De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Suprematie van het ras staat buiten kijf in Bolivië

Suprematie van het ras staat buiten kijf in Bolivië

dinsdag 19 november 2019 11:46
Spread the love

In onze westerse media wordt huiverend of helemaal niet gesproken over een ‘staatsgreep’ in Bolivië. Wie weet, misschien ging het tijdens de verkiezingen wel degelijk om fraude. De grondwet schrijft voor dat degene die minstens 10% meer stemmen haalt dan de tweede winnaar bij verkiezingen waar 40% van de stemgerechtigden opdaagt effectief wint. Volgens de Organisatie van Amerikaanse Staten werden onregelmatigheden (niet gelijk aan fraude) gesignaleerd. Daarom waren die 10% betwistbaar. President Evo Morales wilde zich daar niet zomaar bij neer leggen. Maar toen hij het gevaar van chaos en straatgeweld op zich, op zijn regering en op het land zag afkomen, toonde hij onmiddellijk zijn bereidheid om te onderhandelen met de andere politieke partijen en krachten. Op 8 oktober kondigde hij zelfs nieuwe verkiezingen aan. Dat was echter niet de bedoeling van de oppositie. Evo Morales moest eruit en niet alleen hij. Heel zijn beleid moest gestopt worden.

Opdracht vervuld en wegwezen

Santiago Major, journalist van het Argentijns televisienet TELEFE meldt dat de Boliviaanse generaal Bruce Williams Kaliman (What’s in a name?) de staatsgreep op gang trok door het ontslag van Evo Morales te eisen. 72 uren na de voltooiing van de staatsgreep nam de man de biezen om in de VS te gaan wonen. Misschien wel uit vrees voor onderzoeken naar de gebeurtenissen van nationale of internationale gemeenschappen. In zijn zog kozen nog enkele militaire hoge omes het hazenpad richting de VS. Williams Kaliman was gelast voor Handel ten overstaan van de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad La Paz. Voor zijn ‘heldendaad’ ontving hij 1 miljoen dollar uit handen van de gemachtigde Handel van de Amerikaanse ambassade in Bolivië. Hem werd tevens opgedragen 1 miljoen dollar te schenken aan elke legeroverste en een half miljoen dollar aan elke politieoverste die meehielp om de staatsgreep te doen lukken. Terloops zij opgemerkt dat Bruce Williams Kaliman school liep gedurende 2004 in de ‘Escuela de las Américas.’ In dat Amerikaanse militair opleidingscentrum is reeds menig Latijns-Amerikaans dictator afgeleverd.

Streven naar meer sociale gerechtigheid

Gevraagd naar de reden van de hevige haat waarmee oppositieaanhangers in de straten van La Paz en elders huishielden antwoordde vicepresident Alvaro García Linera, die samen met president Evo Morales uitweek naar Mexico, het volgende.

Gelijkheid is in feite de grondslag van een substantiële democratie. Gedurende 14 jaren streefde de regering naar meer sociale gelijkheid. De extreme armoede werd teruggedrongen van 38% naar 15%. De uitbreiding van de rechten voor iedereen zorgde voor meer toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming en opende de toegang voor de inheemse bevolking tot de staatsambtenarij. Zo waren meer dan 50% van de functionarissen van de openbare diensten inheemsen. De kloof tussen armen en rijken werd minder diep. Het verschil tussen de rijkste en de armste inkomsten werd berekend op een schaal die van 130 tot 45 daalde. In 10 jaar tijd beliep de economische groei van 9 miljard naar 42 miljard. Dit alles had tot gevolg dat de ‘middenklassen’ van 35% naar 60% steeg, hoofdzakelijk ten voordele van personen die uit de sectoren van de inheemse bevolking voortkwamen. Velen onder deze ‘nieuwkomers’ waren naast het Spaans een inheemse taal machtig en hadden onder meer relaties of contacten met vakbonden. Daardoor waren ze goed geplaatst in een democratisch bestel onder leiding van president Morales en zijn regering.

Concurrentie onder de middenklassen

Dit alles had tot gevolg dat de ‘traditionele middenklasse’ zich bedreigd voelde. Ze kregen minder economische kansen dan voorheen, zoals het verkrijgen van leningen en in aanmerking komen voor studiebeurzen en jobs. Met lede ogen zagen ze de erfenis van hun familienaam en van hun huidskleur verloren gaan onder de democratisering van goederen en inkomsten. De culturele en sociale verschillen tussen de inheemse bevolking en de westers georiënteerde mestiezen worden door deze laatsten visceraal ervaren. Blijkt bijvoorbeeld dat de zelfverklaarde president Jeanine Añez nog gauw voor de machtsgreep een reeks van haar tweets verwijderde. AFP Factual (Van Agence France Press) verifieerde verschillende van die tweets. 21 juli is de dag waarop de inheemse bevolking van Bolivië, Chili, Argentinië en Peru feestvieren ter gelegenheid van een nieuwe landbouwcyclus. Op de vooravond van dat feest (op 20 juni 2013) tweette de zelfverklaarde en onwettige president Añez: ‘Weg met het nieuwe jaar en het licht van de dageraad. Aanbidders van Satan. Niemand kan de plaats van God innemen.’ Nog tevoren, op 14 april van hetzelfde jaar, fulmineerde ze: ‘Ik droom van een Bolivië, vrij van satanische, inheemse riten, de stad is niet voor de indianen, dat ze maar uitwijken naar het Hoogland van El Chaco.’ In het kader van de verkiezingen was haar tweet van 5 oktober dit jaar: ‘Arme indiaan,… Verknocht aan de macht.’ Kers op de taart was haar vraag op 6 november laatstleden of de personen die op de foto voorkwamen met schoenen aan de voeten van originelen (inheemsen) waren.’

En de Verenigde Staten dan?

Is Bolivië zo belangrijk voor de VS om nog maar eens een loopje te nemen met de democratie? Hebben de Verenigde Staten het ervoor over nog maar eens een relatief rustig land in een politieke chaos te storten om hun ‘achtertuin’ in het gareel te houden? Of is e meer aan de hand? Er moet geen tekening bijgemaakt worden.

Wereldwijd komen fossiele brandstoffen in het gedrang. Er wordt ijverig naar alternatieven gezocht. Een daarvan is de massale aanmaak van elektrische batterijen. Daar komt handen vol lithium aan te pas. De VS hebben geen lithium. Bolivië des te meer. Een rapport van het  Amerikaanse bedrijf SRK berekent de reserves in Bolivië op 21 miljoen ton. Daardoor staat Bolivië wereldwijd aan de top.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!