De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Annabel Cardoen , Welzijnszorg

Start campagne “Samen solidair tegen armoede” 

donderdag 28 november 2019 19:18
Spread the love

Welzijnszorg bestaat 50 jaar. Dat is 50 jaar campagne voeren voor een structureel armoedebeleid. 50 jaar campagne voeren betekent 50 keer aandacht vragen met acties, beelden, slogans en affiches. Dit jaar maken we solidariteitsaffiches met àl onze medestanders. We gaven het goede voorbeeld in Gent door de solidariteitsaffiches van enkele mensen in armoedesituaties te drukken met een pletwals. Onder de slogan ‘Samen solidair tegen armoede’ willen we opnieuw een campagne voeren die niemand onberoerd laat. 

Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg, legt uit waarom er gekozen werd voor solidariteit als campagnethema. “Er is veel solidariteit in onze samenleving. Dat engagement van mensen willen we vieren en versterken. Maar langs de andere kant stokt onze structurele solidariteit. Ondanks onze sociale zekerheid, daalt de armoede in ons land niet. In België moeten zo’n 16,4% van de inwoners rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens.” 

Welzijnszorg doet daarom enkele concrete voorstellen om de sociale bescherming te verbeteren en het armoedebeleid te versterken. “Ons systeem van sociale zekerheid en bijstand is een goed systeem, maar dan moeten overheden ook bereid zijn er blijvend in te investeren. Zowel in beeldvorming over het systeem als naar de financiering ervan. Nu ondergraaft de overheid het systeem door het te weinig te financieren.” 

Maar het systeem is verre van perfect. Er gaan veel middelen van sociaal beleid naar hogere inkomensgroepen. Om armoede te bestrijden moeten op bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld het kindergeld, nog meer de kaart getrokken worden van de laagste inkomensgroepen. Uitkeringen in de sociale zekerheid of bijstand die onder de armoedegrens liggen zijn geen bescherming tegen armoede en moeten opgetrokken worden. En ten slotte moet de overheid werk maken van de strijd tegen onderbescherming door 

duidelijke wetgeving, toegankelijke dienstverlening en via automatische rechtentoekenning waar mogelijk. 

“Vrijwilligers en organisaties spelen momenteel een zeer grote rol in de armoedebestrijding. Dat engagement is positief en noodzakelijk. Maar het ontslaat de overheid niet van haar taak om aan structurele armoedebestrijding te doen. Integendeel de grote solidariteit van mensen laat net zien dat we kiezen voor een samenleving waar voor iedereen zorg gedragen moet worden.” 

Deze campagne hoopt een verpletterende indruk na te laten. We vragen al onze medestanders om solidariteitsaffiches te maken. Op 30 mei 2020 verzamelen we alle affiches op de Picknick Solidair met een grote solidariteitsmuur in Leuven. Want de strijd tegen armoede, die voeren we samen.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!