De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Terrorisme/Door het Westen gebaarde Draak/Weg met shoot to kill anti terreureenheden

Terrorisme/Door het Westen gebaarde Draak/Weg met shoot to kill anti terreureenheden

zaterdag 16 mei 2015 05:17
Spread the love

TERRORISME/DOOR HET WESTEN GECREERDE DRAAK/WEGMET SHOOT TO KILL ANTI TERREUREENHEDENSTIGMATISERING MOSLIMS EN MENSEN VAN KLEUR
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/terrorismedoor-het-westen-gecreeerde-draakweg-met-shoot-to-kill-anti-terreureenheden/

”1, het Zondebokmodel

Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETYhttp://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html
Nieuws over anti-terreureenheden schiet mij doorgaans in hetverkeerde keelgat. Deze keer niet, omdat er werd geschreven, dat de Dienst SpecialeInterventies, die doorgaans wordt ingezet bij terreurdreiging,met een ernstig personeelstekort kampt. [1]Goed nieuws, vind ik en wat mij betreft wordt die hele anti terreureenheidzo snel mogelijk opgeheven, omdat er een gevaarlijk luchtje aan kleeft.Ten onrechte wordt in het AD artikel, dat steen en been klaagt overhet ”personeelstekort” en het ”bij nacht en ontij te moeten klaarstaan”van het personeel, gedaan alsof het hier om Ridders van de Ronde Tafelgaat, die de wereld van draken moeten bevrijden. [2]De werkelijkheid is anders.Terrorisme is niet alleen zelfgecreeerde draak, die terreureenheden zijngevaarlijk en mogelijk doodseskaders, iets waartoe te vaak het zwijgenover wordt gedaan.Dus gooi ik het out in the open.Tenslotte gaat het hier om mensenleven en in mijn boek teltieder mensenleven, die van ”onschuldigen”, slachtoffers, daders,potentiele daders en verdachten.
ANTI TERREUREENHEDEN/SHOOT TO KILL”MAKE NO PRISONERS”AGAIN AND AGAIN
FRANKRIJKDENEMARKENBELGIE
Het komt net iets te vaak voor, dat bij de ”jacht” opechte/vermeende daders van een terroristische aanslag [ofeen, waarvan men vermoedt, dat die het is], vrijwel nooitarrestaties worden verricht, maar dat de vermoedelijke dadersworden ”doodgeschoten door de politie”, zoals het klinischwordt genoemd.

FRANKRIJK:
Dat is zo gebeurd in Frankrijk, toen de vermoedelijke schuttervan de aanslag op een Joodse school in Toulouse [en eerder in Montauban, op een aantal militairen, die hadden gediend bij Westerse militaire interventies] werd doogeschoten. [3]Volgens de Franse autoriteiten schoot de man op de politie. [4]Nou is dat best mogelijk, maar het wil er bij mij niet in, dathet bij een dergelijke grootscheepse jacht op een verdachte,voor de politie niet mogelijk is hem te arresteren zonder te hoeven doden.Voor mij wijst dat richting executie en dat werd ook, niet ten onrechte, geopperd door de vader van de verdachte. [5]Natuurlijk werd dat weggewuifd, maar het wordt tijd, daar maareens gerichter aandacht aan te gaan schenken.
Dit herhaalde zich na de aanslag op het kantoor van CharlieHebdo in Parijs, toen de broers Kouachi [verdachten van deze aanslag]door de politie/veiligheidsdiensten werden doodgeschoten,na een bestorming van de drukkerij. [6]Ook de gijzelnemer van een supermarkt werd gedood. [7]
DENEMARKEN:
Op 15 februari schoot de Deense politie de verdachte van twee aanslagendood. [8]Ook hier weer:Een ”grootscheepse klopjacht, waarbij helicopters en gepansterdewagens werden ingezet” [9]Mankracht genoeg dus, om tot arrestatie over te gaan.
BELGIE/VERVIERS
De dodelijke anti terreuractie in Verviers [kort na de aanslagenop het kantoor van Charlie Hebdo] was nog bizarrer, omdat ernog niets gebeurd was, maar er werd vermoed, dat er aanslagenzouden worden gepleegd.En net als in Frankrijk [ volgens de politie tenminste] begonnen de [door hen zo genoemde]”Jihadisten” ”minutenlang op de politie te schieten, die het vuur beantwoordde. [10]Overigens was de berichtgeving hierover in de Belgische mediauiterst verwarrend, waarbij paniek zaaien niet van de lucht was. [11]
IMPACT OP MOSLIMS EN ANDERE MENSEN VAN KLEUR
Een eng neveneffect van dit Rambo anti terreurgedrag is deimpact op moslims en andere mensen van kleur. [12]Ze werden al gemakkelijk als ”de vijand” gezien en over een kamgeschoren. Op 20 januari hadden er al meer dan 100 acties tegen moslimsen de Islam plaatsgehad, in een geval met de dood tot gevolg. [13]
In Belgie werden ook moslims en ”Arabisch” uitziende mensende dupe.Dit overkwam voormalig AEL voorman Dyab Abou Jahjah, dievlak voor zijn huis twintig minuten lang door de politie onderschot werd gehouden. [14]Zelf zegt hij hierover” “Een echte schande, een geval van ethnic profiling. We zijn nu allemaal vermeende terroristen. (…) We zien er allemaal uit als op die cartoons die iedereen nu zo graag publiceert.” 
“In mijn straat, aan mijn huis, onder schot worden gehouden. Ze hadden ook gewoon een paar meter verder op de bel kunnen kijken om die naam te vergelijken met die op mijn identiteitskaart”, klinkt het. “Toen ik voor mijn deur stond, vroeg ik mij af of ik wel nog het recht had om die te openen.” [15]

Zo wordt onder invloed van terreurhysterie en trigger happy anti terreureenheden omgegaan metmoslims en ”Arabisch” uitziende mensen, diedan automatisch verdacht zijn.Zondebokideologie in werking.Een stap richting politiestaat. [16]
ZELFGECREEERDE DRAKEN
Terrorisme, als militaire aanval op burgers of burgerdoelen,is onacceptabel en inhumaan, maar het komt wel ergensvandaan.En dat is waarvoor zowel Westerse politici en vele mainsteam mediahun ogen bewust sluiten.Vreemd is dat niet, aangezien terrorisme vooral een reactieis op de Westerse politiek-economische-militaire dominantie in dewereld, de Westerse militaire acties in het Midden-Oosten, Afrikaen andere delen in de wereld en inherent daaraan de in de meestegevallen ongestrafte oorlogsmisdaden en misdaden tegen demenselijkheid.Een voorbeeld van Westers onrecht is de voortdurende steun, vooral door de VS [met in zijn kielzog de gedogende EU]aan bezettingsstaat Israel, wiens oorlogsmisdaden wordenvergoeilijkt en gebagatelliseerd. [17]En de steun aan dictatoriale regimes wereldwijd.ISIS is voor een deel gecreeerd door het Westen, dat het sjiitischeregime van de vroegere Iraakse president Al Maliki in het zadelheeft geholpen tijdens de VS bezetting van Irak.Dit regime heeft zich aan grootscheepse vervolging van de soennitischemoslims schuldig gemaakt, met als reactie soennitisch verzet, waarinISIS zijn kans schoon zag. [18]Een staaltje van politieke en mediamanipulatie is, dat de misdadenvan ISIS breed worden uitgemeten en over die van het Iraakse regime[tegen de soennieten], het zwijgen wordt gedaan. [19]
Dit alles maakt terrorisme niet minder misdadig, maarnogmaals, door het Westen gecreeerde draken, die zullenblijven teisteren, zolang het Westen de wereld blijft overheersen,landen binnenvalt, samenlevingen ontwricht en straffeloosoorlogsmisdaden blijft begaan. [20]
TRIGGER HAPPY ANTI TERREUREENHEDEN/HET GROTE ZWIJGEN
Het engste vind ik nog de vanzelfsprekendheid, waarmee hetdoodschieten van echte/vermeende terreurverdachten gepaard gaat.Het publiek en de media slikken klakkeloos het verhaal, dat de”terroristen” het vuur op de politie openden, hoe onwaarschijnlijkdat soms ook klinkt, prijzen deze anti terreureenheden zelfsvoor het ”uitschakelen” [euphemisme voor doden] van de ”terroristen”[tussen aanhalingstekens omdat iemand pas een terrorist is naveroordeling door de rechter] en zitten er kennelijk niet mee, dat het rechtop leven en het recht op een eerlijk proces hier wordt geschonden. Gaat men zo gemakkelijk voorbij aan artikel 3, UniverseleVerklaring van de Rechten van de Mens? [21]Maar gelukkig zijn er nog enkelen, die blijven protesteren. [22]
EPILOOG
De trigger happy handelwijze van anti terreureenheden, die bijnastandaard verdachten van aanslagen ”doodschieten” en de algemeneacceptatie daarvan is verontrustend en moet doorbroken worden.Recht op leven is voor iedereen, zonder aanziens des persoons.Dus ook voor terreurverdachten en ”Jihadisten”En ook het recht op een eerlijk proces.
Als deze standaard wordt losgelaten, wordt het gevaar van ontsporingsteeds groter.En komt de politiestaat dichterbij.
Neen, weg met die anti terreureenheden, die kennelijkboven de wet staan.Als er iets dreigt, is de gewone politie voldoendetoegerust om in te kunnen grijpen.Maar dan wel via een arrestatie en met respect op leven.
Geen executies!
Ik eindig met een indrukwekkend citaat uit het BoeddhistischDagblad, dat goed weergeeft, wat er hier speelt:

”Niemand weet of het doodschieten van de vijf mannen-drie in Parijs, twee in Verviers, te voorkomen was geweest. Omdat er geen informatie over is en alleen maar vragen rijzen. Waarom werden de twee mannen die ‘al schietend’ uit de drukkerij renden niet uitgeschakeld door goed opgeleide scherpschutters? Waarom gebeurde dat ook niet in Verviers? Was de situatie er niet naar. Er waren toch goed geoefende en uitgeruste ‘speciale eenheden’ aanwezig. We weten het niet, er is gekuist. Eenieder zou voor de wet gelijk moeten zijn: ook terroristen. In dit geval verdachten, tot de rechter heeft gesproken. Zo zou het moeten zijn in een Europa waar miljoenen mensen de straat opgaan om  vrijheid van meningsuiting te verdedigen. We zijn aangeland op het niveau van het kuisen van mensen en niemand maakt zich er druk over. Niemand wil weten wat de waarheid is.” [23]
Astrid Essed
NOTEN

[1]

AT5ANTITERREUREENHEID KAMPT MET ERNSTIG PERSONEELSTEKORT14 MEI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/143169/anti-terreureenheid-kampt-met-ernstig-personeelstekort

ADGEZOCHT: STOERE MANNEN VOOR DE JACHT OP ZWARE JONGENS13 MEI 2015
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4019433/2015/05/13/Gezocht-stoere-mannen-voor-de-jacht-op-zware-jongens.dhtml

[2]

”Sinds de toegenomen terreurdreiging in Nederland moeten steeds meer speciaal getrainde en zwaarbewapende agenten en militairen 24 uur per dag paraat staan. ,,Dit trekt een enorme wissel op mijn mensen,” zegt Remmert Heuff, hoofd DSI, in politievakblad Blauw. ,,We hebben dringend behoefte aan mensen die ook bij grote dreiging het hoofd koel kunnen houden.”………….”,,De antiterreureenheid heeft een imago-probleem, zeker binnen de politie. Zo voelen agenten er weinig voor om bij een AT te gaan werken en voortdurend bij nacht en ontij klaar te moeten staan. Ze houden nauwelijks tijd over voor een sociaal leven.”

ADGEZOCHT: STOERE MANNEN VOOR DE JACHT OP ZWARE JONGENS13 MEI 2015
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4019433/2015/05/13/Gezocht-stoere-mannen-voor-de-jacht-op-zware-jongens.dhtml

WIKIPEDIARONDE TAFEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_tafel

WIKIPEDIARIDDERS VAN DE RONDE TAFEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_ridders#Ridders_van_de_Ronde_Tafel_.28middeleeuwse_literaire_figuren.29

WIKIPEDIAORDE VAN DE RONDE TAFEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Ronde_Tafel

[3]
WIKIPEDIATOULOUSE AND MONTAUBAN SHOOTINGS
http://en.wikipedia.org/wiki/Toulouse_and_Montauban_shootings

WIKIPEDIASIEGE AND PERPETRATOR’S DEATH
http://en.wikipedia.org/wiki/Toulouse_and_Montauban_shootings#22_March:_siege_and_perpetrator.27s_death

CNNFRENCH KILLINGS SUSPECT DIES SHOOTING ATPOLICE,AUTHORITIES SAY22 MARCH 2012
http://edition.cnn.com/2012/03/22/world/europe/france-shooting/

[4]

CNNFRENCH KILLINGS SUSPECT DIES SHOOTING ATPOLICE,AUTHORITIES SAY22 MARCH 2012
http://edition.cnn.com/2012/03/22/world/europe/france-shooting/

[5]

”“France is a big country that had the means to take my son alive. They could have knocked him out with gas and taken him in,” he said. “They preferred to kill him.”
THE NATIONAL POSTTOULOUSE SIEGE: MOHAMED MERAH’S FATHER PLANSTO SUE FRANCE OVER SON’S DEATH26 MARCH 2012
http://news.nationalpost.com/news/toulouse-siege-lawsuit

[6]

NU.NLVERDACHTE AANSLAG CHARLIE HEBDO GEDOOD,GIJZELINGEN PARIJS VOORBIJ9 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/buitenland/3969623/verdachten-aanslag-charlie-hebdo-gedood-gijzelingen-parijs-voorbij.html

JE NE SUIS PAS CHARLIE/JE CONDAMNE LES LIQUIDATIONS/GEEN SOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOBCHARLIE HEBDOASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/je-ne-suis-pas-charlieje-condamne-les-liquidationsgeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdo/

[7]

NU.NLVERDACHTE AANSLAG CHARLIE HEBDO GEDOOD,GIJZELINGEN PARIJS VOORBIJ9 JANUARI 2015
http://www.nu.nl/buitenland/3969623/verdachten-aanslag-charlie-hebdo-gedood-gijzelingen-parijs-voorbij.html

[8]

FINANCIEEL DAGBLADPOLITIE SCHIET VERMOEDELIJKE DADER AANSLAGENKOPENHAGEN DOOD15 FEBRUARI 2015

http://fd.nl/economie-politiek/1092875/politie-schiet-vermoedelijke-dader-aanslagen-kopenhagen-dood

[9]

”Na een grootscheepse klopjacht, waarbij helikopters en gepantserde wagens werden ingezet, werd de man doodgeschoten bij het treinstation in de centraal gelegen wijk Nørrebro.”
FINANCIEEL DAGBLADPOLITIE SCHIET VERMOEDELIJKE DADER AANSLAGENKOPENHAGEN DOOD15 FEBRUARI 2015

http://fd.nl/economie-politiek/1092875/politie-schiet-vermoedelijke-dader-aanslagen-kopenhagen-dood

[10]

NOSTWEE DODEN BIJ BELGISCHE ANTI TERREURACTIE15 JANUARI 2015
http://nos.nl/artikel/2013476-twee-doden-bij-anti-terreuractie-belgie.html

[11]

DE WERELD MORGEN.BEKRANTEN GINGEN ZICH NA VERVIERS TE BUITEN AANKRITIEKLOZE SPECULATIECHRISTOPHE CALLEWAERT22 JANUARI 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/22/kranten-gingen-zich-na-verviers-te-buiten-aan-kritiekloze-speculatie

[12]

WIKIPEDIARAMBO [FILM SERIES]GENRE/ACTIEFILMS
http://en.wikipedia.org/wiki/Rambo_%28film_series%29

[13]

”Er hebben op het moment van schrijven meer dan 100 acties tegen moslimsen de Islam plaatsgehad, [31] in een geval met de dood tot gevolg. [32]”Ik schreef dit artikel op 20 januari
JE NE SUIS PAS CHARLIE/JE CONDAMNE LES LIQUIDATIONS/GEEN SOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOBCHARLIE HEBDOASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/je-ne-suis-pas-charlieje-condamne-les-liquidationsgeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdo/

HET PAROOLZEKER HONDERD ANTIMOSLIMACTIES IN FRANKRIJKNA AANSLAGEN19 JANUARI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3833026/2015/01/19/Zeker-honderd-antimoslimacties-in-Frankrijk-na-aanslagen.dhtml
LE PARISIENINTERACTIF: 116 ACTES ANTIMUSULMANS EN FRANCEDEPUIS L’ATTENTAT CONTRE CHARLIE HEBDO19 JANVIER 2015
http://www.leparisien.fr/faits-divers/116-actes-antimusulmans-en-france-depuis-l-attentat-contre-charlie-hebdo-19-01-2015-4460047.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fparool%2Fnl%2F225%2FBUITENLAND%2Farticle%2Fdetail%2F3833026%2F2015%2F01%2F19%2FZeker-honderd-antimoslimacties-in-Frankrijk-na-aanslagen.dhtml

Drie aanvallen op moskeeën geregistreerd … Er werden zowel granaten als kogels gebruikt”

JOOP.NLFRANSE MOSKEEEN AANGEVALLEN NA AANSLAGCHARLIE HEBDO8 JANUARI 2015
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/30255_franse_moskeeen_aangevallen_na_aanslag_charlie_hebdo/
THE INDEPENDENTMOROCCAN MAN IN FRANCE KILLED AT HOME IN FRONT OF WIFEIN ”HORRIBLE ISLAMOPHOBIC ATTACK”17 JANUARY 2015
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/moroccan-man-in-france-killed-at-home-in-front-of-wife-by-intruder-shouting-about-islam-9985072.html

[14]
WIKIPEDIADYAB ABOU JAHJAH
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dyab_Abou_Jahjah

LETTERS FROM BRUSSELS”AT GUNPOINT”, UNDER MY OWN WINDOW!ABOU JAHJAH11 JANUARY 2015

http://www.aboujahjah.org/articles-and-columns/fri-jan-16-2015

DE MORGEN.BEABOU JAHJAH”POLITIE HIELD MIJ TWINTIG MINUTEN ONDER SCHOTVOOR MIJN HUIS.”16 JANUARI 2015
http://www.demorgen.be/binnenland/abou-jahjah-politie-hield-mij-20-minuten-onder-schot-voor-mijn-huis-a2184591/

[15]

DE MORGEN.BEABOU JAHJAH”POLITIE HIELD MIJ TWINTIG MINUTEN ONDER SCHOTVOOR MIJN HUIS.”16 JANUARI 2015
http://www.demorgen.be/binnenland/abou-jahjah-politie-hield-mij-20-minuten-onder-schot-voor-mijn-huis-a2184591/

[16]

”1, het Zondebokmodel

Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

[17]

NETANYAHU SPREEKT AMERIKAANS CONGRES TOE OVER IRAN/RUZIE TUSSEN OORLOGSMISDADIGER ISRAEL EN MEDEPLICHTIGEVS/ISRAELISCH TERRORISME TEGEN PALESTIJNEN MET AMERIKAANSESTEUNASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/netanyahu-spreekt-amerikaans-congres-toe-over-iranruzie-tussen-oorlogsmisdadiger-israel-en-medeplichtige-vsisraelisch-terrorisme-tegen-palestijnen-met-amerikaanse-steun/

[18]

OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGENOORLOGSMISDADENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

[19]

AMNESTY INTERNATIONALIRAQEVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-BACKED SHIA- MILITIA14 OCTOBER 2014
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iraq-evidence-war-crimes-government-backed-shi-militias-2014-10-14
AMNESTY INTERNATIONALABSOLUTE IMPUNITYMILITIA RULE IN IRAQOCTOBER 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/015/2014/en/17cbb7ef-7ca4-4b5a-963e-661f256fddb0/mde140152014en.pdf

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE14 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/13/iraq-survivors-describe-government-airstrike
HUMAN RIGHTS WATCHTO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQIGOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO28 SEPTEMBER 2014
http://www.hrw.org/news/2014/09/28/defeat-isis-us-needs-hold-iraqi-government-accountable-too
THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS5 OCTOBER 2014
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing
VOLKSKRANT”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”13 OCTOBER 2014
http://www.volkskrant.nl/dossier-strijd-in-irak/milities-irak-plegen-oorlogsmisdaden~a3767986/
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAKEN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEIDPETER STORM11 OCTOBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-1-links-ongemak-en-westerse-medeplichtigheid/

HUMAN RIGHTS WATCHBEYOND MOSUL26 SEPTEMBER 2014http://www.hrw.org/news/2014/09/26/beyond-mosul

[20]

DE WERELD MORGEN.BEVERVIERS EN DE EUROPESE TERRORISTENLUC REYCHIER16 JANUARI 2015
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/16/verviers-en-de-europese-terroristen

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER, EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSEDOCTOBER 2010
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

[21]

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

[22]

”Zeker, er werden kalasjnikovs en ander oorlogstuig in hun appartement gevonden , lieverdjes zullen het allicht niet zijn geweest. Maar zolang een onpartijdig onderzoek niet heeft vastgesteld dat de agenten in Verviers niet anders konden dan de twee vermoedelijke jihadisten af te maken, is hier sprake van een standrechtelijke executie. Dat geldt, het spijt me zeer, ook voor de drie moordenaars die in Parijs werden “geneutraliseerd”. In ons land en in Frankrijk is de doodstraf , net zoals in ieder ander beschaafd land , afgeschaft. Nergens staat vermeld dat dit niet geldt voor jihadisten. Of dat agenten op eigen houtje de doodstraf mogen uitvoeren – behalve dan in het geval van wettige zelfverdediging.”
SALON VAN SISYFUSWRANG19 JANUARI 2015

https://salonvansisyphus.wordpress.com/2015/01/19/wrang/

”Vorige week zag ik op de tv de Belgische minister Jambon die naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Belgische Verviers en in antwoord op een vraag van een Nederlandse journalist glimlachend antwoordde dat de zaak daar mooigekuist was. Schoongemaakt. Zo omschreef hij de dood van twee mannen die in een vuurgevecht met Belgische veiligheidsdiensten werden doodgeschoten. Gekuist. De journalist vroeg niet verder, niemand vroeg verder.”
BOEDDHISTISCH DAGBLADVERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN  NIEMANDMAAKT ZICH ER DRUK OVER19 JANUARI 2015

http://boeddhistischdagblad.nl/39384-verdachten-worden-gekuist-en-niemand-maakt-zich-er-druk/

[23]

BOEDDHISTISCH DAGBLADVERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN  NIEMANDMAAKT ZICH ER DRUK OVER19 JANUARI 2015

http://boeddhistischdagblad.nl/39384-verdachten-worden-gekuist-en-niemand-maakt-zich-er-druk/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!