De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Gemeenteraad Amsterdam

Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Gemeenteraad Amsterdam

zaterdag 12 april 2014 05:08
Spread the love

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD AMSTERDAMZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-gemeenteraad-amsterdam/AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD AMSTERDAMOnderwerp:Mogelijke stedenband tussen Amsterdam en Tel AvivGeachte leden van de Gemeenteraad,Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat er in uw Commissievergadering gesproken is over eenonderzoek naar een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv.CDA Raadslid Van Drooge heeft in genoemde vergadering voorgesteld om te onderzoeken of een stedenband metTel Aviv mogelijk is.De burgemeester heeft toegezegd, dat hij dat zal onderzoeken.Mocht een stedenband met Tel Aviv binnen de mogelijkheden passen en wellicht onder de noemervan Amsterdam als ”Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad” [1], dan wil ik u dringend vragen, uw stem tegen deze stedenband uit te brengenReden:Israel’s systematische en structurele mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdadenen volledige veronachtzaming van het Internationaal Recht.TE UWER INFORMATIEISRAEL BEZETTINGSSTAATOngetwijfeld bent u op de hoogte van het feit, dat Israel sinds 1967 bezettende macht iis n de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever,Oost-Jeruzalem, Gaza [2] en de Syrische Golanhoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242,die Israel in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden.Tot op de dag van vandaag, weigert Israel hieraan te voldoen en schendt daarmee op grove wijzehet Internationaal Recht en heeft zich als bezettende en dus onderdrukkende macht schuldig gemaakten maakt zich nog schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [3]NEDERZETTINGENDe destructieve gevolgen van de Israelische bezetting zijn talrijkEen van deze zijn de nederzettingen, die zoals u zult weten, illegaalzijn volgens het Internationaal Recht, volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneveen het Haags Verdrag van 1907. [4]Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5],de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegaleIsraelische Muur [6] en talloze malen door de EU [7]Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [8]zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.BOUW ILLEGALE MUUREen ander destructief Israelisch wapenfeit  is de bouw van de Israelische Muur, die voor een belangrijk deel looptdoor bezet Palestijns gebied [9]Om die reden is deze dan ook illegaal verklaard in een uitspraak van het InternationaalGerechtshof in Den Haag op 9 juli 2004 [10]De humanitaire ramp van die Muurbouw voor de bezette Palestijnse bevolking is groot:Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deelvan bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogstenmoeilijk en ook het verkopen van producten.Dit gaat hier om duizenden mensen [11]Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.Wat betreft directe militaire operaties is ook nogeens sprake van structurele mensenrechtenschendingenen oorlogsmisdaden [12]Uitgebreid is dat recent gedocumenteerd in een rapport van Amnesty International infebruari dit jaar :”TRIGGER-HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANK” [13]STEDENBAND/INTENTIE EN DOELSTELLINGENUit uw Voordracht voor de Raadsvergadering van 12 en 13 maart, waarbijeen aantal besluiten [op een cruciale daarvan kom ik terug] citeer ik [zie bladzijde 2]”De afgelopen vier jaar hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:Toenemende ambitie van Amsterdam om zich te willen positioneren als een internationaalverantwoordelijke hoofdstad, die haar kennis wil delen met andere steden in de wereld en handelsrelatiesmet steden in acquisitielanden en steden in Europa wil verstevigen……………Toenemend belang om het thema Mensenrechten op te nemen in het internationale beleid” [14]Aangezien ik ervanuit ga, dat het u ernst is met dat mensenrechtenbeleid, lijkt mij het, gezien de structureleIsraelische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden en de voortdurende veronachtzaming van hetInternationaal Recht [persisteren in de bezetting van de Palestijnse gebieden, weigering, de nederzettingen teontmantelen, weigeren, de Muurbouw te beeindigen en de reeds bestaande Muur af te breken etc]de meest voor de hand liggende stap, absoluut en resoluut af te zien van ieder plan tot eenstedenband met de Israelische stad Tel Aviv.Door wel in zee te gaan met Tel Aviv geeft u immers impliciete morele [en wellicht ook financiele]steun aan de Israelische bezettingspolitiek en wordt daarmee, zowel moreel als politiekmedeplichtig aan de Israelische bezetting en de daaraan inherente onderdrukking en mensenrechtenschendingen.Ik ga ervanuit, dat u met een dergelijk regime niet vereenzelvigd wilt worden.Dit speelt dan ook nog in een tijd, dat een groeiend aantal Nederlandse bedrijven en/of organisatieseen omgekeerd signaal geeft, bijvoorbeeld door hun financiele belangen uit de illegalenederzettingen terug te trekken. [15]En zonder de Israelische bezetting zouden die nederzettingen er niet zijn.UW VERANTWOORDELIJKHEID Graag wil ik u er tot slot aan herinneren, dat u als Gemeente in uw Voordacht voor de vergadering van 12 en 13 maart hebt bevestigt uw besluit ”in te stemmen met het integraal opnemen van het thema Mensenrechten in het internationalebeleid” [16]Dat schept verantwoordelijkheden van uw kant en wel deze:Geen samenwerkingsverband aangaan met een land [hier in de vorm van een belangrijke stad]dat zo schandalig, zelfs misdadig omgaat met mensenrechten en Internationaal recht.Een dringend verzoek dus aan u, tegen de stedenband Amsterdam Tel Aviv te stemmen.Zo niet, dan draagt u zowel politiek als moreel medeplichtigheid en verantwoordelijkheidvoor het versterken van de onderdrukkende Israelische bezetting en haar misdaden.Ik ga ervanuit, dat u dat niet op uw geweten wilt hebben.Ik reken op uw medewerking.Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam ZIE VOOR NOTEN OOKhttp://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-gemeenteraad-amsterdam/[1]VOORDRACHT VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 EN 13 MAART 20145 MAART 2014Onderwerp:Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal beleid 2014-2018http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=218390/type=pdf/220.14.Kennisnemen_van_de_notitie_getiteld_Internationaal_Beleid_2014-2018.pdf[2]12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.http://www.politics.be/duiding/596/#12Bron:VRAAG EN ANTWOORDISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOKBRIGITTE HERREMANShttp://www.politics.be/duiding/596/[3]CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024[4]BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAWhttp://www.btselem.org/settlements/international_lawARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVEhttp://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocumentHAAGS VERDRAG VAN 1907http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html[5]VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_NatiesVN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties[6]”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALLIN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYhttp://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca[7]”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.””BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf[8]BTSELEM.ORGSETTLEMENTS AND LANDLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTShttp://www.btselem.org/settlements[9]”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/separation_barrier/map[10]INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL INTHE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULY 2004http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca[11]BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/separation_barrier/map[12]CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2024[13]AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER-HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN THE WEST BANKFEBRUARY 2014http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf[14]VOORDRACHT VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 EN 13 MAART 20145 MAART 2014Onderwerp:Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal beleid 2014-2018http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=218390/type=pdf/220.14.Kennisnemen_van_de_notitie_getiteld_Internationaal_Beleid_2014-2018.pdf[15]NOSPGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014http://nos.nl/artikel/594827-pggm-stopt-met-israelische-banken.htmlVITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROThttp://www.vitens.nl/overvitens/organisatie/nieuws/Paginas/Vitens-be%C3%ABindigt-samenwerking-Mekorot.aspxNU.NLROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM6 SEPTEMBER 2013http://www.nu.nl/ondernemen/ 3568744/royal-haskoning-stapt- project-oost-jeruzalem.htmlJOOP.NLUNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING4 FEBRUARI 2013http://www.joop.nl/wereld/ detail/artikel/19377_unilever_ sluit_fabriek_op_illegale_ israelische_nederzetting/[16]VOORDRACHT VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 EN 13 MAART 20145 MAART 2014Onderwerp:Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal beleid 2014-2018http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=218390/type=pdf/220.14.Kennisnemen_van_de_notitie_getiteld_Internationaal_Beleid_2014-2018.pdfVOORDRACHT VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 12 EN 13 MAART 20145 MAART 2014Onderwerp:Kennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal beleid 2014-2018http://zoeken.amsterdam. raadsinformatie.nl/cgi-bin/ showdoc.cgi/action=view/id= 218390/type=pdf/220.14. Kennisnemen_van_de_notitie_ getiteld_Internationaal_ Beleid_2014-2018.pdfGemeente AmsterdamGemeenteraadGemeentebladVoordracht voor de raadsvergadering van12 en 13 maart 2014R1Jaar 2014Afdeling 1Nummer 220Publicatiedatum 5 maart 2014Agendapunt 38Datum besluit B&W 4 februari 2014OnderwerpKennisnemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014-2018: Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ en instemmen met het internationaal beleid 2014-2018Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:De gemeenteraad van AmsterdamGezien de voordracht van burgemeester en wethouders,besluitTekst van openbarebesluiten wordtgepubliceerd1. kennis te nemen van de notitie, getiteld: ‘Internationaal Beleid 2014 – 2018: Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’;2. kennis te nemen van de recente ontwikkelingen op internationale samenwerking;3. in te stemmen met het motto: ‘Amsterdam Internationale Verantwoordelijke Hoofdstad’ als leidraad voor het internationale beleid;4. in te stemmen met een aantal inhoudelijke keuzes, te weten Watermanagement, Burgerschap en Participatie, Kennis en Innovatie, Kunst en Cultuur, DuurzameStedelijke Ontwikkeling en Economie;5. in te stemmen met het integraal opnemen van het thema Mensenrechten in het internationale beleid;6. in te stemmen met de geografische keuzes om:a. de samenwerking met Riga en Boedapest na einde overeenkomst niet meer te verlengen met uitzondering van het thema Mensenrechten (Rainbow Cities Network);b. de reeds verlopen samenwerking met Accra niet meer te verlengen met uitzondering van het thema Mensenrechten, mocht daar aanleiding toe zijn;c. te herbevestigen dat de samenwerkingen met Parijs, London, Berlijn en Athene verder geïntensiveerd worden;d. de samenwerking met de hoofdsteden en handelssteden uit het acquisitiebeleid verder te intensiveren;e. in te stemmen met de mogelijkheid om ruimte te houden voor nieuwe geografische keuzes en thema’s middels toevoeging van de pijler ‘Amsterdam Gemeente AmsterdamGemeenteraadVoordracht voor de raadsvergadering van 12 en 13 maart 2014R2Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’;7. ervan kennis te nemen dat internationale kennisuitwisseling een wezenlijk onderdeel van het personeelsbeleid van de gemeente Amsterdam is;8. dat het college voor 1 juli 2014 met een voorstel komt over de concrete invulling van deze extra capaciteit en wijze van financiering.Wettelijke grondslagArtikel 108 van de Gemeentewet (bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente) Bestuurlijke achtergrondIn 2002 is voor het eerst internationale beleid vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleid is tot op heden om de vier jaar geëvalueerd. De laatste evaluatie dateert van september 2009. De conclusie was destijds dat de geografische keuzes ( 5 herkomstlanden en 2 EU hoofdsteden uit nieuwe lidstaten ) en de uitgangspunten van het internationaal beleid ( versterking lokaal bestuur op basis van kennisdeling middels projectmatige aanpak en jaarlijkse evaluaties, vast te leggen in overeenkomsten) tot goede resultaten hebben geleid en daardoor konden worden gecontinueerd. De samenwerking met Seoul en Beijing werd geïntensiveerd en het bureau werd uitgebreid naar 2 fte. De afgelopen vier jaar hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan: – Toenemende ambitie van Amsterdam om zich te willen positioneren als een internationaal verantwoordelijke hoofdstad die haar kennis wil delen met andere steden in de wereld en handelsrelaties met steden in acquisitielanden en steden in europa wil verstevigen, waardoor de afgelopen 4 jaar het aantal samenwerkingen van 9 naar thans 20 is uitgebreid, – Toenemende behoefte aan inhoudelijke keuzes,- Toenemend belang om het thema Mensenrechten integraal op te nemen in het internationale beleid,- Toenemende behoefte aan nieuwe geografische keuzes, – Toenemend belang van de burgemeester in zijn rol van portefeuillehouder internationaal beleid die daarmee het gezicht naar buiten toe is,- Toenemende behoefte om binnen de gemeente een plek te creeëren van waaruit alle internationale activiteiten gecoördineerd en desgewenst geregisseerd worden,- Toenemende behoefte aan integraal persbeleid,- Toenemende inzet van capaciteit van diensten (straks RvE’s) bij internationale kennisdeling,Gezien bovenstaande ontwikkelingen dient het beleid zoals dat in 2009 is herbevestigd, geëvalueerd en geherijkt te worden. Ook dienen nieuwe inhoudelijke en geografische keuzes gemaakt te worden. Vervolgens dient de capaciteit en het budget bij het bureau Internationale Betrekkingen in overeenstemming gebracht te worden met de ambitie en dient er duidelijkheid te komen over de inzet van diensten (straks RvE’s) voor internationale kennisdeling.3Onderbouwing besluitAd 3: Het motto “Amsterdam Internationale Verantwoordelijke Hoofdstad” is van toepassing op het internationale beleid waarbij het gaat om internationale kennisdeling, enerzijds om de eigen positie en kennis te verstevigen maar anderzijds om ook andere steden te ondersteunen vanuit de gedachte dat de groei en ontwikkeling van de een, niet ten koste mag gaan van de ander, en dat als het gaat om overheden, met samenwerking meer wordt bereikt dan met concurrentie.Ad 4: Inhoudelijke keuzes: Deze komen overeen met de clusters van de Amsterdam Economic Board, de thema’s uit de Europastrategie en uit de ervaring dat Amsterdam op deze thema’s in de internationale samenwerking veel bevraagd wordt. Ad 5: thema Mensenrechten: Past binnen het motto “Amsterdam Internationale Verantwoordelijke Hoofdstad”. Amsterdam heeft vanuit haar internationale beleid veel internationale kontakten met diverse landen/steden. In een aantal daarvan zijn mensenrechten een actueel onderwerp. In lijn met het beleid van de nationale overheid, worden deze relaties ook benut om het thema Mensenrechten te adresseren.Ad 6: Geografische keuzes: Voor wat de herkomstlanden betreft is de keus gemaakt om samen te werken met landen die in Amsterdam ook een grote gemeenschap kennen. Hiermee kan wederzijds begrip worden gestimuleerd en een bijdrage geleverd worden aan goede relaties met deze gemeenschappen in de stad. Voor wat de hoofdsteden en handelssteden betreft sluit deze keuze aan bij de geografische keuzes van het acquisitiebeleid en de Europastrategie. Om in de toekomst samenwerkingen die niet vallen binnen Europa, Acquisitielanden/handelssteden of herkomstlanden mogelijk te maken, is de 4e pijler Amsterdam Verantwoordelijke Hoofdstad ingericht. Ad 8: Vergroting ambtelijke capaciteit bij BIB: gezien de verdubbeling van het aantal landen en de toegenomen internationale ambitie van Amsterdam, dient het bureau Internationale betrekkingen uitgebreid te worden en dient het budget van BIB te worden verhoogd. Dit dient bij de besprekingen over het Programma akkoord 2014-2018 vastgesteld te worden. Het college komt voor 1 juli met een concreet voorstel voor bespreking in de gemeenteraad. NB: naar aanleiding van de opmerkingen van raadslid De Goede van Groen Links zijn een aantal beslispunten uit de eerdere voordracht gehaald en is de wettelijke grondslag aangepast. Financiële paragraafGrondexploitatie: Ja/Nee Totale omvang krediet: €Financiële dekking:Investering: Ja/Nee Totale omvang krediet: €Afschrijvingstermijn:Gebruikt rentepercentage: %Looptijd krediet:Is de regeling kredieten van toepassing: Ja/NeeOmvang aangevraagd krediet (excl BTW)Jaar 2014Afdeling 1Nummer 220Datum 5 maart 2014Gemeente AmsterdamGemeenteraadVoordracht voor de raadsvergadering van 12 en 13 maart 2014R4Regeling Risicovolle Projecten van toepassing: Ja/NeeZijn er risico’s en zo ja, hoe worden deze beheerst?Financiële gevolgenJaar T T+1 T+2 T+3 T+4 VolgnummerKapitaallastenOverige exploitatielastenBatenSaldo ten laste van de algemene middelenWaarvan nog niet gedektToelichtingDe benodigde extra middelen en capaciteit voor het Bureau Internationale Betrekkingen zullen worden gedekt uit bestaande begroting. Dit gebeurt bij de herverdeling van de gemeentelijke middelen in de uitwerking van de gemeentebrede reorganisatie. Het college komt voor 1 juli met een concreet voorstel voor bespreking in de gemeenteraad. Geheimhoudingn.v.t.StukkenMeegestuurd 1. Notitie Internationaal beleid 2014 – 2018 “Amsterdam Verantwoordelijke Hoofdstad”2. Brief van burgemeester E.E. van der Laan van 28 februari 2014 inzake aanpassing van de Notitie Internationaal Beleid 2014-2018Ter inzage gelegd 1. Matrix samenwerkingsthema’s2. Overzicht Internationale samenwerkingsactiviteiten 2013Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)Marleen de groot, bureau Internationale betrekkingen, tst 2262Het college van burgemeester en wethouders van AmsterdamA.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!