De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stadsdeelvoorzitter Baadoud en de ”zorgen” over asielopvang/Baadoud voedt xenofobie

Stadsdeelvoorzitter Baadoud en de ”zorgen” over asielopvang/Baadoud voedt xenofobie

zondag 20 september 2015 15:13
Spread the love

BAADOUD EN DE ”ZORGEN” VAN OMWONENDEN OVER ASIELOPVANG/BAADOUD VOEDT XENOFOBIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/baadoud-en-de-zorgen-van-omwonenden-over-asielopvangbaadoud-voedt-xenofobie/

Samenvatting
”Bij alle solidariteit tegenover de vluchtelingen, die oorlog/uitzichtloosheidontvluchten, is er een tendens ten kwade: oplaaiende xenofobie:Niet alleen van racist en vluchtelingenhater Wilders, maar ookonder een deel van de bevolking, die bang is voor de toevloedvan ”jonge mannen”, potentiele ”jihadisten” en zogenaamde ”verkrachters”Een gevaarlijke vijandigheid tegen vluchtelingen, die met alle middelenbestreden moet worden. Helaas vervult Stadsdeelvoorzitter A. Baadoud,daarin geen goede rolWaakzaamheid geboden.”

Op de vluchtelingencrisis [1], die de laatste tijd dramatische vormen heeftaangenomen, kom ik in vervolgstukken nog terug.Mensen, die, op de vlucht voor oorlog/uitzichtloosheid/bittere armoede,door de EU op alle mogelijke manieren worden geweerd, hier beschermingte vinden en een veilig bestaan op te bouwen.Of het nu is door het gemilitariseerde EU agentschap Frontex [2], de Hongaarseregering, die een hek langs de grens met Servie wil bouwen [3], of het beleid in het algemeen.
Door de activiteiten van Frontex, die vluchtelingen, met behulp van dubieuzeregimes, weert aan de buitengrenzen van Europa, zijn ze wel gedwongen, metgammele bootjes de oversteek op de Middellandse Zee te wagen, met desastreuzegevolgen.Tot nu toe zijn er al zeker 2300 vluchtelingen verdronken. [4]

SOLIDARITEIT

Er lijkt nu een kentering gekomen te zijn in de houding van depublieke opinie tegenover vluchtelingen.Was er eerst sprake van relatieve onverschilligheid tot vijandigheid,de goeden [vluchtelingenhelpers vanuit religieuze en andere hoek en politieke activisten] niet te na gesproken, nu lijkt er een kentering gekomen:In Nederland, Duitsland en andere Europese landen.
En de hartverwarmende initiatieven schieten als paddestoelen uitde grond:Enkele:Duizenden mensen hebben zich gemeld als gastgezinnen, mensenwillen vluchtelingen in huis nemen, dekens worden gedoneerd voor onderandere in Calais gestrande vluchtelingen, een Nederlands echtpaar ophet Griekse eiland Lesbos helpt vluchtelingen, draagdoeken en kledingworden gedoneerd, een hotel in Nieuw West stelt een kamer voor vluchtelingenter beschikking, buurtbewoners komen eten brengen, er worden wakes voor vluchtelingen georganiseerd, woningbouwcorporatiesbieden hulp en ga zo maar door. [5]
Nogmaals, hartverwarmend, die solidariteit.

SCHADUWZIJDEN
Maar er zijn ook schaduwzijden.Zo de opmerking van burgemeester van der Laan, dat hij ”geen huizenin de aanbieding heeft”, [6] en dat er 830.000 inwoners in Amsterdamzijn, ”voor wie wij heel goed moeten zorgen”, daarmee verdeelen heers politiek zaaiend en suggererend, dat vluchtelingen hiernaartoekomen voor de huizen en zij het tekort aan sociale woningen zouden hebben veroorzaakt. [7]Nu is van der Laan bepaald geen vluchtelingenvriend, al presenteerthij zich zo. [8]Daar kunnen de We are here vluchtelingen, die al drie jaar doorAmsterdam zwerven en aandacht vragen voor hun strijd, van meepratenEerst ze op geen enkele wijze voorzieningen bieden en toen van derLaan dat uiteindelijk wel deed door opvang te bieden in de Vluchthaven[het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat], alleen op voorwaarde,dat zij zouden meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. [9]Wat niet kan, omdat zij juist waren gevlucht voor oorlog/onveiligheid.Iets wat van der Laan zeer goed weet.Ook oproepen van Amnesty International, te zorgen voor elementairelevensbehoeften en onderdak voor de vluchtelingen, haalden nietsuit. [10]

XENOFOBIE

Kwaadaardiger dan van der Laan’s hypocrisie over de vluchtelingen isde oproep van, hoe kan het ook anders, de extreem-rechtse PVV leiderG. Wilders [11] om de grenzen voor vluchtelingen te sluiten [12], waarbijhij aan nazi propaganda leider Goebbels [13] herinnerende terminologieals ”asieltsunami” en testosteronbommen” hanteerde. [14]Ook riep hij op tot ”democratisch, geweldloos verzet”  tegen de komstvan nieuwe asielzoekerscentra [15], zo hysterische, xenofobische en extreem-rechtse sentimenten voedend.Zoals we van Wilders gewend zijn. [16]
Dat verzet was al gekomen, voor de ”asieltsunami” hatespeech van Wilders.Namelijk in Enschede, tegen de komst van een asielzoekerscentrum, waarbijde gebruikelijke hetzepraat over criminaliteit weer hoogtij vierde. [17]Gelukkig heeft de SP hier een stevig tegengeluid laten horen. [18]

BAADOUD, STADSDEELVOORZITTER NIEUW WEST, SPEELTKWALIJKE ROL
En dan zijn we nu beland bij Ahmed Baadoud, stadsdeelvoorzitterNieuw West, die ten aanzien van de vluchtelingeneen nare en kwalijke rol gespeeld heeft.
Aanleiding:De opvang van 300 asielzoekers in SportcentrumCaland, een locatie waar ze overigens maar een week blijven [19].Er was een informatiebijeenkomst in het Caland Lyceum, waarin burgers hun ”zorgen” uitten, over ‘het aantal mannelijke bootvluchtelingen”die natuurlijk potentiele verkrachters zijn [cynische opmerking vanondergetekende] en ”potentiele jihadisten” [20]Dit zullen, nadrukkelijk, vast niet die buurtbewoners zijn, diede vluchtelingen zo gastvrij hebben onthaald. [21]Voor hen, nogmaals, alle lof.Maar xenofoben heb je natuurlijk overal, ook in Nieuw West.
Nu kan ik mij voorstellen, dat mensen in een afgelegen Drents dorp,die nog nooit een kleurling of zelfs Amsterdammer van dichtbij gezienhebben, wat onwennig staan tegenover asielzoekers ”uit den vreemde”,maar we schrijven hier bewoners van metropool Amsterdam, dietoch wat gewend moeten zijn.
In plaats dat stadsdeelvoorzitter Baadoud deze ”zorgen”, in werkelijkheid op xenofobie gebaseerde vooroordelen, actief en duidelijk bestreed, ging hijerin mee door het ”heel terecht” te vinden, dat deze buurtbewoners zich”zorgen” maakten. [22]Hij merkte daarover op, ik citeer AT5”Het is terecht dat mensen zo’n houding aannemen en ik heb geprobeerd om hen te overtuigen dat ik er bovenop zit als het gaat om de openbare orde en veiligheid.’ [23]
Verbijsterend, dat dat het enige is, dat hij kan zeggen over vluchtelingen,die hij nota bene zelf gesproken heeft en van wie hij de ellende heeftaangehoord [24], maar kennelijk toch door hem als een ”gevaar” voorde openbare orde en veiligheid worden gezien.Onvoorstelbaar:Gevlucht te zijn voor oorlog en andere ellende en dan nog in een landwaar je op bescherming hoopt, te worden geconfronteerd met vijandigheid.
En dat een bestuurder, die een voorbeeldfunctie moet vervullen, daarinmeegaat.
BAH!
Het is trouwens niet de eerste keer, dat Baadoud toont, geen vluchtelingenvriendte zijn.Toen de We are here vluchtelingen, die nu al 3 jaar door Amsterdam dolen,strijdend voor hun elementair recht op bestaan, hun strijd begonnen in Tentenkamp Notweg, weigerde hij ook ten enenmale te voorzien in de meestelementaire voorzieningen. [25]

EPILOOG

Vluchten voor oorlog/vervolging/uitzichtloosheid.Het is een verschrikkelijk drama, waarbij mensenook nog eens, gedreven door de onverbiddelijke uitsluitingspolitiek van Fort Europa [26], ook wel ”asielbeleid” genoemd, inde meest verschrikkelijke omstandigheden de veiligheidmoeten zien bereiken.Via gammele bootjes, waardoor duizenden verdrinken [27],beschoten door de Macedonische politie [28] en in Hongarijeopgesloten in een kamp. [29]Wanneer zij na al die ontberingen denken, bescherming te krijgenin Nederland, treffen zij een keihard asielbeleid.Gelukkig is er een kentering in de publieke opinie en nemenduizenden hartverwarmende initiatieven om de vluchtelingente ondersteunen en helpen.HARTVERWARMEND!
Maar de schaduw van de xenofobie blijft, niet alleen vanextreem-rechtse politieke leiders als Wilders en in zijn kielzoglopende collega politici [30], maar ook van een xenofoob deelvan de bevolking, voor wie aan oorlog ontsnapte vluchtelingenniet welkom zijn en hun ”zorgen” uiten.
Dan is het de taak van bestuurders, zeker op lokaal niveau,om daar krachtig tegenin te gaan.Niet de xenofobie te voeden door dergelijke ”zorgen”terecht te vinden.
Dat Baadoud en andere bestuurders, die er net zo over denken,ervoor kiezen, mee te gaan in die xenofobie,is zeer kwalijk.

WAAKZAAMHEID BLIJFT GEBODEN.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

NU.NLWAAROM IS HET PROBLEEM MET DE VLUCHTELINGENZO URGENT26 AUGUSTUS 2015

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4113260/waarom-probleem-met-vluchtelingen-zo-urgent.html

MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZETPETER STORM3 SEPTEMBER 2015
http://www.ravotr.nl/2015/09/03/mensen-op-de-vlucht-mensen-verzet/

[2]

FRONTEXMISSION AND TASKS
 http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks
 MONDIAAL NIEUWSFRONTEX VERDEDIGT EUROPA’S BUITENGRENZEN26 MAART 2008
 http://www.mo.be/artikel/frontex-verdedigt-europa-s-buitengrenzen

”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.” HUMAN RIGHTS WATCHFRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVENON THE HIGH SEAS6 JUNE 2013
  https://www.hrw.org/news/2013/06/06/frontex-should-respect-rights-even-high-seas
  ”Het beleid bleek het afgelopen jaar redelijk succesvol. De enorme toestroom naar de Canarische eilanden werd een stuk minder, deels doordat Frontex de grenspolitie in Senegal en Mauritanië heeft opgeleid.”
 NRCKRITIEK TIMMERMANS OP NEDERLANDSE DIENSTENFRONTEX12 JANUARI 2008
 http://vorige.nrc.nl/europa/article1879000.ece  ”Rotterdam, 13 maart. Nederland stelt een fregat en een helikopter beschikbaar aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap dat de patrouilles op zee tegen illegale immigranten coördineert.” NRCNEDERLANDS FREGAT TEGEN MIGRANTEN13 MAART 2008 http://vorige.nrc.nl/europa/article1885510.ece

[3]

NOSHONGARIJE BOUWT 4 METER HOOG HEK TEGEN MIGRANTEN17 JUNI 2015

http://nos.nl/artikel/2041916-hongarije-bouwt-4-meter-hoog-hek-tegen-migranten.html

[4]

NU.NLWAAROM IS HET PROBLEEM MET DE VLUCHTELINGENZO URGENT26 AUGUSTUS 2015

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4113260/waarom-probleem-met-vluchtelingen-zo-urgent.html

[5]

DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html

DONEER JE DEKEN

http://doneerjedeken.org/

DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html

AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146994/mijn_kinderen_zijn_het_huis_uit_vluchtelingen_mogen_zo_bij_mij_naar_binnen

AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146961/doneer_een_draagdoek_kleding_of_je_huis_amsterdammers_helpen_vluchtelingen

AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen

AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen

AT5WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147457/woningbouwverenigingen-onderzoeken-of-ze-plek-hebben-voor-vluchtelingen

AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/146988/enkele-honderden-mensen-bij-wake-voor-vluchtelingen-op-de-dam

TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

[6]

AT5VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEENHUIZEN IN DE AANBIEDING”15 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147388/van-der-laan-over-vluchtelingen-we-hebben-geen-huizen-in-de-aanbieding

[7]

REACTIE OP UITSPRAAK VAN DER LAAN ”WIJ HEBBEN GEENHUIZEN IN DE AANBIEDING”

AT5VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEENHUIZEN IN DE AANBIEDING”15 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147388/van-der-laan-over-vluchtelingen-we-hebben-geen-huizen-in-de-aanbieding

Astrid Essed

15-09-2015 | 18:53 uurVAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEEN HUIZENIN DE AANBIEDING”/VAN DER LAAN STIMULEERT XENOFOBIEWat een buitengewoon misselijke en tot xenofobie aanzettende opmerking van van der Laan ”we hebben geen huizen in de aanbieding”, alsof de vluchtelingen een stelletje profiteurs zijn, die de schuld zijn van het woningtekort.Daarbij streept hij ze af tegen die ”830.000 mensen, voor wie we ook goed moeten zorgen” ”Verdeel en heers” opmerking/Helaas zijn er heel wat beinvloedbare lieden, die daar nog steeds intrappen en niet inzien, dat dezelfde kapitalistische uitsluitingsmechanismen, die ”arme” vluchtelingen [ja, rijken komen natuurlijk niet,of ze moeten worden vervolgden zijn dan, vanwege hun geld, van harte welkom] weren, ook de sociaal zwakkeren in Nederland wegbezuinigen en benadelen. Zie recentelijk protesten tegen de bezuinigingen in de zorg. De vluchtelingen zijn niet de schuld van het woningtekort, maar de decennialange sloop van de sociale huurwoningen en leegstand van panden, die best voor woonvoorziening kunnen worden gebruikt.Deze oproep tot gebruik van leegstaande panden heeft D’66 raadslid van Osselaer in 2014 gedaan bij de behandeling van het Actieplan Woningbouw 2014-2018.Is van der Laan vergeten, dat deze vluchtelingen [waarvan trouwens slechts 2,8 procent naar Europa komt, de rest wordt in de regio opgevangen], niet voor hun plezier of een woning komen, maar zijn gevlucht voor bloedige oorlogen/vervolging/armoede, waaraan vaak het Westen mede debet is? Dan past een humanitaire opstelling en respect. Vluchtelingen zijn geen ”last”, ”infiltranten”, ”profiteurs”of ”aasgieren op woningen”, maar mensen, die net als die door van der Laan genoemde 830.000 recht hebben op veiligheid, bescherming en een goed bestaan.VLUCHTELINGEN WELKOM/VAN DER LAAN, GEEF HET VOORBEELD!
Astrid Essed

[8]
AT5FELLE BURGEMEESTER: ”IK BEN ER VOOR DEVLUCHTELINGEN!”2 MAART 2014
http://www.at5.nl/artikelen/122692/felle-burgemeester-ik-ben-er-voor-de-vluchtelingen

[9]
”Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.”
AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[10]

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
 http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
 http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

Opnieuw oproep aan Van der Laan

Amnesty International roept Van der Laan opnieuw op om met spoed gepaste maatregelen te nemen om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat ze in hun basale levensbehoeften worden voorzien, al dan niet in samenwerking met de rijksoverheid.”

AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR INVLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014

https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage

[11]

NOVA TVANNE FRANK STICHTINGGEERT WILDERS IS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008

http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/6548/Anne+Frank+Stichting%3A+Geert+Wilders+is+extreem-rechts

[12]

”PVV-leider Wilders mag als eerst het woord voeren na het diner. Hij spreeket naar eigen zeggen op een “dramatisch, beslissend moment in de geschiedenis”, daarmee refererend aan de vluchtelingencrisis. De grote aantallen vluchtelingen die naar Europa en Nederland komen zijn een “tikkende tijdbom” die ons bedreigt, zegt Wilders. En het kabinet staat in deze kwestie “aan de verkeerde kant van de geschiedenis”. “Het voortbestaan van ons mooie land wordt op het spel gezet.” Wilders zet de behandeling van asielzoekers af tegen de behandeling van ‘gewone’ Nederlanders, die volgens hem het slachtoffer zijn van bezuinigingen en koopkrachtverlies.”

”Pechtold is de eerste die Wilders interrumpeert en vraagt de PVV-leider of hij onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld islamitische en christelijke asielzoekers uit Syrië. Wilders stelt dat Nederland op dit moment geen enkele asielzoeker mee kan opnemen. En vindt bovendien, zegt hij in reactie op Arie Slob (ChristenUnie), dat de meeste asielzoekers geen vluchtelingen zijn en dus hier niet thuishoren. Een harde confrontatie kwam met GroenLinks-leider Jesse Klaver, die Wilders verweet “xenofoob” te zijn.”

”GroenLinks-leider Klaver begint zijn inbreng door terug te komen op het betoog van Wilders, dat hem naar eigen zeggen “woedend” maakt. Klaver bezweert de taal en standpunten van de PVV altijd te zullen blijven bestrijden.”

NRCKEIHARDE CONFRONTATIE WILDERS EN KAMER OM”ASIELTSUNAMI”16 SEPTEMBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/16/live-kamer-bespreekt-kabinetsbeleid-bij-algemene-beschouwingen/

[13]

WIKIPEDIAJOSEPH GOEBBELS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels

[14]

‘Asieltsunami’

Eerder op de dag kruiste Rutte de degens met de PVV-leider. De premier nam afstand van de woorden van Wilders, die woensdag de vluchtelingenstroom bestempelde als een “islamitische asieltsunami” en de vluchtelingen “testosteronbommen” noemde die “onze meisjes bedreigen”.

NU.NL

ZWARE BOTSING WILDERS EN PECHTOLD OM ”NEPPARLEMENT”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.nu.nl/politiek/4127695/zware-botsing-wilders-en-pechtold-nepparlement.html

” Tijdens de Algemene Beschouwingen liet Rutte zijn afkeuring blijken over de in zijn ogen ‘verschrikkelijke termen’ die Wilders telkens gebruikt over de stroom vluchtelingen, zoals asieltsunami en testosteronbommen.”

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK 

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

VRIJ NEDERLANDDE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERSCLARA VAN DE WIEL16 SEPTEMBER 2015

https://www.vn.nl/de-testosteronbom-bestaat-niet-wilders/

[15]

”Bijna de helft van de gemeenten in Nederland dreigt straks onderdak te bieden aan een asielzoekerscentrum’, aldus Wilders. Volgens hem loopt de veiligheid van Nederland daardoor gevaar. ”………….”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’ 
VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN REP EN ROER17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[16]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED13 NOVEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/

[17]

RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=225658

[18]

SP ENSCHEDEMISVATTINGEN DOMINEREN DEBAT OVER ASIELZOEKERSCENTRUM10 SEPTEMBER 2015

http://enschede.sp.nl/nieuws/2015/09/misvattingen-domineren-debat-over-asielzoekerscentrum

[19]

AT5GEMEENTE VANGT VLUCHTELINGEN OP IN SPORTCENTRUMCALAND16 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147412/gemeente_vangt_vluchtelingen_op_in_sportcentrum_caland

[20]

AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang

[21]

AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen

[22]

”Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud kan die zorgen begrijpen. ‘Mensen maken zich zorgen, waar komen deze mensen vandaan? Zitten er jihadisten tussen? Gaan ze de wijk in? Worden onze kinderen lastiggevallen? Het is terecht dat mensen zo’n houding aannemen en ik heb geprobeerd om hen te overtuigen dat ik er bovenop zit als het gaat om de openbare orde en veiligheid.’

AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang

[23]

AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang

[24]

”Baâdoud heeft ook met veel van de asielzoekers in sportcentrum Caland gesproken. ‘Voor mij is het voordeel dat ik ook Arabisch spreek en daardoor hebben veel mensen hun verhaal kunnen doen. Het ene verhaal is verschrikkelijker dan het andere. Bijvoorbeeld het verhaal van een moeder die onderweg bevallen is, een vader die zijn zoon onderweg kwijt is, iemand die zich zorgen maakt over zijn alleenstaande moeder in Syrië.’

AT5BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGENMAKEN OVER ASIELOPVANG18 SEPTEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/147526/badoud-heel-terecht-dat-omwonenden-zich-zorgen-maken-over-asielopvang

[25]

 

AT5BAADOUD/DRUK OPVOEREN BIJ OVERHEID4 OCTOBER 2012 http://www.at5.nl/artikelen/87829/baadoud-geen-signaal-voor-sanitaire-voorziening  MIJN REACTIE OP AT5 Heleen Essed

95 reacties

04-10-2012 | 13:38 uur

Heleen EssedBAADOUD/DRUK OPVOEREN OP OVERHEID/AFSCHUIVEN VAN 
VERANTWOORDELIJKHEID MENSENRECHTEN VLUCHTELINGEN
Het is ronduit verachtelijk, dat Stadsdeel voorzitter Baadoud hulp weigert aan 
de vluchtelingen in het tentenkamp in Osdorp. die gebrek hebben aan de meest elementaire voorzieningen zoals eten, sanitair en een dak boven hun hoofd
Daarbij heeft hij nog de guts, de vluchtelingen te criminaliseren door te refereren
aan het tegengaan van overlast en prioriteiten te leggen bij ”rust in de buurt”
Het gaat hier om mensen, die niet uitzetbaar zijn vanwege de oorlogssituatie
in hun land, maar die de Nederlandse Overheid, tegen internationale verplichtingen in,
weigert een verblijfsvergunning te verlenen
Zij vragen aandacht voor het leven op straat, dat sommigen al jaren leiden in het
”beschaafde” Nederland
Het zich verschuilen achter ”Den Haag” of Gemeentelijke Diensten als de GGD is laf
Baadoud maakt zelf de keuze om te helpen of niet, met eten of een chemisch toilet
Groot respect voor de buurtbewoners, die wel medemenselijkheid tonen!
http://www.ekudos.nl/artikel/365983/tentenkamp_vluchtelingen_osdorpbarbaarsheid__overheid

Astrid Essed

[26]

”But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.” HUMAN RIGHTS WATCHFRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVENON THE HIGH SEAS6 JUNE 2013
  https://www.hrw.org/news/2013/06/06/frontex-should-respect-rights-even-high-seas

”Het beleid bleek het afgelopen jaar redelijk succesvol. De enorme toestroom naar de Canarische eilanden werd een stuk minder, deels doordat Frontex de grenspolitie in Senegal en Mauritanië heeft opgeleid.”
 NRCKRITIEK TIMMERMANS OP NEDERLANDSE DIENSTENFRONTEX12 JANUARI 2008
 http://vorige.nrc.nl/europa/article1879000.ece
  ”Rotterdam, 13 maart. Nederland stelt een fregat en een helikopter beschikbaar aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap dat de patrouilles op zee tegen illegale immigranten coördineert.” NRCNEDERLANDS FREGAT TEGEN MIGRANTEN13 MAART 2008 http://vorige.nrc.nl/europa/article1885510.ece
[27]

NU.NLWAAROM IS HET PROBLEEM MET DE VLUCHTELINGENZO URGENT26 AUGUSTUS 2015

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4113260/waarom-probleem-met-vluchtelingen-zo-urgent.html
[28]

NRCMACEDONIE ZET FLITSGRANATEN IN TEGEN MIGRANTEN21 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/21/macedonische-politie-zet-flitsgranaten-in-tegen-migranten/

[29]
FINANCIEEL DAGBLADVLUCHTELINGEN IN HONGARIJE WEIGEREN OPVANGIN KAMP3 SEPTEMBER 2015

http://fd.nl/economie-politiek/1117327/vluchtelingen-in-hongarije-weigeren-opvang-in-kamp

[30]

”Maar, zei de premier, op een bepaald punt ben ik het met Wilders eens, over het ‘asielshoppen’; dat hoewel asielzoekers door veilige landen reizen, ze toch naar welvarende landen als Duitsland en Nederland koersen om daar asiel aan te vragen. ”

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK 

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!