De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Spot on Israeli Theatre/Reactie op brief Sponsor Prins Bernard Cultuurfonds

Spot on Israeli Theatre/Reactie op brief Sponsor Prins Bernard Cultuurfonds

zaterdag 13 september 2014 14:15
Spread the love

SPOT ON ISRAELI THEATRE/REACTIE OP BRIEFSPONSOR PRINS BERNARD CULTUURFONDS
Zie ook

http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrereactie-op-brief-prins-bernard-cultuurfonds/

INLEIDING
Naar aanleiding van haar sponsoring van ”Spot on Israeli Theatre  schreef ik het Prins Bernard Cultuurfondseen brief met het verzoek, in de toekomst geen culturele Israelische events meer te sponsoren.
Zie voor sponsoring door Prins Bernard Cultuurfonds

Reden:De 47 jaar durende Israelische bezetting, met daaraan inherentonderdrukking, mensenrechtenschendingen enoorlogsmisdaden.Zie direct hieronder [onder A] mijn brief.
Inmiddels heeft het Prins Bernard Cultuurfonds mij eenreactie gestuurd.Zie onder B
En zie daaronder mijn reactieOnder C
Astrid Essed

BRIEF AAN HET PRINS BERHARD CULTUURFONDS

AAN HET BESTUUR VAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS

ONDERWERP:

Uw sponsoring van het aanstaande culturele

weekendevenement ”Spot on the Israeli Theatre”

http://spotonisrael.com/

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw sponsoring van ”Spot on the Israeli Theatre”

schrijf ik u deze brief.

Ik ben teleurgesteld en verontwaardigd over uw sponsoring 

van de komst naar Nederland van Israelische theaterkunstenaars

en hun performances en workshops het aanstaande weekend

[12/13/14 september] [1]

Uiteraard bent u op de hoogte van de 47 jarige Israelische

bezetting van de Palestijnse gebied, waaraan inherent onderdrukking,

mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Ik ben van mening, dat een dergelijke Staat, die sinds

jaar en dag het Internationaal Recht aan zijn laars lapt,

op ieder gebied dient te worden geboycot, zolang

zij doorgaat op de ingeslagen weg, wat hier concreet

betekent, de bezetting van de Palestijnse gebieden.

Met uw sponsoring van dit culturele evenement

[wat nota bene ook wordt gesponsord door

de Israelische ambassade] bent u moreel

medeverantwoordelijk voor de promoting

van een bezettingsstaat.

Mijn oproep aan u is dus, geen enkele sponsoring

meer te geven aan culturele events uit Israel,

zolang de  bezetting niet wordt beeindigd.

Zie hier mijn brief aan mevrouw E. Netz, Directrice

van Stichting Rainbow, die dit event

heeft georganiseerd.

In Nederlands en Engels

http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrebrief-aan-directrice-e-netzstichting-rainbow/

http://www.astridessed.nl/boycott-israelstichting-rainbow-facilitates-and-organises-spot-on-israeli-theatre-in-the-netherlandsletter-to-the-director-of-stichting-rainbow/

Zie ook de indrukwekkende oproep van meer dan 350 Holocaust

overlevenden en hun nazaten, tot een economische, culturele

en academische boycot van Israel

http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

[1]

SPOT ON ISRAEL

PRINS BERNARD CULTUURFONDS/Sponsors

http://spotonisrael.com/project/prins-bernhards-cultuurfonds/

SPOT ON ISRAEL

PROGRAMME

http://spotonisrael.com/schedule/

B

BEANTWOORDING DOOR HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS

Geachte mevrouw Essed, Gisteren ontvingen wij het bericht waarin u bezwaar maakt tegen steunverlening aan de manifestatie SPOT ON Israëli Theatre. Graag nemen wij bij u de indruk weg dat het Prins Bernhard Cultuurfonds daarmee politiek stelling zou willen innemen. Integendeel. In het kader van de doelstelling – de bevordering van cultuur, natuur en wetenschap in nationaal (Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal verband – verstrekt ons fonds jaarlijks bijdragen aan zo’n 3500 projecten. Bij het selecteren van aanvragen daarvoor beoordelen de leden van onze deskundige adviescommissies en provinciale afdelingsbesturen of te ondersteunen activiteiten kwalitatief goed zijn en inhoudelijk uitzonderlijk voor de genoemde werkterreinen. Op grond van overwegingen in dezen heeft het Cultuurfonds besloten dit evenement te ondersteunen. Alle geledingen van onze organisatie, zowel het landelijk bureau als de provinciale afdelingen, hanteren de richtlijn dat projecten met een primair politieke of religieuze lading zich niet voor steunverlening kwalificeren. Ik hoop uw bericht hiermee naar tevredenheid beantwoord te hebben.  Met vriendelijke groet, Marielies E.W. SchelhaasHoofd Bestedingen


C

REACTIE AAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS
AAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDSTAVHOOFD BESTEDINGENMEVROUW E.W. SCHELHAAS
Onderwerp:UW REACTIE OP MIJN BRIEF DD 11 SEPTEMBER”UW SPONSORING VAN HET CULTURELEWEEKENDEVENEMENT ”SPOT ON ISRAELI THEATRE”
Zie direct onder P/S mijn eerdere brief aan u

Geachte mevrouw Schelhaas,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie opmijn brief, waarin ik u heb opgeroepen, geenenkele sponsoring meer te verlenen aan cultureleevents uit Israel, vanwege de voortdurende Israelischebezetting.
Letterliijk schrijf ik daarover
”Mijn oproep aan u is dus, geen enkele sponsoring

meer te geven aan culturele events uit Israel,

zolang de  bezetting niet wordt beeindigd.”

In uw reactie op mijn brief schrijft u o.a.

het volgende

”Graag nemen wij bij u de indruk weg dat het Prins Bernhard Cultuurfonds daarmee politiek stelling zou willen innemen. Integendeel.”

Na nader op de doelstellingen van uw Fonds en de wijzevan selecteren te zijn ingegaan, eindigt u uw brief metde volgende opmerkingen
” Op grond van overwegingen in dezen heeft het Cultuurfonds besloten dit evenement te ondersteunen. Alle geledingen van onze organisatie, zowel het landelijk bureau als de provinciale afdelingen, hanteren de richtlijn dat projecten met een primair politieke of religieuze lading zich niet voor steunverlening kwalificeren.Ik hoop uw bericht hiermee naar tevredenheid beantwoord te hebben.”

In de eerste plaats valt mij op, dat u weliswaar doelstellingenen werkwijze van uw Fonds uitlegt , maar niet concreet ingaat op de essentie van mijn brief, dat u door Spot on IsraeliTheatre te sponsoren, of u dat nu wilt of niet, betrokkenraakt bij propaganda voor een bezettingsstaat die zich structureel schuldig maakt aan mensenrechtenschendingenen oorlogsmisdaden.Zie dit toegelicht in mijn brief aan mevr. E. Netz, de directrice van de organiserendeStichting RaInbow, die ik u meegestuurd heb in mijn brief aan u
Zie nogmaals
http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrebrief-aan-directrice-e-netzstichting-rainbow/

NADER TOEGELICHTIN CULTUUR VERPAKTE POLITIEKNOORD-KOREAISRAEL
U stelt in uw brief, bij mij ”de indruk” te willen wegnemen, dar uwFonds politiek stelling zou nemen.Welnu, mevrouw Schelhaas, dat is niet zomaar een ”indruk” van mijnkant, maar gebaseerd op de realiteit van een onmiskenbaarpolitiek spectrum.
Voorbeeld:
Zoals u ongetwijfeld zult weten, isNoord Korea een Staat, die de mensenrechten in ernstige mateschendt. [1]Stel, dat u moet beoordelen, of u een hooggekwalificeerd NationaalNoordKoreaans theatergezelschap financieel sponsort, tien tegen een,dat u wel degelijk de deplorabele mensenrechtensituatiezult meewegen.Want door  sponsoring van bijvoorbeeld het Nationaal Noord Koreaans Theaterkomt impliciet en expliciet Noord Korea in een positief daglichtte staan en geeft het uw Fonds dus een kwade reuk,als er al geen Kamervragen over worden gesteld.

ISRAEL
Terug naar uw sponsoring aan Spot on Israel en uwontkenning, politiek te bedrijven.
Israelisch Nationaal Theater
Ten eersteHet is het Nationaal Israelisch Theater Habimah en dus weldegelijk verbonden aan Israel als land of Staat. (2)
Sponsor/De Israelische Ambassade
Ten tweedeEen van de andere sponsors is onmiskenbaar verbonden aan Israel, namelijk de Israelische Ambassade ¨(3)En wilt u nog steeds ontkennen, dat het hier ompolitiek gaat.
Optredens in de illegale nederzettingen
Door Spot on Israeli Theatre ondersteunt u ook nog eens implicietde nederzettingen in bezet Palestijns gebied, die illegaalzijn volgens het Internationaal Recht en regelrechte landroofzijn, met duizenden Palestijnse landonteigeningen ten gevolge. (4)
Want deze zogenaamd alleen ´´cultureel´´ actieve theatergroep Habimatreedt ook op in die nederzettingen, wat regelrechte steun inhoudtaan de inhumane en illegale Israelische nederzettingenpolitiek. (5)
Of u wist dit niet en dan zeg ik´´u had uw huiswerk beter moeten makenen de achtergrond van Habima moeten nagaan´´
Of u wist het wel en vindt een dergelijke associatie met die nederzettingengeen punt en dan zeg ik
´´u steunt willens en wetens mensenrechtenschendingen.
Maar of u dit nu wist of niet, uw morele medeverantwoordelijkheidblijft.Want u hoort dit soort zaken behoorlijk te onderzoeken.
Bloedige Gaza operatie ´´Protective Edge´´

Waarvan u in ieder geval wel op de hoogte bent, is debloedige Israelische militaire operatie ´´ProtectiveEgde´´, waarbij huizen werden verwoest, scholenen ziekenhuizen aangevallen, medisch personeel aangevallenen er 2137 dodelijke Palestijnse slachtoffers vielen (van wie80 procent burger). (6)Dat lijkt mij al meer dan voldoende reden, een IsraelischNationaal Theater, nota bene gesponsord doorde Israelische Ambassade, niet te sponsoren.
En komt u niet aan met de opmerking, dat het Gaza offensiefnog niet had plaatsgevonden, toen u besloot te sponsoren,want Israel pleegt op dagelijkse en structurele wijze oorlogsmisdaden,(7)Gedurende zijn 47 jarige bezetting.Weleens van de Israelische uithongeringscampagne´´Gaza Blokkade´´ gehoord. (8)
EPILOOG
Te beweren, dat uw sponsoring van ´´Spot on Israeli Theatre´´, geen implicietesteun inhoudt aan de voortdurende terreur van de Israelische bezettingspolitiekis alleen valide in sprookjesland.Cultuur is namelijk niet iets, dat in het luchtledige zweeft, maar dient ookaltijd andere doelen, omdat hert nu eenmaal verbonden is metpolitiek/maatschappelijke gebeurtenissen en/of omstandigheden.
Het sponsoren van cultuur, afkomstig uit een land, stelt dat landin een positief daglicht en bagatelliseert eventueel gepleegde ernstigemensenrechtenschendingen.
U kiest er bewust voor om het Nationaal Theater van een bezettingsstaatte sponsoren.Daarmee geeft u op zijn vriendelijkst gezegd, Israel, ten onrechte eenimago van beschaving en redelijkheid, wat een leugen is.
Maar daarmee associeert u zich met een Schurkenstaat.
Niet voor niets bestaat het verschijnsel ´´culturele boycot´´ enhet wordt hoog tijd, dat u zich rekenschap geeft van waarmee ubezig bent.
Daarom geef ik u als laatste woorden mee een passage uit hetmoedige statement van meer dan 300 Holocaustoverlevendenen hun nazaten, die oproepen tot een volledigeeconomische, culturele en academische boycot van Israel.
Ik citeer
´´´´We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel. “Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE!´´ (9)
Beter uw met deze sponsoring besmette selectiebeleid ensponsor geen enkel cultureel event uit Israel meer.
Dit is geen verzoek.Dit is een eis.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed Amsterdam

(1)
AMNESTY INTERNATIONALDEMOCRATIC PEOPLE´S REPUBLICOF KOREANEW LEADERSHIP BUT HUMAN RIGHTSCRISIS CONTINUESOCTOBER 2013
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/009/2013/en/cb539712-bdad-4537-a0cd-0ffdce3f5bd7/asa240092013en.pdf

HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2014NORTH KOREA
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/north-korea

(2)
WIKIPEDIAHABIMA THEATRE
http://en.wikipedia.org/wiki/Habima_Theatre

(3)

SPOT ON ISRAELI THEATREEMBASSY OF ISRAEL/Sponsors
http://spotonisrael.com/project/embassy-of-israel/

(4)
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor
NOSISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT5 JUNI 2014
http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

THE GUARDIANISRAEL DEFIANT ON SETTLEMENTS EXPANSIONAFTER EUROPEAN CONDEMNATION3 DECEMBER 2012
http://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/israel-defiant-settlement-expansion-europe

(5)

´´However, the planned performance has been the subject of an open letter by campaign group Boycott from Within, expressing concerns about the company’s record of playing in two Israeli settlements in the West Bank. The letter claims that a number of high-profile Israeli theatre practitioners have rejected invitations to perform there, receiving support from Stephen Sondheim and Tony Kushner among others.´´
THE GUARDIANGLOBE THEATRE DEFENDS HOSTINGCONTROVERSIAL ISRAELI COMPANY17 JANUARY 2012
http://www.theguardian.com/stage/2012/jan/17/globe-theatre-controversial-israeli-company

(6)

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07
AMNESTY INTERNATIONALURGENT ACTIONDOCTORS, PATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK4 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/021/2014/en/e0370faf-2d9b-4cda-9353-e862cc7af87e/mde150212014en.pdf
BTSELEM.ORGGAZA STRIPDEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOMEOF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA12 AUGUST 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/20140811_a_death_foretold
INTERNATIONAL RED CROSSGAZA, ISRAEL AND THE WESTBANKNO END IN SIGHT TO OVERWHELMINGHUMAN COST OF CONFLICT19 AUGUST 2014
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htm
BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL3 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html

(7)
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE INTHE WEST BANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ”CAST LEAD”22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

(8)
GAZA BLOKKADE
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

(9)

MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OFSURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDECONDEMN ISRAEL´S ASSAULT ON GAZA
http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/ ZIE OOK PRESS RELEASEFOR IMMEDIATE RELEASE-AUGUST 24TH, 2014JEWISH HOLOCAUST SURVIVORS FROM AROUND THE WORLDCALL FOR JUSTICE IN GAZA http://ijsn.net/press-release-jewish-holocaust-survivors-from-around-the-world-call-for-justice-in-gaza/

P/S
MIJN BRIEF AAN U DD 11 SEPTEMBER”UW SPONSORING VAN HET CULTURELEWEEKENDEVENEMENT ”SPOT ON ISRAELI THEATRE”

AAN HET BESTUUR VAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS

ONDERWERP:

Uw sponsoring van het aanstaande culturele

weekendevenement ”Spot on the Israeli Theatre”

http://spotonisrael.com/

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw sponsoring van ”Spot on the Israeli Theatre”

schrijf ik u deze brief.

Ik ben teleurgesteld en verontwaardigd over uw sponsoring 

van de komst naar Nederland van Israelische theaterkunstenaars

en hun performances en workshops het aanstaande weekend

[12/13/14 september] [1]

Uiteraard bent u op de hoogte van de 47 jarige Israelische

bezetting van de Palestijnse gebied, waaraan inherent onderdrukking,

mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Ik ben van mening, dat een dergelijke Staat, die sinds

jaar en dag het Internationaal Recht aan zijn laars lapt,

op ieder gebied dient te worden geboycot, zolang

zij doorgaat op de ingeslagen weg, wat hier concreet

betekent, de bezetting van de Palestijnse gebieden.

Met uw sponsoring van dit culturele evenement

[wat nota bene ook wordt gesponsord door

de Israelische ambassade] bent u moreel

medeverantwoordelijk voor de promoting

van een bezettingsstaat.

Mijn oproep aan u is dus, geen enkele sponsoring

meer te geven aan culturele events uit Israel,

zolang de  bezetting niet wordt beeindigd.

Zie hier mijn brief aan mevrouw E. Netz, Directrice

van Stichting Rainbow, die dit event

heeft georganiseerd.

In Nederlands en Engels

http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrebrief-aan-directrice-e-netzstichting-rainbow/

http://www.astridessed.nl/boycott-israelstichting-rainbow-facilitates-and-organises-spot-on-israeli-theatre-in-the-netherlandsletter-to-the-director-of-stichting-rainbow/

Zie ook de indrukwekkende oproep van meer dan 350 Holocaust

overlevenden en hun nazaten, tot een economische, culturele

en academische boycot van Israel

http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

[1]

SPOT ON ISRAEL

PRINS BERNARD CULTUURFONDS/Sponsors

http://spotonisrael.com/project/prins-bernhards-cultuurfonds/

SPOT ON ISRAEL

PROGRAMME

http://spotonisrael.com/schedule/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!