De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan College Burgemeester en Wethouders

Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan College Burgemeester en Wethouders

maandag 29 juni 2015 07:11
Spread the love

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM – TEL AVIV/BRIEF AAN B & W

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-b-w/

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AANB & W
VOORAF
Omdat de Stedenband Tel Aviv geen meerderheid in de Gemeenteraadkrijgt, wil burgemeester van der Laan nu overgaan op een”samenwerkingsverband”Omdat dat natuurlijk op hetzelfde neerkomt- steun aande bezettingsstaat Israel– heb ik het College van Burgemeestersen Wethouders onderstaande brief gestuurd
Al eerder heb ik B & W aangeschreven:Toen over hun voorgenomen Stedenband met Tel Aviv

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-b-w-gemeente-amsterdam/

AAN HET COLLEGE B & W VAN DE GEMEENTEAMSTERDAMOnderwerpVAN STEDENBAND TOT SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte heer burgemeester,Geachte loco burgemeester,Geachte Wethouders,Geachte Secretaris,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen, dat weliswaarde Stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv  en Ramallah van de baan is. [1]Destijds heb ik u ook aangeschreven met de oproep,van die Stedenband af te zien vanwege de nu al 48 jaardurende Israelische bezetting met alle onderdrukking enmensenrechtenschendingen, die dat met zich meegebrachtheeft en nog steeds doet.Zie mijn eerdere brief aan u, geheel onderaan.
Positief nieuws dus, ware het niet, dat u nu voornemens bent, inte zetten op een ”samenwerking” met Tel Aviv. [2]
Welnu  dames en heren, dat is naar mijn mening lood om oudijzer, omdat er dan nog steeds een positieve connectie tussenAmsterdam en Tel Aviv bestaat.
Met klem wil ik u verzoeken, niet tot een dergelijke samenwerking over te gaan.Tegen een eventuele samenwerking  met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, geen enkel bezwaar, omdat dat juist een opsteker zal zijn voor de Palestijnserechten.
Mijn bezwaren tegen die van de baan lijkende stedenband heb ik reedsop een rijtje gezet [zie brief onderin] en die gelden uiteraard ook heteventuele samenwerkingsverband.
Hier ga ik in op enkele opmerkingen uwerzijds ten gunste van diestedenband en dus ook dat samenwerkingsverband:
In een brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte,naar aanleiding van de bezwaren tegen de Stedenband, gaat hijnader in op het standpunt van de burgemeester over de Stedenband,zoals besproken in de Gemeenteraad.Zie boven mijn brief aan B & W
Ik wil hierop ingaan, omdat ik ervanuitga , dat ditzelfde standpunthet eventuele samenwerkingsverband geldt:
SCHEIDING VAN ”STAD” EN ”LAND”
Uit de brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte:

Landelijk en op Europees niveau zet D66 zich er inderdaad ook voor in dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de relaties met Israel en Palestina, en om uiteindelijk tot een tweestaten oplossing te komen.Op stedelijk niveau kunnen we hier het verschil niet mee maken. In het onderhavige voorstel van de burgemeester sluiten we een stedenband met de steden Tel Aviv en Ramallah”……………”De gemeente Amsterdam gaat dan ook géén samenwerking aan met de staat Israel of de Palestijnse autoriteit. Daar heeft D66 ook geen behoefte aan. Steden sluiten samenwerkingsverbanden met steden, niet met staten.”Geacht College, u kunt landelijk en stedelijk niet scheiden.Steden bevinden zich immers niet in een vacuum, maar maken integraalonderdeel uit van het land waartoe ze behoren en vallen dus ookonder de wetten van het land.Terecht merkte de heer Hamburger [voorzitter van Een Ander JoodsGeluid] op tijdens zijn toespraak tot de Commissie van AlgemeneZaken op donderdag 18 juni, waar over die Stedenband werd gesproken:”Er zijn in Israël zelf meer dan vijftig wettelijke regelingen en voorschriften met discriminerende werking ten aanzien van Palestijnen. De belangrijkste daarvan betreffen stedelijke uitbreidingsplannen, het recht op grondbezit, immigratie, mogelijkheden een partner te kiezen onder Palestijnen buiten Israël in samenhang met woon- en vestigingsrechten. Die discriminerende wetten en regelingen houden geen halt voor de stadsgrenzen van Tel Aviv, meneer van der Laan.” [3]Tel Aviv is een vitale stad van bezettingsstaatIsrael en zoals u weet is deze bezettingsstaat verantwoordelijk vooronderdrukking, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid[Blokkade Gaza] [4]En het laatste, dat een bezettingsstaat verdient.Die moet juist internationaal afgestraft worden, niet beloond.

VERGELIJKING MET STEDENBANDEN MET BEIJNG, MOSKOUEN ANDERE STEDEN
Uit de brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte:”Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.””Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. ”Hier wordt de essentie geraakt:Want het is zeer de vraag of Amsterdam uberhaupt een stedenband had moetenaangaan met steden als Beijing en Moskou.Ik denk van nietWant ook in dat verband geldt:Het is een opsteker voor mensenrechtenschendende regimes alsRusland en China en natuurlijk zijn die steden niet verantwoordelijkvoor het landelijk beleid, maar maken er wel deel van uit.Dat argument ”we gaan ook met andere steden een samenwerkingsverbandaan”, gaat hier dus ook niet op.In het algemeen zou moeten gelden:Geen vriendschapsbanden met steden van landen, die notoir demensenrechten schenden.

”TEL AVIV, TOLERANTE STAD”
Geregeld wordt Tel Aviv in de media gepresenteerd als ”tolerante stad”, die dus daardoor de support van Amsterdamzou verdienen. [5]Ik heb al gezegd, dat dat naar mijn mening niet hetgeval is, omdat Tel Aviv gewoon onderdeel is vanbezettingsstaat Israel, die daardoor een opsteker krijgt.Een ander argument is, dat Tel Aviv helemaal niet zo ”tolerant” is als wordt voorgespiegeld.
Ethiopische Joden worden in Israel op schandalige wijze gediscrimineerd,ook in Tel Aviv, dat daarbij  een aardig partijtje meeblaast.
Reden voor een massale botsing tussen Ethiopische Joden in Tel Aviven de politie was een filmpje waarop te zien was, dat een Ethiopisch Joodsesoldaat door de politie in elkaar geslagen werd. [6]Uit de woede die daarop volgde bleek wel, dat dit incident niet op zichzelf stond.In 2012 was er een grote demonstratie bij de Knesset, waarbij EthiopischeJoden uitriepen””Black and white are equal,”[7]Dit is het ”tolerante” en ”moderne” Tel Aviv van Ephimenco.Of is het:For whites only?

EPILOOG
Een Samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en explicieteondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stadnou eenmaal een onderdeel van een Staat is.Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerking” noemt,de essentie verandert er niet door.
Met het aangaan van positieve betrekkingen met Tel Aviv gebeurt ermeer dan een positief verband:Amsterdam gaat een verbinding aan met een bezettingsstaat, wateen zware smet is op haar blazoen.
Laat het niet zover komen en blaas die samenwerking af.
Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam  

NOTEN
[1]

HET PAROOLSTEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN25 JUNI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4088197/2015/06/25/Stedenband-met-Tel-Aviv-is-van-de-baan.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150625

NRC STEDENBAND MET AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT NIET DOOR25 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/25/stedenband-amsterdam-en-tel-aviv-gaat-definitief-niet-door/

[2]

AT5VAN DER LAAN: STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH ISHELEMAAL NIET VAN DE BAAN26 JUNI 2015
http://www.at5.nl/artikelen/144639/van-der-laan-stedenband-met-tel-aviv-en-ramallah-is-helemaal-niet-van-de-baan

HET PAROOLSTEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN25 JUNI 2015
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4088197/2015/06/25/Stedenband-met-Tel-Aviv-is-van-de-baan.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150625

NRC STEDENBAND MET AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT NIET DOOR25 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/25/stedenband-amsterdam-en-tel-aviv-gaat-definitief-niet-door/

[3]

EEN ANDER JOODS GELUIDSTEDENBAND AMSTERDAM – TEL AVIV -RAMALLAH19 JUNI 2015
http://www.eajg.nl/node/832

[4]
DE GAZASTROOKTHE RIGHTS FORUM  http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
http://www.btselem.org/gaza_strip/siege
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013

http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

[5]

NBVan dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand:
TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIEHAAR IDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMENCO23 JUNI 2015
”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”
http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4086635/2015/06/23/Amsterdam-een-onderworpen-stad-die-haar-identiteit-verloochent.dhtml

”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
NRCTEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERINGSTEDENBAND AMSTERDAM22 JUNI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/22/tel-aviv-stomverbaasd-over-dreigende-annulering-stedenband-met-amsterdam/

[6]

ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html

[7]

ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html
BRIEF D’66 FRACTIEVOORZITTER DE HEER PATERNOTTEOP KRITISCHE BRIEVEN OVER DE STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIVRAMALLAH
 Geachte heer/mevrouw,D66 begrijpt uw zorgen. De situatie in de Palestijnse gebieden, de bezetting door Israël en de positie van Palestijnen in Israel blijven verontrustend. Een paar jaar geleden ben ik er zelf geweest. De checkpoints, de discriminatie en de onrechtvaardigheid die je daar dagelijks ziet, blijven op je netvlies staan.Landelijk en op Europees niveau zet D66 zich er inderdaad ook voor in dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de relaties met Israel en Palestina, en om uiteindelijk tot een tweestaten oplossing te komen.Op stedelijk niveau kunnen we hier het verschil niet mee maken. In het onderhavige voorstel van de burgemeester sluiten we een stedenband met de steden Tel Aviv en Ramallah. Het besluit om dat te willen is anderhalf jaar geleden al genomen door de gemeenteraad. Dat gebeurde overigens met instemming van alle fracties in de toenmalige gemeenteraad. Het voorstel waar destijds over gestemd is sturen we u bij deze toe.Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.De gemeente Amsterdam gaat dan ook géén samenwerking aan met de staat Israel of de Palestijnse autoriteit. Daar heeft D66 ook geen behoefte aan. Steden sluiten samenwerkingsverbanden met steden, niet met staten.Onze tradities getrouw staan mensenrechten altijd op de agenda in de contacten met de ons bevriende steden. We zullen de burgemeester dan ook vragen hoe hij deze gesprekken ingaat en welke boodschap hij wil achterlaten.De burgemeester schreef hierover in de Metro vorige week het volgende:Sinds die demonstraties van vorige zomer voeren we met een groep Amsterdamse joden en moslims regelmatig gesprekken hierover. Hoewel – of juist omdat – de gesprekken niet altijd makkelijk zijn, ben ik hen gaan bewonderen. Ze proberen zich in te leven in een wereld die soms mijlenver van hen afstaat (en vaak, na beter luisteren, toch dichterbij lijkt dan verwacht). En daarmee zijn ze een voorbeeld voor ons allemaal. Dat is een bijkomende reden om naar beide steden te gaan: we willen recht doen aan zowel de Amsterdammers die zich verbonden voelen met het Joodse volk, als degenen die zich verbonden voelen met de Palestijnen.Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. Dat laat overigens onverlet dat mensenrechten altijd op de agenda staan tijdens dit soort bezoeken. We geloven in de kracht van steden, als plaatsen waar openheid en pragmatisme vaak boven politiek gaan. En we zijn benieuwd naar Tel Aviv als start-up city en naar Ramallah, een diverse Palestijnse stad met een christelijke burgemeester.Met dit in het achterhoofd zullen we er bij de burgemeester op aandringen de mensenrechten tijdens bezoeken aan Tel Aviv en Ramallah te bespreken. Dit geldt zowel voor wat betreft de positie van Palestijnen in Israel als voor bijvoorbeeld LGBT’s in Ramallah. Amsterdam als vrije stad moet die tolerantie en vrijheid om jezelf te zijn koesteren en altijd en overal uitdragen. Willen wij ook moeilijke onderwerpen aan de orde kunnen stellen, dan moeten we wel ook aan tafel zitten.  Het conflict in het Midden-Oosten is misschien wel het meest langdurige conflict van onze tijd. Wat ons betreft past het een stad Amsterdam dan eerder om aan tafel mee te denken, dan om Ramallah en Tel Aviv de rug toe te keren.Met vriendelijke groet,Jan Paternotte
BRIEF AAN COLLEGE B & W OVER STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV RAMALLAH

Astrid EssedToE.van.der.laan@amsterdam.nlCCK.Ollongren@amsterdam.nl S.Kukenheim@amsterdam.nl E.van.der.Burg@amsterdam.nl A.Choho@amsterdam.nl L.Ivens@amsterdam.nl and 4 more…BCC
Jun 16

AAN HET COLLEGE B & W VAN DE GEMEENTEAMSTERDAM
OnderwerpSTEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte heer burgemeester,Geachte loco burgemeester,Geachte Wethouders,Geachte Secretaris,

Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen van uw voornemen,over te gaan tot een stedenband met de Israelische stad Tel Aviv en de Palestijnse stad Ramallah.Met klem wil ik u verzoeken deze stedenband met Tel Aviv  af te wijzen.Tegen een stedenband met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, zoals uitdeze brief zal blijken, geen enkel bezwaar.Integendeel.
MIJN BEZWAREN
Ik hoef u niet te vertellen, dat Israel al 48 jaar bezettende macht is in de Palestijnsegebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza (2), ondanks dein 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242.Dat Israel daarmee handelt in strijd met het Internationaal Recht, nog geintensiveerddoor de sinds eind zestiger jaren en nog steeds gecontinueerde bouw van devolgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen. (3)
Dat Israel vanaf die bezetting, die sowieso onderdrukking en vernedering is,systematisch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoalsde Gaza Blokkade, bedrijft en daartoe ook op allerleimanieren aanhitst, onder andere door ´´het beschouwen van Gaza alseen vijandige entiteit´´ (4)Andere voorbeelden zijn het trigger happy gedrag van het Israelischeleger en de bloedige Israelische militaire Gaza expedities als´´Cast Lead´´ ¨(2008-2009)  en ´´Protective Edge´´ (2014) (5)
En de onderdrukking en mensenrechtenschendingen gaan nogop dagelijkse basis door.
Zie ook
Btselem.orgwww.btselem.org
En natuurlijk Amnesty International en Human Rights WatchDe website van oud premier Van Agt verdient ook aanbeveling

http://www.rightsforum.org/

DRINGEND BEROEP OP USTEM VOOR GERECHTIGHEID!
Vandaar een dringend beroep op u, omaf te zien van  een stedenbandtussen Amsterdam en Tel Aviv of welke Israelische stad dan ook.Met steden uit een land, dat zodanig de mensenrechten schendt enschoffeert, hoort geen vriendschappelijke band gesloten te worden, ookniet als ´´als doekje voor het bloeden´´, de Palestijnse stad Ramallahwordt meegenomen.Een stedenband alleen met Ramallah zou echter een uitstekendeopsteker voor Palestijnse rechten zijn.
Steun gerechtigheid, geen bezettingsstaat!

Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingenniet ontmantelt en de illegale Muur niet afbreekt, geen  blijkenvan vriendschap!
Ik dring er ten zeerste opaan, dat u afziet van die stedenband metTel Aviv en kiest voor het recht.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

(1)

HET PAROOLAMSTERDAM GAAT STEDENBAND AAN MET TEL AVIV ENRAMALLAH16 JUNI 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4075788/2015/06/13/Amsterdam-gaat-stedenband-aan-met-Tel-Aviv-en-Ramallah.dhtml

(2)

GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

(3)

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNSGEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHTTHE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

(4)
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
NRCGAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG20 SEPTEMBER 2007
http://vorige.nrc.nl/thema_archief_oud/nieuws_buitenland/article1870789.ece

´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´HUMAN RIGHTS WATCHGAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR29 OCTOBER 2007
http://www.hrw.org/news/2007/10/28/gaza-israel-s-fuel-and-power-cuts-violate-laws-war

(5)
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERShttp://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
OPERATIE CAST LEAD

BTSELEM.ORGOPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09
http://www.btselem.org/gaza_strip/castlead_operation
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
http://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!