De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Snelgids voor Groepsdynamica binnen Volksvergaderingen (Deel 2)
15 mei, Spaanse revolutie -

Snelgids voor Groepsdynamica binnen Volksvergaderingen (Deel 2)

vrijdag 26 augustus 2011 07:31
Spread the love

Vertaling van deel 1

Vertaling van deel 2 “Guía rápida para la dinamización de asambleas populares” op basis van de Engelse Versie

(pdf-itpdf-fr, pdf-espdf-en)

VOORSTEL – DE POSITIE VAN HET GROEPSDYNAMICA TEAM IN ELKE VERGADERING

Moderator Ruimte en Vloer

LOGISTIEK TEAM : Het doel ervan is het voorbereiden en inrichten van de vergaderplaats voordat de Vergadering plaats vindt om ze efficiënter en functioneler te maken. De mensen van de logistiek zijn bevoegd voor het overeenkomen over, en markeren van de ruimte (binnen hun mogelijkheden), samen met de andere teams.

De Moderator-ruimte is een rechthoek die wordt uitgelijnd met krijt (of gekleurde tape die op de grond wordt geplakt), voor de vergaderruimte. Een beetje zoals een soort “podium”. Het Spreektijd Team wordt zichtbaar geplaatst tussen deze ruimte en de Vergaderruimte, en wordt onder de Deelnemers verspreid. Binnen de Moderator-ruimte staan  de Moderator en de Spreker (de persoon die aan de beurt is) in het midden, geflankeerd door de Vertaler(s) en de Facilitator(s), die normaal gezien zullen neerzitten op de grond of hurken als ze niet deelnemen, en altijd binnen het bereik van het Roterend Team en de Vloer-coördinator(en).

Aan de ene kant van de Moderator-ruimte zitten de Woordvoerders van de Commissies en/of Werkgroepen die zullen tussenkomen bij de verschillende Agendapunten; aan de andere kant wordt een ruimte voorzien voor de Vloer-coördinator(en), die altijd binnen de reikwijdte zijn van de Facilitator(s) en zo ver mogelijk van het Verslag Team (dat zit altijd zo dicht mogelijk bij de Moderator-ruimte om te kunnen vragen naar een herhaling, samenvatting, of schriftelijke neerslag van een tussenkomst), om hun aandacht niet af te leiden van de conversaties die plaatsvinden voor elke beurt van spreken, om hun taak te vergemakkelijken.

GEBAREN DIE GEBRUIKT WORDEN OM DE MENING VAN DE VERGADERING UIT TE DRUKKEN

Over de volgende gebaren is een akkoord bereikt om de mening van de vergadering te vertolken:

1)      APPLAUS/INSTEMMING: Omhooggehouden open handen die heen en weer gaan.

Goedkeuren

2)      AFKEURING: De armen in een kruis boven het hoofd gehouden.

Afkeuren

3)      “DAT IS AL GEZEGD”/”KOM TER ZAKE”: Zoals bij een wissel in de sport. Om elkaar draaiende omhooggehouden handen.

4)      “JOUW TUSSENKOMST DUURT TE LANG”: Gekruiste armen. De onderarmen komen samen en bewegen dan apart, zoals de wijzers van een klok zodat de handpalmen elkaar boven het hoofd raken.

5)      “MOEILIJK VERSTAANBARE TUSSENKOMST”: De tot een kom gevormde handen worden tegen de oren gehouden, of de hand wordt op en neer bewogen als om te zeggen “Zet het volume harder”.

Het is raadzaam de deelnemers te herinneren aan deze tekens bij het begin van elke Vergadering. Het is ook raadzaam de deelnemers erop te wijzen dat het nuttiger is hun afkeuring te laten blijken nadat de spreker gedaan heeft, als dat mogelijk is, om hun tussenkomst niet te beïnvloeden.

MONDELINGE UITDRUKKINGEN, AANGERADEN VOOR MODERATORS EN SPREKERS

We gebruiken Positieve Spraak en vermijden negatieve verklaringen die de deur sluiten voor een constructief debat. Dit is een minder agressieve en meer verzoenende manier van communiceren. Het is nuttiger om een debat te openen met punten die verenigen dan met punten die verdelen.

Voorbeelden:

1)      “Raak die hond niet aan of hij zal je bijten”, kan ook gezegd worden als “Wees voorzichtig met die hond, want hij zou je kunnen bijten, en geen van ons tweeën zou dat graag hebben.”

2)      “Als we hier niet tot een consensus komen zullen al onze inspanningen voor niet geweest zijn”, kan ook geformuleerd worden als “Het is belangrijk dat we nu tot een consensus  komen, of we zouden onze kracht als groep kunnen verliezen en niemand wil dat dit gebeurt.”

We gebruiken Inclusieve Spraak die geen gender-verschillen hanteert. Het is duidelijk dat de macht der gewoonte moeilijk af te leren kan zijn, maar het is goed dat we elkaar daar gezamenlijk aan herinneren.

DE SLEUTEL TOTHET CREËREN VAN DYNAMISCHE AGENDA’S

Wat is de Agenda van een Vergadering? Waar dient die voor? De Agenda is een samenvatting van de onderwerpen die behandeld worden tijdens een Vergadering. Het doel ervan is ervoor te zorgen dat er geen belangrijke onderwerpen vergeten worden, om een volgorde vast te leggen voor de types van tussenkomst en om het mogelijk te maken te berekenen hoeveel tijd elk deel van de Vergadering in beslag zou moeten nemen.

De Agenda wordt opgesteld door het GroepsdynamicaTeam en de Moderator van elke Vergadering zou er mee vertrouwd moeten zijn voor de opening van de Vergadering, omdat het een basis-gids is voor de inhoud van die vergadering. Het Groepsdynamica Team heeft geen zeggenschap over de inhoud van de Agenda; de leden ervan organiseren enkel de te bespreken onderwerpen zoals die weerspiegeld zijn in de consensus, bereikt tussen de vertegenwoordigers van alle deelnemende commissies tijdens voorbereidende bijeenkomsten.

De agenda bevat een schets van de onderwerpen die tijdens de Vergadering zullen besproken worden, en moet als zodanig luidop worden voorgelezen bij het begin van de Vergadering, zodat alle aanwezigen zich bewust zijn van wat er staat te gebeuren. Ervaring zal helpen om het opstellen en de relevantie van de Agenda te verbeteren. We raden aan om voor elke Vergadering tijdslimieten vast te leggen, afhankelijk van het aantal deelnemers en de te bespreken onderwerpen, om concentratieverlies en vruchteloze vergaderingen te vermijden.

**Schematisch praktisch voorbeeld van een Agenda**

1)      Verwelkoming en Positieve Presentatie. De Vergadering is de effectieve uitdrukking  van de macht van het volk.

2)      Samenvatting van de consensussen die bereikt zijn op de vorige Vergadering en alle openstaande onderwerpen.

3)      Voorstelling van het Groepsdynamica Team voor de Vergadering in kwestie. De rol van alle leden.

4)      Uitleggen van het concept “Vergadering”. Wij “stemmen” niet, wij bereiken een consensus.

5)      Uitleggen van het concept “Consensus” (directe en indirecte). Uitleggen van het proces om tot een indirecte consensus te komen.

6)      Voorbeelden van hoe het Spreektijd en het Facilitator Team werkt tijdens een Vergadering.

7)      Herinneren aan de gebaren die tijdens een Vergadering worden gebruikt en suggesties ivm hoe iemand zich verbaal uitdrukt in de geest van de 15 Mei-Beweging, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

8)      Het luidop voorlezen van de Agenda

9)      De beurt aan de Commissies en Werkgroepen zonder specifieke voorstellen voor de Vergadering, enkel met informatie die geen consensus nodig heeft. Het is raadzaam dat een woordvoerder van elke Commissie of Werkgroep de voorbereidende bijeenkomst voor de Vergadering bijwoont om te helpen de lijst op te stellen van te bespreken onderwerpen.

10)   De beurt aan de Commissies en Werkgroepen met specifieke voorstellen voor de Vergadering. Als er geen directe consensus wordt bereikt, wordt de vloer geopend voor het debat. Onthoud : er zou een maximum van twee debat-rondes mogen zijn om elke positie te verdedigen (in groepen van drie sprekers) en/of een punt van overeenstemming te vinden. Als het debat verhit wordt kan er een periode van gemeenschappelijke weerspiegeling worden ingelast, en als er na twee rondes geen consensus is, kan het onderwerp verdaagd worden naar de volgende Vergadering. Opinie => Debat => Resolutie of Verdaging.

11)   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN. Informatie van algemeen belang, laatste nieuws, etc …

12)   VARIA. Tijdens deze ronde is er geen mogelijkheid tot debat. De informatie moet niet bekrachtigd worden in dit stadium, maar veeleer worden opgenomen door de toepasselijke werkgroep of commissie. Belangrijk : als het nodig is om deze ronde in te korten wegens tijdsgebrek of vermoeidheid, kondig dit dan aan en zeg aan degenen die niet de kans gehad hebben om tijdens deze ronde tussen te komen, dat de onderwerpen die zij wilden aanhalen voorrang zullen hebben tijdens de Varia-ronde op de volgende Vergadering.

13)   Conclusies en aankondiging van plaats en uur van de volgende Vergadering.

14)   Aanmoedigende boodschap en herinnering aan het gemeenschappelijke doel. Dit is het moment voor een gedenkwaardig woord, eventueel in versvorm, een stukje goed nieuws, een geladen citaat of een korte tekst, etc …

15)   Afsluiting en woordje van dank.

(+ KORTE MOTIVERENDE BOODSCHAP. PRINCIPEVERKLARING. AANMOEDIGING.)

OPEN DISCUSSIE OVER THEORETISCHE INHOUD

Wat is horizontale organisatie?

Een vorm van sociale organisatie die gelijkwaardigheid impliceert van iedere deelnemer van de groep of samenleving. Er is geen hiërarchie, en het is het tegengestelde van verticale organisatie, waarin sommigen beslissingen nemen en anderen die beslissingen gehoorzamen.

De manier om beslissingen te nemen in een horizontaal georganiseerde groep of samenleving is door middel van Vergaderingen.

Wat is een Vergadering?

Een Vergadering is een verzamelplaats waar mensen met een gemeenschappelijk doel elkaar op gelijke voet kunnen ontmoeten. Ze kan dienen voor:

*Informatie : de deelnemers delen informatie van gemeenschappelijk belang. Ze discussiëren niet over deze informatie.

*Overdenking : gezamenlijk een onderwerp, situatie of probleem overdenken. Er moet informatie gegeven worden, maar er is geen nood aan het komen tot een onmiddellijke beslissing.

*Beslissingen : wanneer een groep tot een gezamenlijke conclusie of beslissing moet komen over een onderwerp waarbij de groep betrokken was. Om dit te bereiken moeten de twee vorige stappen (over informatie beschikken en erover nadenken) genomen zijn om tot een consensus te komen.

Wat verstaan we onder consensus?

Een consensus is een collectief gebouwde oplossing voor, of beslissing over, een gemeenschappelijk belang. Het betekent niet het uittekenen van een voorstel waarin elke individuele behoefte wordt weergegeven, maar is veeleer een synthese van alle individuele meningen die vorm geeft aan de beste manier om te komen tot het gemeenschappelijk belang van de groep.

Het houdt in :

  • Zeer duidelijk zijn over het gemeenschappelijk belang van de groep
  • Zich bewust zijn dat alles wat collectief is, de som is van alle individuele kennis en input; daarom moeten alle individuele meningen gecommuniceerd zijn geweest, beluisterd en gerespecteerd
  • Beseffen dat consensus een gezamenlijk geconstrueerd doel is, veeleer dan een doel op zich
  • Beseffen dat consensus een proces is, waar de nodige tijd en stappen moeten worden voor genomen

Deze noodzakelijke stappen zijn:

*Een ontspannen groeps-atmosfeer creëren die deelnemers aanmoedigt om naar anderen te luisteren, ze te respecteren en elkaar te steunen. Een klimaat dat luistert naar, respecteert en samenhang vertoont tussen de leden

*Ervoor zorgen dat de taak waaraan wordt gewerkt kristalhelder is

*De informatie van elke sub-groep of individu delen zodat er op de juiste manier rekening kan mee worden gehouden

*Alle punten zorgvuldig afwegen

*Vanaf het begin de punten benoemen en gebruiken die duidelijk een gemeenschappelijke basis hebben, om het voorstel op te bouwen

*Het voorstel geleidelijk aan opbouwen door middel van Collectief Denken

*De voltooiing vieren

Wat verstaan we onder Collectief Denken?

Het is zoiets als een synthese van individuele talenten en ideeën, geen eclectische opsomming van wat best is, maar eerder een synthese van alles. Individuele talenten in dienst geplaatst van het gemeenschappelijke goed, die door de verschillen heen de verschillen toch kunnen verstaan als elementen die onze gemeenschappelijke visie of begrip kunnen verrijken.

Dit houdt in:

*Voelen dat men deel van een geheel is

*Zichzelf “vermengen” met anderen

*Anderen niet bekijken als tegenstanders, maar eerder als componenten van de ganse groep in gelijkwaardige omstandigheden

*Andere opinies niet respecteren omdat het verplicht is, maar eerder omdat je dat wil

*Een positieve ingesteldheid hebben om te zien wat verenigt, eerder dan wat verdeelt

*Meegaan met in plaats van ingaan tegen

*Er op voorhand van uitgaan dat de bijdragen van anderen het proces zullen verrijken

*Niet onmiddellijk reageren, maar eerst laten bezinken wat anderen zeggen

Dit document is de neerslag van de ervaringen van de Groepsdynamica Commissie voor de Vergaderingen van het Puerta del Sol-kamp, en bevat enkel suggesties. We moedigen iedereen aan om toevoegingen te doen, verbeteringen voor te stellen, en de tekst te delen, zodat we allemaal kunnen leren om deel te nemen aan een Vergadering.

take down
the paywall
steun ons nu!