De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Statushouders, asielzoekers, arbeidsmigranten

vrijdag 19 februari 2021 12:51
Spread the love

Het is algemeen bekend, dat in de tijd voor de verkiezingen men de echte ziel van de partij pas gaat ontdekken, als was het alleen maar om de juiste keuze te maken – van de kiezers kant – echter eigenlijk meer om zoveel mogelijk stemmers binnen te hengelen.
In de komende tijd worden de politieke partijen die meedoen met de landelijke verkiezingen overal doorgelicht op een aantal punten, o.a. de zorg, de asielzoekers en arbeidsmigranten en nog een aantal andere punten. 

 

Om de wedstrijd te beginnen, wordt eerst eens gekeken naar de problematiek van de statushouders, asielzoekers en arbeidsmigranten en vooral wat er allemaal ‘mis’ gaat bij IND en COA.
Houden de organisaties op dit moment wel genoeg rekening met deze mensen? Is er wel genoeg opvang of is er overal gerommel over de ruimte van het COA? Worden de politieke partijen nerveus bij het zien van een ‘opvangplek’ voor deze mensen of wordt er ook gekeken naar het lijden van de gasten? Hoe is de opvang geregeld of is er alleen maar ellende en duurt de uitstroom naar een woning gewoon veel te lang? En hoe zit met de uitbraken van het SARS-CoV-2 virus en worden deze mensen ook gevaccineerd? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. 

 

In deze tijd van de verkiezingen zullen de partijen met de ‘billen bloot’ moeten over dit onderwerp, waarbij natuurlijk al lang bekend is wat partijen als PVV en Forum voor Democratie gaan zeggen. Maar het gaat ook om de andere partijen die meedoen met de verkiezingen.
Het onderwerp is van een zeer groot belang, de vraag is of de politiek dit ook zo ziet.
Niet geschoten is altijd mis, daarom zijn de IND en het COA een aantal vragen voorgelegd om te kijken wat de stand van zaken is. 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Bij de eerste vraag die aan de woordvoerder van de IND werd gesteld over uitgestelde inburgingsexamens werd meteen doorverwezen naar de site van de Rijksoverheid, waar over inburgeren wordt gesproken. Het onderwerp an sich is niet te vinden, waarbij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zich van de ‘mooie kant’ heeft laten zien. Zo in de trant van ‘het hoort niet bij ons, zoek maar bij een ander ministerie’. 

 

De volgende vraag ging over de achterstand in de afhandeling van dossiers van asielzoekers. Ook hier komt een link, waar de informatie op een site gezocht mag worden. Het schijnt nu zo te zijn dat er een Taskforce is opzet die de IND moet gaan helpen om “ … een voorraad oude asielaanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hiermee wil de IND zorgen dat lang wachtende asielzoekers zo snel mogelijk een beslissing krijgen … “
Bij het begin van de werkzaamheden van de Taskforce was er een voorraad van 15.350 openstaande asielaanvragen, allemaal ingediend vóór 1 april 2020. Van deze voorraad was in 8200 zaken op 31 december een beslissing genomen en dus voor zo’n 7000 aanvragen nog niet. 


Dus is er besloten dat in 2021 deze Taskforce actief zal blijven, natuurlijk om de achterstand van vóór 1 april 2020 weg te werken, maar ook maar meteen om de aanvragen van daarna binnen de wettelijke termijn af te handelen. Maar op dit moment is het (nog) niet duidelijk wat de stand van zaken is. In een brief van de staatssecretaris was overigens te lezen dat de opdracht aan de Taskforce in eerste instantie uit ‘maar’ 14.000 dossiers zou bestaan, maar later bleek dat dus meer dossiers te zijn. 

 

Tenslotte is er nog gevraagd naar het uitwisselen van gegevens aan welke politiemacht dan ook, waarbij door de woordvoerder van de IND een brief van de minister van Justitie en Veiligheid wordt ‘gemaild’, nl. ‘Kamerbrief over uitkomsten externe toetsing verstrekking persoonsgegevens van COA aan politie’. 

     

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
De tweede organisatie waar vragen zijn gesteld, is het COA, dat gaat over de opvang van asielzoekers. Als men dan eindelijk door de mallemolen van de IND heen en weer is geschud en van binnen en van buiten is gecheckt, komt men terecht in de ‘handen van het COA’, die probeert voor de asielzoekers ergens een onderdak te vinden.
De woordvoerder van het COA – daarop gevraagd – gaf aan dat er ca 70 AZC’s in Nederland zijn met zo’n kleine 27.000 asielzoekers in de opvang. Dat dit niet altijd gemakkelijk gaat, is in de verschillende media te volgen.
Volgens de woordvoerder – middels een link die gedeeld werd – heeft “ … het COA nog steeds behoefte aan nieuwe locaties, zowel op korte als op middellange termijn. In de eerste helft van 2021 heeft het COA ruim 2000 nieuwe opvangplekken nodig, omdat een aantal locaties moet sluiten … Op basis van de huidige prognoses is de verwachting dat tot 2023 circa 31.000 opvangplekken nodig zijn. Afgezet tegen de beschikbare capaciteit van het COA op dit moment en de geplande sluiting van locaties betekent dit dat er in de eerste helft van 2021 nog ruim 2.000 nieuwe plekken nodig zijn … “ 

 

Zo schreef het AD over de aanvraag voor een AZC in Westvoorne, in oud hotel Rockanje, waar de gemeente niet aan mee wil helpen. Hierbij gaven burgemeester en wethouders aan dat het aantal asielzoekers niet in proportie zou staan in relatie tot het aantal voorzieningen: “ … De voorzieningen zoals winkels, huisartsen en scholen  zijn daar volgens hen niet op toegerust … “
De Gelderlander kwam laatst met een artikel met de kop ‘Vraagtekens bij ‘rampzalige enquête’ over asielzoekerscentrum’ en men kon daarin lezen dat in Overloon grote vraagtekens worden geplaatst bij de enquête naar de ervaringen met zes jaar opvang van asielzoekers.
Tubantia kwam met een artikel over asielzoekers ‘Opvang asielzoekers weer op agenda in Enschede: COA vraagt gemeente om plekken’. Het artikel begon met de opmerking “ … Ruim vier jaar na het afblazen van het asielzoekerscentrum Eschmarkerveld staat de opvang van vluchtelingen in Enschede weer vol op de agenda … “
NH Nieuws kwam met het artikel ‘Raad verdeeld over huisvesting statushouders in voormalig belastingkantoor’.

 

Zo zijn er nog veel meer artikelen te vinden, vooral de laatste maanden, met niet altijd positieve berichten. Waar zou dit toch aan liggen?
In een artikel van eind januari op de site nu.nl kon men lezen dat het COA definitief gaat stoppen met het delen van persoonsgegevens van alle asielzoekers met de politie, zo schrijft minister van Justitie Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister was het COA in juli reeds gestopt, “ .. maar wachtte nog op de resultaten van een extern onderzoek … “
Volgens een rapport – het dossier is openbaar gemaakt middels een reeks artikelen in de NRC – zou het COA privacygevoelige gegevens van asielzoekers, zoals etniciteit, godsdienst en geslacht, delen met het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK) van de politie. Waarom deze gegevens werden gedeeld is onbegrijpelijk maar het COA heeft aangegeven dat  “ … asielzoekers als ze nog maar net in Nederland zijn een ‘toestemmingsverklaring’ tekenen waarin ze akkoord kunnen gaan met het delen van hun persoonsgegevens … “ .
Volgens juristen is deze toestemming altijd ongeldig geweest, daar “ … In de [privacywet] AVG staat dat we met het vragen van toestemming uitgaan van gelijke machtsverhoudingen  … ”, echter asielzoekers waren te bang om hiertegen ‘nee’ te zeggen, daar ze dan dachten geen verblijfsvergunning te krijgen. 

 

Gezien de plicht van Nederland om een aantal asielzoekers op te nemen en het feit dat er nog steeds mensen vluchten uit onveilige landen waarin ze op dat moment woonachtig zijn, betekent dat Nederland de komende tijden nog zeker met het IND en het COA te maken heeft. Nederland heeft dezelfde plicht als goed gastheer te zorgen voor deze mensen die proberen de ellende te ontsnappen om hier een nieuw leven in te gaan richten. Soms komen mannen eerst – om een woning te verkrijgen – zodat later hun familie ook over kunnen komen, als de familieleden nog leven en uit het land mogen vertrekken.
Nu is tijd om de gasten op de juiste manier welkom te heten en het wordt tijd dat er een regering komt, die dat ook snapt en uitvoert. 

 

Als Nederland – welke werkgever dan ook – steeds meer mensen nodig heeft, die de ‘vervelende baantjes’ uit gaan voeren – de zogenaamde arbeidsmigranten – dan horen deze mensen ook tot de categorie gasten en moeten dan ook op die manier behandeld worden. 

 

Henny A.J. Kreeft

Onafhankelijke Burger Journalistiek

Mogelijk aanmeldcentrum asielzoekers in Gilze

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!