [1]Daarnaast waren er een aantal strijdbare protesten en brievenvan anderen.
Uiteindelijk heeft de Gemeenteraad toch gekozen voor een samenwerkingsverband, met slechts de SP als tegenstem. [2]Hiermee heeft de Gemeenteraad getekend voor samenwerking metbezetting, onderdrukking en neemt het racisme in Tel Aviv op de koop toe. [3]
Groen Links, dat aanvankelijk tegen de stedenband met Tel Aviv was, heefttoch voorgestemd, na het indienen van twee moties, waarin de Gemeenteraadmoest toezeggen, geen zaken te doen met Israelische bedrijven, die banden hebbenmet de illegale nederzettingen en/of het Israelische leger. (4)
Volgens de fractievoorzitter van Groen Links was de aanname van een dergelijkemotie alleen haalbaar bij een voorstem van Groen Links, zoals hijin een brief aan mij en anderen, die Groen Links hadden aangeschreven, toelichtte. [5]
Verwonderlijk is dat niet, want als je tegenstemt, zul je aan instemmingmet een samenwerkingsverband geen voorwaarden verbinden.Dan wijs je dat samenwerkingsverband zonder meer af.
Hoe dan ook, op deze wijze trachtte Groen Links haar voorstemte rechtvaardigen, waarop ik Groot Wassink daarop in eenbrief heb aangesproken. (6)
Helaas zien een aantal Palestina activisten, waaronder Abu Pessoptimist,de Groen Links moties als zogenaamde ”uitkleding” van desamenwerking met Tel Aviv en dus als klap voor de pro Israellobby, onder andere door de reactie van pro Israel lobby clubhet Cidi. (7)Ik ben het daar in alle opzichten mee ONeens.
Waarom?Omdat er nog steeds sprake is van samenwerking met een stad, dieonderdeel is van de Israelische bezettingsstaat en bovendien helemaalniet zo ”tolerant” is als wel wordt beweerd.Daarover zometeen meer.Eerst dit:

GROEN LINKS MOTIES:
Door vele Palestina activisten, waaronder Abu Pessoptimist [8], wordt lovend gedaan over de moties van Groen Links, alsof die het onverteerbarevan het samenwerken met de Israelische bezetting ”gered” zouden hebben.Dat is niet het geval en de voorstem van Groen Links, vindik teleurstellend en beschamend en de motivatie ervan te zot voor woorden.
Niet dat ik overigens de moties op zich niet kan waarderen:Het feit, dat de Gemeenteraad nu heeft toegezegd, niet samen te werkenmet bedrijven, die banden hebben met de illegale nederzettingen enhet leger, is positief.Wel moet terdege gecontroleerd worden, of men zich daaraan ook houdt,maar dat is een taak van Groen Links, gesteund door de Palestina strijders.
Maar het feit, dat Groen Links dit koppelt aan een voorstem voorsamenwerking, werpt een ernstige smet:
De SP nam haar verantwoordelijkheid WEL en bleefprincipieel tegen.Daar mag Groen Links een voorbeeld aan nemen.
MOTIVATIE GROEN LINKS IN DE PRULLENBAK

De motivatie, die Groot Wassink in zijn brief aandraagt is, dat ook al zou Groen Links tegen hebben gestemd, die samenwerking ertoch wel was gekomen, maar dan niet ”uitgekleed” (9)
Allemaal mooi en waar, maar als excuus onzuiver:
Zo redenerend kun je wel voor ieder controversieel plan stemmen,omdat er toch geen meerderheid voor jouw standpunt is!Zo redenerend, had de SP in 2001 ook voor de VS aanvallenop Afghanistan kunnen stemmen, omdat er toch een meerderheidvoor was!Gelukkig hebben ze dat niet gedaan en stemden zij als enige tegen. (10)
Groen Links beseft kennelijk niet, dat zij met zo”n houding haarprincipes in de uitverkoop zet EN moreel medeverantwoordelijk wordtvoor  het geven van een opsteker aan de Israelische bezettingsstaat.Dat is, in mijn ogen, weerzinwekkend en daar helpen schoonklinkendemoties niet tegen.Want onderschat het positieve belang van ook zo’n ”uitgeklede”samenwerking voor bezettingsstaat Israel niet, juist nu ze internationaalsteeds meer geisoleerd raken [bedrijven willen geen zaken meerdoen in de nederzettingen, pensioenfondsen haken af, etc]

TEL AVIV/NIET TOLERANT, MAAR RACISTISCH
Wat ik Groen Links ook verwijt is dat zij, noch in haar moties,noch in haar andere verklaringen, ook maar enigszins aandachtschenkt aan of oog heeft voor het virulente racisme, in Tel Aviv,tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse asielzoekers, op wierhuizen, auto’s en zelfs kinderdagverblijven aanslagen wordengepleegd. Er zijn zelfs anti vluchtelingendemonstraties geweest waarinmet T shirts gelopen werd als ”Death to the Sudanese”Ook is er sprake van systematisch politiegeweld tegen EthiopischeJoden. (11)Dat Groen Links hieraan totaal voorbijgaat, neem ik hoog op.En dat heb ik Groot Wassink per brief laten weten. [12]Overigens  komt dat negeren van het racisme in Tel Avivook binnen de Palestina beweging voor. [13]
TENSLOTTE
Op zich is het natuurlijk goed, dat door die moties een handvat isgekomen om die samenwerking met Tel Aviv te controleren.Maar dat ontslaat Groen Links niet van haar kwalijke medeplichtigheid,mee te gaan in een samenwerking met Tel Aviv, wat gewoon betekent:Samenwerking met de Israelische bezetting en het op de kooptoe nemen van het racisme in Tel Aviv.Daarop heb ik Groot Wassink dan ook in een schrijvenaangesproken (14)
Want ook al is die samenwerking ”uitgekleed” [en dan even loservan of de Gemeente zich aan de Groen Links moties houdt,niet altijd even gemakkelijk te controleren], er is niet zoietsals ”een beetje” samenwerken.Je hebt banden [dus werkt samen] of niet.

Dat velen in de Palestina beweging blij zijn met een dooiemus, door hun ogen te sluiten voor die voorstem vanGroen Links, vind ik naief, kortzichtig en weinig principieel.
En juist in zo’n langslepend en bol van onrecht staandconflict als het Israelisch-Palestijnse is vasthouden aan principesvan het grootste belang
Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden:
”Een beetje” samenwerken is ook samenwerken.
GEEN SAMENWERKING MET ISRAELISCHE STEDEN,OOK NIET ”UITGEKLEED”SAMENWERKING OPSTEKER VOOR ISRAELISCHEBEZETTINGSSTAAT!

Astrid Essed

 

NOTEN

[1]

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHTASTRID ESSED4 NOVEMBER

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrieven-aan-gemeenteraadsledenoverzicht/

[2]

HET PAROOLGEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKINGRAMALLAH EN TEL AVIV6 NOVEMBER 2015
  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4179691/2015/11/06/Bijna-hele-gemeenteraad-geeft-zegen-aan-samenwerking-met-Ramallah-en-Tel-Aviv.dhtml
  AT5 GEMEENTERAAD STAAT ACHTER SAMENWERKINGTEL AVIV EN RAMALLAH6 NOVEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/149313/gemeenteraad-staat-achter-samenwerking-tel-aviv-en-ramallah

[3]

VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBANDAMSTERDAM TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKING6 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/van-stedenband-naar-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivnee-tegen-bezetting-en-onderdrukking/

[4]

GROEN LINKS AMSTERDAMAMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL6 NOVEMBER 2015

https://amsterdam.groenlinks.nl/nieuws/amsterdam-verwerpt-nederzettingenbeleid-isra%C3%ABl

[5]

BRIEF VAN GROOT WASSINK IN DE VOLGENDE LINKONDERGEBRACHT:
BRIEF VAN R GROOT WASSINK, FRACTIEVOORZITTERGROEN LINKS AMSTERDAM OVER SAMENWERKINGAMSTERDAM TEL AVIV
http://astridessed.weebly.com/blog/brief-van-r-groot-wassink-fractievoorzitter-groen-links-amsterdam-over-samenwerking-amsterdam-tel-aviv

ZIE TEKST BRIEF GEHEEL ONDERIN

[6]

GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKINGAMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GROEN LINKSASTRID ESSED10 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/gemeenteraad-akkoord-met-samenwerking-amsterdam-tel-avivbrief-aan-groen-links/

[7]

CIDIAMSTERDAMSE GEMEENTERAAD VOOR UITGEKLEDE SAMENWERKINGTEL AVIV8 NOVEMBER 2015

http://www.cidi.nl/amsterdamse-gemeenteraad-voor-uitgeklede-samenwerking-tel-aviv/

[8]

SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV OPSTEKERISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/REACTIE OP ABUPESSOPTIMISTASTRID ESSED12 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/samenwerking-amsterdam-tel-aviv-opsteker-israelische-bezettingsstaatreactie-op-abu-pessoptimist/

[9]

UIT BRIEF VAN GROEN LINKS VOORZITTER GROOT WASSINK AANMIJ EN ANDEREN

”Om die strikte voorwaarden vorm te geven heeft GroenLinks bijgaande moties ingediend. Naar ons oordeel zijn ze verstrekkend. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de moties alleen een meerderheid zouden halen als wij het voorstel zouden steunen. Omdat wij het stellen van vergaande voorwaarden belangrijker vinden dan een principiële tegenstem en omdat het voorstel het hoe dan ook zou halen hebben we besloten voor het voorstel te stemmen als al onze moties aangenomen zouden worden. Hetgeen is geschied. – Zonder deze moties was de samenwerking doorgegaan. Zonder beperkingen. – Zonder deze moties zou de gemeenteraad geen enkel instrument hebben om kritisch te zijn op de samenwerkingsprojecten.”

BRIEF R GROOT WASSINK, FRACTIEVOORZITTER GROEN LINKSAMSTERDAM OVER SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV
http://astridessed.weebly.com/blog/brief-van-r-groot-wassink-fractievoorzitter-groen-links-amsterdam-over-samenwerking-amsterdam-tel-aviv

[10]

”Een meerderheid in de Tweede Kamer, op de SP na, blijft achter de Nederlandse regering staan in het steunen van de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan.”
 TROUWKAMER ACHTER AANVALLEN10 OCTOBER 2011
  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 5009/Archief/article/detail/ 2778929/2001/10/10/Kamer- achter-aanvallen.dhtml

[11]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
 THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
 http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/
  DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
     http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/
     ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
         http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html
  DAVID SHEENRACISM IN ISRAEL
  http://www.davidsheen.com/racism/

[12]

GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKINGAMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GROEN LINKSASTRID ESSED10 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/gemeenteraad-akkoord-met-samenwerking-amsterdam-tel-avivbrief-aan-groen-links/

[13]

REIS VAN ACTIVIST FRANK VAN DER LINDE NAAR TEL AVIV/GEEN OOG VOOR RACISME TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERSASTRID ESSED16 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/reis-van-activist-frank-van-der-linde-naar-tel-avivgeen-oog-voor-racisme-tegen-afrikaanse-asielzoekers/

[14]

GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKINGAMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GROEN LINKSASTRID ESSED10 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/gemeenteraad-akkoord-met-samenwerking-amsterdam-tel-avivbrief-aan-groen-links/

TEKST BRIEF FRACTIEVOORZITTER GROEN LINKSAMSTEDRDAM, R GROOTWASSINK OVER SAMENWERKINGAMSTERDAM TEL AVIV, ZOALS AAN MIJ EN ANDEREN TOEGESTUURD:

Nov 9 at 12:11 PM
Beste mensen, ik mail jullie omdat we in aanloop naar de bespreking van de stedenband met Tel Aviv en Ramallah in de gemeenteraad contact hebben gehad.Graag wil ik uitleggen hoe GroenLinks Amsterdam zich in de laatste vergadering heeft opgesteld en hoe we daar toe gekomen zijn. Zoals eerder gesteld: GroenLinks was en is tegen een formele stedenband met Tel Aviv en Ramallah. Na de eerste bespreking, forse kritiek van de linkse partijen en werkbezoeken van het college naar de steden heeft het gemeentebestuur van SP/ D66 en VVD een aangepast voorstel aan de Raad voorgelegd waarmee wordt afgezien van een stedenband maar waarmee op projectbasis samenwerking wordt aangegaan. Vorige week was de bespreking van dat voorstel. Het was glashelder dat die samenwerking hoe dan ook zou doorgaan, ook als GroenLinks tegen zou stemmen.Er was een ruime meerderheid VOOR de samenwerking (VVD/ D66/ PvdA/ CDA/ PvO = 32 zetels van de 45). GroenLinks heeft altijd aangegeven dat die samenwerking aan strikte voorwaarden zou moeten worden gebonden. Zo kan er wat GroenLinks betreft bijvoorbeeld geen enkele betrokkenheid zijn bij de nederzettingen en de bezettingspolitiek. Om die strikte voorwaarden vorm te geven heeft GroenLinks bijgaande moties ingediend. Naar ons oordeel zijn ze verstrekkend. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de moties alleen een meerderheid zouden halen als wij het voorstel zouden steunen. Omdat wij het stellen van vergaande voorwaarden belangrijker vinden dan een principiële tegenstem en omdat het voorstel het hoe dan ook zou halen hebben we besloten voor het voorstel te stemmen als al onze moties aangenomen zouden worden. Hetgeen is geschied. – Zonder deze moties was de samenwerking doorgegaan. Zonder beperkingen. – Zonder deze moties zou de gemeenteraad geen enkel instrument hebben om kritisch te zijn op de samenwerkingsprojecten. – Met deze moties heeft de raad een instrument om bij overtreding van de voorwaarden in te grijpen en samenwerking stop te zetten.  Graag wijs ik op de volgende berichten:Amsterdam voor Palestina: ‘Amsterdam volgt een internationale trend om te breken met illegale Israëlische nederzettingen en loopt daarmee voor op de Nederlandse regering en de EU. De Gemeente volgt hoofdsteden als Kopenhagen (Denemarken) en Reykjavik (IJsland), die al eerder besloten geen handel te drijven met nederzettingen.’http://www.amsterdamvoorpalestina.nl/uncategorized/amsterdam-wil-niets-met-israelische-nederzettingen-leger-en-ministerie-van-defensie/
 Abu Pessoptimist: 

Amsterdamse raad kleedt samenwerking Amsterdam-Tel Aviv volledig uit

http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2015/11/amsterdamse-raad-kleedt-samenwerking.html
 CIDI:  http://www.cidi.nl/amsterdamse-gemeenteraad-voor-uitgeklede-samenwerking-tel-aviv/
  Ik kan het niet genoeg benadrukken: een principiële tegenstem had de samenwerking niet tegengehouden. Nu zijn er strikte voorwaarden waar we het gemeentebestuur van SP/D66/VVD aan kunnen houden.En dat zullen we ook doen.  ik reken op jullie input en informatie om samen met ons deze voorwaarden te controleren.  hartelijke groet, Rutger Groot Wassinkfractievoorzitter GroenLinks Amsterdam

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!