De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Situatie Vluchtgarage te onveilig voor vrouwelijke vluchtelingen/Voor het recht op bestaan voor uitgeprocedeerde vluchtelingen

Situatie Vluchtgarage te onveilig voor vrouwelijke vluchtelingen/Voor het recht op bestaan voor uitgeprocedeerde vluchtelingen

maandag 6 oktober 2014 20:56
Spread the love

SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOOR VROUWELIJKEVLUCHTELINGEN/VOOR HET RECHT OP BESTAAN VAN UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/situatie-vluchtgarage-te-onveilig-voor-vrouwelijke-vluchtelingenvoor-het-recht-op-bestaan-van-uitgeprocedeerde-vluchtelingen/

AT5 berichtte over de onveilige situatie voor vrouwelijke vluchtelingenin de Vluchtgarage in Amsterdam Zuid-Oost, een door supporters enactivisten gekraakte garage ten behoeve van uitgeprocedeerdevluchtelingen, zonder recht op basisvoorzieningen, zoals eten,drinken en een dak boven je hoofd[1] Ook werden de vrouwelijke vluchtelingen geinterviewd. [2]En natuurlijk is hun situatie niet veilig, zoals een van de vrouwen ooktoelichtte. [3]Elf vrouwen op 159 mannen, in bizarre omstandigheden,waarbij volgens vrijwilliger Henk Griffioen tenminste een derde met psychische problemen. [4]Het is diezelfde Vluchtgarage, waarover het College voorde Rechten van de Mens de noodklok heeft geluid, evenals AmnestyInternational. [5]In die Vluchtgarage is, onder andere door spanningen vanwegede uitzichtloosheid en de mensonwaardige omstandigheden, in augustus van dit jaar bij een vechtpartij de 32 jarige Gulud Nasiruit Somalie om het leven gekomen. [6]Gevlucht voor de oorlog in Somalie, om in hetzogenaamd ”veilige” Nederland op een dergelijke manier dedood te vinden.
In een dergelijke situatie zijn uitgeprocedeerde vrouwen juist extra kwetsbaaren hebben ze grote kans, in de prostitutie terecht te komen,als ze dakloos zijn. [7]
UITGEPROCEDEERDEN/DE TRAGEDIE/HET GESOL/VOORHET RECHT OP BESTAAN
De hachelijke situatie van de vrouwelijke uitgeprocedeerden iseen aspect van een door en door inhumaan beleid.Het gaat dieper, namelijk over het inhumane asielbeleidals zodanig [8] en de positie van de uitgeprocedeerden in het byzonder.Het begint al bij de asielprocedure.Die sluit ”economische vluchtelingen” uit.Alsof je niet het recht hebt, te vluchten voor extreme armoede,op zoek naar een beter bestaan.
Maar ook met degenen, die wel recht hebben om asiel aan tevragen, wordt een wreed spel gespeeld.Want als je in asielprocedure door de IND bent afgewezen, kunje wel naar de rechter stappen, maar inhoudelijk is erfeitelijk geen recht te halen.De rechter kan namelijk niet aan waarheidsvinding doenen de asielprocedure inhoudelijk toetsen, dat kan alleende IND.Het enige, dat de rechter mag beoordelen is of de juiste procedureszijn gevolgd.
Waar een verdachte van een misdrijf een tweede kans krijgtin Hoger Beroep [waar de zaak opnieuw wordt bekeken]krijgt een asielzoeker, die bovendien niets strafbaars heeft gedaan, diekans niet. [9]
Dat is discriminatie, rechtsongelijkheid en in strijd metde beginselen van een eerlijke rechtsprocedure.Het asielbeleid kun je dus rustig discriminerend noemen.

UITGEPROCEDEERDEN
Er is heel wat meer te zeggen over het inhumane asielbeleid [10]dat vanaf start tot finish inhumaan, schandelijk en weerzinwekkend is.Zoals de positie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen , die vanaf 2012 door Amsterdam rondzwerven en overal worden verdreven. [11]En ook in Den Haag  uit hun Vluchthuis gezet zijn. [12]
Het gaat hier om mensen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet naarhun land terug kunnen vanwege de onveilige en oorlogssituatie. [13]Maar die in Nederland ook geen recht hebben op basisvoorzieningen. [14]
Sowieso is dat al misdadig en in strijd met Internationale Verdragen,[15]maar ook nu het ECSR [Europese Comite voor SocialeRechten] dit heeft veroordeeld en stelt, dat Nederland deze groepWEL moet voorzien van basisvoorzieningen [16] legt Staatssecretarisvan Justitie Teeven dit naast zich neer. [17]Dit kan hij niet helemaal doen,want hij wacht in ieder geval de beslissing van de Europese ministers van Buitenlandse Zakenaf over het standpunt van het ESCR over de opvang vande uitgeprocedeerde asielzoekers. [18]

De situatie van de uitgeprocedeerden is dus nijpend, schandaligen mensonwaardig.Amnesty International bericht bovendien, dat zij niet allen uitgeprocedeerdenzijn, maar dat waarschijnlijk een aanzienlijke groep eigenlijk eenasielstatus had moeten krijgen. (19)
En zo wordt er dan met de levens van mensen gesold.

EPILOOG
De vrouwen, die niet in de Vluchtgarage konden blijven, hebbentijdelijk onderkomen gevonden in Zuid Oost. (20)Maar voor hoe lang
Hulpverlener Henk Griffoen is bang, dat zij misschien naar de daklozenopvang zullen worden verwezen.En dat is geen bestaan.Ze zullen dan terechtkomen tussen eveneens geproblematiseerdemensen, verslaafden, mensen met psychische problemen enbovendien is die opvang alleen maar ´s avonds en ´s nachts, overdagmoet je eruit.Weer zwerven dus en weer kwetsbaar zijn.
Inhumaan, onfatsoenlijk, schandalig.
Voor hen en de andere uitgeprocedeerden is maar een oplossingEen menswaardige opvang, met basisvoorzieningen endaarna een verblijfsstatus.
Het recht op veiligheid, een goed bestaan en vrijwaringvan vervolging is universeel.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

AT5”’SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOORVROUWELIJKE VLUCHTELINGEN”\29 SEPTEMBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/135213/situatie-vluchtgarage-te-onveilig-voor-vrouwelijke-vluchtelingen

[2]

YOUTUBE
SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOORVROUWELIJKE GEVANGENEN
http://www.youtube.com/watch?v=WPgmtCcot4Y

[3]
YOUTUBE
SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOORVROUWELIJKE GEVANGENEN
http://www.youtube.com/watch?v=WPgmtCcot4Y

[4]
YOUTUBE
SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOORVROUWELIJKE GEVANGENEN
http://www.youtube.com/watch?v=WPgmtCcot4Y

[5]

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSSITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014
http://www.mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig
”Vandaag en tijdens een eerder bezoek aan de vluchtgarage in juni zag het College een niet-menswaardige leefomgeving: een tekort aan sanitaire voorzieningen en voedsel. Deze voorzieningen en een veilige plek zijn essentieel voor een menswaardig leven.”
COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSONMIDDELLIJKE ACTIE VLUCHTGARAGE NODIG26 AUGUSTUS 2014
http://www.mensenrechten.nl/berichten/onmiddellijke-actie-vluchtgarage-nodig

AMNESTY INTERNATIONALAMNMESTY/GEMEENTE ZORG VOOR OPVANGMENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[6]
AMNESTY INTERNATIONALGESCHOKT DOOR OVERLIJDEN GULUD NASIR IN VLUCHTGARAGE26 AUGUSTUS 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage
ASIELZOEKER VLUCHTGARAGE OVERLEDENNA VECHTPARTIJ25 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3724485/2014/08/25/Asielzoeker-Vluchtgarage-overleden-na-vechtpartij.dhtml
WIJ ZIJN HIER HEEFT EEN FAMILIELID VERLOREN-R.I.P. NASIR GULUD
http://wijzijnhier.org/2014/08/wij-zijn-hier-heeft-een-familielid-verloren-r-i-p-nasir-gulid/

[7]
WIJ ZIJN HIERGEEN VROUWEN OP STRAAT! SUPPORTERS LUIDENDE NOODKLOK
http://wijzijnhier.org/2014/04/vrouwen-op-straat-slaan-alarm/

[8]

NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/DE ONDRAAGLIJKE INHUMANITEIT VAN HET BELEIDASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/nederlands-asielbeleid-wordt-humanerde-ondraaglijke-inhumaniteit-van-het-beleid/

[9]

NOSD’66: INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER9 SEPTEMBER 2013
http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html

[10]

ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/REVEALING A CRIME IS NOT A CRIMEASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/activisten-bekladden-rotterdamse-gebouwenrevealing-a-crime-is-no-crime/

[11]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

[12]

OMROEP WESTVLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK17 JULI 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-07-2014/vluchtelingen-moeten-weg-uit-haagse-sacramentskerk

NU.NLDEN HAAG BIEDT ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERKTIJDELIJKE OPVANG1 SEPTEMBER 2014
http://www.nu.nl/binnenland/3866327/haag-biedt-asielzoekers-sacramentskerk-tijdelijke-opvang.html

RECHT OP BESTAANNIEUW ONDERZOEK NAAR WOONPERSPECTIEF ASIELZOEKERS SACRAMENTSKERK15 MAART 2014 http://rechtopbestaan.wordpress.com/2014/03/15/nieuw-onderzoek-naar-woonperspectief-asielzoekers-sacramentskerk/

[13]
AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[14]

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

[15]

”The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.”
Article 11, INTERNATIONAL CONVENANT ONECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[16]

PKNVOORLOPIGE VOORZIENING VOORHUMANE BEHANDELING VOORONGEDOCUMENTEERDEN TOEGEWEZEN31 OCTOBER 2013
http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorlopige-voorziening-voor-humane-behandeling-ongedocumenteerden-toegewezen.aspx?r=o

NOSCOMITE KEURT ASIELBELEID AF31 OCTOBER 2013
http://nos.nl/artikel/569362-comite-keurt-asielbeleid-af.html

UITSPRAAK VAN EUROPEES COMITE VORMTJURIDISCH WAPEN IN STRIJD TEGEN UITSLUITING8 JANUARI 2014http://www.doorbraak.eu/uitspraak-van-europees-comite-vormt-juridisch-wapen-strijd-tegen-uitsluiting/
DOORBRAAK.EUEUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUWGAT IN UITSLUITINGSREGELS
http://www.doorbraak.eu/europees-comite-schiet-opnieuw-gat-uitsluitingsregels/

[17]

”Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven. Het ministerie zegt in de krant dat uit de uitspraak van de Duitse rechter geen conclusies over het Nederlandse stelsel kunnen worden getrokken, omdat het maar over één uitspraak gaat van een lagere rechter. Ook heeft Nederland zich in de zaak niet kunnen verweren.”
NU.NLDUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG10 MEI 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3771948/duitse-rechter-vindt-nederlands-asiel-mensonwaardig.html

[18]

NOSTEEVEN WACHT OP ASIELBELEID EU1 SEPTEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/693415-teeven-wacht-op-asielbesluit-eu.html

(19)

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

(20)

YOUTUBE
SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOORVROUWELIJKE GEVANGENEN
http://www.youtube.com/watch?v=WPgmtCcot4Y

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!