Stop dreigende uitzetting Ali Al-Heloul naar gevaarlijk Soedan/Brief aan Tweede Kamerleden

Stop dreigende uitzetting Ali Al-Heloul naar gevaarlijk Soedan/Brief aan Tweede Kamerleden

vrijdag 18 januari 2019 03:21

STOP DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAARGEVAARLIJK SOEDAN/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/stop-dreigende-uitzetting-ali-al-heloul-tiyah-naar-gevaarlijk-soedan-brief-aan-tweede-kamerleden/

Beste lezers,

Vooraf:Hieronder mijn brief  met de oproep”Voorkom de dreigende uitzetting van de Soedanese vluchtelingde heer Ali al-Helou Tiyah naar onveilig Soedan”Deze brief is verzonden aan de Tweede Kamerleden van allepolitieke partijen, behalve de fascistische partijen de PVV enhet Forum voor Democratie
Zie achtergrondindormatie over de dreigende uitzettingvan Ali al-Helou Tiyah:

DOORBRAAK.EU
PROTESTEER TEGEN DE DREIGENDE DEPORTATIE VANDE SOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOU TIYAH16 JANUARI 2019
https://www.doorbraak.eu/protesteer-tegen-de-dreigende-deportatie-van-de-soedanese-vluchteling-ali-al-helou-tiyah/

EN

DOORBRAAK.EUUPDATE OVER DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN DESOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOUL TIYAH17 JANUARI 2019
https://www.doorbraak.eu/update-over-de-dreigende-deportatie-van-de-soedanese-vluchteling-ali-tiyah/

Astrid Essed

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER   Geachte dames en heren,
Onderwerp
Dreigende uitzetting van de Soedanese vluchteling Ali al-HelouTiyah naar Soedan
VOORAFEen brief van gelijke strekking is ook verstuurd naar uw collegaevan de andere politieke partijen

Geachte dames en heren,
Het Jaar 2019 is net een paar weken begonnen en ongetwijfeldhebt u goede voornemens bedacht, die u wilt realiseren.Met deze brief geef ik u de kans, zich in te zetten voor eengoede zaak, een zaak van rechtvaardigheid:Namelijk het stoppen van de uitzetting van de Soedanese vluchteling,de heer Ali al-Helou Tiyah naar Soedan.
Reden?
Soedan is extreem onveilig, zeker voor uit te zetten of uitgezettevluchtelingen!Maar voordat ik daarop inga, eerst wat nadere informatie:
Uit betrouwbare bron bereikte mij het bericht, dat Ali al-HelouTiyah binnenkort, en wel vanaf 23 januari kan het zover zijn,wordt uitgezet naar Soedan [1] en dat kan en mag niet gebeuren!
TE UWER INFORMATIE
U weet dit al-anders hoort u dit te weten, de situatie in Soedan is,zoals ik al schreef, extreem onveilig, gevaarlijk en feitelijk onleefbaar.
Niet alleen is er sinds 1989 sprake van een keiharde dictatuur,waarbij folteringen, buitengerechtelijke executies en anderemensenrechtenschendingen dagelijkse kost zijn [2], de dictator/presidentOmar al Bashir pleegt sinds jaar en dag oorlogsmisdaden en misdadentegen de menselijkheid in oorlogsgebied Darfur [3] en ongetwijfeldbent u er ook van op de hoogte, dat het Internationaal Strafhofin Den Haag tegen hem een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd vooroorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [4]
Ook liegt het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zakener niet om!De mensenrechtensituatie blijft ”onveranderd slecht”Zie bladzijde 35, Ambtsbericht! [5]Vriijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn een lachertje, de Veiligheidsdiensten treden willekeurig en keihard op, arrestatieszonder aanklacht en proces zijn de gewoonste zaak van de wereld,het recht op een eerlijk proces wordt niet gewaarborgd of nageleefd [blz 53, Ambtsbericht], folteringen, mishandelingen en zelfs dodelijkgeweld, vooral door de Veiligheidsdiensten, treden met de regelmaat van de klok op!In gevangenissen is hygiene, behoorlijke voedselvoorzieningen medische verzorging ver te zoeken!Zie het Ambtsbericht onder de kop ”mensenrechten;;van blz 35 t/m 74! [6]
Het engste is nog, dat de heer Ali al-Helou Tiyah [van hieraf de heerTiyah genoemd] afkomstig is uit Zuid Kordofan en dat in dat Ambtsberichtook te lezen is, dat juist daar de mensenrechtensituatie buitengewoonslecht is.Ik citeer op blz 35 Ambtsbericht”In de conflictgebieden (Darfur, Zuid Kordoban en Blue Nile) werdenop grote schaal mensenrechten geschonden door alle strijdende partijen”[7]Trouwens, ook mensenrechtensituatie Human Rights Watch meldtde gevaarlijke situatie in Darfur, Zuid Kordofan en het Blue Nile gebied.Human Rights Watch schrijft hierover””In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”[8]
En de heer Tiyah, die afkomstig is uit Zuid Kordofan, loopt dusextra gevaar
URGENT!EERDERE UITZETTINGEN NAAR SOEDAN
Maar er is meer.Nog meer:
Een in december 2017 uitgezette Soedanese vluchteling is volgenseen verklaring van mensenrechtenorganisatie Amnesty International,niet alleen na aankomst gearresteerd, maar volgens Amnestyzijn er sterke aanwijzingen, dat hij is mishandeld en vernederd! [9]De man leeft volgens de verklaring van Amnesty Internationalsindsdien ondergedoken! [10]
En mede naar aanleiding van de uitzetting van deze betreffende vluchteling en zijn eventuele risico [wat later dus gegrond bleek],zijn aan de verantwoordelijke Staatssecretaris Harbers vanJustitie en Veiligheid in januari 2018 Kamervragen gestelddoor de heren/dames J. Voordewind [Christen Unie], J. Van Dijk [SP],M. Groothuizen [D’66] en A. Kuiken [PvdA] [11]
Een dag daarvoor [11 januari 2018] had de heer Oijk over deze zaak ookal Kamervragen gesteld. [12]
Deze Kamervragen en vooral ook het feit, dat Amnesty Internationalhaar bevindingen over de mishandeling van de betreffende in december 2017 uitgezette vluchteling [toen Harbers al Staatssecretaris wasen dus verantwoordelijk] met Staatssecretaris Harbers gedeeldheeft [13], heeft Harbers niet weerhouden, zijn fiat te geven aan deuitzetting van weer een Soedanese vluchteling, de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid, uit Darfur afkomstig [dusook extra risico lopend]
Ook over de uitzetting van de heer Mehimmid zijn Kamervragen gesteld en wel door de heer JVoordewind [Christen-Unie] [14]

Uit de mij bekende informatie blijkt, dat de uitzetting van de heer Tiyah naar Soedan niet 22 januari plaatsvindt, zoalsaanvankelijk werd verwacht [15], maar is uitgesteld vanwegenog lopende juridische procedures. [16]Toch betekent dit uitstel geen afstel, omdat de uitzettingsplannenniet zijn afgelast [17]
Dat betekent dus vanaf 23 januari wel degelijk grote kans opuitzetting en juist daarom zijn uw inspanningen omdeze dreigende uitzetting te voorkomen, van levensbelang.
Nee, ik overdrijf niet!Uit rapportage van Amnesty International en Human Rights Watch, uit uw eigen Ambtsbericht van Buitenlandse Zaken,uit de wijze waarop het de in december uitgezette Soedanesevluchteling vergaan is en de heer Mehimmid misschien ook[er is na zijn uitzetting nog niets van hem vernomen, volgensAmnesty International] [18] blijkt maar een ding:
UITZETTEN NAAR SOEDAN IS LEVENSGEVAARLIJKEN MAG NIET PLAATSVINDEN, ONDER GEEN BEDING!
TENSLOTTE
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn, hoe gevaarlijk deuitzetting naar Soedan voor de heer Tiyah is, wat behalvehet risico, dat hij loopt, nog wordt vergroot doorhet feit, dat de Nederlandse Overheid niet monitort enhet dus niet duidelijk is, wat er met hem en/of andereuitgezette vluchtelingen gebeurt.
Na overdracht aan de autoriteiten is het klaar en uitvoor de verantwoordelijke Staatssecretaris en dat isgevaarlijk en inhumaan.
U als Kamerleden heeft niet alleen een humane plicht,maar ook een staatsrechtelijke:In de Grondwet staat immers, dat Nederland de InternationaleRechtsorde bevordert [artikel 90] [19] en die InternationaleRechtsorde zegt:
”No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.  ” [Artikel 33, Vluchtelingenverdrag] [20]
DUS CONCLUSIE:
Ik verwacht, nee EIS van u, dat u Staatssectretaris Harbers middelsKamervragen en/of andere u ten dienste staande middelenonder druk gaat zetten om deze dreigende uitzetting te voorkomen.
Doet u dat niet:Weet dan, dat u verantwoordelijk gehouden zult worden voorde eventuele foltering, mishandeling en andere ellende, diede heer Tiyah in Soedan kan overkomen, zeker komenduit Zuid Kordofan.
Doe dus uw plicht en handel snel!
Ik reken op u.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

Gisteren berichtten wij over de op handen zijnde uitzetting van Ali al-Heloul Tiyah. Vandaag werd bekend dat hij niet op 22 januari zal worden uitgezet. Maar we mogen niet te vroeg juichen, want de nieuwe deportatiedatum zou al vanaf 23 januari kunnen zijn. Mogelijk gaat het dus maar om een uitstel van enige dagen. Er lopen nog meerdere juridische procedures over verblijfsrecht, waaronder spoedprocedures, maar die hebben nog niet tot afzegging van de deportatieplannen van de staat geleid.”
DOORBRAAK.EUUPDATE OVER DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN DESOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOUL TIYAH17 JANUARI 2019
https://www.doorbraak.eu/update-over-de-dreigende-deportatie-van-de-soedanese-vluchteling-ali-tiyah/

[2]

VRT.BESOEDAN: OMAR BASHIR, EEN GESCHIEDENIS VAN GEWELD9 FEBRUARI 2018
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/09/soedan–omar-al-bashir–een-geschiedenis-van-geweld/

WIKIPEDIAOMAR AL-BASHIR

https://en.wikipedia.org/wiki/Omar_al-Bashir

[3]
”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ” HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN/EVENTS OF 2017
  https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/sudan

The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
  HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDANEIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
    https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan
   HUMAN RIGHTS WATCHMEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN INDARFUR, SUDAN
   https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan

[4]

INTERNATIONAL CRIMINAL COURTAL BASHIR CASE  https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir
  ”On March 4, 2009, the pre-trial chamber of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant of arrest for President Omar al-Bashir of Sudan on charges of crimes against humanity and war crimes”  HUMAN RIGHTS WATCHDARFUR: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S DECISION ONBASHIR ARREST WARRANT
  https://www.hrw.org/news/2010/02/03/darfur-international-criminal-courts-decision-bashir-arrest-warrant

[5]

RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/06/20/algemeen-ambtsbericht-sudan-2017

[6]

RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/06/20/algemeen-ambtsbericht-sudan-2017

[7]

RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/06/20/algemeen-ambtsbericht-sudan-2017

[8]

”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ” HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN/EVENTS OF 2017
 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/sudan

[9]

”Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd”
AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND7 JANUARI 2019
   https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland

[10]
”Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Hij leeft nu ondergedoken. ”

AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND7 JANUARI 2019
   https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland

[11]

CHRISTEN UNIESCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERSNAAR SOEDAN12 JANUARI 2018
 https://aalburg.christenunie.nl/k/n19807/news/view/1235942/301257/schriftelijke-vragen-joel-voordewind-e-a-over-de-uitzettingen-van-afgewezen-asielzoekers-naar-soedan.html

  TEKST 

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Groothuizen (D66) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2018Z00247

Vraag 1
Is het onderzoek dat de Belgische regering heeft ingesteld naar de berichten dat uitgezette Soedanese asielzoekers bij terugkeer in Soedan met marteling of onmenselijke behandeling te maken hebben gekregen voor u aanleiding
om zelf ook onderzoek te laten doen naar het lot van Soedanese asielzoekers die door Nederland zijn uitgezet, zoals bijvoorbeeld de Soedanees die in december is teruggestuurd? 1) Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Bent u bereid om in elk geval tot de resultaten van uw eigen onderzoek dan wel het Belgische onderzoek bekend zijn, tijdelijk geen Soedanezen gedwongen naar Soedan uit te zetten?

Vraag 3
Welke rol hebben Soedanese diplomaten of andere functionarissen gehad bij het voorbereiden van de uitzetting van afgewezen Soedanese asielzoekers?

Vraag 4
Is het waar dat een of meer Soedanese diplomaten in Nederland informatie hebben verzameld of verzamelen over Soedanese asielzoekers die hier aanwezig zijn?

Vraag 5
Zijn er gevallen bekend dat een diplomaat of diplomaten van de Soedanese ambassade ook contact zoeken met Soedanese asielzoekers hier? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en welke gevolgen heeft dit gehad?

1) https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-staatssecretaris-in-opspraak-na-terugsturensoedanese-vluchtelingen~a4552404/

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173).

[12]

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173). 

CHRISTEN UNIESCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERSNAAR SOEDAN12 JANUARI 2018
 

https://aalburg.christenunie.nl/k/n19807/news/view/1235942/301257/schriftelijke-vragen-joel-voordewind-e-a-over-de-uitzettingen-van-afgewezen-asielzoekers-naar-soedan.html 

[13]

”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats”

AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND7 JANUARI 2019
   https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland

[14]
” 2019Z00073 Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen naar Soedan (ingezonden 7 januari 2019). Vraag 1 Kent u het rapport van Amnesty International Nederland van 2 augustus 2018 waarin zorgen worden geuit over eerdere uitzettingen naar Soedan en de signalen die er zijn dat bij eerdere uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan sprake is geweest van detentie en marteling? Vraag 2 Kent u de aanbevelingen die Amnesty International Nederland doet in dit rapport om problemen bij andere uitzettingen naar Soedan te voorkomen? Zo ja, deelt u de mening dat uitzettingen naar Soedan dienen te worden opgeschort totdat aan deze waarborgen bij uitzettingen naar Soedan wordt voldaan? Vraag 3 Deelt u de mening dat de uitzetting van Ezzedin Rahmatallah Mehimmid niet voldoet aan deze aanbevelingen en dus dient te worden opgeschort?
 TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL HET RAPPORT VAN AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLANDINZAKE UITZETTINGEN NAAR SOEDAN INDIENERJOEL VOORDEWIND, KAMERLID CU GERICHT AAN:M.G.J. HARBERS, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z00073&did=2019D00183

[15]
Op dinsdag 22 januari willen de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) en vliegtuigmaatschappij KLM de vluchteling Ali al-Helou Tiyah deporteren naar Soedan.”
DOORBRAAK.EUPROTESTEER TEGEN DE DREIGENDE DEPORTATIE VANDE SOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOU TIYAH16 JANUARI 2019
https://www.doorbraak.eu/protesteer-tegen-de-dreigende-deportatie-van-de-soedanese-vluchteling-ali-al-helou-tiyah/

[16]

Gisteren berichtten wij over de op handen zijnde uitzetting van Ali al-Heloul Tiyah. Vandaag werd bekend dat hij niet op 22 januari zal worden uitgezet. Maar we mogen niet te vroeg juichen, want de nieuwe deportatiedatum zou al vanaf 23 januari kunnen zijn. Mogelijk gaat het dus maar om een uitstel van enige dagen. Er lopen nog meerdere juridische procedures over verblijfsrecht, waaronder spoedprocedures, maar die hebben nog niet tot afzegging van de deportatieplannen van de staat geleid.”
DOORBRAAK.EUUPDATE OVER DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN DESOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOUL TIYAH17 JANUARI 2019
https://www.doorbraak.eu/update-over-de-dreigende-deportatie-van-de-soedanese-vluchteling-ali-tiyah/

[17]

Gisteren berichtten wij over de op handen zijnde uitzetting van Ali al-Heloul Tiyah. Vandaag werd bekend dat hij niet op 22 januari zal worden uitgezet. Maar we mogen niet te vroeg juichen, want de nieuwe deportatiedatum zou al vanaf 23 januari kunnen zijn. Mogelijk gaat het dus maar om een uitstel van enige dagen. Er lopen nog meerdere juridische procedures over verblijfsrecht, waaronder spoedprocedures, maar die hebben nog niet tot afzegging van de deportatieplannen van de staat geleid. ”

DOORBRAAK.EUUPDATE OVER DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN DESOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOUL TIYAH17 JANUARI 2019
https://www.doorbraak.eu/update-over-de-dreigende-deportatie-van-de-soedanese-vluchteling-ali-tiyah/

[18]

”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats. Sinds zijn uitzetting is niets meer van hem vernomen, Amnesty vreest voor zijn veiligheid. ”
AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND7 JANUARI 2019
   https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland

[19]

GRONDWET

Artikel 90

  • 2  

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde

HOOFDSTUK 5, ARTIKEL 90, GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17

[20]

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

http://hrlibrary.umn.edu/instree/v1crs.htm

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!