De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ware Übermenschen plegen terreur tegen de zwakkere anderen

dinsdag 9 juni 2015 22:56
Spread the love

 

Het Christendom werd op een gewelddadige wijze opgedrongen aan de zwakkere anderen, de inheemse bevolking, de onderdrukten, slaven, door het zwaard, met vuurwapens en kanonnen door de laffe, hatelijke, wrede en genadeloze Europese Kolonialisten.

De grote wrede, gewelddadige, roofzuchtige maffia, sinds 500 jaar, is koloniaal Europa. Deze roofzuchtige roedel (Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal en  later ook Verenigde Staten van America) heeft de ganse wereld, volgens de pikorde, tussen mekaar verdeeld, veroverd, onderdrukt en uitgebuit. Ze hebben mensen verminkt, gemarteld, verhandeld, gedeporteerd, als slaven gehouden en uitgemoord. Sinds ongeveer 80 jaar is een erfgenaam van de kolonialisten, de V.S., de nieuwe leider van deze wrede, gewelddadige roofzuchtige maffia.

Daarbij hebben de erfgenamen van Koloniaal Europa (Britten, Fransen, Spanjaarden, Portugezen) nog de grond en rijkdom van 3 extra continenten, Zuid-, Centraal- en Noord-Amerika en Oceanië (Australië,Nieuw- Zeeland ,Nieuw-Caledonië,Guam,Diego garcia…) Polynesië(Tahiti, Marquesas, Hawaii, Mariana , Marshall, Samoa eilanden…)  ingepalmd door genocides en gruwelijke onderdrukking van de echte eigenaars, de inheemse bevolking (die ze zien als rechtelozen omdat het echte Untermenschen zijn).

Duitsland is in 1920 uitgestoten uit de roofzuchtige roedel (onteigend van haar kolonies). Een lid uit een roofzuchtige roedel uitstoten is levensbedreigend, bijna veroordelen tot de dood (uithongeren). Een uitgestoten dier kan gekke sprongen maken. Daardoor is koloniaal Europa ook deels medeplichtig aan het opkomen en de misdaden van het nazisme.

Daarbij toont kolonialisme veel overeenkomst met Nazisme (agressieoorlogen, onderdrukkende bezetting en genocide plegen tegen de zwakkere ander die ze zien als een inferieur ras). Kolonialisten hebben ook meer gruwel en grotere holocausten gepleegd. De kolonialisten en imperialisten,ware Übermenschen, meesters van slaven zijn alleen “beschaafd” omdat ze de militaire overmacht hebben om hun slachtoffers te reduceren tot echte Untermenschen.

Een van  misdaden  van Nazi Duitsland, die sinds 1920 geen kolonies meer heeft, was het aanvallen en bezetten van de wrede roofzuchtige roedel van ware Übermenschen, meesters van slaven (Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, België…), de wrede bezetters van een Anschluss van 80% van de rest van de wereld.

De Europese kolonialisten, deze roofzuchtige roedel, waren verrast dat een verstoteling die ze uit de roedel verbannen hadden, het aangedurfd heeft de wrede roedel van wereldoverheersers aan te vallen.

Nazi Duitsland heeft deze wrede expansiepolitiek van wereldheerschappij door de meesters van slaven (Koloniaal Europa), toegepast op een regionaal niveau (hun buurlanden).

De ware Übermenschen mogen wel de ganse wereld veroveren, overheersen, uitbuiten, uitroeien. Dit zijn ook de principes en waarden van de wrede wereldoverheersers.

De expansiedrang van Koloniaal Europa was 20 keer groter dan die van Adolf Hitler. Als de Volkerenbond destijds stop geroepen had tegen de expansiedrang van Koloniaal Europa dan was er misschien geen oorlog uitgebroken.

De “vrije wereld “ is de vrijheid van de ware Übermenschen, meesters van slaven om de gekoloniseerden, de slaven, de inheemse bevolking , de echte Untermenschen in de rest van de wereld te veroveren, te overheersen, uit te buiten en uitmoorden.

De grote oorzaak en reden van de agressieoorlogen in de wereld is dat Europa en de V.S. minsten 80% van de rijkdom van de wereld gewelddadig blijven opeisen.

De “Coalition of willing” bij de wrede agressieoorlogen tegen de zwakke anderen (Irak…) is een wrede roofzuchtige roedel met leiders (V.S., Groot-Brittannië, Duitsland…) en volgelingen die er voor worden betaald en ook een stuk van de oorlogsbuit mogen plunderen. Daarbij illegalen oorlogen want er was geen resolutie van veiligheidsraad van V.N. Ernstige schendingen van internationaal recht. Toch worden ze niet vervolgd door een Nuremberg-achtige rechtbank omdat er  geen rechtstaat bestaat in de planeet.

Volkeren en mensen zijn onvolmaakt, onbewust, gespleten, egoïstisch en gebruiken hun overmacht om hun egoïsme bot te vieren ten nadele van de zwakkeren, om hun misdadige eigenbelangen op te dringen aan de zwakkere anderen.

Maar sinds 500 jaar zijn koloniaal Europa en de imperialistische V.S. wel de grote werelddictators, de wrede agressors voor uitbuiting en diefstal van de rijkdom van de wereld.

De ware Übermenschen hebben geen respect voor de democratie, veiligheid, vrijheid van de beroofde, ondergeschikte volkeren. Ze willen gewoon de vrijheid hebben om zich, in vrede en veiligheid, de rijkdom van de wereld te kunnen toeëigenen.

Dit menselijke egoïsme komt tot uiting door een westerse machtige elite die de echte machthebbers zijn van de wereld. Politici, eerste ministers en presidenten zijn alleen maar dienaars. Zoals men ook goed ziet in België waar de regering unaniem, zelfs Groen! stemt voor nazi-achtige wrede hatelijke agressieoorlogen tegen zwakkere anderen.

Dit is de wrede werkelijkheid, de Belgische (Europese) politici zijn negationisten, onwetend of onbewust over het roofzuchtige koloniale verleden en heden.

Achter een achtenswaardige sociale façade, de goede huisvader of huismoeder, schuilt (een dienaar van) een hebzuchtige plunderaar, een wrede sadist en een gruwelijke doder. De politici en de meerderheid van de Europese mensen zijn sociaal psychologisch ziek, ze hebben een gestoord beeld van de sociaal politieke werkelijkheid.

Ze zouden een serieuze diepe sociaal psychologische therapie moeten volgen. Er kunnen alleen minder oorlogen op de wereld zijn als de westerse wereldoverheersers stoppen met hun agressieoorlogen voor uitbuiting en diefstal.

De rijkdom van de aarde moet eerlijker verdeeld worden. Armoede is een misdaad tegen de mensheid. De grootste dieven (V.S., Europa & partners) moeten een menswaardig maandelijks leefloon betalen aan de 4 miljard extreme armen.

 

Terreur tegen communisten

De wrede kolonialisten, bazen van de wereld (V.S. en Europa ) willen hun geprivilegieerd statuut van grootste dief niet verliezen.

Daardoor hebben ze elke zucht naar vrijheid en onafhankelijkheid van de slaven, ondergeschikten, gekoloniseerden op een wrede en genadeloze wijze onderdrukt.

Psychopaten, grote dieven hebben strategie nodig om hun buit te kunnen behouden en hun misdaden te kunnen plegen.

Een van de strategieën is het scheppen van illusoire bedreigingen. ”De slaven bedreigen ons “ . Een andere strategie is zichzelf echt of vals te kwetsen. Ware Übermenschen, meesters van slaven hebben “terroristische aanslagen” nodig en dus plegen ze “valse vlag” aanslagen” tegen zichzelf en beschuldigen daarna een doelwit dat ze willen veroveren, overheerser, uitbuiten.

Door deze laffe en valse tactieken willen de wrede wereldoverheersers de goedgelovige eigen bevolking en de openbare opinie beïnvloeden, namelijk doen uitschijnen dat zij, de wrede en genadeloze, de ziekelijke hebzuchtige wereldoverheersers uiteindelijk maar “slachtoffers” zijn.

De slaven, echte Untermenschen, gekoloniseerden, bestolen van hun rijkdom, eigendom, waardigheid, vrijheid, die streven naar rechtvaardigheid en bevrijding zijn de “buitenlandse bedreiging” van de meester van slaven (V.S. en Europa).

De ware Übermenschen, meesters van slaven, de grote wrede bazen van de wereld beschuldigen de communisten van expansionisme. Een economisch systeem dat streefde naar sociale rechtvaardigheid en eerlijker verdeling van de rijkdom van de aarde door de bevolking.

Communisme, marxisme is een economisch systeem dat het streven naar onafhankelijkheid van de gekoloniseerde volkeren onder de Anschluss (kolonies) van de wrede en genadeloze koloniale onderdrukking, gesteund heeft. Het is ook met de steun van de communisten dat veel bezette landen (kolonies) zich hebben kunnen bevrijden van het wrede Europese koloniale juk. Hier de ware reden voor het demoniseren van het communisme, na de slaven werden de communisten de grote “bedreiging”.

De agressieoorlogen van de kolonialisten en Imperialisten tegen communisten overal in de wereld (Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten, de Balkan) zogezegd voor de ”vrijheid” van de mensen zijn in feite oorlogen voor de vrijheid om zich de rijkdom van de wereld te blijven toe te eigenen. De zogenaamde “vrije markt voor de meesters van slaven”. De waarheid is dat de wrede wereldoverheersers agressieoorlogen gevoerd hebben tegen landen die een menswaardige leven en loon wilde geven aan het volk en aan de arbeiders.

Ondanks hun hoogdravende uitspraken over vrijheid en vrije meningsuiting hebben de wereldoverheersers door geweld, terroristische aanslagen en corruptie, de communistische partijen aangevallen en de verkiezingen beïnvloed zoals in Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Zuid-Amerika ,Iran , Azië (Vietnam, Laos , Cambodja, Indonesië). De wrede wereldoverheersers hebben een misdadige heksenjacht op communisten gevoerd.

Paramilitaire groeperingen “Gladio” gefinancierd door de grote bedrijven en met de steun van de staten en de terreurorganisaties CIA en NAVO hebben terroristische aanslagen in Europa gepleegd om de wind uit de zeilen te nemen van de communistische partijen zodat de burgers zou stemmen op rechtse regeringen die de “vrije uitbuiting” belangen van de grote bedrijven steunen ten nadele van de belangen van de arbeiders en het volk, onder het mom van het zorgen voor de “veiligheid”. (1)

 

Terreur tegen moslims

De moslims hebben recht op zelfverdediging, ze hebben het recht om zich te verdedigen tegen de onwettelijke, laffe, hatelijke, wrede agressie en bezetting van hun land, familiehuizen en moestuinen door de ware  Übermenschen wereldoverheersers (V.S., Europa, Israël).(2)

 

Voor ware Übermenschen doet het er niet toe met welke bondgenoten en met welke tactieken de verovering, onderdrukking en uitbuiting gebeurt: opdringen, intimideren, bewapenen, moorden, terreur, agressieoorlogen met massavernietigingswapens. Het misdadige doel heiligt alle misdadige middelen.

Europa en de V.S. zijn de grote bedreiging en agressor voor de “homeland security” van de rest van de wereld.

De wereldoverheersers zijn meester manipulators, ze hebben de  de Nazi’s tegen communisten gebruikt, dictators en extreem rechtse rebellen gebruikt tegen pro-socialistische democratische regeringen, de islamitische strijders tegen de pro-communistische en nationalistische regeringen in de Arabische en moslimwereld.

We leven in een wereld waar de zogenaamde “vrije en beschaafde” wereld de grote wrede, gewelddadige roofzuchtige maffia is voor de zwakkere anderen in de rest van de wereld.

Er zijn duizenden boeken van moedige schrijvers die de waarheid vertellen over de gruwelen, de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd door de westerse wereldoverheersers en toch blijven de westerse media dezelfde kolonialistische prietpraat vertellen als woordvoerders van de wrede westerse wereldoverheersers.

De partijdige, afhankelijke westerse media dient gewoon de misdadige belangen van de meesters van slaven. Het is gewoon hersenspoeling en daardoor blijft de burger onwetend over deze gruwelen en terreur van hun regeringen tegen de zwakkere anderen in de rest van de wereld. De enige informatie die de burger krijgt, is het standpunt van de wrede meesters van slaven.

Deze wrede wereldoverheersers durven zelfs de media in Belgrado, Kaboel, Bagdad, Tripoli … nog te bombarderen, zogezegd omdat ze propaganda uitzenden.

De enige mogelijkheid voor de burger om nog een andere opinie of standpunt te krijgen is het raadplegen van de Engelstalige media van o.a. Presstv.ir (Iran), Russia Today (RT), CCTV(China), Al-Jazeera (Qatar)…

1.http://www.boublog.nl/2011/06/24/gladio-en-de-geheime-terreur-van-de-navo/

Daniele Ganser”NATO’s secret armies:operation GLADIO and terrorisme in western Europe”

2.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/08/29/het-westen-pleegt-genocide-van-3-miljoen-moslims

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

Raoul Hedebouw (PVDA): “Het VS-imperialisme is het grootste gevaar voor de wereldvrede” – YouTube

Literatuur:

Ramsey Clark “The fire this time. US war crimes in the gulf”(derde druk van 2002).

Jim Hatfield “Fortunate Son:George W.Bush and the making of an American president”

Patrick Cockburn “De nieuwe heilige oorlog .De opkomst van IS en de soennitische opstand”

Paul Craig Roberts”Why America was lost.From9/11 to police/warfare state”

Paul Hellyer “The money maffia.A world in crisis”

Gregoire Lalieu “Jihad made in USA”

Adam Hochschild “De geest van koning Lepold ll en de plundering van Congo”

Gary Webb:Dark aliance:The CIA,the contras and the cocaine explosion.

Terry Reed “Compromised:Clinton,Bush and the CIA”

Alexander Cockburn “Whiteout:The CIA,drugs and the press”

Michael Levine”The big white lie:The CIA and the cocaine/crack epidemic”

Nick schou”Kill the messenger.How the CIA’s crack-cocaine controversy destroyed journalist Gary Webb”

Alfred McCoy “The politics of heroin”

Peter Dale Scott “Cocaine politics”

Celerino Castillo “Powderburns”

Ewald Vanvugt ”Nieuwe zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

Mark Curtis “Web of Deceit Britain’s real role in the world”

Michel chossudovsky “Globalization of war.America’s ‘long war’ against humanity”

http://forum.politics.be/showthread.php?t=157651&page=2

film “Older than America” directeur Georgina Lightning

http://en.wikipedia.org/wiki/Older_than_America

https://www.youtube.com/watch?v=p-C2rAvCcuY  

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!