De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Socialisten, migratie en sociale zekerheid.

donderdag 22 september 2011 10:32
Spread the love

In dewereldmorgen van 21/9/2011 schreven Karin Temmerman, Hans Bonte en Renaat Landuyt, drie SP-a volksvertegenwoordigers, een opiniestuk onder de titel “Brengt migratie echt onze sociale zekerheid in gevaar?”
Hierin schrijven ze over de toespraak die de Antwerpse topmagistraten hielden bij de opening van het gerechtelijk jaar. Zo onder meer “ Van de harde woorden van de magistraten waren wij dan misschien wat geschrokken, maar zeker niet van hun boodschap.”

Samen met de schrijvers van het artikel kunnen we akkoord gaan dat er moet opgetreden worden tegen sociale fraude, tegen elke fraude. Laten we nochtans niet vergeten dat de fiscale fraude nog een veel grotere plaag is en minstens even onrechtvaardig. Ook al is er een staatssecretaris voor de fraudebestrijding, het zwartwerk, de belastingontduiking en het weinig of niet controleren van bedrijven is nog schering en inslag. Dan spreken we nog niet over de uitwijkmogelijkheden door allerlei vennootschapsconstructies of door de grote belastingvermindering door de notionele intrest..
In het artikel zeggen de SP-a volksvertegenwoordigers ook dat “… de massale instroom van migranten een druk zet op ons sociaal systeem en op diverse vormen van dienstverlening (wachtlijsten voor inburgering en taallessen, tekorten in kinderopvang en scholen, tekorten in de OCMW-budgetten, …).
Hierdoor verwekken ze de schijn dat de schuld van de problemen in de sociale zekerheid bij de migranten zou liggen. Dit is onterecht en misplaatst. Er is zeker evenveel fraude en misbruik door andere Belgische inwoners als door de migranten. Bovendien worden de migranten zeer dikwijls praktisch verplicht om hulp te zoeken bij het OCMW. Denk maar aan de lange wachttijden ( ik heb gevallen van meer dan zeven jaar) vooraleer ze een definitief antwoord krijgen op hun asielaanvraag. Of denk aan de duizenden vluchtelingen die geregulariseerd werden en onmiddellijk wilden werken maar niet konden omdat ze geen arbeidskaart A kregen en zo naar het OCMW werden gestuurd. Vluchtelingen hebben zelfs verschillende keren betoogd om te mogen werken. ( zie foto) Of denk ook aan de kosten doordat velen nog steeds op hotel moeten gaan of aan de dwangsommen die de overheid moet betalen omdat ze de wettelijk voorziene opvang niet wil geven.  enz….
Het zijn allemaal gevallen waar de overheid en de politici schuld aan hebben en niet de vluchtelingen of “de migratie”.
De drie volksvertegenwoordigers de wachtlijsten  voor inburgering en de tekorten in de kinderopvang en scholen toerekenen aan de vele migranten is even misplaatst en te doorzichtig. Daar zijn gans andere oorzaken voor waar de oplossingen ook in handen liggen van de politici.

In tegenstelling met de schrijvers van het artikel hebben wij wel heel wat bedenkingen bij de toespraak van de magistraten. We geven er maar enkele.

  • “Dat veel van deze “gelukzoekers” geen enkele bijdrage leveren aan onze economie is meer dan een “vervelende bijzaak” geworden.” zegden ze. Jullie reageren daar niet op. Deze uitspraak is nochtans onjuist en tevens een grote minachting voor de duizenden vluchtelingen die in België hard werken en zeer dikwijls beroepen uitoefenen die de doorsnee Belg niet meer wenst te doen. Kom maar eens naar Leuven kijken wie in de restaurants werkt; indien je daar alle Nepalezen zou  verwijderen valt werkelijk de ganse horeca stil.
  • De kritiek van de magistraten op de gezinshereniging met de woorden: “En niet te onderschatten zijn zij die, via de gezinshereniging, het immigratieverbod “omzeilen”, stuit tegen de borst. De gezinshereniging is een mensenrecht en wettelijk geregeld. Het is dus allesbehalve een omzeiling van het immigratieverbod.
  • De migratie uit Oost Europa wordt door de magistraten op de korrel genomen en past dus mee in hun verhaal dat migranten ons sociaal stelsel en onze democratie ondermijnen. Eigenaardig om zo te spreken over personen die binnen de Europese unie komen en gaan en hier ook komen werken en zelfs genieten van het wettelijk voorziene stelsel.

Zijn er tekortkomingen in de wet? Aan de politici om deze aan te passen. Het is niet gepast om de personen te beschuldigen die op een wettelijke manier gebruik maken van de voorziene voordelen. Laten we niet vergeten dat vele werkgevers zeer tevreden zijn dat ze werknemers uit andere landen kunnen tewerkstellen. Tegen 2015 schat men het tekort aan arbeidskrachten op de Belgische markt op meer dan 500.000. Men zal nog smeken om migranten….

Met het opiniestuk willen de socialisten blijkbaar vooral de aandacht vragen voor hun voorstellen en verwezenlijkingen om allerlei wetten te verstrengen die het de asielzoekers en vluchtelingen moeilijker  maken. Ik begrijp dat niet van een socialistische partij en kan alleen veronderstellen dat ze daardoor een deel van het kiespubliek naar de mond willen praten.
De geesten van vele politici zijn blijkbaar bezoedeld door de blijvende en jarenlange kritiek van rechtse partijen op de migranten..
Hoe kan men anders verklaren dat de Sp-a de loftrompet blaast over haar voorstellen en/of  verwezenlijkingen zoals de goedkeuring van de strengere wet op de gezinshereniging die op vele punten strijdig is met fundamentele rechten en door verschillende vluchtelingenorganisaties is bekritiseerd. Of over hun voorstel om de beroepsmogelijkheden in welbepaalde gevallen te beperken of om een weerlegbaar vermoeden van ongeloofwaardigheid in te bouwen.Weet je wat het zou te weeg brengen indien men dat voor andere rechtszaken in België zou voorstellen?

Waarom zorgt men integendeel niet dat er genoeg personeel is op de dienst Vreemdelingenzaken en bij het CGVS om de duizenden dossiers die op een oplossing wachten in een normale tijd  te kunnen afwerken?
Waarom niet zorgen dat de asielzoekers die wettelijk in België verblijven de nodige menselijke en wettelijke opvang krijgen?
Waarom niet zorgen dat de onmenselijke opsluiting van vluchtelingen, alleen omdat ze niet het juiste papier hebben, wordt stopgezet en dat de gesloten centra worden afgeschaft?
Waar blijven de voorstellen, en daden, voor grote duurzame en structurele hulp aan de ontwikkelingslanden?
Waar blijven deze en andere positieve voorstellen en vooral daden, om een aanzet te geven opdat mensen in de wereld niet meer verplicht worden om te migreren?

De invoering van een “lijst van veilige landen van oorsprong” dat door SP-a  naar voren wordt geschoven is nog zo’n maatregel gericht tegen asielzoekers.
Zo’n lijst is inefficiënt, houdt geen asielzoekers tegen en is onrechtvaardig en strijdig met de mensenrechten. .
We kunnen daarom best de argumenten van Vluchtelingenwerk weergeven.
Ten eerste kan de beoordeling van het ‘risicogehalte’ of de veiligheidsfactor van een land nooit op algemene wijze worden beoordeeld. Een persoon kan immers persoonlijk vervolgd worden waardoor hij nood heeft aan bescherming, ondanks het feit dat het veilig is in zijn land
We kunnen bovendien niet uitsluiten dat ook EU-burgers een echte nood aan bescherming kunnen hebben. Volgens het UNHCR (de VN-Vluchtelingenorganisatie) werden er in 2008 285 mensen uit 15 verschillende Europese lidstaten erkend als vluchteling.
Maar het is ook verre van evident om vooraf te bepalen welke niet-Europese landen als veilig beschouwd kunnen worden. Bewijs hiervan is dat de bestaande ‘veilige landen’-lijsten van Europese lidstaten die van deze mogelijkheid gebruik maken erg uiteen lopen. Van de drie lidstaten die momenteel hun lijst met veilige herkomstlanden publiek maken, is er maar één land dat op de drie lijsten voorkomt: Ghana, en dan nog enkel voor mannelijke asielzoekers. Geen garantie op daling asielaanvragen
De lijsten zelf blijken in de praktijk ook niet zo eenvoudig toepasbaar en zijn ook geen garantie op een daling van het aantal asielaanvragen. In Frankrijk verdubbelde tussen 2007 en 2008 het aantal asielaanvragen van burgers afkomstig van landen die op de ‘veilige landen’-lijst staan.
Tot slot vernietigde het Grondwettelijk hof in 1993 al eens een gelijkaardige bepaling.
De lijsten stuiten op kritiek van vluchtelingenorganisaties zoals de UNHCR van VN-hoge commissaris

Er is geen migratiebeleid in dit land, wel een migratiestop, en daar zijn al de vorige regeringen voor verantwoordelijk. De ellende in de wereld is verergerd en bijgevolg zijn er meer vluchtelingen. We gaan bombarderen in Lybie en Afghanistan en zijn verbaasd dat mensen nadien vluchten….
Het vluchtelingenprobleem zal nochtans niet opgelost worden met de maatregelen die de politici voorstellen; zeker niet met het opsluiten van vluchtelingen in gesloten centra of in politiecellen zoals in Oostende.

We schreven het reeds eerder en zullen het desnoods elke dag blijven herhalen: 
Door de blijvende oorlogen met foltering en geweld, door de bewapening, door de uitbuiting en de miljoenen mensen die in mensonwaardige omstandigheden moeten leven en door de verloedering van het milieu en de opwarming van de aarde, zullen de vluchtelingenstromen nog toenemen. Men zal ze niet kunnen tegenhouden. Men kan ze wel voorkomen met de nodige rechtvaardige en structurele maatregelen.
Beste  politici, waar blijven jullie voorstellen en vooral maatregelen om hier iets aan te doen?

Pol Van Camp
woordvoerder “recht op migratie”
21 sept 2011

http://www.rechtopmigratie.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!