De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop waanzinnig onrecht en geweld tegen Palestijnen

De bedoeling van de winnaars van de tweede wereldoorlog en de VN was de verdeling van Palestina tussen de inheemse bevolking van Palestina, moslims en katholieken enerzijds en de terugkerende Joden anderzijds. Om een veilige haven te scheppen, een staat voor de Joden, na de vervolging en de Holocaust door Nazi Duitsland. De veilige haven voor de Joden is een terreurbewind geworden voor de inheemse bevolking van Palestina.

maandag 9 juni 2014 12:59
Spread the love

Intussen 66 jaren later, hebben de Joden al sinds 66 jaren een staat en de Palestijnen nog steeds niet. De Palestijnen zijn nog steeds ontheemden, vluchtelingen in eigen land.

Israel heeft genoeg tijd gehad om de resoluties van de VN  uit te voeren namelijk het stichten van en Palestijnse staat. Israel heeft verzaakt dit te doen.

De Palestijnen leven nog steeds als “Untermenchen” zonder rechten in getto’s omringd door muren en controleposten.

In plaats van een Palestijnse staat te stichten waar de Palestijnen op een menswaardige manier vrij en onafhankelijk konden leven, heeft Israel haar militaire overmacht gebruikt om Lebensraum uit te breiden om huisvesting te geven aan alle terugkerende Joden van de wereld.

Zichzelf het recht gunnen om Lebensraum uit te breiden ten nadele van een ander volk impliceert dat hun religie, het Jodendom, superieur is wat hun het recht geeft om volkeren met andere religie als inferieur te beschouwen, hen te verdrijven en vernietigen.

Een huiveringwekkend verloop van haat en onverdraagzaamheid is het optreden van de Joodse staat tegen de moslims van Palestina geweest. Onder een extreem intolerant bewind kan het marginaliseren en discrimineren uitlopen op het vervolgen. Zo’n vervolging kan de vorm aannemen van misprijzen, pesterijen, vrijheidberoving, verbanning, mishandeling en moord.

Mensen uitsluiten van wettelijkheid en rechtvaardigheid wegens hun religie is ondenkbaar en onaanvaardbaar in de 21 eeuw.

Israel is een land dat andersgelovigen discrimineert.

Israel schendt het internationale humanitaire recht en de universele verklaringen van de rechten van de Mens, art.7: allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet.

Art.18:Een ieder heft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

Europese Unie en Verenigde Staten medeplichtig aan oorlogsmisdaden

Ik begrijp niet dat de “vrije wereld” toelaat dat de Palestijnen moeten leven in dergelijke mensonwaardige omstandigheden,als “Untermenschen”, als gevangenen opgepropt in getto’s. Daarbij worden ze zeer gemakkelijk neergeknald door het leger of met hellfire vanuit de lucht met helikopters en gevechtsvliegtuigen. Het leven van de Palestijnen als een “inferieur ras” is zeer weinig waard.

Stop het zinloze, waanzinnige wrede geweld tegen Palestijnen door de Joodse staat !!!

Ik begrijp niet dat de Verenigde Staten van Amerika(V.S.) en de Europese Unie sinds 66 jaren een land steunt dat, als bezettende koloniale macht, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid pleegt tegen de zwakke inheemse bevolking.

Een democratische staat voor de Palestijnen

Israel heeft veel tijd gekegen om de resoluties van de VN te voldoen maar na 66 jaar heeft het nog steeds geen territorium gegeven aan de Palestijnen.

Nu moet de Internationale gemeenschap Israel verplichten om de apartheid, de discriminatie van andersgelovigen af te schaffen.

Israel moet de mensenrechten respecteren en een echte democratie worden, “ieder mens gelijk voor de wet”.

Israel moet een “staat voor de burgers” zijn zeker voor de inheemse bevolking van Palestina

Hier beschuldig ik de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid wegens hun misdadige lafheid.

Ze praten over het “conflict tussen Israel en de Palestijnen” en dat de partijen maar moeten onderhandelen om tot een oplossing te komen.

Dit getuigt van misprijzen tegenover de Palestijnen die ze als minderwaardig beschouwen.

Er is geen conflict en er bestaan geen twee gelijkwaardige partijen. Er bestaat een koloniale  machtige militaire macht die het land van de inheemse bevolking gestolen heeft en de bevolking door intimidatie en geweld verdreven of vermoord heeft.

De Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie hebben “humanitaire” oorlogen gevoerd in Joegoslavië/Servië, Irak, Libië. Daar hadden de “partijen” niet de mogelijkheid om te onderhandelen en tot een oplossing te komen.

De Verenigde Staten, de Europese Unie en de VN moeten tot een oplossing komen om de Palestijnen te redden van deze waanzinnige terreur. De internationale gemeenschaap moet Israel verplichten zich terug te trekken tot achter de grenzen van voor de oorlog van 1967.

Als ze kiezen voor de “één staat”oplossing dan moeten ze Israel verplichten om de discriminatie van de andersgelovigen af te schaffen en een  democratische”staat van burgers” te worden, “één burger, één stem”.

Tenslotte is Israël zoals de V.S. zelf gesticht door terroristische aanslagen, etnische zuivering en massamoorden.

https://www.globalresearch.ca/clean-break-doctrine-war-havoc-middle-east/5713632

Ilan Pappe, “De Etnische Zuivering van Palestina”

Dries van Agt, “Een schreeuw om recht”

Thomas Suàrez ” comment le terrorisme a créé Israel”

Michel Collon “Israël,parlons-en”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!