De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

´´Suriname niet, Tel Aviv wel´´/Onrecht niet tegen elkaar afstrepen

´´Suriname niet, Tel Aviv wel´´/Onrecht niet tegen elkaar afstrepen

zaterdag 27 juni 2015 17:23
Spread the love

´´SURINAME NIET, TEL AVIV WEL´´/ONRECHT NIET TEGEN ELKAAR AFSTREPEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/suriname-niet-tel-aviv-welonrecht-niet-tegen-elkaar-afstrepen/

Claars Notes, de website van ex PvdA Gemeenteraadslid Clara Legene,[1] lees ik meestal met waardering, vanwege haar kritische stellingnamein het Israelisch Palestijnse conflict. [2]Ook heeft ze zich goed geroerd in de kwestie rond  de Stedenband Amsterdam Tel Aviv,die nu, als Stedenband, van de baan is, maar onder een andere vlag,als samenwerkingsverband, dreigt door te gaan. [3]Lood om oud ijzer dus, want het betekent nog steeds aanknopingvan de banden met een bezettingsstaat.
Terug naar Claars Notes
Minder was ik te spreken over een stuk, dat zij ook schreefin verband met die Stedenband [of samenwerkingsverband]”Suriname niet, Tel Aviv wel”, waarbij een foto van de voormaligelegerbevelhebber, later president, Bouterse werd afgebeeld. [4]
Bij dergelijke titels gaan bij mij al de alarmbellen rinkelen,omdat de indruk gewekt wordt, dat twee gevallen van onrecht,de Israelische bezetting en de misdaden van Bouterse en zijnmilitaire kliek, tegenover elkaar worden afgestreept in de zin van:Waarom straf je de ene moordenaar wel en de andere niet.
Mijn vermoeden werd bevestigd na lezing van het stuk.
Op het eerste gezicht lijkt het onderdacht en plausibel:
Na een interessant verhaal over de strapatzen van B & W Amsterdamom die Stedenband [die waarschijnlijk de meerderheid niet zouhebben gehaald in de Gemeenteraad met SP, Groen Links, de Partijvoor de Dieren en PvdA tegen, de partij van burgemeester van der Laan]om te zetten in een samenwerkingsverband en enige aandacht geschonkente hebben aan pro Stedenband publicisten, dan ineens Suriname.
Hoewel niet helemaal ”uit de lucht komen vallen”, omdat Legene Surinameaanhaalt als voorbeeld van het inderdaad hypocriete beleid van de PvdAfractie en de Gemeenteraad Amsterdam.
Wat wil nu het gevalBij het aantreden van voormalig legerbevelhebber D Bouterse alspresident van Suriname in 2010 heeft de Gemeente Amsterdam desamenwerking met Suriname beeindigd, met als uitzondering humanitairehulp. (5)Toen in 2012 de Amnestiewet in Suriname werd aangenomen, waarbij Bouterseen zijn militaire kliek niet meer konden worden berecht voor de Decembermoorden¨(waardoor het toen lopende Decembermoordenproces uiteindelijk van de baan was)(6), werd ook de humanitaire hulp beeindigd.
Dan zou je dus verwachten, dat Amsterdam ook geen samenwerkingsverband aangaat met Tel Aviv, stad van de Israelische bezettingsstaat.
Inderdaad wijst Clara Legene op de hypocrisie van AmsterdamIn geval van Suriname geen samenwerking, in geval van Tel Aviv wel
WAT IS ER DAN AAN DE HANDONDERBOUWING ARGUMENTATIEDUBIEUS, RIEKT NAAR IMPLICIETE  APOLOGETISME BOUTERSE C.S.

EERSTASTRID ESSED OVER HUMANITAIRE HULP
Dit eerst, voor alle duidelijkheid.De stopzetting van de samenwerking met Suriname vind ikeen prima signaal, stopzetting van humanitaire hulp wijsik altijd af, tenzij een misdadig regime ervan profiteert.
DUBIEUS KARAKTER STUK LEGENETITEL EN PONTIFICALE FOTO VAN EEN DICTATOR
Op het eerste gezicht lijkt het dus een bona fide stuk.Maar bij nadere lezing vallen mij een aantal dubieuze zaken op.Het begint, zoals ik al in bovenstaande heb toegelicht, bij die titel´´Suriname niet, Tel Aviv wel´´Dan die foto van ex dictator en legeerbevelhebber Bouterse, die ter toelichting absoluut overbodig was.BovendienLegene plaatst ook geen foto´s (voor zover ik haar stukjes gelezenheb) van Israelische politieke leiders.Waarom hier dan wel.

QUOTE LEGENE DUBIEUS
Maar konden dat nog hinderlijke uiterlijkheden zijn, wat ze erover schrijftis niet te negeren
Ik citeer
´´Hoe gaat de Amsterdamse PvdA-fractie aan de grote Surinaamse gemeenschap in Amsterdam uitleggen, dat het – om de veel kleinere joodse gemeenschap in Amsterdam niet voor het hoofd te stoten – uitgerekend nú een nieuwe samenwerking gaat accorderen met een stad in een staat die sinds kort een premier heeft die samen met zijn voltallige kabinet openlijk aangeeft schijt te hebben aan internationaal recht, mensenrechten en volkenrecht? En die een regering heeft gevormd die in rap tempo bezig is wetten uit te vaardigen die tot doel hebben de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, teneinde critici de mond te snoeren? En die een ander volk een militaire bezetting en blokkade heeft opgelegd en niet van plan is die op te heffen? En die voor oorlogsmisdaden is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof?

Beste PvdA-fractie, dat valt niet uit te leggen.´´ ¨(8)

AANDACHT VOOR ISRAEL EN SURINAME

Het eerste wat mij opvalt in bovenstaande quote 

, is dat Legene een redelijk uitgebreide uiteenzetting geeft

over de Israelische misdaden (alsof de Surinaamse

gemeenschap dat niet zou weten) en over Suriname

veel minder in detail gaat.

Dit wekt de indruk, dat zij de Israelische misdaden

ernstiger weegt, terwijl onrecht, onrecht is.

Het is misschien niet haar intentie, maar de

discrepantie aan aandacht is op zijn zachtst gezegd,

opmerkelijk.

´´UITLEG´´ SURINAAMSE GEMEENSCHAP

Legene gaat er kennelijk vanuit, dat ´´de Surinaamse gemeenschap

behoefte heeft aan een uitleg van van der Laan, waarom hij de banden met

Suriname wel heeft beeindigd en die met Tel Aviv juist aanhaalt.

In de eerste plaats mevrouw Legene

´´De´´ Surinaamse gemeenschap als zodanig is geen monolitisch

geheel en over de ´´kwestie Bouterse´´ ¨(de door hem gepleegde misdaden) (9)

wordt verschillend gedacht.

Er zullen maar weinig Surinamers zijn, die respect hebben voor mensenrechten

, die er moeite mee hebben, dat de samenwerkingsverbanden met Suriname

zijn gestopt, zeker om de redenen waarom (aantreden Bouterse als president,

aanname van de Amnestiewet), ook niet als er wel een samenwerking met

Tel Aviv wordt aangegaan.

Hooguit zal men dat hypocriet vinden.

Net zomin  kritische Israelische Joden of Joden

in andere delen van de wereld, die tegen de stedenband zijn, er wakker van

zullen liggen, dat er ¨(stel dat het omgekeerd was), geen samenwerkingsverband zou zijn met Tel Aviv en wel met Suriname.

Wie kritisch staat tegenover zijn land,  wanneer

het de mensenrechten schendt, verwelkomt juist internationale

druk (vreedzame natuurlijk), en houdt zich niet onledig met alsen

en maren.

Dat Clara Legene dan zo´n merkwaardige overweging

´´uitleg aan de Surinaamse gemeenschap´´ lanceert, komt mij dubieus over.

Ondanks de door haar aangevoerde kritiek

op de mensenrechtenschendingen in Suriname (10), die trouwens een stuk

minder betrokken klinkt dan wat ze over Israel zegt, sijpelt

hier toch een vleug een vleugje apologetisme tegenover het Boluterse regime door

In de trant van

Suriname en Israel zijn beide mensenrechtenschenders, maar het

is niet eerlijk, de een wel en de ander niet te straffen.

Dat is niet kosher, mevrouw Legene.

En dan heb ik nog niet genoemd het feit, dat u zich

over Israelische mensenrechtenschendingen veel gedetailleerder

en betrokkener uitlaat dan over Surinaamse. (11)

METEN MET TWEE MATEN ARGUMENT GEBRUIKT
DOOR BOUTERSE VERDEDIGERS EN APOLOGETEN
Er is nog een reden, waarom ik second thoughts heb bij dit stukjevan Clara Legene.Kort na de Decembermoorden in 1982 werd als commentaar op de stopzettingvan de ontwikkelingshulp aan Suriname door aanhangers en apologetenvan het regime Bouterse aangevoerd, dat Nederland met twee maten meette.Wel stopzetting ontwikkelingshulp aan Suriname, maar miljoenen aanhulp aan het regime Soeharto, dat  veel grootschaliger had gemoord.Nou klopt die hypocrisie wel, maar deze lieden grepen het aan, omBouterse impliciet en expliciet te verdedigen.
Daarom al is het zaak, voorzichtig te zijn met het tegenoverelkaar stellen van samenwerking/steun aan wel het enemensenrechtenschendende regime en geen steun aan het andere.

TENSLOTTE
Wil ik nu beweren, dat Clara Legene een aanhanger van Boutersein disguise is, die hem via Nee tegen Stedenband Tel Aviv probeertbinnen te sluizen.Nee, beste lezer, want zo duidelijk ligt het ook weer niet.Maar dat betekent niet, dat ik het stukje niet dubieus vind, vanwegedat tegenover elkaar stellen van twee soorten van onrecht en haarbezwaren over de ´´ongelijke´´ behandeling van Suriname en Tel Aviv.Dat ging verder dan het aan de kaak stellen van het selectieve beleid van deGemeente.
Lees maar het verschil in formulering van de mensenrechtenschendingen in Surinameen Israel, waarbij de betrokkenheid met Suriname minder groot lijkt.
ISRAEL
´´En die een regering heeft gevormd die in rap tempo bezig is wetten uit te vaardigen die tot doel hebben de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, teneinde critici de mond te snoeren? En die een ander volk een militaire bezetting en blokkade heeft opgelegd en niet van plan is die op te heffen? En die voor oorlogsmisdaden is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof?´´
SURINAME
´´er gebeurden (nota bene in onze eigen voormalige kolonie) politieke zaken die zo strijdig waren met het internationaal recht en de mensenrechten, dat niet alleen per direct de samenwerking van Amsterdam met Suriname werd beëindigd, maar later zelfs de humanitaire hulp werd stopgezet.´´ (12)
Dat, gecombineerd met de dwaze uitspraak over ´´uitleg´´ aan ´´deSurinaamse gemeenschap in Amsterdam´´ over de ongelijkebehandeling van Suriname en Tel Aviv EN de pontificale fotovan een dictator boven haar stuk, doet mij onaangenaamen dubieus aan.Toch een impliciet apologetisme naar Bouterse cs toe.

Maar hoe het ook zij, als Clara Legene niet het odiumwil krijgen, ´´minder ongunstig´´ over Bouterse te denkendan over Israel, ishaar aan te raden, voortaan dergelijke rare ´´ongelijkheids´´vergelijkingen te vermijden.
WRONG IS WRONG.
In Suriname en in Israel
Astrid Essed
NOTEN

[1]
CLAARS NOTESOVER CLAARS NOTES
naam: Clara Legêne
…….…….overig: gemeenteraadslid PvdA (fractiesecretaris, portefeuille maatschappelijke zaken, onderwijs, kunst, cultuur, webmaster) van 2002 tot 2010\

http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?page_id=164

[2]

CLAARS NOTESGEEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIVCLARA LEGENE18 JUNI 2015

http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22714

CLAARS NOTESNIEUWE WET IN ISRAEL/DWANGVOEDINGVOOR HONGERSTAKERSCLARA LEGENE17 JUNI 2015
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22692

CLAARS NOTESDE STILTE, DIE NIET VERBROKEN MAG WORDENCLARA LEGENE6 MEI 2015
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=21871

CLAARS NOTESJEUGDJOURNAAL LIEGT KIJKERS VOOR2 JULI 2014
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?s=Jeugdjournaal+liegt+kijkers+voor

[3]

HET PAROOLSTEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN25 JUNI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4088197/2015/06/25/Stedenband-met-Tel-Aviv-is-van-de-baan.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150625

NRCSTEDENBAND AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT DEFINITIEF NIET DOOR25 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/25/stedenband-amsterdam-en-tel-aviv-gaat-definitief-niet-door/

 BIJDRAGEN VAN  CLARA LEGENE
CLAARS NOTESGEEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIVCLARA LEGENE18 JUNI 2015

http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22714

CLAARS NOTESNOU DAT WEERCLARA LEGENE14 JUNI 2015

http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22644

[4]

CLAARS NOTESSURINAME NIET, TEL AVIV WELCLARA LEGENE26 JUNI 2015
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22839

(5)

NRCAMSTERDAM STAAKT SURINAAMSE ONTWIKKELINGSPROJECTEN24 AUGUSTUS 2010
http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2608050.ece

In 2014 heeft de Amsterdamse raad een nieuwe nota ‘Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad 2014-2018? goedgekeurd (link). Daarin wordt op pagina 7 helder uitgelegd waarom Amsterdam in de afgelopen periode de samenwerking met Suriname heeft beëindigd:

CLAARS NOTESSURINAME NIET, TEL AVIV WELCLARA LEGENE26 JUNI 2015
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22839
DOWNLOAD OP DE LINK VAN CLAARS NOTES(SURINAME NIET, TEL AVIV WEL)DE NOTA ´´AMSTERDAM INTERNATIONAALVERANTWOORDELIJKE HOOFDSTAD´´

(6)

NRCPROCES DECEMBERMOORDEN NIET HERVAT14 OCTOBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/14/proces-decembermoorden-niet-hervat/

REPUBLIEK ALLOCHTONIEAMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEIDASTRID ESSED22 APRIL 2012

http://www.republiekallochtonie.nl/amnestiewet-is-vrijbrief-voor-straffeloosheid

(7)
´´Na aanname van de Amnestiewet door het parlement van Suriname in 2012 is vervolgens besloten om ook de humanitaire projecten op ruime afstand van de overheid af te bouwen.´´

CLAARS NOTESSURINAME NIET, TEL AVIV WELCLARA LEGENE26 JUNI 2015
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22839

(8)

CLAARS NOTESSURINAME NIET, TEL AVIV WELCLARA LEGENE26 JUNI 2015
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22839

(9)

BOUTERSE WINT VERKIEZINGEN IN SURINAME/HET KORTE GEHEUGEN DER MENSEN/GEEN STRAFFELOOSHEID VOOR BOUTERSE EN ZIJN MILITAIREKLIEKASTRID ESSED29 MEI 2015

http://www.astridessed.nl/bouterse-wint-verkiezingen-in-surinamehet-korte-geheugen-der-mensengeen-straffeloosheid-voor-misdaden-bouterse-en-zijn-militaire-kliek/

(10)

´´Met andere woorden: er gebeurden (nota bene in onze eigen voormalige kolonie) politieke zaken die zo strijdig waren met het internationaal recht en de mensenrechten, dat niet alleen per direct de samenwerking van Amsterdam met Suriname werd beëindigd, maar later zelfs de humanitaire hulp werd stopgezet.´´

CLAARS NOTESSURINAME NIET, TEL AVIV WELCLARA LEGENE26 JUNI 2015
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22839

(11)

ISRAEL
´´En die een regering heeft gevormd die in rap tempo bezig is wetten uit te vaardigen die tot doel hebben de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, teneinde critici de mond te snoeren? En die een ander volk een militaire bezetting en blokkade heeft opgelegd en niet van plan is die op te heffen? En die voor oorlogsmisdaden is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof?´´
SURINAME
´´er gebeurden (nota bene in onze eigen voormalige kolonie) politieke zaken die zo strijdig waren met het internationaal recht en de mensenrechten, dat niet alleen per direct de samenwerking van Amsterdam met Suriname werd beëindigd, maar later zelfs de humanitaire hulp werd stopgezet.´´

CLAARS NOTESSURINAME NIET, TEL AVIV WELCLARA LEGENE26 JUNI 2015
http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=22839

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!