Tentenkamp Notweg ontruimd/Onmenselijkheid Overheid
Asielbeleid,Tentenkamp Notweg,Vluchtelingen -

Tentenkamp Notweg ontruimd/Onmenselijkheid Overheid

zondag 2 december 2012 09:32

  TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID NED OVERHEID   ”We are refugeesNot criminals” http://www.at5.nl/artikelen/91191/tentenkamp-vrijdag-ontruimd  ”Maar het is een grove schande dat vluchtelingen tot deze extreme acties moeten overgaan om zelfs maar duidelijkheid te krijgen over hun situatie. Dit tentenkamp is net als de andere een wanhoopskreet. Er moet een oplossing komen. Die gaat niet zozeer over het verhelpen van de erbarmelijke omstandigheden van het kamp. Er moet zo snel mogelijk een werkelijke oplossing komen voor deze hele groep uitgeslotenen. Wat ons betreft is dat een simpele: geen mens is illegaal, alle vluchtelingen zijn welkom.” http://socialisme.nu/blog/nieuws/30497/vluchtelingenkamp-osdorp-het-enige-dat-we-hebben-is-onze-naam/   Zie ook http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/  www.astridessed.nl  Geachte lezers.  

De teerling is geworpen.

Het tentenkamp, waar 134 vluchtelingen ruim twee maanden aandacht gevraagd hebben voor hun onmenselijke situatie, is ontruimd 

Maar niet nadat ruim 80 actievoerders de politie geruime tijd

hebben tegengehouden door het toegangshek te blokkeren

Zie

http://www.at5.nl/artikelen/91331/einde-aan-tentenkamp-notweg

http://www.at5.nl/artikelen/91346/bussen-met-actievoerders-verlaten-notweg

Na de ontruiming zijn de vluchtelingen aangehouden en naar politiebureau Flierbosdreef

Amsterdam Zuid Oost  overgebracht, waar het grootste gedeelte ‘s avonds [30 november/ontruimingsdag] werden

vrijgelaten

Geklinkerd dus, want nu stonden zij weer zonder enig recht op de meest elementaire

voorzieningen op straat!

Op het moment van schrijven zouden er nog twaalf vastzitten

Zie

http://no-border.nl/1-december-updates-vanuit-adam/

POLITIEGEWELD VAN POLITIEBUREAU FLIERBISDREEF TEGEN VLUCHTELINGEN NOTWEG

De avond van de ontruimingsdag [30 november]  was schrijfster dezes aanwezig

bij het bushokje Hofgeest tegenover politiebureau Flierbosdreef, Amsterdam

Zuid Oost waar de

vluchtelingen bivakkeerden, samen met een aantal solidaire helpers,

die ervoor zorgden, dat zij later vervoer kregen naar een overnachtplaats 

Er werd verteld over de  behandeling op het politiebureau, die zeer  divers

was

Sommige agenten waren heel redelijk,  anderen gewelddadig en racistisch

Twee ooggetuigen vertelden, een van de vluchtelingen door acht agenten was

beetgepakt en als een vuilniszak naar buiten werd gegooid

onder uitroepen ”Out, Out!”

Dit naar aanleiding van het feit, dat hij vroeg, waar hij naartoe moest

na zijn ”vrijlating”………… 

Ook werd zeker drie ooggetuigen een van reeds vrijgelaten de vluchtelingen, die

een agent nog iets wilde vragen over een achtergebleven tas, ruw bij de kin of hoofd gepakt…….

 ACHTERGROND: RECHTELOZE POSITIE VLUCHTELINGEN  VALKUILEN/AFLEIDENDE DISCUSSIE De reden van het tentenkamp protest, dat trouwens ook in Den Haag plaatsvindt [2]kwam in de media niet goed uit de verf, omdat de aandacht van meet af aan werd afgeleid door andere zaken, die ik in het kort op een rijtje zet VALKUIL 1HARDE/ONHYGIENISCHE OMSTANDIGHEDEN IN TENTENKAMP Van meet af aan werd er gesproken over het ”onacceptabele” karakter vande harde omstandigheden in het kamp Er waren [zwangere] vrouwen en kinderen aanwezig, er was gebrek aan hygiene, etc etc. [3]Los van het feit, dat juist door het ASIELBELEID deze mensen in een dergelijkesituatie waren beland [4]was toppunt van hypocrisie, dat dit werd beweerd door diezelfdeburgemmester van der Laan, terwijl hij en Stadsdeelvoorzitter Baadoud in de twee maanden, dat het kamp heeft bestaan, geen chemisch toilet, geen deken en laat staan beschutting tegen de kou voor deze mensen hebben geregeld! [5]Al wat gebeurde, was dat Baadoud [stadsdeelvoorzitter Stadsdeel West] en burgemeester van der Laan het balletje naar elkaar en Den Haag terugspeelden ten koste van de hopeloosheid van vluchtelingen [6] Werkelijke hulp is gekomen van buurtbewoners, de huisartsenpost en solidaire organisaties [7] VALKUIL 2BURGEMEESTER VAN DER LAAN ERKENT ”RECHT OP DEMONSTRATIE” Consequent heeft burgemmeester van der Laan het tentenkamp protest aangemerktals ”demonstratie”Hierdoor werd hij ontlast van de gemeentelijke zorgplicht tegenover mensen, dievan alles verstoken waren, zelfs de eerste ;evensbehoeften en behoorlijke hygieneEn zijn ”bezorgdheid” om de hygienische omstandigheden en volksgezondheid” [9]gaf hem dan weer reden om bevel te geven tot ontruimingEen dirty gameHelaas werd van der Laan hierin, gesteund door de rechtbank, met voorbijgaan aan de fundamentele rechten van de vluchtelingen oprecht op veiligheid en dus  vrijwaring van oorlog [10]  VALKUIL 3”HUMANE OPLOSSING” SP EN GROEN LINKS Het lijkt sympathiek, de motie van de SP en Groen Links in de Amsterdamse Gemeenteraadwaarbij van der Laan werd opgeroepen tot een ”humane oplossing” in de kwestie rondtentenkamp NotwegWeer bleek het echter om een tijdelijke oplossing te gaan vanwege de barre omstandigheden[kou, etc], maar nietom een fundamentelere eis voor verblijfsrecht voor deze uitgeprocedeerden [11] VALKUIL4”HANDREIKING” TEEVEN NAAR ASIELZOEKERS Welhaast het grofste staaltje van politieke en media manipulatie is de zogenaamde”handreking” van Staatssecretaris Teeven van Justitie naar de asielzoekers Die handreking is namelijk een lachertjeTeeven is [of liever gezegd, was] bereid om asielzoekers, die zich bekendmaken en willen meewerken aan hun terugkeer, een maand onderdak te bieden. [12] Het bittere en belachelijke daarvan is, dat de tentenkampstrijd van de uitgeprocedeerden nu juist daarom is begonnen! Ze kunnen/willen niet terug naar hun landen van herkomst vanwege de mensonwaardige situatie  ACHTERGROND TENTENKAMP VERZET En dan komen we nu aan de werkelijke achtergrond van het verzet, dat steeds naar deachtergrond is gedrongen vanwege de bovengenoemde valkuilen Namelijk het recht van ieder mens op veiligheid, vrijwaring van oorlog en honger en een leven in waardigheidHet is alzo vaak door de vluchtelingen zelf gezegd en moet hier maar eens duidelijkherhaald worden: Het gaat hier om mensen, die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden [o.a. Irak en Somalie]en vanwege die oorlogssituatie in eigen land gevaar lopen! [14]Of het land van herkomst wel of geen identiteitspapieren aan de vluchtelingafgeeft [noodzakelijk om terug te kunnen keren], zoals vaak alsargument door de pers naar voren wordt gebracht [15] is van weinig totgeen belang De veiligheid van de mensen, EN het recht, in waardigheid en vrijwaring van armoedete leven, is waar het hier om draait [16] Deze mensen, die, uitgeprocedeerd, niet uitzetbaar zijn vanwege die oorlogssituatie,belanden op straat, omdat zij krachtens het Nederlandse asielbeleid op geen enkele levensvoorziening [behalve wanneer hetspoedeisende medische hulp is] recht hebben Dus:Geen dak boven je hoofd, geen eten, geen mensenrechten Hun ”alternatief” is: Uitzetting naar een land, waar zij grote kans maken, oorlogsslachtoffer te wordenof anders vanwege de extreme armoede te verhongeren Het is dan ook perfide, onbeschaafd en tegen alle mensenrechtenregels in om deze mensen als ”handreking” een maand onderdak te bieden [17], waarna zij teruggestuurd worden naar oorlog en ellende En dan ook nogeens verwachten, dat zijzelf meewerken aan hun uitzetting? [18]Zoals in: je eigen graf graven…… Het enige alternatief om niet je graf te graven, betekent Niet te worden uitgezet, omdat je niet uitzetbaar bent [hetzij na een rechterlijke toetsing,hetzij doordat het herkomstland geen papieren afgeeft]En weer op straat te belanden Waarna alles weer van voren af aan begint   EPILOOG 

Het tentenkamp is dus nu ontruimd

Schandalig, zoals ik zeg

Schunnig, achterbaks en hypocriet, zoals publicist en activist

Peter Storm terecht opmerkt [19]

Een vuile oorlog van burgemeester van der Laan tegen de vluchtelingen, aldus 

de ware woorden van schrijfster en activist Joke Kaviaar [20]

 Het Tentenkamp protest was een bittere noodzaak om aandacht te vragenvoor het gesol met mensen en de barbaarsheid van het Nederlands asielbeleid aan de kaak te stellen De Nederlandse politieke machthebbers als Teeven en co behoeven zich geen illusie te maken Zij kunnen dit Kamp laten afbreken Honderden zullen herrijzen Totdat Neerland leert, dat mensen, die hiernaartoe komen om bescherming tegen armoede, oorlog of vervolging, daarop RECHT hebben en ook moeten krijgen Dit is geen gunstMAAR EEN RECHT!!!! Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam    ZIE VOOR NOTEN http://www.ekudos.nl/artikel/372925/tentenkamp_notweg_ontruimdaanklacht_tegen_onmenselijkheid_overheid  ZIE OOK http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!