De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Smart Cities Innovatiedag/Afschuiven verantwoordelijkheid door Gemeente Den Haag

Smart Cities Innovatiedag/Afschuiven verantwoordelijkheid door Gemeente Den Haag

vrijdag 5 februari 2016 06:55
Spread the love

SMART CITIES INNOVATIEDAG/AFSCHUIVEN VERANTWOORDELIJKHEIDDOOR GEMEENTE DEN HAAG/REACTIE OP PVDA

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/smart-cities-innovatiedagafschuiven-verantwoordelijkheid-door-gemeente-den-haagreactie-aan-pvda/

AANDE HEER M VAN SCHAIKBELEIDSMEDEWERKERGEMEENTERAADSFRACTIE PVDA DEN HAAG

Geachte heer van Schaik

Ik waardeer het, dat u naar aanleiding van mijn schrijven aan uwfractie/de andere fracties over de Smart Ciity Innovatiedag, de moeitegenomen hebt, mijn vlammend protest over te brengen aan de verantwoordelijkewethouder en  dat u mij van hun reactie aan u op de hoogte hebt gesteld.Fijn ook, dat u mij op de hoogte wilt houden van een mogelijk uitgebreiderereactie van de kant van het College.
Wel vind ik het spijtig, van u als PvdA fractie geen inhoudelijke reactiete hebben ontvangen op mijn onder andere aan uw fractie gerichte protest.
Waarom hebt u niet samen met de Partij voor de Dieren en de Haagse
Stadspartij kritische vragen gesteld aan het College?
Zie ookhttps://denhaag. partijvoordedieren.nl/vragen/ schriftelijke-vragen-smart- city-innovatiedag-israel

Betekent dit, dat u als fractie wel achter die Innovatiedag in Den Haag staat?Dat u over uw standpunt in dezen niets bericht, vind ik een ersntig manco van uw kant.

Nu mijn inhoudelijke reactie op de door de wethouder aan u gestuurde reactie:
U schrijft hierover aldus:
” – De Smart City Innovatiedag is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).·         – Den Haag is dit jaar de gaststad.·         – Het ministerie van EZ en de RVO zijn verantwoordelijk voor de inschrijving. De selectietoets wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid ism de Nederlandse ambassade in Israël. Voor deze selectietoets gelden de eerder gestelde Nederlandse voorwaarden.·        –  De wethouder geeft aan dat Den Haag als gemeente niet kan ingrijpen in internationale politiek, en af gaat op het oordeel en de selectie verricht door de Rijksoverheid. Indien daar fouten zijn gemaakt, zoals niet alleen u maar ook vele andere per mail stellen, dan moet de gemeente toch door verwijzen naar het Ministerie van EZ. We hebben de wethouder wel gewezen op het feit dat wij veel mails hebben ontvangen met eendere punten zoals u ons hebt gestuurd, en dat wij aanraden contact hierover op te nemen met de Rijksoverheid.”

Opvallend is het afschuifsysteem van het College, waarin dus geeneigen verantwoordelijkheid genomen wordt.Hun ”argumenten” op een rijtje, die u hen zo u wilt, namensmij mag overbrengen.
DEN HAAG ALS GASTSTAD
Grappig, dat het College met dit argument komt aanzetten:Voor zover mij bekend, is Den Haag ook de Juridische Hoofdstadvan de Wereld. [1]Het Internationaal Hof van Justitie is er gevestigd.Weet u nog?Dat zelfde Internationale Hof, dat als advisory opinion aan de VN,de Israelische Muurbouw tot illegaal heeft verklaard. [2Weet u nog?Een van de vele internationaalrechtelijke uitspraken, dieIsrael aan zijn laars lapt!Daarom zou juist een stad als Den Haag, geen ”gastvrijheid”moeten verlenen aan bedrijven uit een land, dat al 49 jaareen illegale bezetting handhaaft [ter verduidelijking: ÍEDERE bezettingis natuurlijk illegaal].Bedrijven, waarvan bovendien een aantal banden hebben met de in bezet gebied gebouwde illegale nederzettingen [die nog steedsworden uitgebreid] en met het Israelische bezettingsleger, beruchtom zijn oorlogsmisdaden en misdadige onderdrukking. [3]

”GEMEENTE EN INTERNATIONALE POLITIEK/ONTREKKENAAN DE VERANTWOORDELIJKHEID
En dan weer het bekende afschuifsysteem:
”  De wethouder geeft aan dat Den Haag als gemeente niet kan ingrijpen in internationale politiek, en af gaat op het oordeel en de selectie verricht door de Rijksoverheid. Indien daar fouten zijn gemaakt, zoals niet alleen u maar ook vele andere per mail stellen, dan moet de gemeente toch door verwijzen naar het Ministerie van EZ. ”
Dat de Gemeente Den Haag ”niet kan ingrijpen in de internationalepolitiek” weet ik ook wel.Maar dat betekent niet, dat de Gemeente niet zelfstandig kan denken,kritisch kan zijn naar mensenrechtenschendingen en/of haar verantwoordelijkheidkan nemen.Het is laf en oneigenlijk, je dan maar te verschuilen achter het Ministerievan Economische Zaken.
Een Gemeente is geen kloon van een ministerie, bedrijft politieken is een zelfstandig denkend orgaan, met eigen keuzes.En een van die keuzes is:Een besmette Innovatiedag als deze wel of niet faciliteren.Door dat wel te doen, sluit de Gemeente bewust haar ogenvoor mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdadentegen de menselijkheid. [4]En dat ook nog eens de Gemeente van een stad, die de JuridischeHoofdstad van de wereld is. [5]Wat een blamage!
Laten ze dan tenminste de guts hebben, zich niet achter het Ministeriete verschuilen en openlijk te zeggen:
”Wij hebben lak aan mensenrechten, handelsbelangen gaan voor.”
Want daar komt het toch op neer?
In ieder geval, vriendelijk bedankt voor uw reactie en fijn, datu mij op de hoogte wilt houden van een mogelijk uitgebreiderantwoord van het Ministerie.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedFlorijn Amsterdam

NOTEN

[1]

DEN HAAGVREDE & RECHT

http://thehaguetraveltrade. com/over-den-haag/de-stad-den- haag/vrede—recht

[2]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
     http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[3]

THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
    http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later
   AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

              
   AMNESTY INTERNATIONALISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIESMUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS27 OCTOBER 2015   https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2015/10/israeli- forces-must-end-pattern-of- unlawful-killings-in-west- bank/

[4]

BTSELEM.ORGGAZA STRIPNO RECOURSE: PATIENTS CAN NOT GET PROPERTREATMENT IN GAZA OR ELSEWHERE12 JANUARY 2016  http://www.btselem.org/gaza_ strip/20160112_gaza_patients  THE SIEGE ON GAZA
        http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege
  RIGHTS FORUMGAZA STROOK
  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza
     BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
         http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm
     BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
    http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

[5]

DEN HAAGVREDE & RECHT

http://thehaguetraveltrade. com/over-den-haag/de-stad-den- haag/vrede—recht

 Hide original messageOn Thursday, February 4, 2016 10:08 AM, Fractie PVDA <pvda@denhaag.nl> wrote:

Goedemorgen, Dank voor uw mail betreffende de Smart City Innovatiedag.We hebben uw zorgen en punten aangegeven bij de verantwoordelijke wethouder van Engelshoven.Zij zijn op dit moment bezig om de binnen gekomen vragen over dit evenement te beantwoorden.Hierbij in het kort al het antwoord dat ze ons hebben gegeven:-       – De Smart City Innovatiedag is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).·         – Den Haag is dit jaar de gaststad.·         – Het ministerie van EZ en de RVO zijn verantwoordelijk voor de inschrijving. De selectietoets wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid ism de Nederlandse ambassade in Israël. Voor deze selectietoets gelden de eerder gestelde Nederlandse voorwaarden.·        –  De wethouder geeft aan dat Den Haag als gemeente niet kan ingrijpen in internationale politiek, en af gaat op het oordeel en de selectie verricht door de Rijksoverheid. Indien daar fouten zijn gemaakt, zoals niet alleen u maar ook vele andere per mail stellen, dan moet de gemeente toch door verwijzen naar het Ministerie van EZ. We hebben de wethouder wel gewezen op het feit dat wij veel mails hebben ontvangen met eendere punten zoals u ons hebt gestuurd, en dat wij aanraden contact hierover op te nemen met de Rijksoverheid. Mochten we meer informatie krijgen dan zullen we u op de hoogte houden, ook als er een beantwoording komt vanuit het college.Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.Nogmaals dank voor de attentie op dit evenement.   Met vriendelijke groet,
Mathijs van Schaik BeleidsmedewerkerGemeenteraadsfractie PvdA Den Haag
————————————-
 Stadhuis, kamer A03.23Spui 70
2511 BT Den Haag   Van: Astrid Essed 
Verzonden: woensdag 3 februari 2016 8:26
Aan: Ingrid van Engelshoven; Karsten Klein
CC: Fractie PVDA; Fractie SP; Fractie VVD; Fractie CDA Den Haag; fractieChristenUnie/SGP fractie ChristenUnie/SGP; Fractie D66; Fractie GROENLINKS; fractieGroep de Mos fractie Groep de Mos; Fractiegroep Okcuoglu; fractiegroepvanderhelm fractie groepvanderhelm; Fractie HSP; Fractie Islam Democraten; Fractie PVDE; Fractie PVDD
Onderwerp: Uw facilitering van ”Smart Cities Innovatiedag”   AANBURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN HAAGDE RAADSFRACTIES Onderwerp:Uw facilitering van ”Smart Cities Innovatiedag”  Geachte BurgemeesterGeachte WethoudersGeachte leden van de Raadsfracties  Middels dit schrijven wil ik een vlammend protest laten horen tegen uwfacilitering van de ”Smart Cities Innovatiedag” op donderdag 4 februari anno Domini 2016, waarbij Israelische en Nederlandse bedrijven en instellingenworden samengebracht. [1]Grote aanjagers van dit evenement zijn het Nederlandse Ministerievan Economische Zaken, Rijksdienst voor OndernemendNederland en de Israelische Ambassade. [2]Mijn protest is tweeledig:Zowel gericht tegen de economische samenwerking tussen Nederlandseen instellingen met Israelische in het algemeen [A], vanwege Israel als bezettingsstaat.Als gericht tegen zaken doen met specifieke Israelische bedrijven en instellingen, die bandenonderhouden met de Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied,die in strijd zijn met het Internationaal Recht.EN bedrijven, die banden hebben met het Israelische [bezettings] leger! [B]  A ZAKEN DOEN MET ISRAEL IN HET ALGEMEEN ISRAELISCHE BEZETTING/BEZETTING IS ONDERDRUKKINGEN TYRANNIE  Zoals u weet, bezet Israel de Palestijnse gebieden al vanaf 1967, watinhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizendendakloos werden. [3]De VN heeft zelfs de noodklok geluid, dat Gazadoor de opeenvolgende Israelische militaire aanvallenonbewoonbaar dreigt te worden. [4]Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,[5], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordtgesteld.Ook heeft Amnesty International er  het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbankongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [6]De lijst van Israelische [oorlogs] misdaden is ellenlang en ga ik hier nietalles opnoemen.Dat zou ook ondoenlijk zijn, alleen al over 2015.Maar een greep eruit heb ik al gedaan en ik voeg nog toe:De wurgende Gaza blokkade, waardoor patientenin Gaza geen behoorlijke medische hulp kunnen krijgen. [7]De systematische land waterroof van de Palestijnen door deaanwezigheid van de illegale nederzettingen en de”hulp” van het Israelische leger bij aanvallenvan kolonisten op Palestijnen. [8]De illegale Israelische Muurbouw, waardoor Palestijnen ernstigworden beperkt in hun bewegingsvrijheid en geen of moeilijktoegang krijgen tot scholen en ziekenhuizen. [9] Met bedrijven/instellingen van een dergelijke bezettingsstaat doeje geen zaken, zolang die bezetting/onderdrukking doorgaaten u als Gemeente is als facilitator van dit evenement medeplichtigaan instandhouding van dit onrecht.  B  ZAKEN DOEN MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN/INSTELLINGENMET BANDEN MET DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN IN BEZETPALESTIJNS GEBIED  Het is sowieso al verwerpelijk zaken te doen met de Israelischebezettingsstaat en al helemaal met bedrijven/instellingen, die banden hebben met de illegale nederzettingen.En er is sprake van deelname door zulke bedrijven, instellingen!Ik noem: 

  • Ke-La Israel Intelligence: Leden van de Raad van bestuur zijn Shabtai Shavit, voormalig directeur-generaal van de Mossad en Efi Eitam, voormalig generaal en een van de leiders van de kolonistenbeweging in Israël.[10]
  • Capital Nature: een investeringsbedrijf dat contracten heeft gesloten met Ariel University in de illegale nederzetting Ariel. Partners van Capital Nature zijn wapenfabrikanten Elbit en Rafael. In de raad van Bestuur hebben onder meer zitting een van de vice-voorzitters van Elbit en de voormalige senior vice-voorzitten van Rafael.[11]
  • Jerusalem Venture Partners (JVP) Cyber Labs, een werkmaatschappij van JVP. JVP Funds heeft veel leden die gediend hebben bij de Israëlische Strijdkrachten (IDF). JVP Community financiert programma’s in illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. [12]

Een onfris stel bedrijven hoor! Ik herinner u er, ten overvloede aan, dat de Israelische nederzettingenin strijd zijn met het Internationaal Recht, waarbij nog komt waterdiefstalvan de bezette Palestijnse bevolking [13]Zakendoen met bedrijven/instellingen, verbonden aan dienederzettingen, is dus geen optie.

Ook heeft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een recentrapport de impact laten zien van de wijze waarop ”settlements business”de Palestijnse mensenrechten ernstig schendt en benadeelt. [14]Dan moet er  toch een  lampje bij u gaan branden!

C

ZAKEN DOEN MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN/INSTELLINGENMET BANDEN MET HET ISRAELISCHE [BEZETTINGS] LEGER  En dan zijn er nog de deelnemende bedrijven/instellingen, die banden hebben methet Israelische bezettings leger  

  • Technion University, een universiteit die nauw verbonden is met het Israëlische militaire apparaat, ontwikkeling van militaire technologieën en militaire bedrijven zoals Elbit (berucht om zijn betrokkenheid bij de bouw van de apartheidsmuur en voor de productie van drones en vliegtuigen die ingezet zijn in de Gaza-oorlogen). [15]

Capital Nature: een investeringsbedrijf dat contracten heeft gesloten met Ariel University in de illegale nederzetting Ariel. Partners van Capital Nature zijn wapenfabrikanten Elbit en Rafael. In de raad van Bestuur hebben onder meer zitting een van de vice-voorzitters van Elbit en de voormalige senior vice-voorzitten van Rafael. [16]   Moet ik hier echt aan toevoegen, dat geen zaken kunnen wordengedaan met bedrijven/instellingen, verbonden aan een bezettingsleger,dat dood en verderf zaait in Gaza in de bezette Westelijke Jordaanoever? [17]    UW MORELE PLICHT/ZIE AF VAN DIT HEILLOZE EVENEMENT! U hebt het al gelezen:Het is uw morele plicht om PER DIRECT dit heilloze evenement ”SmartCities Innovatiedag” af te blazen. Met bedrijven en instellingen uit een reeds bijna 49 jaar, die hetInternationaal Recht totaal aan zijn laars lapt, zich weigertterug te trekken en weigert de illegale nederzettingen te ontmantelen,doe je geen zaken!En wel helemaal niet met bedrijven, die ook nog eens banden hebbenmet die nederzettingen en het Israelische bezettingsleger! En dat in Den Haag, Internationale Hoofdstad van de Wereld! BLAAS HET EVENEMENT AF PER DIRECT! Anders bent u medeplichtig aan het voortduren van onderdrukkingen bezettingsterreur!  Vriendelijke groetenAstrid Essed Amsterdam  NOTEN     [1]  BUREAU ECONOMISCHE EN HANDELSZAKEN, AMBASSADEVAN ISRAELSMART CITIES INNOVATIEDAG NEDERLAND EN ISRAEL  http://itrade.gov.il/netherlands/smart-cities-innovatiedag-nederland-en-israel/  SMART CITIES INNOVATION DAY 2016SMART SOLUTIONS FOR SMART CITIES4 FEBRUARY 2016, THE HAGUE  https://www.b2match.eu/smartcitiesinnovationday2016   [2]    BUREAU ECONOMISCHE EN HANDELSZAKEN, AMBASSADEVAN ISRAELSMART CITIES INNOVATIEDAG NEDERLAND EN ISRAEL  http://itrade.gov.il/netherlands/smart-cities-innovatiedag-nederland-en-israel/   [3]  THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza BTSELEM.ORGBLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015 http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014 http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014 http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/  [4] THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015 http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden VN RAPPORT:REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY6 JULY 2015 http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf  [5] AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014 http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf   [6] AMNESTY INTERNATIONALISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIESMUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS27 OCTOBER 2015 https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2015/10/israeli- forces-must-end-pattern-of- unlawful-killings-in-west- bank/   [7] BTSELEM.ORGGAZA STRIPNO RECOURSE: PATIENTS CAN NOT GET PROPERTREATMENT IN GAZA OR ELSEWHERE12 JANUARY 2016 http://www.btselem.org/gaza_strip/20160112_gaza_patients  THE SIEGE ON GAZA http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege RIGHTS FORUMGAZA STROOK http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008 http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008 http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php  [8] BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW http://www.btselem.org/ settlements/international_law THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITORhttp://www.rightsforum.org/ achtergronden/ nederzettingenmonitor THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN http://www.rightsforum.org/ achtergronden/water BTSELEM.ORGPRESS RELEASEVIDEO DOCUMENTATION:SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ONVIOLENT RAMPAGE8 OCTOBER 2015 http://www.btselem.org/press_ releases/20151008_soldiers_ provide_security_to_vigilante_ settlers  [9]  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca  ´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected. BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/ separation_barrier/map   [10]  SMART CITIES, SMART OCCUPATION http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/   FORBES.COMFORMER ISRAELI INTELLIGENCE OPERATIVES NOWWORKING FOR HEGDE FUNDS  http://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2013/04/18/former-israeli-intelligence-operatives-now-working-for-hedge-funds/#7a617bb2123e    [11]    SMART CITIES, SMART OCCUPATION http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/        [12]    SMART CITIES, SMART OCCUPATION http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/        [13]   BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAWhttp://www.btselem.org/ settlements/international_law THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR http://www.rightsforum.org/ achtergronden/ nederzettingenmonitor THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN http://www.rightsforum.org/ achtergronden/water    [14]   HUMAN RIGHTS WATCHHOW SETTLEMENT BUSINESS CONTRIBUTE TOISRAEL’S  VIOLATIONS OF PALESTINIAN RIGHTS19 JANUARY 2016  https://www.hrw.org/news/2016/01/19/occupation-inc-how-settlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian    [15]    SMART CITIES, SMART OCCUPATION http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/   [16]     SMART CITIES, SMART OCCUPATION http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/        [17]  THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later   AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014 http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf\   AMNESTY INTERNATIONALISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIESMUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS27 OCTOBER 2015 Israeli forces in Occupied Palestinian Territories must end pattern of unlawful killings | Amnesty International

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!