De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samir A vrij, mag niet emirgreren/Voorwaarden vrijlating Samir A de rechtsstaat onwaardig/Ingezonden stuk

Samir A vrij, mag niet emirgreren/Voorwaarden vrijlating Samir A de rechtsstaat onwaardig/Ingezonden stuk

vrijdag 27 september 2013 07:38
Spread the love

SAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN/VOORWAARDEN VRIJLATINGSAMIR A DE RECHTSSTAAT ONWAARDIG/INGEZONDEN STUK Zie ook http://www.astridessed.nl/samir-a-vrij-mag-niet-emigrerenvoorwaarden-vrijlating-samir-a-de-rechtsstaat-onwaardigingezonden-stuk/   Geachte Redactie en lezers, Naar aanleiding van de aan Samir A bij zijn vrijlating opgelegde voorwaarden zoals gebiedsverbod, mediaverbod en emigratieverbod, die ik in strijd acht met de beginselenin een rechtsstaat, heb ik onderstaand Ingezonden stuk naar een aantal kranten opgestuurd.Maar nu eerst de inleiding  INLEIDING:   De veroordeling van Samir A en medeverdachten op 1 december 2006 voor voorbereidingshandelingen tot een terroristische aanslag. [1]mag als bekend worden verondersteld.Immers, Samir A is zo langzamerhand ”een bekende Nederlander” geworden. [2]Naar mijn mening was deze veroordeling gebaseerd op een uiterst magere bewijslast [3], zoalsik in 2007 in een artikel [4], dat ik onlangs nog op mijn website heb geherpubliceerd [5], uiteengezet heb. Na die veroordeling volgde een Hoger Beroep, waarin hij opnieuw veroordeeld werd, nu tot 9 jaargevangenisstraf [6]De eerste veroordeling was tot 8 jaar. [7] Na de veroordeling volgde een gevangenisstraf op de inmiddels opgeheven [en overgebracht naarDe Schie in Rotterdam, onder nagenoeg hetzelfde regime] terroristenafdeling van het EBI Vught,waar een onacceptabel zwaar regime was [8] Samir A werd later overgebracht naar de terroristenafdeling van gevangenis De Schie [nadat afdeling EBI Vught was gesloten, zoals hierboven vermeld staat], waar aan het eind van zijn detentieperiode een milder regime was. Dat het OM koste wat koste zijn vrijlating wilde voorkomen bleek wel uit het feit,dat hij in september 2012 werd ”aangehouden in zijn cel” vanwege het ”treffen van voorbereidingshandelingenvoor een terroristische aanslag [9] Hoe iemand vanuit zijn zwaarbeveiligde cel, waar regelmatig wordt gefouilleerd en gevisiteerd [10] en de bewakers degehele cel doorzoeken, een aanslag kan voorbereiden, is mij een raadsel.Het OM kon die bewering dan ook niet overeind houden, of staven met voldoende bewijzenen de hele zaak werd geseponeerd. [11] Dat het OM zich in deze zaak vastbeet bleek wel hieruit, dat zij in augustus, kort voor de vrijlating van Samir A, een poging deed, hem langer in de cel te houden [12]Dit werd echter door de rechter voorkomen [13], waardoor hij uiteindelijk op vrije voetenkwam [14] VRIJ EN BEGINNEN MET EEN SCHONE LEI/VERGEET HET MAAROM HETZE NIET TEN EINDE Wie dacht, dat Samir A nu, na zijn straf te hebben uitgezeten, vrij was om een nieuwleven te kunnen beginnen, kent het OM nog niet. Aan die vrijlating waren niet alleen voorwaarden verbonden [wat vaker voorkomt], maar demeest draconische en onredelijke, die ook nogeens indruisen tegen de rechtstatelijkebeginselen. Zo kwam hij onder ”electronisch toezicht”, kreeg een meldplicht, een gebiedsverbodvoor Den Haag en Zoetermeer, mag niet praten met de media en het meestdraconische, tenminste een emigratieverbod voor vier jaar. [15]Wie denkt: ”hij kan dan na 4 jaar wel emigreren”, zou nog eens op zijn neuskunnen kijken:Omdat deze maatregelen genomen zijn in het belang van de openbare Veiligheid [16] kan er zo besloten worden tot een verlenging na die vier jaar, ook weer ”in naamvan de Openbare Veiligheid” VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING/DE PECH VAN SAMIR A Dat het OM op een dergelijke manier met Samir A’s rechten kan omgaanheeft alles te maken met het spanningsveld tussen vervroegde en voorwaardelijke invrijheidsstelling [17] Onder de ”oude” wetgeving, de vervroegde invrijheidsstelling was het de facto het RECHT van gedetineerden,te worden vrijgelaten, als twee derde van hun straf erop zat.Zonder verdere voorwaardenAlleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, wanneer een gedetineerde zich tijdens detentieernstig had misdragen, kwam men niet voor vervroegde invrijheidsstelling in aanmerking. Met de invoering van de nieuwe ”voorwaardelijke invrijheidsstelling” op 1 juli2008 kan men nog wel na tweederde van zijn straf vrijkomen, maar zijn daaraanvoorwaarden verbonden.Er gold een overgangsregeling voor hen, die voor 1 juli 2008 waren veroordeeld, maar de pechvan Samir A is, dat die gold tot 1 juli 2013 [18] en hij vrijkwam op 6 september 2013. EPILOOG Maar  invoering van die voorwaardelijke invrijheidsstelling of niet”De voorwaarden, die aan Samir A zijn opgelegd zijn ronduit bizar, beperken zijnfundamenteel recht op vrijheid van beweging en vrijheid van meningsuiting en verlengenin feite zijn strafmaatregelen, door het electronisch toezicht, meldplicht en gebiedsverbod. Een dergelijke bizarre maatregel als het ”emigratieverbod” doet denken aan het emigratieverbod, dat door de voormalige Sovjet unie aan dissidenten werd opgelegd.Dit is onacceptabel en daarom heb ik onderstaand Ingezonden stuk geschreven enopgestuurd naar een aantal kranteredacties Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam INGEZONDEN STUKVOORWAARDEN VRIJLATING SAMIR A DE RECHTSSTAAT ONWAARDIG  Ingezonden stuk Geachte Redactie Een van de beginselen in een rechtsstaat is, dat iemand, die eengevangenisstraf heeft uitgezeten, in staat moet worden gesteld,een nieuw leven op te bouwen, in Nederland of in het buitenland.Daarvan is bij de in 2006 op mijns inziens vage bewijslast voor terroristischevoorbereidingshandelingen veroordeelde Samir A geen sprake. Ook na zijn vrijlating wordt hij  verder gestraft, niet alleen vanwege zijn meldplicht, gebiedsverbod en electronisch toezicht, maarvooral door het verbod, naar het buitenland te emigreren.Met een dergelijk ”emigratieverbod” wordt hij op onacceptabele wijzegeschonden in zijn recht op vrijheid van beweging, wat herinneringenopwekt aan het reisverbod, dat de voormalige Sovjet Unie aan dissidentenoplegde en waartegen terecht wereldwijd werd geprotesteerd.In een rechtsstaat heeft iedereen, zonder aanzien des persoons, nahet uitzitten van zijn/haar straf, het recht, met een schone lei te beginnenen een tweede kans te krijgen, in Nederland of in het buitenland.Met het opleggen van een dergelijk ”reisverbod” wordt het leven aanSamir A, die weinig kansen heeft op een normale carriereen bestaan in Nederland, nodeloos onmogelijk gemaakt.Een schande voor een land, dat beweert, respect te hebben voormensenrechten. Astrid EssedAmsterdam        [1] VONNIS INZAKE PIRANHAZAAKRECHTSPRAAK.NL InstantieRechtbank RotterdamDatum uitspraak01-12-2006Datum publicatie07-12-2006Zaaknummer10/600052-05, 10/600108-05, 10/600134-05, 10/600109-05, 10/600122-05, 10/600023-06, 10/600100-06RechtsgebiedenStrafrechtBijzondere kenmerkenEerste aanleg – meervoudigInhoudsindicatiePiranha-zaak (Samir A. e.a.) http://uitspraken.rechtspraak. nl/inziendocument?id=ECLI:NL: RBROT:2006:AZ3589  [2] VONNIS INZAKE PIRANHAZAAKRECHTSPRAAK.NL InstantieRechtbank RotterdamDatum uitspraak01-12-2006Datum publicatie07-12-2006Zaaknummer10/600052-05, 10/600108-05, 10/600134-05, 10/600109-05, 10/600122-05, 10/600023-06, 10/600100-06RechtsgebiedenStrafrechtBijzondere kenmerkenEerste aanleg – meervoudigInhoudsindicatiePiranha-zaak (Samir A. e.a.)    http://uitspraken.rechtspraak. nl/inziendocument?id=ECLI:NL: RBROT:2006:AZ3589  [3]  WIKIPEDIASAMIR AZOUZ http://nl.wikipedia.org/wiki/ Samir_Azzouz  [4] UITPERS.BEHET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVEREACHTENASTRID ESSEDJANUARI 2007 http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1539  [5]  2007/HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A EN MEDEVERDACHTENASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/ 2007het-piranhaproces-tav- samir-a-en-medeverdachten/  [6]   WIKIPEDIASAMIR AZOUZ http://nl.wikipedia.org/wiki/ Samir_Azzouz  [7]    WIKIPEDIASAMIR AZOUZ http://nl.wikipedia.org/wiki/ Samir_Azzouz  [8] UITPERS.BEEBI VUGHT: DETENTIECENTRUM OF VEREDELD CONCENTRATIEKAMPASTRID ESSEDFEBRUARI 2007 http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1554  [9]  OPENBAAR MINISTERIESAMIR A IN CEL AANGEHOUDEN20 SEPTEMBER 2012 http://www.om.nl/actueel-0/ nieuws-persberichten/@159460/ samir-cel/  NRCSAMIR A IN CEL AANGEHOUDEN WEGENS VOORBEREIDINGEN AANSLAG20 SEPTEMBER 2012 http://www.nrc.nl/nieuws/2012/ 09/20/samir-a-in-cel- aangehouden-wegens- voorbereidingen-aanslag/  [10]  ONDERSTAANDE GELDT NIET ALLEEN VOOR JONGEREN, MAAR OOK VOOR VOLWASSENEN ”Fouilleren en visiteren:Bij Fouilleren wordt alleen de kleding en alles wat een jongere bij zich heeft gecontroleerd. Bij visiterenwordt het hele lichaam onderzocht. Fouilleren gebeurt iedere keer bij vertrek uit de inrichting en na bezoek.Visiteren gebeurt alleen bij binnenkomst in de inrichting en opverdenking. Fouilleren en visiteren is minder streng in een beperkt beveiligde inrichting” DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN: VEILIGHEID EN BEVEILIGING http://www.dji.nl/Onderwerpen/ Jongeren-in-detentie/ Veiligheid-en-beveiliging/  [11]  NOSSAMIR A NIET OPNIEUW VERVOLGD11 APRIL 2013 http://nos.nl/artikel/494479- samir-a-niet-opnieuw-vervolgd. html  [12] NOS OM WIL SAMIR A IN CEL HOUDEN23 AUGUSTUS 2013 http://nos.nl/artikel/543470- om-wil-samir-a-in-de-cel- houden.html  [13]   NOSSAMIR A KOMT VOLGENDE WEEK VRIJ28 AUGUSTUS 2013 http://nos.nl/artikel/545123- samir-a-komt-volgende-week- vrij.html  [14]   NOSSAMIR A VANDAAG WEER VRIJ MAN6 SEPTEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/548246-samir-a-vandaag-weer-vrij-man.html  [15]  OMSAMIR A VOORWAARDELIJK VRIJ http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@161398/samir-voorwaardelijk/ ELSEVIERSAMIR A VRIJGELATEN, MAG NEDERLAND NIET VERLATEN6 SEPTEMBER 2013 http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/9/Samir-A-vrijgelaten-mag-Nederland-niet-verlaten-1355448W/
 NRCSAMIR A VRIJ, MAAR MOET IN NEDERLAND BLIJVEN6 SEPTEMBER 2013 http://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/06/samir-a-komt-vandaag-weer-vrij/  NOSSAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN6 SEPTEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/548315-samir-a-vrijmag-niet-emigreren.html  [16]  NOSSAMIR A VRIJ, MAG NIET EMIGREREN6 SEPTEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/548315-samir-a-vrijmag-niet-emigreren.html  [17]  WIKIPEDIAVOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorwaardelijke_invrijheidstelling  [18]  WIKIPEDIAVOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorwaardelijke_invrijheidstelling

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!