De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tijd voor een progressief pact/SP verraad aan anti racismestrijd/Tweede brief aan Emile Roemer

Tijd voor een progressief pact/SP verraad aan anti racismestrijd/Tweede brief aan Emile Roemer

zondag 15 januari 2017 23:31
Spread the love

TIJD VOOR EEN PROGRESSIEF PACT/SP VERRAAD AAN ANTI-RACISMESTRIJD/TWEEDE BRIEF AAN EMILE ROEMER

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/tijd-voor-een-progressief-pactsp-verraad-aan-anti-racismestrijdtweede-brief-aan-emile-roemer/

Vooraf: Deze brief is een reactie op het SP manifest”Tijd voor een progressief pact”verwoord in de toespraak van Emile Roemer aanhet recentelijk gehouden SP Congres
”We maken SP groot en Rutte klein”
https://www.sp.nl/nieuws/2017/ 01/toespraak-emile-roemer-we-m aken-sp-groot-en-rutte-klein

  Zie de verkorte tekst, die ik opgestuurd gekregen heb, onderde brief
Daaronder het notenapparaat
En daaronder de brief, die ik Roemer heb toegestuurd naaraanleiding van zijn eerder statement ”Klaar om te knokken”
https://doemee.sp.nl/klaaromte knokken

VEEL LEESPLEZIER!

AANDE HEER ROEMERFRACTIELEIDER TWEEDE KAMER SP
Onderwerp:Uw mail ”Tijd voor een progressief pact”

Geachte heer Roemer,

Weet u het nog?Op 3 januari, het begin van het Nieuwe Jaar 2017, heb iku een brief gestuurd in reactie op uw mail ”Klaar om te Knokken” [1]Geheel onderin [onder notenapparaat] een copie van die brief.Onder noot 2 alvast de link.
In deze brief heb ik u erover de oren gewassen, dat u weliswaarzich inzet voor de sociale strijd [prima en ook te verwachten vanuw partij], maar het lelijk laat afweten op het gebied van de antiracismestrijd, toch zo broodnodig in deze tijd van aanstormendfascisme. [3]Taal noch teken van u vernomen, wat ik niet zo netjesvond.Erger is, dat u er geen lering uit getrokken hebt en mijvrolijk opnieuw een mail stuurt ”Tijd voor een progressiefpact” [zie hieronder], waar wederom geen enkele aandacht besteedwordt aan het gevaar van het aanstormend fascisme.

De enige indicatie van enig anti racistisch besef, die ik bij uben tegengekomen [toch stiekem een beetje naar mijgeluisterd, meneer Roemer?] , is uw toespraak op het kennelijk recentelijk gehoudenSP Congres, waarbij u o.a. opmerkt:
”Stop de ongereguleerde arbeidsmigratie, pak eindelijk de uitbuiting eens aan en maak een vuist tegen discriminatie en het groeiende racisme.” [4]

Deze opmerking over ”een vuist tegen discriminatie en het groeiende racisme”is het enige, wat ik aan anti-racisme terugvind in deze toespraak en ookgeen actieaankondigingen, concrete stappen en zelfs maar het benoemenvan het grote gevaar van Wilders en co.
Daarbij haalt u dan direct uw anti racistische oprisping onderuit door uwstandpunt over de ”ongereguleerde arbeidsmigratie”
Ik citeer uw atandpunt
”De SP is zeer terughoudend als het gaat om arbeidsmigratie. Zolang er hier nog honderdduizenden mensen aan de kant staan, is het ongewenst om werknemers uit het buitenland te halen” [5]

Dit is duidelijk een ”Eigen Volk Eerst standpunt”Daarmee zet uw partij de ene arbeider tegen de andere op.

En u maakt het niet goed, door elders in uw standpuntente vermelden, dat het u gaat ”het uitbetalen van gelijk loon voor gelijkwerk en fatsoenlijke huisvesting” [6], want dat lijkt mij nogalvanzelfsprekend. 
Die nare vorm van arbeidersnationalisme, die u vertoont, is niet nieuwin uw partij, maar een akelige echo van uwracistisch-populistische ”Kapitaal en Arbeid” [7]waarvan, volgens mij nooit echt afstand is genomen. 
So far for internationale solidariteit……………..
U hebt dus NIKS, NADA, NAKKES gedaan om het hedendaagse racismeen aanstormende Wilders fascisme [8] te bestrijden

Ik noemde al uw toespraak op het partijcongres [9] en de SP standpuntenover arbeidsmigratie [10]Ik noem, evenals in mijn eerdere brief aan u [11],  uw standpunten [12],Wij SP [13] en uw concept verkiezingsprogramma NU WIJ [14]
Het enige, dat ik terugvond, was een slappe beginselverklaring,die je bij alle partijen kunt lezen:
 Ik citeer uit uw concept verkiezingsprogramma, nr 7,”NIET LANGS ELKAAR HEEN LEVEN, MAAR SAMEN LEVEN” ”GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE NEDERLANDERS ´´Ons land is gebouwd op gedeelde waarden, van vrijheid en solidariteit. We spreken elkaar aan op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, seksuele voorkeur of religieuze achtergrond. In het integratiebeleid hoort niet de groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, maar de mogelijkheden die mensen hebben en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Racisme en discriminatie – door wie dan ook – accepteren we niet.´´ [15]
Zo, ”accepteert” uw partij dat niet, meneer Roemer.
En wat heeft uw partij dan gedaan aan anti racismebestrijding?
 Wat hebt u gedaan om het racisme van PVV, Wilders IN HET PARLEMENTEN DAARBUITEN te bestrijden? [een aantal ”goede” SP leden/politicivan lager echelon, zoals op Gemeentegebied, niet te na gesproken]
  NIKS, NADA, NAKKES 
 Nogmaals voor u herhaald:
  
  Wilders is de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist envluchtelingenhater. [16] Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [17] en nietalleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steedsmeer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [18]
 
  INGREDIENTEN HAATBOODSCHAP WILDERS:     Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsendetaal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ”minder,minder” [19], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [20]
   Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s inbeslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [21]
  Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [22]   Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [23]en het land doorreisde om de mensen op te zettentegen vluchtelingen. [24] Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingengeweld. [25]   Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluitenin AZC’s [26], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.
   Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [27], nog extremer dande nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [28]
   Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur”drie beesten van Surinaamse afkomst” noemde. [29]   Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazibeweging Pegida [30] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.  Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leidervan het extreem-rechtse Front National. [31]
  Er is nog veel meer, maar hier laat ik het bij.

EPILOOG

Meneer Roemer, net zoals in mijn eerdere brief [32], heb ik uopnieuw gewezen op het fascistische gevaar, dat Wilders inhoudt. 
En ondanks mijn brief met opsomming van zijn standpunten/uitspraken, waarvan u trouwens zelf evengoed of nog beter op de hoogte bent,gaat u door op de ingeslagen weg, alleen aandacht te schenken aande sociale strijd [hoe belangrijk ook] en doet u precies, waartegen uin uw Congrestoespraak waarschuwt”Wegkijken”Hier dusWegkijken van de strijd tegen het racisme en aanstormende Wildersfascisme.
U weet heel goed, wat de destructieve gevolgen zijn van het eventueelaan de macht komen van een Wilders of zelfs van de PVV als grootsteof bijna grootste oppositiepartij.
Een gevaarlijke inperking van de rechten, zoals wij nukennen, wat vooral moslims en allochtonen in het algemeen treft.Alsmede zij, die tegen het onrecht willen strijden, zoals linkseactivisten.Een afschaffing van de godsdienstvrijheid.Volgens planning van Wilders regelrechte religie vervolging. [29]
Onbegrijpelijk, dat u daarmee niets doet.
Onbegrijpelijk, dat u zich niet eens bekommert om de positievan u als parlementariers en de andere parlementariers,want Wilders zou u ook het liefst achter slot en grendel zien.Nu al spreekt hij van een nepparlement.
U speelt gevaarlijk en misdadig spek, door hier zomaar aanvoorbij te gaan en bent, in mijn oordeel, medeplichtig aande mogelijke catastrophe, die na de verkiezingen van 15 maartvolgt.

Meneer Roemer en uw partij, bedankt voor dit verraad aan democratie en humaniteit.

EEN ROTTE TOMAAT VOOR U EN UW PARTIJ!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

On Saturday, January 14, 2017 3:33 PM, Emile Roemer <reacties@sp.nl> wrote:

 

 
 
Beste Astrid,

Hoe zorgen we dat progressieve partijen de handen ineen slaan en samen knokken voor sociale verandering? Hoe voorkomen we een derde kabinet Rutte? Dat kan door vóór de verkiezingen een progressief pact te sluiten om de VVD uit de regering te houden.

De VVD wil meer markt en minder overheid. Winstuitkeringen. Meer macht voor de banken en zorgverzekeraars. Zij zetten het individu voorop en laten mensen concurreren. Het is ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ bij de liberalen. De SP gelooft in het collectief en in samenwerking. Wij willen hogere lonen,  arbeidsmigratie reguleren, betere zorg en onze sociale voorzieningen versterken. Met de VVD gaan we die cruciale doelen nooit halen.

Politiek gaat over eerlijkheid. Over betrouwbaarheid. Over de zekerheid dat een linkse stem geen rechtse regering in het zadel helpt. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien en daarvan zeg ik: dat nooit meer.

De SP is klaar om te regeren. We kunnen compromissen sluiten, dat laten we ook overal zien. We besturen in de helft van alle provincies, in twee van de vier grote steden en meer dan veertig andere gemeenten. Wij zijn voor niemand bang, maar we hechten wél aan onze geloofwaardigheid. Daarom zeggen wij: een stem op de SP is een stem voor een regering zonder VVD. Ik roep de andere progressieve leiders op hetzelfde te doen.

met strijdbare groet,
Emile Roemer
Fractievoorzitter SP Tweede Kamer 

NOTEN

[1]

TEKST”KLAAR OM TE KNOKKEN”
 ”Dit is geen tijd om aan de kant te blijven staan. Vanaf 2005 krijgen de allerrijksten steeds meer geld te besteden, terwijl de rest van het land erop achteruit gaat. Multinationals worden schatrijk door belastingontwijking, terwijl huren met bijna 30% gestegen zijn.Wij zijn er klaar voor.Klaar om te knokken voor één Nationaal ZorgFonds zonder marktwerking en eigen risico.Klaar om te knokken voor een forse huurverlaging en hogere lonen voor iedereen die er de afgelopen jaren op achteruit is gegaan.Klaar om te knokken voor een waardige oude dag voor de generatie die ons land heeft opgebouwd en eerlijke kansen voor de generatie die er nu aankomt.Knok met ons mee!”https://doemee.sp.nl/klaaromte knokken

YOUTUBE.COMWIJ ZIJN KLAAR OM TE KLOKKEN. jIJ OOK?
  https://www.youtube.com/watch? v=uib5mzJTckg

[2]

”KLAAR OM TE KNOKKEN”/SP LAAT HET AFWETENIN STRIJD TEGEN WILDERS FASCISME/BRIEF AANEMILE ROEMERASTRID ESSED3 JANUARI 2017

http://www.astridessed.nl/klaa r-om-te-knokkensp-laat-het-afw eten-in-strijd-tegen-wilders-f ascismebrief-aan-emile-roemer/

[3]

WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDENASTRID ESSED21 DECEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-voor-de-vierde-keer-politi cus-van-het-jaarnederland-is-e en-gevaarlijk-land-geworden/

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEENEN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016
    http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/

[4]

”Stop de ongereguleerde arbeidsmigratie, pak eindelijk de uitbuiting eens aan en maak een vuist tegen discriminatie en het groeiende racisme.”
SPTOESPRAAK EMILE ROEMERWE MAKEN DE SP GROOT EN RUTTE KLEIN14 JANUARI 2017
https://www.sp.nl/nieuws/2017/ 01/toespraak-emile-roemer-we-m aken-sp-groot-en-rutte-klein

TEKST TOESPRAAK:

‘Wie de sociale kiezer wil mobiliseren, houdt niet berekenend de kaarten tegen de borst, maar biedt een echte en eerlijke keuze. Wie de neoliberale rovers wil bestrijden, hijst niet bij voorbaat de witte vlag van overgave.  Wie rechtse Rutte uit het torentje wil jagen, solliciteert niet stilletjes als zijn linkse lakei. Als progressief Nederland Rutte uit het torentje wil, dan moeten we vóóraf eerlijk en duidelijk zijn. Dan werken we samen om de VVD na 15 maart buitenspel te zetten. Vandaag zetten wij de eerste stap: Wij spreken vandaag met elkaar af: aan een kabinet met de VVD, doet de SP niet mee.’ Met die woorden sloot Emile Roemer het XXII SP-congres af. Lees hieronder de hele speech. Allereerst een dankwoord aan al die vrijwilligers, Paul, Hans en Bram met hun hele ploeg, catering, beveiligers, dagvoorzitters en u allemaal voor uw lange zit.Partijgenoten, kameraden.We hebben vandaag een fantastisch congres gehad. Heerlijk om met zo’n scherp programma de arena ingestuurd te worden door jullie. En met zo’n mooie ploeg te mogen strijden.Dank daarvoor en oprecht allemaal gefeliciteerd.We hebben nog 60 dagen. 60 dagen om mensen van het belang van deze verkiezingen te overtuigen. 60 dagen om mensen van het belang van een sterke SP te overtuigen.Ga het op straat eens vragen en je zult het van heel veel mensen horen. Nederland is een heel mooi land, maar wat hebben we de laatste jaren lelijke politiek gezien.

EEN KAALSLAG VAN 50 MILJARD

VVD-politiek van 50 miljard euro aan bezuinigingen die een knalharde kaalslag hebben veroorzaakt met name bij mensen die het niet kunnen dragen. Bij ouderen die niet meer terecht kunnen in verzorgingshuizen. Bij jongeren die zich diep in de schulden moeten steken om te studeren. Bij huurders die hun huur in een paar jaar tijd met 30% hebben zien stijgen.Bij mensen die steeds minder te zeggen hebben over hun eigen wijk. Welke toekomst heeft een jongere nu? Geen vaste baan, geen huis, geen studiefinanciering. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog groeide elke generatie op met de hoop en het vertrouwen dat zij het beter zouden krijgen, dat onze samenleving vooruit zou gaan.Nu groeit een generatie op die die hoop en dat vertrouwen niet meer vanzelfsprekend heeft. En dat gaat dieper en verder dan het politiek oneens zijn met een partij. Dat gaat over het beschadigen van het geloof in vooruitgang van een generatie die nu klaargestoomd zou moeten worden om het stokje over te nemen. Het ideaal van verheffing is bij het grofvuil gezet. Laat dat eens tot u doordringen.

NIET WEGKIJKEN MAAR OMKIJKEN NAAR ELKAAR

De meeste mensen willen hetzelfde. Jong of oud. Man of vrouw. Wit of zwart. Een vaste baan met een fatsoenlijk inkomen. Betaalbare zorg zonder eigen risico.Goed onderwijs waar je een vak leert en aandacht en gelijke kansen krijgt. Een huis dat betaalbaar is en in een veilige wijk staat. Een lekkere vegetarische schnitzel 1x per week, zonder dat de VVD komt klagen.De meeste mensen willen leven in een land waar we niet wegkijken maar omkijken naar elkaar. Ik ben er trots op om bij een partij te horen die nooit wegkijkt van problemen. Jullie allemaal – stuk voor stuk –  staan voor de mensen en de partij klaar als er werk te verzetten is. In de wijken, op de markten, bij hulpdiensten, in de raden of colleges.Dat maakt ons bijzonder. We gaan voor elkaar door het vuur als het nodig is. Pakken het werk op als een ander even niet kan.Wij strijden samen en dat doen we met open vizier en de borst vooruit. En we geven nooit op. Die mentaliteit zie ik overal terug in de partij.Daar ben ik trots op en ik voel me er thuis omdat het de waarden zijn waar ik mee ben grootgebracht. Doorzetten, in de strijd tegen onrecht.Dank jullie wel !!

OPSTAAN VOOR VRIJHEID

Ik weet nog heel goed dat wij – jaren geleden –  ik denk dat ik een jaar of 15 was, op vakantie waren in Duitsland. We maakten een boswandeling, met het hele gezin,En toen we pauzeerden en onze broodjes aten, raakte mijn vader aan de praat met een al wat oudere Duitse man. Het gesprek liep steeds hoger op. Ik zag het aan zijn houding.Mijn vader ontplofte en greep hem bij de keel. We hebben mijn vader van de Duitser weg moeten halen. Ik zag een man die ik nog nooit gezien had.Het heeft nog jaren geduurd voordat ik dit voorval goed heb kunnen plaatsen. Want pas de afgelopen jaren – nu mijn vader dood is – begrijp ik waarom de stoppen doorsloegen. De Duitser bleek een verstokte nazi, een oud SS’er, die de schuld van de oorlog in de schoenen van de Nederlanders schoof.Mijn vader was onderdeel van het verzet in Rotterdam. Op 24 oktober 1944 wordt hij gearresteerd en ter dood veroordeeld. Een dag voor zijn executie wordt hij bevrijd door verzetsmensen.40 strijders ontsnappen maar vier blijven er achter. Ze konden de sleutels van hun cel niet vinden …. De vier werden later doodgeschoten.Ik ken deze geschiedenis nog maar een paar jaar. Dankzij de zonen van andere vaders die hier een boek over schreven.Lang vond ik het moeilijk om hierover te vertellen.Nu vertel ik het verhaal wel, aan iedereen die het horen wil. Omdat het mij persoonlijk raakt en omdat het ons allemaal aangaat. Het raakt me als ik bedenk dat mijn vader één van die vier had kunnen zijn. Het raakt ons allemaal omdat het offer van deze vier mannen, en van duizenden anderen, maakt dat wij hier vandaag in vrijheid leven.En ik maak mij geen illusies. Het is makkelijker om trots te zijn op de daden van een ander dan zelf moedig te zijn als de situatie erom vraagt.Ik hoop dat ik op de cruciale momenten in mijn leven dezelfde moed aan de dag kan leggen die mijn vader meer dan zeventig jaar geleden had.Dat je in een tijd van wanhoop durft te kiezen voor wat van ons allemaal is en niet voor jezelf. Dat je niet alleen beschermt wat van jou is maar dat je ook opstaat als de vrijheden en de veiligheid van anderen op het spel staan. Dat we bereid zijn op te staan als we misstanden zien en dat we nooit , maar dan ook nooit wegkijken. Dat we strijden voor een ‘samen Nederland’ als de tijd daar om vraagt.Zo’n politicus en zo’n mens wil ik graag zijn en blijven!

EERLIJK EN BETROUWBAAR

PartijgenotenIk ben misschien niet een politicus zoals er al zoveel van rondlopen in Den Haag.Ik ben niet het type dat mensen met droge ogen een leugen verkoopt en daarna sorry zegt.Maar als politiek gaat om eerlijk en betrouwbaar je idealen te verwezenlijken, ben ik graag jullie man.Maar deze verkiezingen gaan niet over Emile Roemer, of over poppetjes.Deze verkiezingen gaan en móeten gaan over wezenlijke veranderingen die nodig zijn, veranderingen die mensen nodig hebben om mee te kunnen doen, om rond te kunnen komen, om serieus te worden genomen. Veranderingen die al die mooie mensen in dit land verdienen. Veranderingen die zo hard nodig zijn.

KNOKKEN VOOR DE ZORG

Kijk wat 10 jaar marktwerking met de zorg heeft gedaan. In plaats van samen te mogen werken om de zorg op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, zijn zorgverleners concurrenten van elkaar geworden. Zorgverleners zijn 30% van hun tijd kwijt aan bureaucratie, verzorgingshuizen zijn met bosjes gesloten, ouderen zitten eenzaam thuis en zijn vaak de helft van hun thuiszorg kwijt.Thuiszorgmedewerkers hebben 20% van hun salaris moeten inleveren terwijl de top van de zorgverzekeraars erg goed voor zichzelf zorgt. Er liggen miljarden op de planken van verzekeraars en de wachtlijsten in de ziekenhuizen stijgen met de dag.Meer dan een miljoen mensen kunnen de zorgkosten niet meer betalen. En het belachelijke eigen risico, die boete op ziek zijn, is inmiddels torenhoog.En dan wordt er gezegd, de zorg is te duur. NEE, het zorgstelsel is te duur. En daarom ben ik er trots op dat wij het eigen risico afschaffen en dat de SP de kartrekker is van een nieuw stelsel: het Nationaal ZorgFonds, met inmiddels een kwart miljoen mensen die het steunen. Daar ben ik apetrots op.Wat dacht u van de huren. De afgelopen jaren zijn de huren met gemiddeld 28% gestegen, u hoort het goed 28%. En de wachtlijsten voor een betaalbare woning zijn gigantisch groot. Wat een waanzin. Schaf die verhuurderheffing af, verlaag de huren, bouw meer betaalbare woningen en geef huurders een stem in het beleid.Maar laat ik er ook bij zeggen dat ik er trots op ben dat onze wethouders  in Amsterdam, Utrecht, Arnhem, maar zeker ook in vele andere plaatsen alles op alles zetten om te bouwen en de huren omlaag te krijgen en daarin slagen ook! Chapeau!

ONGELIJKHEID BESTRIJDEN

Partijgenoten.Wat voor ons als SP al vanaf onze oprichting een doorn in het oog is, is de groeiende ongelijkheid in dit land. De afgelopen 15 jaar is 80% van Nederland er qua inkomen op áchteruit gegaan, terwijl de 20% rijksten er alleen maar rijker op zijn geworden. Inmiddels leven meer dan een miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens. In Nederland!Gelukkig hebben wij onder aanvoering van Sadet een masterplan gemaakt om de armoede nu écht aan te pakken. En natuurlijk begint dat met het minimaal met 10% verhogen van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen. Het is en blijft voor mij onacceptabel dat mensen, en al helemaal kinderen, hier in armoede moeten opgroeien.Stop die idiote en explosieve groei van flex- en flutcontracten. Maak eindelijk flex duurder dan vast, dan krijgen mensen weer de zekerheid die ze verdienen, en kunnen jongeren weer werken aan een toekomst met vastigheid.Ik heb Mark Rutte horen zeggen dat hij zo verknocht is aan het Torentje. Ik snap dat wel, mooi uitzicht over de Hofvijver, mooi salaris, lekkere koffie. Maar zo gaat dat dus bij de VVD. Je gunt heel Nederland een Flexcontract maar jezelf een vast baantje in het Torentje. Ik dacht het niet.Mark Rutte is als een facebook-felicitatie van Henk Krol. Het lijkt sympathiek maar het loopt slecht met je af.

SOCIALE VERANDERING

Maar ik ga nog even door partijgenoten, want er zijn meer veranderingen nodig.Schaf dat idiote schuldenstelsel af en zorg ervoor dat jongeren een vak leren ipv in de schulden worden gestoken. Investeren in het onderwijs is investeren in onze toekomst.Pak eindelijk de financiële sector aan. Banken zijn nog steeds te groot, de buffers te laag en het oude graaigedrag komt weer terug. Stop het naar de beurs brengen van onze banken en maak er echte Volksbanken van.Stop de ongereguleerde arbeidsmigratie, pak eindelijk de uitbuiting eens aan en maak een vuist tegen discriminatie en het groeiende racisme.Hou op met het blind aanleggen van meer asfalt en maak het openbaar vervoer beter en goedkoper. Maak serieus werk van verduurzaming en vergroening en laat Groningen niet zakken. Verlaag de aardgaswinning in 4 jaar naar een veilige 12 miljard kuub en haal de NAM er tussenuit.En herstel de democratie. Een nee in een referendum is en blijft een nee! En wij gaan ons hard maken voor een ander Europa, waar niet Brussel dicteert en waar voor een Europese Commissie, een Europees leger, een Europees Openbaar Ministerie geen plaats is.

BOTSENDE VISIES

Het beleid van de afgelopen jaren komt niet uit de lucht vallen en is al helemaal geen natuurverschijnsel. Dit is een logisch gevolg van een ideologische visie. Een visie over je mensbeeld, een visie op de samenleving.En de afgelopen 30 jaar heeft hier de neoliberale visie overheerst. In deze periode heeft de VVD zo’n 25 jaar in de regering gezeten en de koers kunnen bepalen.Bolkestein zei het destijds heel passend. De PvdA mag met Kok de premier krijgen, wij het beleid. En zo was het ook. Mark Rutte deed het nog slimmer. Hij had de premier én het beleid.Dáár moeten we dus vanaf. Als je een samenleving organiseert volgens een ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ mentaliteit, dan moet je niet verbaasd zijn dat er steeds minder mensen naar elkaar omkijken.Als je een politiek predikt waarin de overheid – die van ons allemaal is – vooral een hindernis is die de wetten van vraag en aanbod en vrij kapitaal in de weg zit, dan moet je niet gek op kijken dat mensen zich afkeren van wat van ons allemaal is.Maar dat is wel het beleid geweest van de afgelopen 30 jaar. De politieke erfenis van Thatcher, Reagan en Rutte. En anderen gaven ze daartoe de kans door mee te rijden in hun zijspan. En de afgelopen jaren is dit met Rutte-Asscher zelfs in een stroomversnelling terecht gekomen.En ook bij het kabinet Rutte-Wilders. Vergis je niet, Wilders zet niet alleen mensen tegen elkaar op, hij heeft ook ingestemd met de marktwerking in de zorg, met het verhogen van de AOW leeftijd, met de verkoop van huurwoningen en de afbraak van de sociale werkplaatsen. Van de hele Kamer stemt Wilders het vaakst mee met de VVD. Niet vreemd, want Wilders komt van de VVD. Hij is een geradicaliseerde VVD’er en daar gaan wij never en nooit mee in zee.

EEN FUNDAMENTEEL ANDERE VISIE OP DE SAMENLEVING

Méér markt en minder overheid. Kijk wat dat heeft gedaan met de zorg, met de huursector, met de arbeidsmarkt, met de groeiende ongelijkheid en de tegenstellingen.Door niet de publieke moraal, maar de economische wetten van de markt leidend te laten zijn, raakt die overheid steeds verder verstrikt in haar eigen onmacht.Rutte en zijn adjudanten hebben de politiek tot bijwagen van de markt gemaakt.Echte afwegingen over wat van waarde is kunnen niet worden weggehaald van de politiek en dus van de democratie.Een speculant op Beursplein 5 vraagt zich niet af wat de gevolgen van zijn handelingen zijn voor de werkgelegenheid, voor het milieu, voor de mensen in de buurt.Deze neoliberale blindheid voor wat van ons allemaal is, is mede de oorzaak van de versplintering en de verharding van de samenleving, van de uitholling van de democratie, de vergroting van de tweedeling en de ontmanteling van onze gezamenlijke voorzieningen.Voor de VVD bestaat er geen alternatief voor méér markt en minder overheid. Maar de stelling dat er geen alternatief mogelijk is, is bedrog met als enige doel te voorkomen dat de machtigen hun macht, hun invloed en hun vermogen moeten delen.Dat is wat zal moeten gebeuren, dat is waar deze verkiezingen over moeten gaan.Ik pretendeer geen blauwdruk te hebben. Wat ik wel heb is een fundamenteel andere visie op mens en samenleving. Gebaseerd op de overtuiging dat de mens het uitgangspunt is van alle dingen en de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van onze samenleving.In onze samenleving is de mede-mens niet een concurrent, maar de maat der dingen. Onze samenleving is niet een optelsom van, met elkaar concurrerende individuen, maar een plek waar buren en collega’s naar elkaar om kijken.In onze samenleving staat de woningbouwdirecteur of de zorgdirecteur, niet bekend om z’n extreem hoge salaris en dito lease-auto, maar om z’n hartstochtelijke dienstbaarheid aan huurders en patiënten. 

WIJ HELPEN MENSEN OM DE MACHT TERUG TE PAKKEN.

Dit is de keuze die op 15 maart moet worden gemaakt. Wij als SP staan voor een radicaal andere keuze. Voor een radicaal ‘samen’. Ons verkiezingsprogramma is daarom ook investeringsprogramma. Een investeringsprogramma in de samenleving, in mensen en in de economie.Wat ons betreft gaat het roer om. Wij helpen mensen om de macht terug te pakken. En laat ik daarom vandaag heel helder zijn. Wij kunnen, met zo’n wezenlijk verschil van visie op mens en samenleving, onze idealen niet waarmaken met de VVD in één regering.Vraag aan Lodewijk Asscher hoeveel rechtse wind je vangt als je 4 jaar lang in de zijspan van de VVD zit. Dan wordt het rood op de wangen, het schaamrood op de kaken. Dan misbruik je de stem van links, voor een regering over rechts.Dat ga ik dus niet doen. Wie de sociale kiezer wil mobiliseren, houdt niet berekenend de kaarten tegen de borst, maar biedt een echte en eerlijke keuze.Wie de neoliberale rovers wil bestrijden, hijst niet bij voorbaat de witte vlag van overgave. Wie rechtse Rutte uit het torentje wil jagen, solliciteert niet stilletjes als zijn linkse lakei.Als progressief Nederland Rutte uit het torentje wil, dan moeten we vóóraf eerlijk en duidelijk zijn. Dan werken we samen om de VVD na 15 maart buitenspel te zetten.Vandaag zetten wij de eerste stap:Wij spreken vandaag met elkaar af: aan een kabinet met de VVD, doet de SP niet mee.

VOOR EEN PROGRESSIEF PACT

PartijgenotenIk roep vandaag andere progressieve partijen op om óók die duidelijkheid te geven.Want Lodewijk, vier jaar lang vice-premier in dit kabinet moet toch geen pretje zijn geweest?Maar nu je zelf partijleider bent, maak niet de fout die Samsom ook maakte.    Laten we samen optrekken om te werken aan Nederlands belangrijkste waarden.Dat iederéén mee kan doen, dat we een samenleving bouwen waar we naar elkaar omkijken, waar we dezelfde taal spreken, waar we gelijke kansen krijgen.Waar de menselijk waardigheid centraal staat. Waar samenwerking de norm is in plaats van concurrentie tussen mensen.Waar iedereen toegang heeft tot zorg, recht, inkomen en een woning.Waar het beleid gericht is op duurzaamheid en internationale solidariteit.Het lijkt mij partijgenoten, dat ook jullie deze waarden willen verwezenlijken?Heel goed.Dan zou ik zeggen. Aan het werk.Samen maken we de SP groot en krijgen we Rutte klein.We gaan de straten op, de buurten in.Vóór de mensen en met de mensen.Het wordt een lange campagne, een harde campagne.Maar wij zijn klaar op te knokken, ik ben klaar om te knokken. Pak de macht! Zet ‘m op.Dank jullie wel.  

[5]

‘De SP is zeer terughoudend als het gaat om arbeidsmigratie. Zolang er hier nog honderdduizenden mensen aan de kant staan, is het ongewenst om werknemers uit het buitenland te halen’

SPHUWELIJKS EN ARBEIDSMIGRATIE

https://www.sp.nl/standpunt/hu welijks-en-arbeidsmigratie

TEKST
”Het is belangrijk dat mensen zich voorbereiden op hun komst naar Nederland. De gestelde eisen aan huwelijks- en gezinsmigratie mogen niet misbruikt worden om de vrije huwelijkskeuze in te perken. Huwelijksdwang en polygamie worden hard aangepakt.De SP is zeer terughoudend als het gaat om arbeidsmigratie. Zolang er hier nog honderdduizenden mensen aan de kant staan, is het ongewenst om werknemers uit het buitenland te halen. Bovendien zijn die mensen vaak in hun eigen land harder nodig dan hier, migratie kan leiden tot ontwrichting in het land van herkomst.”[6]”Werkgevers kunnen geen beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten als er geen garanties zijn voor het uitbetalen van gelijk loon voor gelijk werk en voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten”SPARBEIDSMIGRATIEhttps://www.sp.nl/standpunt/ar beidsmigratie
TEKST””Arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en daarbuiten moet beter worden geregeld. Werkgevers kunnen geen beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten als er geen garanties zijn voor het uitbetalen van gelijk loon voor gelijk werk en voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Inzet van illegale arbeid is schadelijk voor binnen- én buitenlandse arbeidskrachten en moet worden voorkomen.”[7]

GASTARBEID EN KAPITAAL-SP BROCHURE 1983

https://sptransparant.wordpres s.com/gastarbeid-en-kapitaal/

Gastarbeid en Kapitaal – SP brochure 1983

11 reacties“Ik wil mijn afschuw voor de islam – de leer, de dogmatiek, de verboden, de onbeweeglijkheid, de middeleeuwse achterlijkheid die is ontstaan met deze religie voor nomaden en woestijnrovers – niet onder stoelen of banken steken. (…) Zichzelf opsluitend in een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt (…), vormen zij een Fremdkörper in onze samenleving, dat niet lijkt te kunnen loskomen, iets bij te leren, iets te willen leren, dus verarmt (…). Zoals nu kan het niet”.Citaat van de stalinist Theun de Vries bij zijn steun aan het standpunt van de Socialistische Partij zoals verwoord in de brochure Gastarbeid en Kapitaal en de daarbij gevoegde reacties en commentaren, alsook in het partijorgaan Tribune.

Introductie tot Gastarbeid en Kapitaal

Tegelijkertijd met de Centrumpartij van Hans Janmaat demoniseerde de SP in de jaren tachtig arbeidsmigranten, de zogenoemde “treinladingen met profiteurs”  (Tiny Kox, Lekker Fris, november 1992). In de partijnota Gastarbeid en Kapitaal werden “mohammedanen” weggezet  als “nomaden en woestijrovers”, afgebrand als zijnde onbeschaafd (eetgewoontes, hygiëne), slaafs (naar de werkgevers toe), en de islam was een “middeleeuwse achterlijkheid”, met “een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt” en “een Fremdkörper in onze samenleving”.
Daarna werd het de SP verboden enkele 1 Mei-vieringen bij te wonen in 1983, en werd de partij door links Nederland beschuldigd van “cryptofascisme”De Waarheid kopte op 27 april 1983: Een ‘Socialistische’ Partij op jacht naar Janmaat-stemmers. De Anne Frank Stichting brandmerkte de SP als een racistische partij, en leden stapten op.“Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van verouderde, en voor ons gevaarlijke, immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun diskriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?”Anton Constandse, SP brochure Gastarbeid en Kapitaal, p. 17, 1983“Het heeft de SP veel schade berokkend, het heeft ervoor gezorgd dat we later in de Tweede Kamer zijn gekomen”, aldus Tiny Kox. “Het was duidelijk dat we er niet doorkwamen, dus zijn we er vanaf 1985 over gaan zwijgen.” En dat zwijgen duurde welgeteld 10 jaar. Daarna stelden prominente SP’ers (op jacht naar PVV-stemmers?) toch weer “trots” te zijn op Gastarbeid en Kapitaal, tot op de dag van vandaag, maar dan met censuur: namelijk zonder de brochure bij naam te noemen.Jan Marijnissen (Vrij Nederland, 17 juni 1995):

“Om eerlijk te zijn: ik ben er trots op dat wij ver voor Bolkestein, maar dan ook heel erg ver voor Bolkestein, dit onderwerp op de agenda hebben gezet. We zijn geweken, terwijl we hadden moeten doorzetten.”

Emile Roemer (in zijn allereerste persconferentie, 5 maart 2010):

“Wilders is iemand die de wind mee heeft omdat hij een aantal problemen die onder mensen leven goed weet te verwoorden. Daar moeten wij open voor staan. Daar moeten wij heel voorzichtig mee omgaan. Die zijn problemen die de SP ook al lang – en eigenlijk vér voor Geert Wilders – benoemd heeft.”

De reden waarom ik deze omstreden brochure hier publiceer is simpelweg omdat hij nergens meer online te lezen is. Sowieso niet op de website van de SP, maar daar waar de brochure wordt genoemd, wordt verteld dat die er toch vooral was om de gastarbeiders te helpen en uitbuiting tegen te gaan, hetgeen allicht ook ten goede zou komen aan de Nederlanders. In wezen precies dezelfde argumenten die de SP de afgelopen 10 jaar gebruikt tegen de nieuwe ‘gastarbeiders’ uit het voormalige Oostblok. Met ronkelde koppen als Help, daar komen de Polen! beschrijven SP’ers de Polen, Roemenen en Bulgaren als  onbeschaafde armoedzaaiers uit corrupte landen, gekleed in korte broeken en badslippers, die de wijken onveilig maken met hun alcoholisme, en in een “rauwe invasie” en “tsunami” niet alleen onze banen, maar ook de banen van onze kinderen komen inpikken. Om dat te voorkomen richtte de SP een kliklijn op. Marijnissen en De Wit waarschuwden in 2006 voor “een ernstige ontwrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt” door de “een vloedgolf [red. tsunami] van goedkope arbeidskracht”, en: “Dan leiden we op dit moment tienduizenden Nederlandse jongeren op voor beroepen die zij nooit zullen kunnen uitoefenen.” Met name de Rotterdamse SP is fel in het zaaien van angst tegen de Oostblokkers:

“Komen de Polen morgen? … Daar zijn de Polen al. Soms met 24 in 1 huis. Stapelbedden, overbewoning, dronkenschap, uitbuiting en overlast. Heb je ook ervaring met de Polen? Kom die dan vertellen.” (sp.nl)“Maar we moeten de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Een deel van die jongens zuipt alsof het een lieve lust is. Een tijd geleden was er sprake van Polen die spiritus dronken! … Moet je daar nu juist een groep alleenstaande mannen met weinig binding en worteling in de stad neerzetten?” (sp.nl)“Het gevaar is dat de Polen, Roemenen en Bulgaren gebruikt worden om de druk op Rotterdamse bijstandsgerechtigden op te voeren … We moeten niet willen dat alle Rotterdammers zonder baan de kassen in worden gejaagd om tomaten te gaan plukken.” (sp.nl)

De internationale solidariteit, het vlaggenschip van het socialisme, houdt voor de SP op bij onze grenzen. De partij leunt meer op het stalinistische ‘socialisme in één land’-model. Wanneer het de Europese Unie betreft, vindt de partij dat welvarende landen welkom zijn, maar arme en noodlijdende landen moeten we niet in de EU toelaten (Dennis de Jong, 2014). Het is dan ook niet verwonderlijk dat rechts en met name extreem-rechts de brochure Gastarbeid en Kapitaal regelmatig noemt als voorbeeld van goede aanpak van moslims. Op de neonazi-website Stormfront wor dt bepleit om niet op Wilders, maar op “De SP als erfgenaam van da SA” te stemmen.SP Transparant, Rotterdam 2014• De meeste teksten op deze pagina stonden op www.human.nl in het Constandse dossier, maar zijn inmiddels verwijderd.
• Behalve de foto van de omslag stonden de hier getoonde afbeeldingen niet in de brochure.

Inhoudsopgave

 1. Introductie en inhoudsopgave

  GASTARBEID EN KAPITAAL:

 2. Flaptekst
 3. Voorwoord
 4. Korte geschiedenis van de gastarbeid
 5. De progressieve rol van de gastarbeiders in de 19e eeuw
 6. Gastarbeid in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
 7. Geloof en kultuur, Trouwen en inwonen, Konklusies, Kiezen
 8. Citaat uit de bijlage waarin de stalinist Theun de Vries zijn steun geeft aan het standpunt van de Socialistische Partij zoals verwoord in de brochure Gastarbeid en Kapitaal en de daarbij gevoegde reacties en commentaren, Rotterdam, 1983; gecit. in Haleber red., 1989, pp. 206-207.
 9. Bijlage – Reactie van Anton Constandse op de SP-brochure zoals opgenomen in `Reakties en kommentaren op het rapport “Gastarbeid en Kapitaal” ‘ (uitgave van de SP), en herdrukt in De AS, nr. 64 (oktober/december 1983), p. 22-23.

 10. Reactie van Anton Constandse naar aanleiding van brieven die hij ontving van lezers van de brochure, in De AS, nr. 64 (oktober/december 1983), p. 23-24.
 11. De SP en de islam in Nederland – Kritisch artikel van Cees Bronsveld, in De AS, nr. 64 (oktober/december 1983), p. 8-21.
 12. Constandse, de AS en de SP – Ingezonden brief van Cees Bronsveld aan De AS, opgenomen in De AS nr. 129 (voorjaar 2000), waarin Bronsveld zijn visie geeft over het verband tussen het vertrek van Constandse in 1983 bij dat tijdschrift, en de SP-affaire.
 13. Links naar publicaties over Gastarbeid en Kapitaal

GASTARBEID EN KAPITAAL-SP BROCHURE 1983

https://sptransparant.wordpres s.com/gastarbeid-en-kapitaal/

GASTARBEID EN KAPITAALWEBSITE ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/gast arbeid-en-kapitaal-sp-brochure -1983/

OF

http://astridessed.weebly.com/ blog/gastarbeid-en-kapitaal-sp -brochure-1983

WIKIPEDIA
”GASTARBEID EN KAPITAAL”
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Socialistische_Partij_(Nederla nd)#.22Gastarbeid_en_kapitaal. 22

BRON
WIKIPEDIASOCIALISTISCHE PARTIJ NEDERLAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Socialistische_Partij_(Nederla nd)

[8]

WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDENASTRID ESSED21 DECEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-voor-de-vierde-keer-politi cus-van-het-jaarnederland-is-e en-gevaarlijk-land-geworden/

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEENEN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016
    http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/

[9]

SPTOESPRAAK EMILE ROEMERWE MAKEN DE SP GROOT EN RUTTE KLEIN14 JANUARI 2017
https://www.sp.nl/nieuws/2017/ 01/toespraak-emile-roemer-we-m aken-sp-groot-en-rutte-klein

[10]

SPHUWELIJKS EN ARBEIDSMIGRATIE

https://www.sp.nl/standpunt/hu welijks-en-arbeidsmigratie
SPARBEIDSMIGRATIEhttps://www.sp.nl/standpunt/ar beidsmigratie

[11]

”KLAAR OM TE KNOKKEN”/SP LAAT HET AFWETENIN STRIJD TEGEN WILDERS FASCISME/BRIEF AANEMILE ROEMERASTRID ESSED3 JANUARI 2017

http://www.astridessed.nl/klaa r-om-te-knokkensp-laat-het-afw eten-in-strijd-tegen-wilders-f ascismebrief-aan-emile-roemer/

[12]

STANDPUNTEN SP
  https://www.sp.nl/wij-sp/stand punten

[13]

WIJ SP
  https://www.sp.nl/wij-sp

[14]

SPNU WIJCONCEPTPROGRAMMA VOOR EEN SOCIAALNEDERLANDVOOR DE VERKIEZINGEN VAN 15 MAART 2017
  https://www.sp.nl/sites/defaul t/files/concept_nuwij_oktober2 016.pdf

[15]

SPNU WIJCONCEPTPROGRAMMA VOOR EEN SOCIAALNEDERLANDVOOR DE VERKIEZINGEN VAN 15 MAART 2017 7, NIET LANGS ELKAAR HEEN LEVEN, MAAR SAMEN LEVEN
  https://www.sp.nl/sites/defaul t/files/concept_nuwij_oktober2 016.pdf

[16]

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEENEN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERTASTRID ESSED18 OCTOBER 2016    http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/   YOUTUBE.COMWILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20  WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/  ”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEEhttps://www.youtube.com/watch? v=kEwEVQQYd20ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l
[17]
INDYMEDIAA TSUNAMI OF RACISM, POLITICAL VIEWS MR WILDERSASTRID ESSED30 APRIL 2007
    https://www.indymedia.org.uk/ en/regions/world/2007/04/ 369132.html
     A WARNING FROM 2007 AGAINST THE DUTCH POLITICIAN”FUHRER” GEERT WILDERS, WHO IS AN IMMINENT TREATHIN 2016ASTRID ESSED
    http://www.astridessed.nl/a- warning-from-2007-against-the- dutch-politician-fuhrer-geert- wilders-who-is-an-imminent- threat-in-2016/

[18]
EEN GREEP [DE LIJST IS NIET COMPLEET!] UIT EEN AANTAL
XENOFOBE EN/OF  ANTI VLUCHTELINGEN UITSPRAKEN/
BELEIDSMAATREGELEN/VOORSTELLENZIE NOOT 10 UIT MIJN BRIEF AAN U, MENEER ROEMER
”KLAAR OM TE KNOKKEN”/SP LAAT HET AFWETENIN STRIJD TEGEN WILDERS FASCISME/BRIEF AANEMILE ROEMERASTRID ESSED3 JANUARI 2017

http://www.astridessed.nl/klaa r-om-te-knokkensp-laat-het-afw eten-in-strijd-tegen-wilders-f ascismebrief-aan-emile-roemer/

[19]
NOSWILDERS: HOE MINDER MAROKKANEN, HOE BETER14 MAART 2014
    http://nos.nl/video/623152-wil ders-hoe-minder-marokkanen-in- nederland-hoe-beter.html   
JOOP.NLWILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH12 MAART 2014
    http://www.joop.nl/nieuws/kijk -wilders-nu-openlijk-racistisc h

[20]
VEROORDELING WILDERS/TEKST UITSPRAAK/JUSTICE IS DONEASTRID ESSED9 DECEMBER 2016
    http://www.astridessed.nl/vero ordeling-wilderstekst-uitspraa k-rechtbankjustice-is-done/

[21]

YOUTUBE.COMWILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20
[22]
YOUTUBE.COMWILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20
[23]
VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015https://www.vn.nl/de- testosteronbom-bestaat-niet- wilders/

[24]
”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEEhttps://www.youtube.com/watch? v=kEwEVQQYd20
ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[25]
”Dat agressieve fascisme dat zich ter plekke ontplooit, is een symptoom van iets veel groters. We zagen eerdere soortgelijke manifestaties van fascistische hatelijkheid in Steenbergen en elders. Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet“Geen AZC in Geldermalsen!”FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER
VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/
[26]
WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPENPETER STORM18 JANUARI 2016http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/
[27]
Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021 CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021http://www.pvv.nl/index.php/ visie.html

[28]
NAZI-CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMA PVVPETER STORM30 AUGUSTUS 2016http://www.ravotr.nl/2016/08/ 30/nazi-chef-wilders- presenteert-nazi-programma- pvv/

[29]
”De Vereniging van Surinaamse Nederlanders gaat aangifte doen tegen Geert Wilders, naar aanleiding van uitspraken van de politicus over Surinamers. In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.     AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS29 JULI 2007    http://www.waterkant.net/surin ame/2007/07/29/aanklacht-na-ui tspraken-wilders-over-suriname rs/   ”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken”   PVVCRIMINELE ALLOCHTONEN27 JULI 2007    https://www.pvv.nl/index.php/i n-de-media/opinie/519-criminel e-allochtonen-column-geenstijl .html

[30]
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/SOLIDARITEITSBOODSCHAP PVV LEIDER WILDERS, UITGESPROKENDOOR ED WAGENSVELD [VOORMAN PEGIDA NEDERLAND] OPDE PEGIDA DEMONSTRATIE OP 25 JANUARI 2015   NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015    http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html     TEKST   ”Lieve vrienden in DresdenHet is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen: “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu!
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.
Leve de vrijheid.Geert Wilders  WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

[31]
NU.NLMARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS14 OCTOBER 2013    http://www.nu.nl/politiek/3601 856/marine-le-pen-nederland- overleg-met-wilders.html    NIEUWSUUR.NLLE PEN KOMT NAAR NEDERLAND11 OCTOBER 2013    http://nieuwsuur.nl/onderwerp/ 561247-le-pen-komt-naar-nederl and.html    WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESEROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED13 NOVEMBER 2013   http://www.astridessed.nl/wild ers-haalt-marine-le-pen-naar- tweede-kamerwinden-des-onheils -waaien-om-de-europese-rotsenb ondgenootschap-der-duistere- krachten/    SOCIALISME.NUWILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT8 NOVEMBER 2013    http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[32]

”KLAAR OM TE KNOKKEN”/SP LAAT HET AFWETENIN STRIJD TEGEN WILDERS FASCISME/BRIEF AANEMILE ROEMERASTRID ESSED3 JANUARI 2017

http://www.astridessed.nl/klaa r-om-te-knokkensp-laat-het-afw eten-in-strijd-tegen-wilders-f ascismebrief-aan-emile-roemer/

VORIGE MAIL AAN UW ADRES

Astrid EssedTo: Emile Roemer <reacties@sp.nl>Cc: SP 2e Kamer Fractie <kamer@sp.nl>, Emiel Roemer SP 2e Kamer <e.roemer@tweedekamer.nl>, Harrie Van Bommel SP <hvbommel@sp.nl>, Sharon Gesthuizen Asiel SP <sgesthuizen@sp.nl>
AANDE HEER ROEMERFRACTIELEIDER TWEEDE KAMER SP

Onderwerp: Uw mail: ”Samen Knokken”
Geachte heer Roemer,
Vriendelijk bedankt voor uw mail ”Samen Knokken”en uw Nieuwjaarswensen aan het adres van mij en de mijnen.Voor u en de uwen hetzelfde.
Maar ondanks uw mooie wensen, ben ik bitter teleurgesteld inu.Want u bent het Jaar 2017 NIET goed begonnen!
Wat ik in uw mail lees, zijn mooie voornemens op het gebied van sociale strijd,wat ook in het begeleidende Youtube filmpje staat [1]Maar wat betreft de anti racismestrijd, vooral tegen de Islamofobie, racisme ende anti vluchtelingenhetze, laat uw partij het lelijk afweten.Onthullend.

Dit leid ik niet alleen af uit ”Samen Knokken”Ik heb uw website eens aan een onderzoek onderworpen, uw standpunten [2],Wij SP [3] en uw concept verkiezingsprogramma NU WIJ [4] bestudeerd enop het gebied van strijd tegen racisme en discriminatie trof ik aan:NIKS, NADA, NAKKES.

Het enige, dat ik terugvond, was een slappe beginselverklaring,die je bij alle partijen kunt lezen:
Ik citeer uit uw concept verkiezingsprogramma, nr 7,”NIET LANGS ELKAAR HEEN LEVEN, MAAR SAMEN LEVEN”
”GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE NEDERLANDERS
´´Ons land is gebouwd op gedeelde waarden, van vrijheid en solidariteit. We spreken elkaar aan op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, seksuele voorkeur of religieuze achtergrond. In het integratiebeleid hoort niet de groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, maar de mogelijkheden die mensen hebben en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Racisme en discriminatie – door wie dan ook – accepteren we niet.´´ [5]

Zo, ”accepteert” uw partij dat niet, meneer Roemer.En wat hebben u en uw partij [een aantal ”goede” SP leden/politicivan lager echelon, zoals op Gemeentegebied, niet te na gesproken] er dan tegen gedaan?In de anti racismestrijd?
NIKS, NADA, NAKKES
Wat hebt u gedaan om het racisme van PVV, Wilders IN HET PARLEMENTEN DAARBUITEN te bestrijden? [een aantal ”goede” SP leden/politicivan lager echelon, zoals op Gemeentegebied, niet te na gesproken]

NIKS, NADA, NAKKES

Ondanks de steeds gevaarlijkere toon, maatregelen van Wilders. [6]
Uw Wilders aanpak in het parlement is ronduit ridicuul, als het niet zo gevaarlijk was.Bij het vluchtelingen debat Algemene Beschouwingen 2015,waarin Wilders weer eens volledig ruim baan kreeg om zijn antivluchtelingenhetze te spuien, bestond u het om [na depittigere interruptie van Wilders door Groen Links fractieleiderJesse Klaver] op te merken:”Waarom geeft u mijn collega de heer Klaver niet gewoonnetjes antwoord.” [7]
U biedt zelfs aan met Wilders aan ”oplossingen” te werken
”Ík probeer samen met u problemen op te lossen” [8]
Terwijl de enige ”oplossing”, die Wilders presenteert is”Grenzen dicht” [9]
Dat weet u ook en DAAROP moet u hem afrekenen:
Wilders is niet gevoelig voor een appel op redelijkheidof goede manieren.
Het enige waar Wilders gevoelig voor is is een keiharde buiten en binnenparlementaire anti racdisme strijd.
ZIJN racisme, Islamofobie en vluchtelingenhaat.Waarop helaas veel reguliere partijen mee liften door xenofobe uitspraken, beleidsvoorstellen, maatregelen. [10]

Eerlijk gezegd vind ik, vergeleken met uw slappe was houding,Buma [CDA] nog strijdbaarder tegen Wilders…..  [11]

WILDERSXENOFOOB, ISLAMOFOOB, VLUCHTELINGENHATER

Het zou voor u niet nodig moeten zijn, maar hier een overzicht”Wie is Wilders”

Wilders is de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist envluchtelingenhater. [12]
Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [13] en nietalleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steedsmeer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [14]
Een verder  inkijkje in het Wilderse:
 INGREDIENTEN HAATBOODSCHAP WILDERS:
    Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsendetaal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ”minder,minder” [15], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [16]
  Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s inbeslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [17]
 Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [18]
  Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [19]en het land doorreisde om de mensen op te zettentegen vluchtelingen. [20] Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingengeweld. [21]
  Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluitenin AZC’s [22], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.
  Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [23], nog extremer dande nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [24]
  Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur”drie beesten van Surinaamse afkomst” noemde. [25]
  Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazibeweging Pegida [26] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.  Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leidervan het extreem-rechtse Front National. [27]
 Er is nog veel meer, maar hier laat ik het bij.

EPILOOG
U bent hiervan op de hoogte, meneer Roemer.U stond erbij en u keek ernaar.
En ondanks deze tsunami aan Islamofobie, racisme envreemdelingenhaat, wijdt u in uw concept verkiezingsprogrammanog geen paragraaf aan het bestrijden van racisme.
Aan het bestrijden van het fascistische gevaar, dat Wilders is! [28]
U, die pretendeert de meest ”linkse” partij in het parlementte zijn.
Het is een schande, die u gauw moet herstellen.
Ga opnieuw aan de schrijftafel, achter de PC, tablet ofwaarmee u werkt en herschrijf uw verkiezingsprogramma!
Maak er loud en clear in duidelijk, dat u de strijd gaat aanbindentegen racisme, binnen en buiten het parlement!Tegen de daadwerkelijke bedreiging, die Wilders en co vormen!
Vergeet niet, dat als Wilders en consorten het voor het zeggen krijgen,het er voor u en de andere partijen ook slecht uitziet.
Politici met een dergelijk wereldbeeld [hij heeft het nu alover een nepparlement] willen liefst alle parlementariersachter slot en grendel.
Gaat u door op uw slappe, ingeslagen weg, dan bent u medeverantwoordelijk voor en medeplichtig aan alle Kwaad, diede PVV club en zijn bondgenoten straks aanricht!
U hebt het in handen.Nu!
Leer van de geschiedenis voordat het te laat is.

Vriendelijke groeten

Astrid EssedAmsterdam 
www.astridessed.nl

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fascismebrief-aan-emile-roemer/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!