De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Studentenprotest/Voor democratisch zelfbestuur en tegen teloorgang onderwijs

Studentenprotest/Voor democratisch zelfbestuur en tegen teloorgang onderwijs

donderdag 23 april 2015 15:38
Spread the love

STUDENTENPROTEST/VOOR DEMOCRATISCH BESTUUR EN TEGENTELOORGANG ONDERWIJS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/studentenprotestvoor-democratisch-bestuur-en-tegen-teloorgang-onderwijs/

Met het aftreden van voorzitter van het College van Bestuur, LouiseGunning, een onverbeterlijke autocraat, die over het Bungehuissprak als ”mijn gebouw”  en dezelfde, die tot twee keer toe de ME op protesterende studenten afstuurde, heeft de studentenstrijdeen belangrijke overwinning bereikt, maar dit is nog slechts het begin.[1]De rest van het College van Bestuur, waarvan, terecht ook aftreden was geeist,zit er nog steeds en van de opvolger van Louise Gunning, interimvoorzitter Dymph van der Boom, die verklaarde, dat ze ook de ME op de studenten zou hebben afgestuurd, valt weinig hoop te verwachten op wezenlijke veranderingen. [2]
ACHTERGROND
Het begon allemaal met de bezetting van het Bungehuis,waaraan ongeveer  zestig studenten en docenten deelnamen ‘[3]Het Universiteitsbestuur dreigde met een rechtszaak,de rechter stelde het bestuur in het gelijk, maarde studenten legden het gerechtelijk bevel tot ontruiming naastzich neer [4].Uiteindelijk werd er toch door de ME ontruimd,maar kort daarop werd het Maagdenhuis bezet, datinmiddels ook en weer door de ME, is ontruimd. (5)Maar de studenten lieten het niet op zich zitten!Ze hielden een protestmars door de stadtegen het College van Bestuur en eiste hunaftreden en vooral dat van CVB voorzitterLouise Gunning, autocraat, die over het Bungehuissprak als ´´haar gebouw´´ (6)Daags daarna trad Louise Gunning ook daadwerkelijk af.(7)Allemaal mooi, maar de eisen van de studenten zijnnog steeds niet ingewilligd en daarom gaat de strijd door.

Want waar gaat het nu eigenlijk om?

EISEN VAN DE BEZETTING/REDELIJK ENAANVAARDBAAR

Want waar gaat het nu eigenlijk om?

De eisen zijn heel simpel en redelijk, al klonkdat een archaische bestuurder als voormalig UVA bestuursvoorzitterLouise Gunning, die sprak over vertrekkenuit ”haar gebouw” [Het Bungehuis],waarschijnlijk zeer radicaal inde oren. Nu, de studenten, gebundeld in  ”De Nieuwe Universiteit”stellen in ”Eisen van de Bezetting” een aantal eisen zoalshet democratisch kiezen van alle bestuurslagen van de Universiteit,het herroepbaar maken van Bestuursfuncties en tegen bezuinigingen,ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, dushet stopzetten van Profiel 2016,  dat erop neerkomt, datzes talenopleidingen verdwijnen. [8]Wat een cultuurbarbarisme!Wat een teloorgang en verarming van het onderwijs!Zie ook de verkorte lijst van zes eisen. [9]
IN VREEMDELINGENBEWARING WEGENS ID WEIGERING/SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN
Het verhaal rond het studentenprotest heeft een bizar verloop.Vijf gearresteerde Maagdenhuisbezetters belandden in vreemdelingendetentie, terwijl ze duidelijk deNederlandse nationaliteit hadden. (10)Anders gezegdHet zijn autochtone Nederlanders.Reden hiervoorHet feit, dat zij weigeren hun identiteit prijs te geven.Deze vorm van intimidatie is niet nieuw.In het verleden zijn in Amsterdam en Utrechtgearresteerde actievoerders, die weigerden hunidentiteit prijs te geven, in vreemdelingendetentiegeplaatst. (11)Natuurlijk is dit een schending van het zwijgrecht (waaronderweigering, je identiteit bekend te maken, valt)  enterecht stelde de advocaat van de gearresteerde studenten,dat er misbruik gemaakt werd van de vreemdelingenwet. (12)
EchterWat wel bewerkstelligd is, is dat de studenten in hunprotest tegen deze ´´vreemdelingendetentie´´ hun duidelijke solidariteit met vluchtelingen hebbenuitgesproken. (13)Hun statement´´The Dutch judicial system has a history of intimidating and brutalising undocumented peoples and now these structures are being used as a repressive tool against of civil disobedience by (student) activists who refuse to give up their anonymity.

We stress that people who enter the judicial procedure of immigration detention do not get fair proceedings. These means of pushing people into limbo are repugant and should not be tolerated in any way. What this move reveals to us as students is an affinity with the struggles of undocumented peoples against the routine victimization and brutality they face, much as we face repression and brutality from the same source. We do not merely condemn the use of these tactics against Dutch students, but the practice of immigration detention as a whole.´´ (14)

Bij hun protestmars tegen het College van Bestuur, trokken ze nog

samen op met de uit de Vluchtgarage verdreven uitgeprocedeerde vluchtelingen

(15)

Solidariteit in de praktijk.

RACISTISCHE UITLATINGEN UNIVERSITEIT/STUDENTENPROTEST
Behalve ondemocratisch, bot en autoritair optredenis het College van Bestuur niet vies van racistischeuitlatingen.Dit bleek uit de aangiftebrief van het College van Bestuurover de Maagdenhuisbezetters, waarin melding werd gemaaktvan ‘een tweetal  jonge, vermoedelijk Marokkaanse ‘jongens, die duidelijk te jong waren om studenten van de Universiteit van Amsterdam te zijn. [16]Het feit, dat het waarschijnlijk geen studenten zijn, is van geenenkel belang. Alsof niet studerende jongeren geen solidariteit zouden kunnen betuigen.Veel erger is de verwijzing naar hun Marokkaanse afkomst, die nietalleen niet relevant is, maar bovendien vooroordelenbevestigenden stereoryperend is.Daarom heeft een groep studenten en docenten, die zich scharenonder de naam ‘Vermoedelijk UVA” [17], een Open Brief [18]geschreven, waarin o.a. te lezen is”Het CvB houdt er een stereotype beeld van UvA-studenten op na. Een beeld dat niet van deze tijd is en dat wij veroordelen. Kunnen er aan de Universiteit van Amsterdam geen jonge, Marokkaanse jongens studeren – überhaupt geen jongens die op Marokkanen lijken? Moeten wij jonge mensen met een ‘vermoedelijk Marokkaanse afkomst’ automatisch als een bedreiging voor de orde en veiligheid beschouwen? ” [19]
Beschamend voor het College van Bestuur

EPILOOG
De studentenstrijd voor democratisch bestuur en tegende teloorgang van het onderwijs verdient alle steun.Bovendien is dat niet het enige waarvoor de studentenzich inzetten.Zij zijn ook solidair met vluchtelingen en strijden tegen racisme. [20]
Er is al een overwinning bereikt door het heldhaftig standhoudenin het Bungehuis en het Maagdenhuis en het aftredenvan de voorzitter van het CVB Louise Gunning. [21]Maar de strijd gaat door, want het belangrijkste moet nog komen.Democratisch zelfbestuur en een einde aan de teloorgang vanhet onderwijs.
Zolang dat niet is gerealiseerd, is verzet van het grootstebelang

Astrid Essed

NOTEN

[1]

AT5UVA VOORZITTER LOUISE GUNNING NEEMT ONTSLAG19 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142241/uva-voorzitter-louise-gunning-neemt-ontslag

”“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”
NRCBUNGEHUIS ONTRUIMD, 46 ARRESTATIES.UVA PRAAT MET STUDENTEN24 FEBRUARI 2015

die over het Bungehuissprak als ”mijn gebouw”

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/24/ontruiming-bungehuis-voltooid-46-arrestaties-verricht/

AT5ONTRUIMING BUNGEHUIS BEGONNEN24 FEBRUARI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/140635/live_ontruiming_bungehuis_begonnen

AT5MOBIELE EENHEID VERZAMELT ZICH VOOR MOGELIJKE ACTIE11 APRIL 2015
http://www.at5.nl/artikelen/142018/mobiele_eenheid_verzamelt_zich_voor_mogelijke_actie

[2]

AT5OPVOLGER LOUISE GUNNING WAS OOK TOTONTRUIMING MAAGDENHUIS OVERGEGAAN21 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142336/opvolger-louise-gunning-was-ook-tot-ontruiming-maagdenhuis-overgegaan

[3]

STUDENTEN EN DOCENTEN BEZETTEN BUNGEHUIS UVA:SOLIDARITEIT, STEUN EN NAVOLGING WAARDPETER STORM14 FEBRUARI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/02/14/studenten-en-docenten-bezetten-bungehuis-uva-solidariteit-steun-en-navolging-waard/

[4]

LEVE DE BEZETTERS VAN HET BUNGEHUIS-LATEN WE ZEHELPEN HOE WE MAAR KUNNENPETER STORM20 FEBRUARI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/02/20/leve-de-bezetters-van-het-bungehuis-laten-ze-helpen-hoe-maar-kunnen/

[5]

BUNGEHUIS: BEZETTING VOORBIJ, MAAR DE STRIJD KOMTNET OP GANGPETER STORM24 FEBRUARI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/02/24/bungehuis-bezetting-voorbij-maar-de-strijd-komt-net-op-gang/

NU.NLHONDERDEN DEMONSTRERENDE STUDENTEN BEZETTENMAAGDENHUIS23 APRIL 2015

http://www.nu.nl/binnenland/3999929/honderden-demonstrerende-studenten-bezetten-maagdenhuis.html

AT5NEGEN AANHOUDINGEN BIJ ONTRUIMING MAAGDENHUIS11 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142018/mobiele_eenheid_verzamelt_zich_voor_mogelijke_actie

[6]

AT5PROTESTMARS TEGEN COLLEGE VAN BESTUUR TEN EINDE13 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142067/protestmars-tegen-college-van-bestuur-uva-ten-einde

”“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”
NRCBUNGEHUIS ONTRUIMD, 46 ARRESTATIES. UVA PRAAT METSTUDENTEN24 FEBRUARI 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/24/ontruiming-bungehuis-voltooid-46-arrestaties-verricht/

[7]

AT5UVA VOORZITTER LOUISE GUNNING NEEMT ONTSLAG19 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142241/uva-voorzitter-louise-gunning-neemt-ontslag

[8]

DE NIEUWE UNIVERSITEIT

http://newuni.nl/

EISEN VAN DE BEZETTING

http://newuni.nl/2015/02/eisen-van-de-bezetting/

FOLIAWEBNIEUW PROFIEL 2016:FGw: ZES TALENOPLEIDINGENVERDWIJNEN4 FEBRUARI 2015
http://www.foliaweb.nl/organisatie/nieuw-profiel-2016-fgw-zes-talenopleidingen-verdwijnen/

[9]

VERKORTE LIJST VAN ZES EISEN

http://newuni.nl/eisen/

[10]

NRCVIJF BEZETTERS MAAGDENHUIS IN VREEMDELINGENDETENTIE15 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/15/vijf-bezetters-maagdenhuis-na-ontruiming-in-vreemdelingendetentie/

[11]

UITPERS.BEACTIEVOERENDE ID WEIGERAARS IN VREEMDELINGENDETENTIEASTRID ESSEDNOVEMBER 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1833

[12]

UITPERS.BEACTIEVOERENDE ID WEIGERAARS IN VREEMDELINGENDETENTIEASTRID ESSEDNOVEMBER 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1833

NRCVIJF BEZETTERS MAAGDENHUIS IN VREEMDELINGENDETENTIE15 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/15/vijf-bezetters-maagdenhuis-na-ontruiming-in-vreemdelingendetentie/

[13]

DE NIEUWE UNIVERSITEITSTATEMENT ABOUT OUR STUDENTS IN FOREIGN DETENTION

http://newuni.nl/2015/04/statement-about-our-students-in-foreign-detention/

[14]

DE NIEUWE UNIVERSITEITSTATEMENT ABOUT OUR STUDENTS IN FOREIGN DETENTION

http://newuni.nl/2015/04/statement-about-our-students-in-foreign-detention/

[15]

AT5PROTESTMARS TEGEN COLLEGE VAN BESTUUR UVA TEN EINDE13 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142067/protestmars-tegen-college-van-bestuur-uva-ten-einde

GERECHTSHOF: VLUCHTGARAGE MAG WORDEN ONTRUIMD/EEN NIEUW DIEPTEPUNT IN DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGENASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/gerechtshof-vluchtgarage-mag-worden-ontruimdeen-nieuw-dieptepunt-in-de-behandeling-van-vluchtelingen/

[16]

EXCERPT VAN AANGIFTEBRIEF COLLEGE VAN BESTUUR OVERMAAGDENHUISBEZETTERS, MET VERMELDING VAN TWEEJONGEREN ”VERMOEDELIJK MAROKKAANSE JONGENS”

https://pbs.twimg.com/media/CCYinECUIAA9PKW.png:large

ZIE 
”‘Vermoedelijk UvA’ is een Tumblr-pagina uit protest tegen het UvA-bestuur, dat in de aangifte tegen de Maagdenhuisbezetters melding maakte van ‘vermoedelijk Marokkaanse’ jongens die niet in het Maagdenhuis zouden horen.”
ADVALVAS”VERMOEDELIJKE MAROKKANEN” SCHIETEN MAAGDENHUISBEZETTERS IN HET VERKEERDE KEELGAT23 APRIL 2015

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/vermoedelijke-marokkanen-schieten-maagdenhuisbezetters-het-verkeerde-keelgat

[17]

”VERMOEDELIJK UVA”

http://vermoedelijk-uva.tumblr.com/

[18]

DUTCHTURKS.NLCVB UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM DISCRIMINEERTMAROKKANEN17 APRIL 2015

http://dutchturks.nl/?p=2605

[19]

DUTCHTURKS.NLCVB UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM DISCRIMINEERTMAROKKANEN17 APRIL 2015

http://dutchturks.nl/?p=2605

[20]

DE NIEUWE UNIVERSITEITSTATEMENT ABOUT OUR STUDENTS IN FOREIGN DETENTION
http://newuni.nl/2015/04/statement-about-our-students-in-foreign-detention/

DUTCHTURKS.NLCVB UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM DISCRIMINEERTMAROKKANEN17 APRIL 2015

http://dutchturks.nl/?p=2605

[21]

LEVE DE BEZETTERS VAN HET BUNGEHUIS-LATEN WE ZEHELPEN WAAR WE MAAR KUNNENPETER STORM20 FEBRUARI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/02/20/leve-de-bezetters-van-het-bungehuis-laten-ze-helpen-hoe-maar-kunnen/

MAGERE CONCESSIES,BIZARRE ARRESTATIES-UNIVERSITAIRPROTEST GAAT VROLIJK VERDERPETER STORM13 MAART 2015

http://www.ravotr.nl/2015/03/14/magere-concessies-bizarre-arrestaties-universitair-protest-gaat-vrolijk-verder/

AT5UVA VOORZITTER LOUISE GUNNING NEEMT ONTSLAG19 APRIL 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142241/uva-voorzitter-louise-gunning-neemt-ontslag

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!